Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21094

Hankkeen nimi: Näyttelijäsoveltamo

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.6.2017 ja päättyy 28.2.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Suomen Näyttelijäliitto

Organisaatiotyyppi: Muu järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 0116977-2

Jakeluosoite: Vanha Talvitie 10 G

Puhelinnumero: (09) 2511 2135

Postinumero: 00580

Postitoimipaikka: Helsinki

WWW-osoite: http://www.nayttelijaliitto.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: KUUSIKKO ELINA KAARINA

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toiminnanjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: elina.kuusikko(at)nayttelijaliitto.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040 8359587

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Näyttelijöiden ammattitaidon laajentaminen ja täydentäminen siten, että sitä voidaan hyödyntää uusilla toimialoilla, uudenlaisissa ympäristöissä yrityksissä, sote-aloilla ja työyhteisöissä. Kurssilaisten käynnistämät projektit lisäävät yhteistyötä useiden toimialojen ja sektoreiden välillä.

Opetetaan työkaluja, metodeja ja keinoja näyttelijöiden ammattiosaamisen täydentämiseen soveltuvaksi eri ympäristöissä ja erilaisten kohderyhmien kanssa työskentelyyn. Uudenlaista osaamista voidaan hyödyntää laajemmin esim. yrityselämän tarpeisiin niiden organisaatiomuutoksissa jne.

Työkaluja ja metodeita on jo vuosikymmenten aikana kehitetty Suomessa ja kansainvälisesti. Jaetaan olemassa olevat keinot ja opetellaan jatkotyöstämään niitä omiin projekteihin / tuotteisiin.

Parannetaan näyttelijöiden mahdollisuuksia työllistää itsensä.

Kurssilaisille opetetaan oman työn ja produktioiden tuotteistamista ja markkinointia tavoitteena, että taiteilijat saavat yritykset ymmärtämään soveltavasta taiteesta saatavia hyötyjä ja mahdollisuuksia.

Hankkeella vahvistetaan monialaista osaamista ja kehitetään toimintamalleja, joissa näyttelijän osaamista hyödennytään laajemmin työelämässä sekä kehitetään koulutusmalli, jolla taiteilijan oman taiteen osaaminen laajennetaan yhteiskunnan ja työelämän tarpeisiin. Hankkeeseen osallistuvien kurssilaisten omia projekteja tehdään mm. sote- ja muille rakennemuutosaloille.

Kurssin tuloksista kootaan tietopankkia menetelmäoppaaksi.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeeseen osallistuvat näyttelijät sekä muut ammattinäyttelijät (hankkeen tiedottaminen, tietopankki koko alalle)
Hankkeeseen osallistuvat yritykset ja yhteisöt
Potenttiaalit asiakasryhmät, erityisesti rakennemuutosalat (yritykset, sote-toimijat, kunnat jne.) => markkinointitiedotteita laajasti hankkeesta kertyvästä materiaalista (osa Näyttelijäliiton omarahoitusosuutta)
Soveltavan taiteen asiantuntijat eri taiteen aloilta.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Muu teatteriala kokonaisuudessaan ml. teatterit ja teatterialan taiteilijat.
Poliittiset päättäjät kunta- ja valtiontasolla
Ne potentiaaliset asiakkaat, jotka eivät suoranaisesti ole hankkeessa mukana.
Taideapurahojen myöntäjät: mm. säätiöt edellyttävät, että soveltavan taiteen ala kehittyy.
Ihmiset ympäri Suomen, työelämässä olevat, laitoksissa elävät, lapset, nuoret, vanhat jne.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 80 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 80 000

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 80 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 80 000

6 Maantieteellinen kohdealue

Hankkeen toiminta on valtakunnallista

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 5

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 16

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Todennäköisesti hanke kiinnostaa erityisesti naisnäyttelijöitä. Miesnäyttelijöiden tietoisuus ja kiinnostus on heräämässä. Kohdistetaan kannustavaa tiedotusta miehille.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Tavoitteena on saada mahdollisimman paljon myös miehiä mukaan.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke itsessään toimii tasa-arvon pohjalta, mutta hankkeen tavoitteena ei ole varsinaisesti edistää sukupuolten tasa-arvoa.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei vaikutusta.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Hanke järjestään toimitiloista, jotka eivät rasita mainittuja asioita.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei häiriötä.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 10
Hankkeen keskeinen tarkoitus.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 10
Hankkeen keskeinen tarkoitus.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 10
Hankkeen keskeinen tarkoitus.
Tasa-arvon edistäminen 5 5
Hankkeen tärkeä tarkoitus.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 10 10
Hankkeen keskeinen tarkoitus.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Vuoden kestäneen 12 lähikoulutusjaksoa ja etäopiskelua sisältäneen Näyttelijäsoveltamo -koulutushankkeen toiminta tähtäsi näyttelijöiden ammattitaidon laajentamiseen ja täydentämiseen siten, että koulutuksessa opitut työkalut, metodit ja keinot mahdollistavat näyttelijän ammattitaidon hyödyntämisen uusilla toimialoilla, uudenlaisissa ympäristöissä yrityksissä, sote-aloilla ja työyhteisöissä erilaisten kohderyhmien kanssa. Ja näin parantaa näyttelijöiden mahdollisuuksia työllistää itseänsä laaja-alaisemmin. Lisäksi kurssilaisten käynnistämät projektit ja koulutukseen sisältyneen Ihmisen sote-tapahtuman järjestäminen lisäsivät yhteistyötä useiden toimialojen ja sektoreiden välillä.

Koulutuksen päätyttyä kerätyn palautteen mukaan koulutetut kokivat saaneensa uudenlaista osaamista, jota he voivat hyödyntää laaja-alaisesti. Koulutus lisäsi ymmärrystä siitä, että soveltava teatteri antaa mahdollisuuden näyttelijälle laajentaa omaa taiteilijaidentiteettiään, hyödyntää omaa osaamistaan uusissa toimintaympäristöissä ja viedä sitä mustan laatikon ulkopuolelle. Työllistyminen erilaisissa yhteisöissä rikastaa maailmankuvaa. Vastaavasti yhteisöt saavat taiteilijalta uusia näkökulmia omaa toimintaansa.

Työkaluja ja metodeita on jo vuosikymmenien ajan kehitetty kansainvälisesti. Suomessa ammattinäyttelijöille suunnattu koulutus on kuitenkin ollut vähäistä, tai sitä ei ole juurikaan ollut. Näyttelijäsoveltamo vastasi tähän tarpeeseen. Koulutuskokonaisuus keskittyi opettamaan näyttelijäntyön ammattitaidon omaaville kurssilaisille ne työkalut ja metodit ja jatkotyöstämään niitä omiin projekteihin / tuotteisiin.
Kurssilaiset oppivat koulutuksessa myös oman työn ja produktioiden tuotteistamista ja markkinointia tavoitteena, että taiteilijat saavat organisaatiot ja erilaiset yhteisöt paremmin ymmärtämään soveltavasta taiteesta saatavia hyötyjä ja mahdollisuuksia.

Hankkeella vahvistettiin monialaista osaamista. Syntyi koulutusmalli, jolla laajentaa jatkossakin taiteilijoiden ammattiosaamisen kehittämistä / näyttelijän oman taiteen osaaminen laajennetaan yksin tai yhdessä niin teatterin kuin eri taiteenalojen kanssa yhdessä vastaamaan yhteiskunnan ja työelämän tarpeisiin. Vuoden aikana syntyi paljon opetusmateriaalia, ja koulutuksen myötä saatiin myös paljon lisäaineistoa – tietoa hyödynnettäväksi tulevaisuudessa myös muille jäsenille.