Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21099

Hankkeen nimi: Mix

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2017 ja päättyy 31.12.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Keski-Pohjanmaan Koulutuskuntayhtymä

Organisaatiotyyppi: Ammatillinen oppilaitos

Y-tunnus: 0208916-8

Jakeluosoite: Närvikänkatu 8

Puhelinnumero: 06 825 0000

Postinumero: 67100

Postitoimipaikka: Kokkola

WWW-osoite: http://www.kpedu.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: ETELÄAHO ANNE

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Opiskeluhuollon koordinaattori

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: anne.etelaaho(at)kpedu.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 044 7250106

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

Osatoteuttajat

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

TAVOITTEENA:
 MIX-hankkeen avulla haetaan ratkaisua
 koulutuksellisesti aliedustettujen ryhmien osaamisen lisäämiseksi,
 ammattitaidon hankkimiseksi sekä
 työllistymismahdollisuuksien parantamiseksi.
Tavoitteena on myös etsiä myös rakenteellisia uusia ratkaisuja koko ikäluokan kouluttamiseksi.
TAUSTAA:
Ammatillisen koulutuksen reformi asettaa uusia mahdollisuuksia koulutuksen toteuttamiseen.
Aikuisten ja nuorten koulutuksen yhdistyminen, osaamisperusteisuus sekä työssäoppimisen lisääntyminen edellyttävät uusia malleja ja niiden pilotointia.
Erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden määrä on lisääntynyt viime vuosina ja on havaittavissa, että elämänhallinnan ja oppimisen vaikeudet ovat lisääntyneet.
Syrjäytyneiden nuorten määrä on lisääntynyt muutaman vuoden sisällä.
Alueella on huomattavan paljon 20-30-vuotiaita nuoria, joilla ei toisen asteen tutkintoja ja jotka eivät ole kiinnittyneet työelämään.
Koulutusyhtymän opiskelijoista n. 20%:lla on HOJKS.
Oppimisvaikeudet ja elämänhallinnan vaikeudet sekä psyykkiset ongelmat asettavat haasteita oppimiselle oppilaitoksessa ja erityisesti työssäoppimisen yhteydessä.
Lähiopetuksen määrää on karsittu ammatilliseen koulutukseen kohdistuneiden leikkauksien johdosta. Hankkeen avulla voidaan etsiä uusia koulutuksellisia ratkaisuja Kpedun opiskelijoiden tarpeisiin, Keski-Pohjanmaalla tehtävä yritysyhteistyö metallialan yritysten kanssa sekä opettajien työelämäjaksot tuen tarpeessa olevien opiskelijoiden kanssa mahdollistaa uusia avauksia. Pietarsaaren pilotti mahdollistaa kokeilla voidaanko opiskelijoiden keskeyttäminen ehkäistä lähipalvelun avulla. Useat Pietarsaaren suomekieliset opiskelijat, jotka opiskelevat Kokkolassa ovat keskeyttäneet opintonsa. Optimayhteistyö myös mahdollistaa uusia avauksia koulutuksen kehittämiseen.

HANKKEESSA KEHITETÄÄN:
1. TYÖSSÄOPPIMISEN TUEKSI TYÖELÄMÄVALMENTAJAT
Ammatillisen koulutuksen tuleva reformi korostaa työssäoppimisen merkitystä.
Erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat eivät ole aina riittävän rohkeita tai osaavia lähtemään työssäoppimaan.
Kynnys työssäoppimaan siirtymisessä on suuri, myös siitä näkökulmasta, että opiskelijat arkailevat työssäoppimispaikojen konekantaa.
Opiskelijat tarvitsevat vaihtoehtoisia tuettuja tapoja työssäoppimisen suorittamiseen.
Osa opiskelijoista tarvitsee entistä enemmän rinnalla kulkijaa, poluttajaa ja yksilöllisten polkujen ohjaajaa.
Hankkeessa resursoidaan opettajien työelämäjaksoihin, opettajat lähtevät yhdessä tuen tarpeessa olevien opiskelijoiden kanssa yrityksiin
viikon mittaisille jaksoille työelämävalmennuksen näkökulmasta. Samassa yhteydessä opettajat kehittävät työelämäyhteistyön muotoja, päivittävät omaa osaamistaan, mutta myös yritysten osaamista kehitetään.

TYÖELÄMÄVALMENNUSTA PILOTOIDAAN KAHDESSA METALLIALAN YRITYKSESSÄ
Kpedu lainaa hitsaus- ja työstökoneita kahteen metallialan yritykseen. Kokkolassa toimivan Besthallin on toinen yritys, jonka kanssa on sovittu työssäoppimisen aloituspajan perustamisesta yritykseen. Koneita käytetään opetustarkoitukseen eivätkä yritykset käytä koneita muuhun tarkoitukseen kuin meidän opiskelijoiden opetuksen tueksi. Pientuotteita voi syntyä uudelleen käytettäväksi tai kunnossapidon tarkoitukseen, mikäli jokin tuote päätyy pieneksi osaksi tuotantotoimintaa, ei sillä ole merkitystä yrityksen taloudellisen toiminnan kannalta. Harjoituskappaleista syntyy enemmän kuluja kuin taloudellista hyötyä. Koneiden lainaamisesta ei peritä vuokraa, vaan niiden tarkoitus on tukea tuen tarpeessa olevia opiskelijoita saamaan matalan kynnyksen työssäoppimispaikka, jossa opettaja on mukana ohjaamassa työssöoppijaa.
Hankkeen aikana tuotetaan digitaalista materiaalia OR-koodien taakse näihin koneisiin
Pisteeseen ohjataan kerralla kaksi opiskelijaa/yritys opiskelijat suorittavat yrityksessä tuettua työssäoppimista ohjaavan opettajan/työelämävalmentajan tuella
Työelämävalmentaja ohjaa ja opastaa koneiden käyttöön näissä yrityksissä. Opiskelijoita ohjataan niin kauan, että he osaavat ko. sisällöt, jonka jälkeen siirtyvät eteenpäin seuraavaan työssäoppimispisteeseen.
Työelämävalmentaja perehtyy yrityksen laatusertifikointiin ja kertoo oppilaitosten tarjoamista koulutusmahdollisuuksista
Työelämävalmentaja toimii kahdessa yrityksessä sekä konsultoi Retron metallipajan ohjaajaa.

2. METALLIPAJA KOKKOTYÖ-SÄÄTIÖN PIETARSAAREN RETROON TYÖ- JA KOULUTUSVALMENTAJAN OPASTUKSELLA
Kokkotyö-säätiö on työvalmennuksen asiantuntija- ja palveluorganisaatio, joka aktivoi vaikeassa työmarkkina-asemassa olevia henkilöitä, tukee ja valmentaa ammatillisesti ja elämänhallinnallisesti sekä tarjoaa monialaisia ja mielekkäitä työtehtäviä. Kokkotyö-säätiön Pietarsaaren Retro-yksikön alaisessa pajassa haetaan uuden toiminnan avulla lisäarvoa olemassa olevan palvelujärjestelmän tarpeisiin ja rajapintoihin.
Oppilaitos lainaa hitsaus- ja -työstökoneita, jotta voidaan perustaa metallipaja Retron alaisuuteen Pietarsaareen Tupakkamakasiiniin.
Koneiden yhteyteen tehdään QR-koodilla koneen käyttöohjeita ja tehtäviä. Pajassa voidaan ohjata valmentautujia tai opintonsa keskeyttäneitä tai keskeyttämisvaarassa olevia.
Digitalisaatiota ja sähköisiä materiaaleja hyödynnetään ohjauksen apuna. Koneiden lainaamisesta ei peritä maksua, koneita ei käytetä muuhun kuin opetustarkoitukseen, toiminnasta ei synnyt Kokkotyö-säätiölle voittoa vaan pikemminkin kuluja harjoitustöiden osalta.

3. MIX-OHJAAJA MIX PAJASSA
Pilotoidaan MIX-paja.
Ohjaa tuen tarpeessa olevia Pietarsaarelaisia suomenkielisiä opiskelijoita Kokkotyö-säätiön Pietarsaaren alaisesssa Retrossa tupakkamakasiinin tiloissa.
Pajalle ohjautuu Kpedun keskeyttämisvaarassa olevia opiskelijoita tai nuoria, joilla opinnot ovat jääneet kesken, mutta jotka voisivat palata takaisin opiskelemaan.
MIX-ohjaaja selvittää tuen tarpeen ja laatii yksilöllisen suunnitelman opintojen jatkamiseen.
Ohjaa opiskelijoita yrityksiin suorittamaan työssäoppimista, on heidän tukenaan siellä tarvittavan ajan. Mallintaa tätä prosessia.
Mallintaa myös ohjauksen muotoja, jossa pilotoidaan yhteisten tutkinnon osien suorittamista tehtäväpakettien avulla oppilaitoksen ulkopuolella vaihtoehtoisessa ympäristössä.

4. OPTIMAN KEHITTÄMISTYÖ JA YHTEISTYÖMAHDOLLISUUKSIEN MALLINTAMINEN
Optima kehittää ohjaushenkilöstön ohjausosaamista ja yksilöllisiä koulutuspolkuja, joita pilotoidaan ja arvioidaan.
Pilotoidaan työssäoppimisen tukemiseksi tehostettua tukea. Tavoitteena on kehittää alueellisia yhteistyömuotoja ohjauksen ja
joustavien koulutusratkaisujen aikaansaamiseksi. Yhteistyöfoorumeissa yhteistyössä Pietarsaaren kaupungin johdon kanssa mallinnetaan hyviä käytänteitä.
Pietarsaaren alueen suomenkieliset opiskelijat suorittavat tutkinnon Kokkolassa.
koska Pietarsaaressa ei ole suomenkielistä ammatillista koulutusta tarjolla.
Kokkolalaiset ruotsinkieliset opiskelijat opiskelevat puolestaan Pietarsaaressa.
Suomenkielisten opiskelijoiden joukossa on tuen tarpeessa olevia opiskelijoita, joista vuosittain keskeyttää useita.
Mallinnetaan Pietarsaaren Optiman ja Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän uusia avauksia opintojen keskeyttämisen
ehkäisyyn.

5. URAOHJAUS
Pilotoidaan uusia toimintamalleja nuorten ja aikuisten koulutuksen yhteen saattamiseksi
Kartoitetaan asiakkaan lähtötilannetta ja kiinnostuksen kohteita. Selvitetään tarjolla olevia koulutusmahdollisuuksia ja niiden räätälöintiä asiakkaan tarpeen mukaisella tavalla.


TUTKIMUS JA KOULUTUS
Kaikkien viiden hanketeeman toteuttamista tuetaan kehittävän tiedontuotannon avulla.
Hankkeessa tehdään kehittävää arviointia pilotointien ja mallinnoksien tueksi.
Hankkeessa tulee arvioida: toiminnan edellytyksiä, prosessien etenemistä, toiminnan vaikuttavuutta ja vakiinnuttamisen edellytyksiä.
Hankkeessa luotujen mallien vakiinnuttaminen edellyttää sitä, että niille varattu "maaperä" (so. tuleva toimintaympäristö), joka vastaa mallien sisältöä ja mallit koetaan tarpeellisiksi/hyödyllisiksi.
Tutkimuksella tuetaan siis innovatiivisten mallien ja ammatillisen koulutuksen rakenteiden yhteensopivuutta.
Järjestetään opettajille ja ohjaushenkilöstölle koulutusta ohjausosaamisen kehittämiseksi ja yksilöllisten polkujen mahdollistamiseksi.

TULOKSENA:
Tuloksena syntyy työelämäyhteistyöhön uusia malleja:
Opettajien /kouluttajien työelämäjaksot yhdessä tuen tarpeesa olevien opiskelijoiden kanssa
työssöoppimisen tuettualoituspiste

Syntyy uusia oppimisympäristöjä:
Työssäoppimisen aloituspiste kahteen metallialan yritykseen Kokkolassa.
Metalipaja Retron alaisuuteen tupakkamakasiiniin.
MIX-Paja


Syntyy uusia toimintamalleja:
Kohderyhmän tuentarpeen palvelumuotoilu
Työn räätälöinti työnanalyysin avulla
Keskeyttämisen ehkäisyyn haastattelut ja mallinnukset.
Mallinnettu toimintamalli, joka mahdollistaa alueellisten yksilöllisten polkujen suorittamisen
Kehittävän tiedontuotannon tutkimus
Retron pajojen analyysit.
Työ- ja koulutusvalmennus ja kaksisuuntainen ohjaus Retro-oppilaitokset
Uraohjauksessa tuotetut materiaalit ja hankkeen aikana kehitetyt hyvät käytännöt ovat levitettävissä alueellisesti ja valtakunnallisesti hankkeen päättyessä

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmänä ovat:
Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän ja Optiman nuoret, joiden opinnot uhkaavat keskeytyä tai jotka tarvitsevat vaihtoehtoisia malleja tutkinnon suoirttamiseen.

Kokkotyö-säätiön valmentautujat, jotka voivat siirtyä suorittamaan osa- tai koko tutkintoja.
Nuorisotoimen, sosiaalitoimen asiakkaat, joiden opinnot ovat jääneet kesken, jotka voivat siirtyä suorittamaan osa- tai koko tutkintoa.
Pietarsaaren peruskoulujensa päättävät tuen tarpeessa olevat nuoret.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän ja Optiman opettajat ja opiskeluhuollon henkilöstö
Kokkotyö-säätiön henkilöstö, nuorisotoimen, TE-toimiston ja sosiaalitoimen henkilöstö.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 360 513

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 360 513

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 480 680

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 478 815

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Pohjanmaa, Pohjanmaa

Seutukunnat: Kokkolan, Jakobstadsregionen

Kunnat: Kokkola, Pietarsaari

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Närvilänkatu 8

Postinumero: 67100

Postitoimipaikka: Kokkola

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 75

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 11

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 142

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Keski-Pohjanmanaan koulutusyhtymässä tehdään opiskelijaraportti vuosittain ja tasa-asrvo ja yhdenvertaisuus kysely toteutetaan joka toinen vuosi. Kyselyssä esiin nousseisiin puutteisiin pyritään löytämään korjaavia toimenpiteitä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Se, miten hankkeen toimenpiteet vaikuttavat naisiin ja miehiin (sukupuolinäkökulma), otetaan huomioon kaikessa hankkeen kehittämis-ja vakiinnuttamistoiminnassa. (Valtavirtaistaminen).
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten välien tasa-arvon edistäminen, mutta se on tärkeä osatavoite.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 1 1
Hankkeessa tehdään muutama verkkokurssi. Kurssit mahdollistavat itseopiskelumahdollisuuden sähköisiä palveluita hyödyntäen, joten painetun oppimateriaalin käyttöä voidaan vähentää näiden materiaalien osalta. Mahdollistaa materiaalin käytön ajasta ja paikasta riippumatta.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 1 1
Turha matkustaminen Kokkola-Pietarsaari vähenee kun pilotoidaan opetuspisteitä Pietarsaareen.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei vaikutusta tähän.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 1 1
Turha matkustaminen Kokkola-Pietarsaari vähenee kun pilotoidaan opetuspisteitä Pietarsaareen.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta tähän.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 1 1
Hankkeessa kiinnitetään huomiota taloudellisesti kestävään toiminnan toteuttamiseen.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei vaikutusta tähän.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 1 2
Hankkeessa tehdään yhteistyötä paikallisten yritysten kanssa työssäoppimisen ja työllistymisen tukemisen yhteydessä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 1 1
Koulutuksen myötä syntyy osaamista joka mahdollistaa palveluiden kehittämistä.
Liikkuminen ja logistiikka 0 1
Huomioidaan liikenteen aiheuttamat päästöt, joukkoliikenteen hyväksi käyttöä tehostetaan.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 2 2
Koulutusmahdollisuudet paranevat koulutuksessa aliedustettujen ryhmien osalta. Työllistymis- ja osallistumismahdollisuuden paranevat hankkeiden toimenpiteiden ansiosta.
Tasa-arvon edistäminen 3 1
Hanke lisää heikommassa asemassa olevien henkilöiden koulutus ja työllistymismahdollisuuksia ja lisää näin heidän tasa-arvoa. Myös miesten ja naisten tasa-arvoon kiinnitetään huomiota.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 4 2
Koulutus- ja työllistymismahdollisuuksien parantumisen myötä, hankkeeseen osallistuneiden henkilöiden yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus on lisääntynyt.
Kulttuuriympäristö 1 1
Opiskelu- ja työllistymismahdollisuuksien parantumisen myötä henkilöiden tietämys kulttuuriympäristöstä lisääntyy.
Ympäristöosaaminen 0 1
Opiskelu- ja työllistymismahdollisuuksien parantumisen myötä henkilöiden tietämys ympäristöstä lisääntyy.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Mix-hanke
Työpaikalla tapahtuvan oppimisen tueksi nimettiin työelämävalmentajia ja näitä toteutettu 22 jaksoa. Kokemukset ovat olleet hyvät sekä opiskelijoiden, opettajien ja työelämän edustajien osalta. Jäljellä oli vielä keväälle 2019 yhteensä 17 jaksoa, jotka siirrettiin ohjaajan palkkakuluihin.
Yhteistyötä tehtiin myös Retron kanssa ja ohjausta suoritettiin kaksisuuntaisesti.
Työelämävalmennusta on pilotoitu kahdessa metallialan yrityksessä. Best Hallissa Kälviällä on ollut säännöllisesti kaksi opiskelijaa, toiseen yritykseen ei ole ollut paikkakuntalaisia opiskelijoita.
Opettajille myönnettiin resurssia opiskelijoiden tukemiseen työpaikalla tapahtuvan oppimisen tueksi. Erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat eivät ole aina riittävän rohkeita tai osaavia lähtemään työssäoppimaan. Opiskelijat ovat tarvineet vaihtoehtoisia tuettuja tapoja työssäoppimisen suorittamiseen. Osa opiskelijoista on myös tarvinnut entistä enemmän rinnalla kulkijaaja yksilöllisten polkujen ohjaajaa. Hankkeessa resursoitiin opettajien työelämäjaksoihin, opettajat lähtevät yhdessä tuen tarpeessa olevien opiskelijoiden kanssa yrityksiin viikon mittaisille jaksoille työelämävalmennuksen näkökulmasta.
Mix-paja perustettiin Kokkotyö-säätön Retron alaisuuteen Pietarsaareen. Mix-ohjaajana on ollut Jouni Anttila. Paja on ollut erittäin suosittu ja sinne on ollut koko toiminta-ajan jonoa. Lähetteitä on tullut oppilaitoksista keskeyttämässä olevien opiskelijoiden osalta, Kokkotyö-säätiöltä ja verkostoilta. Pajassa kohdehenkilöiden elämänhallinnan valmiuksia on lisätty erilaisten yhteisten tekemisten kautta. Toiminnassa on ollut mukana liikuntaa, ravitsemustietoutta, kulttuuria, vierailukäyntejä. Kohderyhmä on ollut vaativaa ja osa heistä ei ole halunnut palveluiden piiriin, mikäli joku ei ole sitoutunut on hänet on ohjattu jatkopolkuihin laadukkaan verkostotyön tuloksena. Osa on ollut vaativan erityisen tuen opiskelijoita. Ryhmän nuorten vuorovaikutustaidot ovat kehittyneet merkittävästi lukuvuoden aikana ja vertaistuki on toiminut kohdehenkilöiden kesken erinomaisesti. Kohdehenkilöt ovat uskaltaneet kertoa työntekijöille luottamuksellisesti kipeitäkin asioita, joihin on etsitty yhdessä ratkaisuja ja pyydetty asiantuntija-apua.
Kohdehenkilöt ovat tehneet myös jotain tehtäviä, jotka myöhemmin oppilaitoksessa on osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen kautta saatu suorituksiksi. Suorituksia on kertynyt YTO-opintoihin yhteensä 600 osaamispistettä ja ammatillisiin opintoihin yhteensä 1108 osaamispistettä eli yhteensä 1708 osaamispistettä.
Metallipaja perustettiin Kokkotyö-säätiön Pietarsaaren Retron alaisuuteen. Pajassa toimi työ- ja koulutusvalmentaja Håkan Sjöblom ja osa-aikaisesti opettaja Stefan Rönnkvist. Pajan kohdehenkilöt ovat olleet Kpedun ja Optiman keskeyttämässä olevia tai Kokkotyö-säätiön ja TE-toimiston asiakkaita.

Hankkeessa perustettu MIX-hankkeen metallipaja on toiminut erinomaisena ympäristönä työsuoritteiden tekemisessä sekä harjoittelemisessa. Työturvallisuusasiat huomioiden metallipajassa on ollut kerrallaan korkeintaan viiden kohdehenkilön ryhmä. Metallipajalla on ollut kahden lukuvuoden aikana 11 nuorta. Pietarsaaren nuorisotilan alakerran varastotiloihin rakennettiin tammikuussa 2019 väliaikainen Mix-maalauspaja, jossa on ollut vuoden 2019 aikana 7 nuorta.
Mix-hankkeeseen Pietarsaaren pajoihin on osallistunut v. 2017-2019 yhteensä 44 nuorta, joista suomenkielisiä pietarsaarelaisia on ollut 33. Tyttöjä/naisia on ollut mukana 12 ja poikia/miehiä 32.
MIX- hankkeen aikana osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen kautta ammatillisen tutkinnon on suorittanut 9 opiskelijaa ja yhdellä nuorelle on mahdollisuus saavuttaa tutkinto keväällä 2020.


Tutkimusosio, Jukka Vehviläinen teki ensimmäisen osion vuonna 2017, toinen osio valmistui syksyllä 2019. Jukka Vehviläinen on nyt ollut tekemässä myös Opetushallituksen toimeksiannosta Zoomi-hankkeen haastatteluja yli kolmeenkymmeneen koulutuksen järjestäjän oppilaitoksen, tästä konteksista on ollut apua myös Mix-hankkeen tutkimusosioon. Uusimman tutkimuksen tavoitteena oli arvioida hankkeen toimintakauden aikana tapahtuneita muutoksia ja niihin vaikuttaneita asioita. Lisäksi on selvitelty tulevaisuuden kehittämistarpeita sekä hankekäytäntöjen vakiinnuttamisen mahdollisuuksia. Yleisellä tasolla voidaan sanoa, että kohdehenkilöillä on paljon oppivaikeuksia ja opintoihin liittyvät ongelma voivat aiheuttaa keskeyttämisiä. Pietarsaaressa pajan merkitys on ollut tärkeä kohdehenkilöille ja verkostolle ja yhteistyöfoorumi on koettu tärkeäksi.
Hankkeessa tavoitteena oli myös Optiman ja Kpedun yhteistyömahdollisuuksien mallintaminen: Optima on ollut tutustumassa Kpedun toimintamalleihin ja Kpedu Optimana. Tutustumisten aikana on jaettu hyviä käytänteitä ja opittu toisilta.
Optiman toimet. Optimassa on tarjottu henkilökohtaista tukea työpaikalla tapahtuvan oppimisen yhteydessä. Ohjauksen kohteena ollut pääsääntöisesti 20 opiskelijaa. Mallinnettu toimia tuen tarpeessa olevien ohjaamisessa. Opiskelijoita ohjattu eri tahoille ammatillisiin opintoihin, palkkatukea saamaan, Nuotti valmennukseen, eläkkeelle, psykiatriseen hoitoon. Ollut myös ryhmämuotoista toimintaa stressin hallintaan ja mukana myös erilaisia mittauksia.
On järjestetty Work shoppeja ja koulutusta. Jatkossa yhteistyötä voitaisiin tehdä myös Kpedun kanssa näissä. Materiaalia on Optiman kotisivulla, projektitoiminnan alla https://www.optimaedu.fi/svenska/info-om-optima/projekt/projektmaterial/handledning-inom-yrkesutbildning-mix.html.
Valtakunnallinen täydennyskoulutus tulossa osana tässä osahankkeessa syntyneiden tulosten pohjalta.


Mix- hankkeen opinto- ja uraohjaustyö
Opinto- ja uraohjaukseen on ohjautunut työttömiä nuoria, joiden opinnot ovat keskeytyneet tai nuorella on ollut suunnitelmia liittyen mahdolliseen ammatinvaihtoon. Lisäksi opinto- ja uraohjauksessa on käynyt Mix-pajalla opiskelevia nuoria. Ohjaukseen osallistuneet nuoret ovat olleet haastavassa työmarkkina-asemassa mm. pitkittyneen työttömyyden, elämäntilannetekijöiden, terveyden tai kielitaidon vuoksi. Verkostoyhteistyötä on tehty TE-toimiston, etsivän nuorisotyön, Mix-pajan sekä Kpedu:n opiskelijahallinnon, hakijapalveluiden ja eri koulutusalojen kanssa. Opinto- ja uraohjauksen työtä on toteutettu Pietarsaaressa Tupakkamakasiinin tiloissa. Nuoret ovat tulleet opinto- ja uraohjaukseen aikavarauksella. Ennen ohjausta nuori on pyydetty täyttämään ohjauksen esitietolomake. Ohjauskeskustelu on käyty nuoret kiinnostusten ja ohjaustarpeiden pohjalta, miettien yhdessä soveltuvia reittejä kohti ammatillista koulutusta. Tarvittaessa opinto- ja uraohjaaja on tavannut nuorta useamman kerran. Nuori on allekirjoittanut ohjauksen aikana ohjuksen tietojenvaihtosuostumuksen. Näin opinto- ja uraohjaaja on voinut tehdä yhteistyötä nuorten koulutuspolkujen suunnittelussa TE-toimiston, etsivän nuorisotyön ja muiden tarvittavien verkostotoimijoiden kanssa. Verkostoyhteistyö nuorten asioissa on ollut sujuvaa ja tarpeellista. Opinto-ja uraohjaaja on ottanut yhteyttä (puhelimitse ja tekstiviestein, sekä s-postilla) aiemmin ohjauksessa käyneisiin ja tiedusteltu tämänhetkistä tilannetta ja jatko-ohjaustarvetta. TE-toimiston kanssa käyty yhteistyössä tilannekatsaus MIX hankkeen opinto-ja uraohjaukseen osallistuneiden osalta. Opinto-ja uraohjaaja on tiedottanut TE-toimistoa tarjolla olevista ohjausajankohdista tammi-helmikuussa. Aiemmin ohjaukseen osallistuneilta on pyydetty palauttamaan MIX hankkeen lopetuslomakkeet, koska he ovat ilmoittaneet, että tilanne on ratkennut, eivätkä he enää tarvitse ohjausta. Toimijoina ovat olleet Sirpa Salo ja Tuula Paavola-Ylitalo.


Hankkeen tavoitteen oli myös kohderyhmän tuentarpeen palvelumuotoilu yhdessä verkoston kanssa. Hanke on järjestänyt verkostokokouksia alueen toimijoiden kanssa. Mukana on ollut TE-palvelut, etsivä nuorisotyö, alueen opiskeluterveydenhoitaja, kuraattori, Nuotti-valmentaja, psykiatrinen sairaanhoitaja, sosiaalitoimen edustaja, nuorisotoimen edustaja, Luovin edustaja, Optiman edustaja, työklinikan edustaja ja Kpedun opiskeluhuollon toimijoita. Tavoitteena on ollut tiedottaa hankkeesta ja madaltaa kynnystä yhteistyöhön. Verkoston edustajat ovat myös allekirjoittaneet pyynnön, että MIX-hankkeen toiminta voisi jatkua hankkeen päättymisen jälkeen. Kokouksissa on parhaimmillaan ollut läsnä yli 20 verkoston jäsentä. Verkostokokoukset jatkuvat hankkeen päätymisen jälkeen.

Mix-hankkeen kohdehenkilöt ovat olleet vaativampia kuin ajateltiin ja pidempään palveluiden tarpeessa olevia joten hankkeeseen ei ole voitu ottaa suunniteltua määrää ja koko hankkeen ajan mahdollisia kohdehenkilöitä on ollut jonossa.
Hankkeen päättöseminaarin pidettiin joulukuussa Optimassa ja sen materiaalit ovat hankkeen sivuilla.
Vakiinnuttaminen:
7.6.2019 järjestettiin Pietarsaaren kaupungintalolla kaupunginjohtaja Kristina Stenmanin kutsusta keskustelutilaisuus, jolloin Mix-hankkeen erityisopettaja Jouni Anttila kertoi hankkeen toimista ja vakiinnuttamistoiveista.
Kokouksessa sovittiin, että muiden vakiinnuttamistoimien ohella haetaan toisenlaista hanketta tukemaan Pietarsaaren suomenkielisiä nuoria. Hankkeen projektipäällikkö Anne Eteläaho on valmistellut hankehakemusta alkusyksyn aikana ja 27.9.2019 oli koolla Eteläahon kokoon kutsuma työryhmä, jossa oli edustus Kpedusta, ammattiopisto Luovista, Pietarsaaren kaupungista ja Mix-hankkeesta. Työryhmässä kartoitettiin olisiko erityisammattiopisto Luovi kiinnostunut ottamaan "suojiinsa" Mix-hankkeen jatkotoiminnan ja minkä verran Kpedu ja Pietarsaaren kaupunki olisi valmis rahoittamaan toimintaa. Luovin toimijat arvioivat omalla tahollaan palaverissa esiin tulleita asioita ja he anoivat lisäpaikkoja erityisammattiopistokoulutukseen. Luovi sai lisäpaikat ja tulee järjestämään HybridiValma toimintaa Pietarsaaressa 1.4.2020 alkaen, siihen asti Keski-Pohjanmaan ammattiopisto ylläpitää Mix-pajaa Pietarsaaressa. Kokkotyö-säätiö hakee Avilta rahoitusta nuorten työpajatoimintaan