Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21103

Hankkeen nimi: Superboard - monipuolisuus on voimaa

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 8.1. Työ- ja koulutusurien sukupuolenmukaisen eriytymisen lieventäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2017 ja päättyy 31.12.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Hallituspartnerit Itä-Suomi ry

Organisaatiotyyppi: Muu järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 2586349-4

Jakeluosoite: Puijonkatu 19B, 5. krs

Puhelinnumero: 0443634480

Postinumero: 70100

Postitoimipaikka: Kuopio

WWW-osoite:

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Antti Haapakorva

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Tuleva toiminnanjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: antti.haapakorva(at)talentree.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0440567444

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Superboard-hankkeen tavoitteena on kehittää pk-yritysten hallitustoimintaa, aktivoimalla erityisesti naispuolisia kokeneita osaajia mahdollisiksi hallituksen jäseniksi. Samalla pilotoidaan uusi toimintamalli, jolla hallitustyön kokeilun kynnystä madalletaan. Tarkoituksena on tunnistaa 15 pilottiparia, joissa naisvetoiset yritykset ja naispuoliset hallituksen jäsenet voivat ohjatusti testata yhteistyötä, ennen virallisen hallitustyön aloittamista. Hankkeen toimenpiteet pitävät sisällään niin koulutusta kuin yrityskohtaista valmennustakin. Tuloksena syntyvää toimintamallia on tarkoitus jatkojalostaa myös valtakunnallisesti.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaisia kohderyhmiä on neljä:
- Naisyrittäjien vetämät yritykset, joissa hallitustyötä ei ole vielä kehitetty
- Naispuoliset osaajat, joilla olisi annettavaa hallitustyöhön
- Koko Suomen Hallituspartneri-verkosto, jonka kautta nyt kerättäviä oppeja on tarkoitus aktiivisesti levittää
- Hallitustoiminnan kehittämisen kanssa aktiivisesti toimivat muut tahot, joille on tärkeää näyttää, että hallituksen jäseniä on tarjolla totuttua monipuolisemmin.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisiä kohderyhmiä ovat kaikki pk-yritykset. On tärkeää esimerkkien avulla näyttää, kuinka isoa kilpailuetua hyvin johdettu ja systemaattinen hallitustyö voi tuoda. Hanke toimii tässä herättäjänä laajemminkin, ja asia varmasti tavoittaa myös muut kuin naispuoliset kohderyhmät.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 67 268

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 67 268

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 67 268

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 67 268

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo, Etelä-Savo

Seutukunnat: Kuopion, Joensuun, Mikkelin

Kunnat: Mikkeli, Kuopio, Joensuu

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 12

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 14

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 20

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hanke on lähtenyt liikkeelle nimen omaan sukupuolinäkökulmasta tehdyn tarkastelun kautta.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuolinäkökulma on hankkeen keskiössä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Kyllä
Hankkeen päätavoitteena on tukea naisyrittäjien hallitustyötä sekä naispuolisten hallitusjäsenten aktivoimista.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 5
Hallitustyön kehittymisen myötä yritysten kilpailukyky paranee.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 10 10
Tasa-arvo työelämän vaativissa tehtävissä paranee.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Superboard-hankkeen tavoitteena oli kehittää pk-yritysten hallitustoimintaa, aktivoimalla erityisesti naispuolisia kokeneita osaajia mahdollisiksi hallituksen jäseniksi. Samalla oli tarkoitus pilotoida uusi toimintamalli, jolla hallitustyön kokeilun kynnystä madalletaan. Tuloksena syntyi 15 osaaja-yritys-paria, jotka aloittivat yhteisen matkan kohti hallitustyön kehittämistä.