Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21104

Hankkeen nimi: Minä osaan - Osaamisen vahvistamisen ja kohtaannon kehittämishankkeen rinnakkaishanke

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 15.9.2017 ja päättyy 31.8.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: ELY-keskusten sekä TE-toimistojen KEHA-keskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Jakeluosoite: Veteraanikatu 1, PL 86

Puhelinnumero: 0295 038 000

Postinumero: 90101

Postitoimipaikka: Oulu

WWW-osoite: http://www.ely-keskus.fi/pohjois-pohjanmaa

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Koskela Tuomas

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tuomas.koskela(at)ely-keskus.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0295 038 506

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tämä hanke sisältää Minä osaan - Osaamisen vahvistamisen ja kohtaannon kehittämishankkeen (S21075) työvoimapoliittiset toimet (määrärahat palkkatukeen).

Otteita kehittämishankkeen tiivistelmästä:

Kehittämishankkeen pitkän aikavälin tavoitteena on osaltaan edistää suomalaisten sosiaalista osallisuutta ja työllisyyttä sekä vastata yhteiskunnalliseen työvoimapoliittiseen muutokseen kehittämällä uudenlaisia toimintamalleja. Tavoitteena on löytää, kehittää ja testata uudenlaisia ja vaikuttavuudeltaan osuvampia lähestymistapoja työllisyyden ja sosiaalisen osallisuuden edistämiseen erityisesti osaamisen vahvistamisen näkökulmasta sekä tuottaa erilaisia toimenpiteitä ja toimenpidekokonaisuuksia integroivia ja synergiaetua hakevia malleja. Hankkeen kohderyhmiä ovat alle 30-vuotiaat nuoret ja yli 54-vuotiaat työttömät tai työelämän ulkopuolella olevat henkilöt ja muut heikossa työmarkkina-asemassa olevat, joilla on mahdollisuus päästä avoimille työmarkkinoille aktiivisen työvoimapolitiikan keinoin.

Toimenpiteiden suunnittelussa kiinnitetään erityistä huomiota eri väestöryhmien erilaisiin tarpeisiin, jotka ovat kiinnostuneita osallistumaan vapaaehtoiseen koulutukseen ja työskentelyyn työttömien työnhakijoiden rinnalla kulkijoina, ns. Sparraajina sekä Pohjois-Pohjanmaan alueella toimivat yritykset (etenkin pk-yritykset) ja muut työorganisaatiot sekä työllistämisen edistämisen parissa työskentelevät
organisaatiot. Hanke koostuu kolmesta toisiaan täydentävästä toiminnallisesta osakokonaisuudesta, joiden punaisena lankana on osaamisen vahvistaminen:
I Paletti-palvelukokonaisuus, mikä koostuu lyhyistä osaamisen vahvistamiseen ja työllistymisvalmiuksien parantamiseen tähtäävistä täsmävalmennuksista ja neuvonta- ja ohjauspalveluista, joita toteutetaan sekä f2f-palveluina että verkossa
II Sparraaja-malli, jossa työtön työnhakija saa halutessaan vapaaehtoisen henkilön kulkemaan rinnallaan tukena ja ohjaajana
III Työnantaja-, yritys- ja verkostoyhteistyö, jonka kautta sekä vahvistetaan työnhakija-työnantaja kohtaantoa, tuetaan työnantajien valmiuksia ja motivaatiota palkata työtön työnhakija että edelleen vahvistetaan alueen työllisyystoimijoiden välistä yhteistyötä ja prosessimaista työskentelyotetta.

Lisäksi hankkeessa toteutetaan aktivoivaa ja vuorovaikutteista viestintää.

Kehittämishanke toteutetaan 1.8.2017-31.7.2020 välisenä aikana, mutta rinnakkaishanke päättyy vasta 31.8.2020 (palkkatukijaksot päättyvät viimeistään 31.5.2020). Projektia hallinnoi ja sen toteuttaa Koulutusavain Oy.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 70 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 48 810

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 87 179

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 48 810

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulun

Kunnat: Oulu

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

: Ei
: Ei
: Ei

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-