Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21106

Hankkeen nimi: Taitoa Lumelle: Lumi- ja jääveistäjien työelämälähtöinen koulutus

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.10.2017 ja päättyy 28.2.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lapin Yliopisto

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0292800-5

Jakeluosoite: PL 122

Puhelinnumero: 016341341

Postinumero: 90101

Postitoimipaikka: Rovaniemi

WWW-osoite: http://www.ulapland.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Antti Stöckell

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Yliopisto-opettaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: antti.stockell(at)ulapland.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0404844408

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Lumi- ja jäärakentaminen on kasvava pohjoissuomalaisen matkailurakentamisen ja -palveluiden osa-alue, jota on toteutettu ympäri Lappia jo yli kaksikymmentä vuotta. Lumen ja jään käytöllä on lisätty matkailualueiden ja -palveluiden elämyksellisyyttä ja vetovoimaa. Lumirakentamista on hyödynnetty majoitus- ja ravintola ja tilojen lisäksi erilaisissa tapahtumissa ja elokuvatuotannoissa. Lapin matkailun lumi- ja jääympäristöjen toteuttamiseen liittyvien tuotantoketjujen ongelmana on ammattitaitoisten lumi- ja jääveistäjien puuttuminen alueelta.

Hankkeen tavoitteena on lisätä Lapin matkailun kannalta tärkeän lumi- ja jäärakentamisen alan osaajien määrää kouluttamalla työelämälähtöisesti lumi-ja jääveiston erityisosaajia. Lisäksi hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan työelämälähtöinen modulaarinen koulutuskokonaisuus, jota voidaan toteuttaa myös jatkossa tarpeeseen reagoiden korkeakoulujen ja elinkeinoelämän yhteistyönä. Koulutus toteutetaan viitenä moduulina, joista opiskelijat voivat valita itselle sopivat kokonaisuudet. Moduuleina ovat suunnittelun ja veiston perustaidot, turvallisuus, brändäys, työssäoppiminen piloteissat sekä kohteiden huolto ja ylläpito. Koulutusmoduulien kesto vaihtelee 2 päivästä kahteen viikkoon. Modulaarisen koulutuksen toteutus noudattaa lumirakentamisen prosessia, mutta kokonaisuudet ovat sisällöllisesti itsenäisiä kokonaisuuksia. Tavoitteena on saada haltuun koko lumiosaamisen elinkaari suunnittelusta rakennelman purkamiseen. Koulutuksella lisätään lumi- ja jääveistämiseen liittyvien tilaajan, suunnittelijan ja veistäjien vuorovaikutukseen liittyviä taitoja, erityisesti lumen- ja jäänveistäjien näkökulmasta. Koulutusjaksot järjestetään hankkeen kahdeksan kuukauden toimintajakson aikana ja ne rytmitetään siten, että eri toimijoiden osallistuminen on mahdollista, ja huomioon ottaen pohjoisen lumiolosuhteet. Neljä pilotointikohdetta tarjoavat käytännön koulutusympäristön (Luvattumaa, Arctic SnowHotel, Arctice OY ja Hullun Poron Tonttula).

Taitoa Lumelle -hankkeen tuloksena syntyy työelämälähtöinen ja modulaarinen koulutuskokonaisuus, jonka myötä yhteistyö yliopiston, koulutukseen osallistuneiden ja alueen yritysten välillä lisääntyy. Hanke tuottaa koulutetuttuja lumi- ja jääveiston erityisosaajia, jotka pystyvät toimimaan teknisen toteutuksen ja turvallisuusvaatimukset huomioiden erilaisissa lumi- ja jäärakentamisen ympäristöissä ja työryhmissä, myös kansainvälisissä ryhmissä. Tuloksena syntyvä lumi- ja jääveiston tuotantoketjujen kehittyminen vaikuttaa lumi- ja jääympäristöjen toteutuksen monipuolistumiseen ja mahdollisesti kansallisten ja paikallisten piirteiden esiin nousemiseen. Paikallisten toimijoiden taitojen lisääntyminen edistää alalle työllistymistä ja alan yrityksille se merkitsee osaavan työvoiman saatavuutta omalta alueelta.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ovat fyysiseen työhön kykenevät, erityisesti talvikaudeksi työllistymistä tarvitsevat, jotka haluavat kehittää ja lisätä osaamistaan lumi- ja jääveistotehtävissä. Hankkeella pyritään myös tavoittamaan työttömiä, jotka ovat kouluttautuneet tai toimineet esimerkiksi kuvanveistäjinä, eri alojen artenomeina tai lumi- ja jääveistämisessä käytettävien työvälineiden ja koneiden käyttöön liittyvissä tehtävissä.
Kohderyhmään kuuluu myös Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan opetushenkilöstö.

Työttömien mahdollisuus osallistua koulutukseen arvioidaan tapauskohtaisesti siten, että he voivat osallistua koulutukseen niin, että heidän toimeentulonsa ei vaarannu. Tässä sovelletaan työttömyysetuudella tuetun omaehtoisen opiskelun periaatteita ja TE-keskuksen kanssa sovitaan hakijakohtaisesti toimintatavoista ennen opiskelun aloittamista ja osallistuminen lisätään työnhakijan työllistymissuunnitelmaan.

Hankkeen alueellisia yhteistyökumppaneita ja pilotointiympäristöiksi ovat sitoutuneet
1. Luvattumaa Tunturi-Lapin alueella
2. Arctic SnowHotel Rovaniemen alueella.
3. Arctice Oy
4. Tonttula Elämyskeskus / Hullu Poro Oy.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisiä kohderyhmiä ovat Pohjois-Suomen elinkeinoelämä, erityisesti lumi- ja jäärakentamista tekevät yritykset ja matkailuala, sekä matkailualan kanssa yhteistyötä tekevät luovien alojen yritykset ja yhdistykset.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 55 916

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 52 235

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 69 894

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 65 292

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Kemi-Tornion, Rovaniemen, Tunturi-Lapin

Kunnat: Kittilä, Rovaniemi, Kemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 4

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 3

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 25

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan 15-74 -vuotiaista suurempi osa työttömistä on miehiä kuin naisia, joten hankkeen kohderyhmä painottuu miehiin. Hankkeen kohderyhmien ammattialat ovat lisäksi olleet miesvaltaisia. Hanke kuitenkin vastaa molempien sukupuolten kiinnostuksen kohteisiin ja palvelutarpeisiin sekä koulutus- ja kehittämistarpeisiin.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Siinä mielessä huomioitu, että kyseessä on osaamisen kehittämisen kokonaisuus, joka kiinnostaa molempia sukupuolia, ja osallistujavalinnassa valintaperusteet keskittyvät pääasiassa hakijan valmiuksiin toimia lumi- ja jääveiston sekä niissä käytettävien työkalujen parissa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Asia on tärkeä, mutta tässä ko. hankkeessa on muita keskeisiä horisontaalisia tavoitteita, kuten sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys ja ekologinen kestävyys

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys -4 5
Uusi lumirakentamisen osaaminen lisää luontoresurssien kestävää hyödyntämistä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 3
Lumen tekemiseen ja muokkaamiseen liittyvät teknologiat ja niiden hyödyntäminen on ensisijaisesti päästövapaata tai vähäpäästöistä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Hankkeella ei vaikutusta.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 3
Lumi- ja jäärakentamisessa hyödynnetään vesivarantoja säästeliäästi.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeella ei vaikutusta.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 2 4
Rakentamisessa noudatetaan kiertotalouden periaatteita.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Hankkeella ei vaikutusta.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 3 7
Lumi- ja jäärakentamisosaaminen ja siihen liittyvät palvelut muodostavat luonnollisen osan pohjoisen matkailua.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 4 7
Lumi- ja jäärakentamiseen liittyvä suunnitteluosaaminen ja elämysympäristön rakentaminen lisäävät aineettomien palveluiden osuutta pohjoisten mikroyritysten liiketoiminnassa.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Hankkeella ei vaikutusta.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 7 7
Taiteisiin ja ulkoiluun liittyvät vaikutukset.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Hankkeella ei vaikutusta.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Hankkeella ei vaikutusta.
Kulttuuriympäristö 8 7
Lumi- ja jäärakentaminen osa pohjoista kulttuuria.
Ympäristöosaaminen 6 5
Koulutukseen liittyy osioita, joissa huomioidaan lumi- ja jäärakentamisen vaikutukset ympäristöön.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Lumi- ja jäärakentaminen on kasvava pohjoissuomalaisen matkailurakentamisen ja -palveluiden osa-alue, jonka ongelmana on ammattitaitoisten lumi- ja jääveistäjien vähäinen määrä alueella. Alueen osaajien puuttuessa kohteiden taiteellista sisältöä ovat olleet toteuttamassa yhä useammin ulkomaiset veistäjät.

Taitoa lumelle -hankkeen tavoitteena oli lisätä alan osaajien määrää Pohjois-Suomen alueella kouluttamalla työelämälähtöisesti lumi-ja jääveiston erityisosaajia, joilla on teknisen toteutuksen ohella valmiuksia myös kansallisten ja paikallisten piirteiden huomioimiseen kohteiden sisällöllisessä suunnittelussa ja toteutuksessa. Lisäksi hankkeessa suunniteltiin ja toteutettiin työelämälähtöinen modulaarinen koulutuskokonaisuus, jota voidaan soveltaa myös jatkossa tarpeeseen reagoiden korkeakoulujen ja elinkeinoelämän yhteistyönä.

Koulutus toteutettiin vuosina 2018-2020 kahtena moduulien sarjana, joista opiskelijat valitsivat itselleen sopivat kokonaisuudet. Moduuleina olivat suunnittelun ja veiston perustaidot, turvallisuus, brändäys, työssäoppiminen piloteissa sekä kohteiden huolto ja ylläpito. Modulaarisen koulutuksen toteutus noudatti lumirakentamisen prosessia suunnittelusta purkamiseen, mutta moduulit olivat sisällöllisesti itsenäisiä kokonaisuuksia. Koulutukseen osallistui yhteensä 20 henkilöä, joista 17 henkilöä suoritti myös työssäoppimisen moduulin yhteistyöyrityksissä, jotka olivat Arctic Snow Hotel Rovaniemen Lehtojärvellä, sekä Luvattumaan Levi Ice Hotel ja Hullu Poro oy.n Tonttula/ Elves Hideaway Kittilässä.

Taitoa lumelle -hankkeen keskeisiä tuloksia olivat uudet lumi- ja jääveiston koulutetut erityisosaajat sekä kehitetty työelämälähtöinen ja modulaarinen koulutuskokonaisuus yliopiston ja sen yhteistyötahojen käyttöön. Koulutetuilta saadun palautteen mukaan teorian ja työssäoppimisen vuorovaikutuksessa syntyi perusvalmiudet alalla toimimiseen ja omien taitojen kehittämiseen edelleen. Turvallisuuskoulutuksen merkitys korostui hankkeen aikanakin Lapissa tapahtuneiden lumi- ja jäärakentamiseen liittyneiden työmaaonnettomuuksien myötä. Lapin yliopiston ja yhteistyöyritysten yhteistyö alan osaajien kouluttamisessa tiivistyi ja tarjoaa jatkossa entistä parempia edellytyksiä alan koulutustoiminnan kehittämiseen ja alueen työllistymisen tukemiseen.