Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21107

Hankkeen nimi: Erikoistumiskoulutus nykyteknologian hyväksikäytöstä ikäihmisten kotihoidossa (KOTEK-ERKO)

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2017 ja päättyy 31.12.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Hämeen ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2617489-3

Jakeluosoite: Visamäentie 35 A

Puhelinnumero: 03 6461

Postinumero: 13100

Postitoimipaikka: Hämeenlinna

WWW-osoite: http://www.hamk.fi/kotek-erko

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Marjo Vaalgamaa

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: marjo.vaalgamaa(at)hamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0505745156

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, 2629463-3
Oulun ammattikorkeakoulu Oy, 2509747-8
Turun ammattikorkeakoulu Oy, 2528160-3

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Erikoistumiskoulutus nykyteknologian hyväksikäytöstä ikäihmisten kotihoidossa (KOTEK-ERKO) -hankkeen keskeisenä tavoitteena on suunnitella ammattikorkeakoulutasoinen erikoistumiskoulutus, jonka avulla voidaan tuottaa valtakunnallisesti tietoa ja osaamista kotihoidon toimintakenttään. Hankkeen avulla tuotetaan myös uutta tietoa erilaisista terveysteknologisista ja digitaalisista ratkaisuista kotihoidon toimintaympäristössä yhteistyössä työelämätoimijoiden kanssa. Hankkeen taustalla on uuden sote-ratkaisun vaatimukset laadukkaammasta ja laajemmasta ja tehokkaammasta kotihoidosta.

Hankkeen varsinaiset kohderyhmät ovat:
- Kotihoidon henkilöstö valtakunnallisesti: sairaanhoitajat, terveydenhoitajat ja muut korkeakoulutuksen saaneet kotihoidon asiantuntijat
- Sosiaali- ja terveysalan opetushenkilöstö
- Teknologia- ja palvelukonsepteja kehittävät organisaatiot
- Tutkimus- ja kehittämisorganisaatiot

Hanke toteutetaan seuraavissa työpaketeissa:
TP1: Teknologiakartoitukset
TP2: Koulutusvertailut
TP3: Oppimisympäristöjen suunnittelu ja rakentaminen
TP4: Erikoistumiskoulutuksen suunnittelu
TP5: Hallinto ja tiedottaminen

Hankkeen tuloksena syntyy ammattikorkeakouluihin valtakunnallinen erikoistumiskoulutus, jonka avulla voidaan tuottaa tietoa ja osaamista nykyteknologian hyväksikäytöstä ikäihmisten kotihoidossa. Kehittämällä työelämälähtöistä erikoistumiskoulutusta, hankkeen avulla tuotetaan myös uutta tietoa erilaisista terveysteknologisista ja digitaalisista ratkaisuista kotihoidon toimintaympäristössä.

Hankkeen toteuttajaorganisaatiot ovat Hämeen ammattikorkeakoulu (koordinaattori), Oulun ammattikorkeakoulu, Turun ammattikorkeakoulu ja Savonia ammattikorkeakoulu.

Hankkeen kesto on 28 kk ja sen budjetti yhteensä on noin 380.000 euroa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaiset kohderyhmät ovat:
- kotihoidon henkilöstö valtakunnallisesti: sairaanhoitajat, terveydenhoitajat ja muut korkeakoulutuksen saaneet kotihoidon asiantuntijat
- sosiaali- ja terveysalan opetushenkilöstö
- teknologia- ja palvelukonsepteja kehittävät organisaatiot
- tutkimus- ja kehittämisorganisaatiot

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välilliset kohderyhmät ovat:
- ikäihmiset ja heidän omaisensa
- ikäihmisten hoito- ja palveluorganisaatiot (järjestöjen, kuntien tai yksityisten ylläpitämät)
- teknologian ja palvelukonseptien kehittäjät
- tutkimus- ja kehittämisorganisaatiot
- erikoistumiskoulutuksiin osallistuvat alan asiantuntijat

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 303 016

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 298 624

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 378 770

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 373 279

6 Maantieteellinen kohdealue

Hankkeen toiminta on valtakunnallista

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 12

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 9

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 71

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeessa tehdään toimintaympäristön analyysiä sukupuolinäkökulmasta. Kotihoidon henkilöstö koostuu pääosin naisista. Kotihoidossa olevista ikäihmisissä lähes puolet on miehiä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Kotihoidossa olevista ikäihmisissä lähes puolet on miehiä. Hankkeessa analysoidaan hoidon kohteena olevien erilaisia tarpeita myös sukupuolinäkökulmasta. Erkoistumiskoulutuksissa ja niiden kehitystyössä noudatetaan sukupuolten osalta tasa-arvoisia menettelytapoja.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen, mutta hankkeen menettelytavat, tavoitteenasettelut ja tulokset ovat sukupuolten osalta tasa-arvoisia.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 4 4
Hankkeessa analysoidaan potentiaalisina välineinä olevien terveysteknologisten laitteiden ekologisia kestävyysominaisuuksia. Hankkeessa saadaan uutta tietoa myös terveysteknologisten laitteiden energiataloudesta.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 3 3
Hankkeen analyyseissä arvioidaan erilaisten terveysteknisten ratkaisujen mahdollisesti aiheuttamia päästöjä ja miiden säästöpotentiaalia.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 3 3
Kotihoidon tukeminen vähentää hoitolaitosten rakentamisen tarvetta, tonttimaata ja luontoa.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 4 4
Kotihoito säästää luonnonvaroja verrattuna kokonaan uusien keskitettyjen laitosten rakentamiseen.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Tässä hankkessa ei ole mukana Natura 2000 -ohjelman kohteita.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 4 5
Kotihoidossa asiakastarpeet voidaan parhaiten sovittaa hankintoihin, jolloin mm. jätteiden syntymistä voidaan minimoida.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 2 2
Hankkeessa saadaan uutta tietoa terveysteknologisten laitteiden energiataloudesta ja säästömahdollisuuksista.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 2 3
Nykyteknologian kehittäminen kotihoidon tueksi yrityksissä ja hyväksikäyttö kohderyhmän toiminnassa ovat paikallisen elenkeinorakenteen kehittämistä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 4 6
Kotihoidon kehittäminen pitkäjänteisesti uusilla erikoistumiskoulutuksilla aikaansaavat entistä kehittyneempiä palveluja ja parempaa osaamista alan henkilökunnassa.
Liikkuminen ja logistiikka 4 6
Etämittaukset, etäseuranta ja etäohjaus säästävät hoitokuluja ja logistiikkamenoja.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 7
Kestävät kotihoidon ratkaisut edistävät ikäihmisten terveyttä lyhyellä ja pitkällä aikavälillä.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Hanke on tasa-arvoneutraali.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 4 5
Yhteiskunnallinen ja kulttuurillinen yhdenvertaisuus toteutuu, kun ikäihmisille voidaan mahdollistaa asuminen kotona entistä pidempään.
Kulttuuriympäristö 1 2
Vaikutusta saattaa olla mm. rintamamiestaloalueiden säilyttämisessä.
Ympäristöosaaminen 4 5
Ympäristöosaaminen kehittyy terveysteknisten laitteiden analysoinnin ja käytön kautta. Mahdolliset energian käytön ja logistiikan paraantumisen kautta syntyvät säästöt ovat tulosta hankkeen aikaansaamasta ympäristöosaamisesta.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Erikoistumiskoulutus nykyteknologian hyväksikäytöstä ikäihmisten kotihoidossa (KOTEK-ERKO) -hankkeen keskeisenä tavoitteena oli suunnitella ammattikorkeakoulutasoinen erikoistumiskoulutus, jonka avulla voidaan tuottaa valtakunnallisesti tietoa ja osaamista kotihoidon toimintakenttään. Hankkeen avulla tuotettiin myös uutta tietoa erilaisista terveysteknologisista ja digitaalisista ratkaisuista kotihoidon toimintaympäristössä yhteistyössä työelämätoimijoiden kanssa. Hankkeen taustalla oli uuden sote-ratkaisun vaatimukset laadukkaammasta ja laajemmasta ja tehokkaammasta kotihoidosta.

Hankkeen varsinaiset kohderyhmät olivat:
- Kotihoidon henkilöstö valtakunnallisesti: sairaanhoitajat, terveydenhoitajat ja muut korkeakoulutuksen saaneet kotihoidon asiantuntijat
- Sosiaali- ja terveysalan opetushenkilöstö
- Teknologia- ja palvelukonsepteja kehittävät organisaatiot
- Tutkimus- ja kehittämisorganisaatiot

Hanke toteutettiin seuraavissa työpaketeissa:
TP1: Teknologiakartoitukset
TP2: Koulutusvertailut
TP3: Oppimisympäristöjen suunnittelu ja rakentaminen
TP4: Erikoistumiskoulutuksen suunnittelu
TP5: Hallinto ja tiedottaminen

Hankkeen tuloksena syntyi ammattikorkeakouluihin valtakunnallinen Kotihoidon teknologian erikoistumiskoulutus (30 opintopistettä), jonka avulla saadaan lisää tietoa ja osaamista ikäihmisten kotihoidon tueksi.