Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21113

Hankkeen nimi: Työmies-hanke

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.10.2017 ja päättyy 31.3.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Varstaajat ry

Organisaatiotyyppi: Muu järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 2623499-9

Jakeluosoite: Koulutie 12

Puhelinnumero: 0465591246

Postinumero: 43500

Postitoimipaikka: Karstula

WWW-osoite: http://www.varstaajat.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Markku Juhani Möttönen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: puheenjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: markku.mottonen(at)gmail.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0400881747

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Suomalaisella maaseudulla enemmistö työttömistä työnhakijoista on ikääntyneitä miehiä. Näin myös Karstulan ja Kyyjärven alueella, jossa kaksi kolmesta työttömästä on miehiä. Kaikista alueen työttömistä yli puolet on yli 50-vuotiaita, miesten osuus korostuu tässäkin joukossa.

Ikääntyvien työttömien osaaminen näyttäisi liittyvän pääasiassa ruumiilliseen työhön. Tällaisia työpaikkoja tulee alueen työmarkkinoilla avoimeen hakuun hyvin harvoin. Varstaajat ry:n omassa työllistämistoiminnassa on kuitenkin havaittu, että perinteiselle ruumiilliselle työllekin näyttäisi olevan toistuvaa lyhytkestoista kysyntää, mutta sekä osaamisen kysyntä että tarjonta ovat niin piileviä, että ne eivät kohtaa toisiaan tavanomaisten työmarkkinakäytäntöjen puitteissa. Palkanmaksukyky ei näyttäisi olevan ylipääsemätön ongelma kysynnän ja tarjonnan yhteensovittamisessa.

Työmies-hankkeen tavoitteena on kokeilla toimintamallia, joka synnyttää Karstulaan ja Kyyjärvelle sellaiset avoimet työmarkkinat, joilla alueen pitkäaikaistyöttömien osaaminen sekä lyhytkestoisiin työtehtäviin tekijöitä tarvitsevien työnantajien työvoimatarpeet kohtaavat. Työmies-hanke edesauttaa kohtaamisten kehittymistä niin kiihkeiksi, että ne johtavat toistaiseksi voimassa oleviin työsuhteisiin tai itsensä työllistäjäksi kuten esimerkiksi kevytyrittäjäksi. Hankkeen keskeinen tavoite on katkaista toistuvaistyöttömyyden kierre, johon tähän mennessä on tuonut taukoja vain lyhyet palkkatuetut työjaksot.

Hankkeessa kokeillaan neljässä viidessä kohteessa työllistämismallia, jossa työntekijät sukkuloivat usean eri työnantajan palveluksessa tehden lyhytkestoisia työtehtäviä joko toistuvasti samoja töitä tai kertaluoteisia työprojekteja. Työmaat etsitää teollisista yrityksistä, maa-ja metätiloilta, kotitalouksista ja kolmannen sektorin järjestöistä. Työmies-hanke pyrkii monin tavoin luomaan edellytyksiä sille, että hankkeessa mukana olevien osaaminen ja keskinäinen yhteistyö hioutuvat niin tasokkaaksi ja mutkattaomaksi, että työtä on helppo jatkaa hankkeen jälkeen vakinaisessa työsuhteessa tai itsensä työllistäjänä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Karstulan ja Kyyjärven pitkäaikais- ja toistuvaistyöttömät ja työelämän ulkopuolella olevat henkilöt sekä kyseisten kuntien alueella toimivat yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin työnantajat.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Karstulan ja Kyyjärven kunnat ja niiden työelämäsektorilla toimivat yksiköt ja henkilöt, kyseisissä kunnissa toimivat kehittämisyhtiöt ja yrittäjäyhdistykset, alueella toimivat noin 60 rekisteröityä yhdistystä, Konsta ja Irene Heinon Säätiö, MTK:n paikallisosasto, Keski-Suomen TE-toimisto,

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 105 239

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 91 738

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 119 739

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 103 738

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Suomi

Seutukunnat: Saarijärven-Viitasaaren

Kunnat: Kyyjärvi, Karstula

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Koulutie 12

Postinumero: 43500

Postitoimipaikka: Karstula

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 9

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 53

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankevalmistelussa on todettu työllisyystilastoista, että 2/3 alueen työttömistä on miehiä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Hankkeen varsinaiseen kohderyhmään kuuluvat työttömät ovat pääosin miehiä, mistä johtuen enemmistö työtehtävistä tulee todennäköisesti olemaan perinteisiä "miesten töitä", vaikka hankkeen osallistujien valinnassa ei sukupuolinäkökulmaa erikseen painoteta.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Alueen työttömyysrakenteesta johtuen hanke todennäköisesti tasoittaa harvaan asutulla maaseudulla vallitsevan työttömyyden sukupuolieroja, vaikka tämä ei kuulu hankkeen päätavoitteisiin.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 1 2
Hankkeessa olevista miehistä moni tekee ulkotöitä metsässä ja maatiloilla käsikäyttöisillä työvälineillä, jotka ovat hellävaraisempia luonnonvaroille kuin järeät koneet
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Hankkeessa ei tähän tietoon ole työkohteita, joilla olisi välitöntä tai ennakoitavaa välillistä vaikutusta ilmastonmuutokseen. Ympäristökohteissa ehkä, mutta sitä on vaikea todentaa.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 4 4
Hankkeessa tehdään maisemointihakkuita ja muuta rakentamattoman ympäristön kunnostustöitä, joissa lähtökohtaisesti vaalitaan luonnon monimuotoisuutta.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 1 1
Hankkeessa mahdollisesti on yhtenä työkohteena alue, jolla kohennetaan lähdevesien tilaa
Natura 2000 -ohjelman kohteet 3 3
Hankkeessa tod.näk. työskennellään luontoarvoja edistävästi ainakin yhdellä Natura-alueella
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 4 3
Hankkeessa tod.näk. on runsaasti rakennetun ja rakentamattoman ympäristön siivousta ja kunnostusta, jossa ympäristöstä poistetaan sille haitallisia materiaaleja ja jätteitä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 1 1
Hankkeessa tod.näk. on metsänraivausta energiapuuksi.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 4 4
Hankkeessa korostuvat pienten yritysten ja myös kolmannen sektorin toimijoiden työvoimatilanteen parantaminen
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 4 4
Hankkeessa korostuvat kotitalouksille ja kolmannelle sektorille suunnattavat palvelutyöt
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Hankkeen tavoitteena on järjestää ihmisille työtä lähiympäristöstään, jolloin riippuvuus pitkistä työmatkoista tai oman auton käytöstä vähenee
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 5
Hankkeessa on kotitalouksiin suuntautuvaa työapua, jonka kohderyhmään kuuluu vanhuksia ja muita avuntarvitsijoita. Hankkeessa edistetään kolmannen sektorin edellytyksiä tarjota hyvinvointipalveluitaan
Tasa-arvon edistäminen 2 4
Hanke parantaa heikossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden työllistymistä, toimeentuloa ja elämänlaatua.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 6 7
Hanke mahdollistaa työmarkkinapalvelujen ja sen myötä monien muiden (mm. kulttuuripalvelujen) tehostumisen harvaan asutulla maaseudulla.
Kulttuuriympäristö 4 3
Hankkeessa kohennetaan rakennettua ja rakentamatonta ympäristöä, mm. vanhoja seurantaloja.
Ympäristöosaaminen 4 5
Hankkeen kohderyhmään tulee tod.näk. metsätyöntekijöitä, joilla on pitkä kokemus ja näkemys luonnossa toimimisesta.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Työmies oli Varstaajat ry:n hallinnoima kokeiluhanke. Hanke toteutettiin ESR- rahoituksella, Karstulan ja Kyyjärven kuntaosuuksilla sekä Konsta ja Irene Heinon säätiön yksityisellä rahoituksella.
Työmies-hankkeen ensisijainen tavoite oli kehittää toimintamalli, jolla etenkin ikääntyviä ihmisiä vaivaava toistuvaistyöttömyys saataisiin katkeamaan. Toisena tavoitteena oli löytää työnantajille lyhytkestoisiin työtehtäviin helposti saatavaa työvoimaa.
Hankkeessa kokeiltiin työllistämismallia, jossa yhdellä työntekijällä olisi useampi työnantaja, joiden työkohteissa työntekijä sukkuloisi kulloisenkin työtarpeen mukaan. Tarkoituksena oli saada työkuvio toimimaan niin hyvin, että hankkeen jälkeen työt olisivat jatkuneet joko vakinaisessa työsuhteessa tai kevytyrittäjyytenä.
Kokeilu ei tuottanut toivottua tulosta, työsuhteista vain hyvin pieni osa jatkui hankkeen jälkeen. Kynnys palkkatuetusta määräaikaistyöstä vakituiseen työsuhteeseen näyttää olevan niin korkea, että Työmies-hankkeen lähestymistavallakaan sitä ei pystytty ylittämään. Sen sijaan kiinnostus kevytyrittäjyyteen kasvoi siinä määrin, että hankkeen toimialueella syntyi uusia asiakassuhteita, jotka näyttäisivät jatkuvan ja lisääntyvän hankkeen jälkeenkin.