Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21115

Hankkeen nimi: Tolokusti Sotkamossa - rinnakkaishanke

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2017 ja päättyy 30.9.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Jakeluosoite: Kalliokatu 4

Puhelinnumero: 029 502 3581

Postinumero: 87100

Postitoimipaikka: Kajaani

WWW-osoite: http://www.ely-keskus.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Anja Anneli Pääkkönen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: anja.paakkonen(at)ely-keskus.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 029 502 3581

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tämä hanke hallinnoi Tolokusti Sotkamossa -työllisyydenhoidon hankkeen työllisyyttä edistäviä toimenpiteitä (palkkatuki ja työvoimakoulutus). Tolokusti Sotkamossa -työllisyydenhoidon hanke edistää sotkamolaisia työttömiä erilaisten toimenpiteiden kautta työmarkkinoille. TE-toimiston, TYP:n, Kainuun soten, yhdistysten ja järjestöjen sekä muiden työllisyydenhoidon hankkeiden myötävaikutuksella rakennetaan Sotkamoon oma työllistämisen malli, jossa hanke erityisesti toimii moottorina työnantajien ja avointen työmarkkinoiden suuntaan. Hankkeen aikana rakennetaan toimintamalli, joilla edistetään työnantajien halua, valmiutta ja mahdollisuuksia työllistää työttömiä Sotkamossa.

Tavoitteena on saada alueen työnantajat vahvasti kokeiluun mukaan. Hanke jäsentää, kokoaa ja terävöittää työllisyydenhoidon tilaa Sotkamossa ja näin ollen vie jokaista toimijaa alueella eteenpäin omalla sektorilla. Hankkeen tavoitteena on aina asiakkaan työpolku. Yhteistyö monitoimijaisessa työllisyydenhoidon kentässä on tärkeää tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden vuoksi, mutta myös päällekkäisten toimintojen välttämiseksi. Hankkeentoiminnassa huomioidaan tulevan sote-maakuntauudistuksen vaikutukset työllisyyspalveluihin ja työllisyydenhoidon velvoitteisiin. Työnantajat saavat hankkeesta tukea työttömien työllistämiseen ja hankehenkilöstöä kulkemaan rinnalla työllistämisen nivelvaiheissa. Yrityksissä oleva potentiaalinen työ konkretisoituu työpaikoiksi. Hankkeen myötävaikutuksella pyritään löytämään lisää matalan kynnyksen työ(llistämis)paikkoja Sotkamossa.

Tämä hanke on yllä kuvatun hankkeen rinnakkaishanke, jossa hallinnoidaan hankkeelle osoitettavat palkkatuen ja työvoimakoulutuksen määrärahat. Rinnakkaishankkeella kehitetään kohderyhmän osaamistasoa ja tuetaan asiakkaiden työllistymisen nivelvaiheita.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 287 461

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 235 044

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 318 526

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 262 081

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin

Kunnat: Sotkamo

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

: Ei
: Ei
: Ei

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-