Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21116

Hankkeen nimi: PELIÄ JA PANEELIA -Pelillistäminen vetovoimatekijänä nuorten työllistymiselle sekä kouluttautumiselle

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.10.2017 ja päättyy 30.9.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lapin Yliopisto

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0292800-5

Jakeluosoite: PL122, 96101 Rovaniemi

Puhelinnumero: (016) 341 341

Postinumero: 96101

Postitoimipaikka: Rovaniemi

WWW-osoite:

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Irmeli Kari-Björkbacka

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Koulutuspäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: irmeli.kari(at)ulapland.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358-40 484 4197

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen TAVOITTEENA on etsiä pelillistämisen keinoin ratkaisuja nuorten, ja erityisesti nuorten miesten, syrjäytymisen ehkäisemiseen työhön ja koulutukseen hakeutumisessa. PELIÄ JA PANEELIA-esiselvityshanke tekee tiivistä yhteistyötä Rovaniemen kaupungin kanssa erityisesti Nuorten Ohjaamon ja Game brewery -hankkeiden sekä Pelitalo Mondenton toiminnan kautta.

Hankkeen TULOKSENA aikaansaadaan: 1) Raportti pelillistämisen soveltuvuuteen nuorten osallistamisessa - erityisesti työelämässä ja koulutukseen hakeutumisessa. 2) Delfoi-tekniikan avulla saatavat tulokset, joita ovat pelillistämiseen perustuvat ratkaisut, konseptit ja ideat nuorten syrjäytymisen ehkäisyssä. 3) Ehdotukset jatkotoimenpiteiksi, joiden avulla voidaan edelleen aktivoida nuorten osallisuutta työelämässä ja koulutuksessa pelillistämisen keinoin.

Tulokset saavutetaan seuraavilla TYÖPAKETEILLA:
Toimenpiteet ajoittuvat ajanjaksolle 1.8. 2017-31.7.2018 siten, että
1. TYÖPAKETTI kartoittaa, miten pelillistämistä on tähän mennessä käytetty aktivointivälineenä työelämässä ja koulutuksessa. Muodostetaan toimijaverkosto eli sitoutetaan opiskelijat ja asiantuntijat, jotka osallistuvat hankkeen iteratiivisesti etenevään kehittämisprosessiin.

2. TYÖPAKETTI kokoaa eri osapuolet: nuoret, kaupungin ja kehittämisorganisaatioiden asiantuntijat,hanketoimijat sekä yrittäjät tilaisuuteen, jossa käynnistetään Delfoi-kierrokset, joilla haetaan pelillisiä ratkaisuja nuorten aktivoimiseksi opiskeluun ja työelämään. Delfoi-kierroksia toteutetaan kaksi. Niissä osallistujilta kerätään pelillistämisen ideoita nuorten aktivoimiseksi opiskeluun ja työelämään. Ideoiden keruussa hyödynnetään myös virtuaalsia alustoja. Delfoi -menetelmää täydennetään fokusryhmähaastatteluilla ja keskusteluilla yhteisillä keskustelualustoilla.

3. TYÖPAKETTI järjestää kaikkien prosessiin osallistuneiden kesken yhteisen keskustelutilaisuuden, jossa käydään läpi löydettyjä uusia pelillistämisen ehdotuksia ja ratkaisuja nuorten aktivoimiseksi opiskeluun ja työelämään. Tuloksista laaditaan raportti uusista ratkaisumalleista, joita esimerkiksi Rovaniemen kaupunki voisi jatkossa toteuttaa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmän muodostavat nuoret, jotka ovat jääneet työelämän ulkopuolelle. Nuoret pitkäaikaistyöttömät, kausityöttömät sekä myös ne henkilöt, joiden työt ovat hävinneet, kuuluvat kohderyhmään. Kohderyhmään kuuluvat lisäksi ne nuoret miehet, joilla ei ole koulutusta. Varsinaisena kohderyhmänä ovat myös välittömästi nuorten kanssa työskentelevät työntekijät esimerkiksi kaupungin nuorisotyössä.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisinä kohderyhminä ovat kunnan ja oppilaitosten edustajat jotka joko työskentelevät nuorten parissa tai jotka suunnittelevat koulutus-,työllistymis- ja harrastusaktiviteetteja nuorille.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 60 228

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 60 228

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 75 285

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 75 285

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Rovaniemen

Kunnat: Rovaniemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 3

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 35

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeessa kiinnitetään huomiota nuorten ja erityisesti nuorten miesten työllistymiseen ja koulutukseen. Esilletulleiden tilastojen mukaan nuorten miesten asema on hieman nuoria naisia työllistymisessä ja kouluttautumisessa heikompi.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hanke suuntautuu erityisesti nuorten miesten kouluttautumiseen ja työnsaantiin, mutta ei toisaalta poissulje nuorten naisten osallistumista hankkeen aktiviteetteihin.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Kyllä
Nuoret miehet ovat tilastojen valosaa hieman naisia syrjäytneempiä. Hanke pyrkii aktivoimaan juuri tätä kohderyhmään mm. valittujen keinojen avulla, mm. pelillistäminen työpaikan ja opiskleijupaikan hakuvaiheessa.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 2
Hanke sijoittuu yhdelle paikkakunnalle ja hankkeen kohderyhmä toimii samalla paikkakunnalla, mikä ei aiheuta esim. merkittäviä ylimääräisiä matkoja. Hankkeessa käytetään myös sosiaalisen median tarjoamia mahdollisuuksia.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 2
Hanke sijoittuu yhdelle paikkakunnalle ja hankkeen kohderyhmä toimii samalla paikkakunnalla, mikä ei aiheuta esim. merkittäviä ylimääräisiä matkoja. Hankkeessa käytetään myös sosiaalisen median tarjoamia mahdollisuuksia.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
-
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
-
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
-
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 2
Hankkeessa hyödynnetään myös virtuaalisten alustojen, kuten sosiaalisen median, tarjoamia kommunikointi- ja keskustelualustojas.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
-
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 2
Hankkeessa pyritään aktivoimaan nimenomaan paikallisia nuoria koulutus- ja työmarkkinoille, mikä onnistuessaan lisää pitkällä aikavälillä paikallisten elinkeinojen toimintaedellytyksiä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 2
Pelillistäminen on yksi hankkeen keskeisistä teemoista. Hanke ei itsessään vielä tuota uusia pelejä, mutta edesauttaa niiden käyttöönottoa tulevaisuudessa. Pelit toteutuessaan olisivat todennäköisesti digitaalisia eli aineettomia.
Liikkuminen ja logistiikka 0 2
Hanke sijoittuu yhdelle paikkakunnalle ja hankkeen kohderyhmä toimii samalla paikkakunnalla, mikä ei aiheuta esim. merkittäviä ylimääräisiä matkoja. Hankkeessa käytetään myös sosiaalisen median tarjoamia mahdollisuuksia.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 5
Hankkeessa pyritään aktivoimaan yleisesti nuoria ja erityisesti nuoria miehiä työmarkkinoille ja koulutukseen, mikä onnistuessaan lisää heidän hyvinvointiaan.
Tasa-arvon edistäminen 5 5
Nuoret miehet ovat tilastojen valosaa hieman naisia syrjäytneempiä. Hanke pyrkii aktivoimaan juuri tätä kohderyhmään mm. valittujen keinojen avulla, mm. pelillistäminen työpaikan ja opiskelupaikan hakuvaiheessa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 5 5
Nuoret ovat yleisesti työmarkkinoilla muita heikommassa asemassa. Hanke pyrkiessään edistämään nuorten kouluttautumista ja siirtymistä työelämään yhdenvertaistaa heidän asemaansa muihin toimijoihin nähden yhteiskunnassa.
Kulttuuriympäristö 0 2
Pelillistämisen ottaminen varsin voimakkaasti hankkeessa osaltaan kannustaa kehittämään pelien käyttöön ja kehittämiseen liittyvää kulttuuria Lapissa.
Ympäristöosaaminen 0 0
-

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen TAVOITTEENA oli etsiä pelillistämisen keinoin ratkaisuja nuorten, ja erityisesti nuorten miesten, syrjäytymisen ehkäisemiseen työhön ja koulutukseen hakeutumisessa.
Hankkeen TULOKSINA aikaansaatiin: 1) Raportti pelillistämisen soveltuvuuteen nuorten osallistamisessa - erityisesti työelämässä ja koulutukseen hakeutumisessa. 2) Delfoi-tekniikan avulla saatavat tulokset, joita olivat
pelillistämiseen perustuvat ratkaisut, konseptit ja ideat nuorten syrjäytymisen ehkäisyssä. 3) Ehdotukset jatkotoimenpiteiksi, joiden avulla voidaan edelleen aktivoida nuorten osallisuutta työelämässä ja koulutuksessa
pelillistämisen keinoin.
Tulokset saavutettiin seuraavilla TYÖPAKETEILLA:
Toimenpiteet ajoittuivat ajanjaksolle 1.10. 2017-30.9.2018 siten, että
1. TYÖPAKETTI kartoitti, miten pelillistämistä on tähän mennessä käytetty aktivointivälineenä työelämässä ja koulutuksessa. Muodostettiin toimijaverkosto eli sitoutettiin opiskelijat ja asiantuntijat, jotka osallistuivat hankkeen
iteratiivisesti etenevään kehittämisprosessiin.
2. TYÖPAKETTI kokosi eri osapuolet: nuoret, kaupungin ja kehittämisorganisaatioiden asiantuntijat,hanketoimijat sekä yrittäjät tilaisuuteen, jossa käynnistetään Delfoi-kierrokset, joilla haettiin pelillisiä ratkaisuja nuorten aktivoimiseksi opiskeluun ja työelämään. Delfoi-kierroksia toteutettiin kaksi. Niissä osallistujilta kerättiin pelillistämisen ideoita nuorten aktivoimiseksi opiskeluun ja työelämään. Ideoiden keruussa hyödynnettiin myös virtuaalista alustaa (AC).
3. TYÖPAKETTI järjesti kaikkien prosessiin osallistuneiden kesken yhteisen keskustelutilaisuuden, jossa käytiin läpi löydettyjä uusia pelillistämisen ehdotuksia ja ratkaisuja nuorten aktivoimiseksi opiskeluun ja työelämään.
Tuloksista laadittiin raportti uusista ratkaisumalleista ja palvelukonsepteista.