Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21119

Hankkeen nimi: Kotona Suomessa 2

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2018 ja päättyy 31.12.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Jakeluosoite: Uudenmaan ELY-keskus, PL 36, Opastinsilta 12 B 5. krs.

Puhelinnumero: 0295021160

Postinumero: 00520

Postitoimipaikka: HELSINKI

WWW-osoite: http://www.ely-keskus.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Jaakko Vehkaperä

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektisuunnittelija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jaakko.vehkapera(at)ely-keskus.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0295021383

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tavoitteet

Väestönkasvua Suomessa ylläpitää muuttovoitto ulkomailta. Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2016 Suomeen muutti 34 905 henkeä, mikä oli 21 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Heistä oli ulkomaan kansalaisia 27 274, eli 78 prosenttia kaikista maahan muuttaneista. Kun maahanmuutto Suomeen lisääntyy ja muuttosyyt sen tastalla monipuolistuvat, tarvitaan kotouttamistyöhön uudenlaisia kumppanuuksia julkisen ja kolmannen sektorin kesken sekä yhteistyötä elinkeinoelämän kanssa.

Kotoutumisen tukeminen edellyttää eri muuttajien tarpeiden tunnistamista ja laaja-alaista yhteistyöstä. Valtakunnallisen Kotona Suomessa-toimenpidekokonaisuuden tavoitteena on lisätä kotouttamistyön vaikuttavuutta sekä kotoutumispalvelujen tasalaatuisuutta ja tavoitettavuutta kaikkialla Suomessa.

Tavoitteena on edistää kotoutujien ja muiden maahanmuuttajien työllisyyttä ja pitkällä aikavälillä ehkäistä pitkäaikaistyöttömyyttä ja syrjäytymistä työmarkkinoilta. Hanke pohjautuu vuosina 2015–2018 toteutettuun hankkeeseen ja jatkaa sen kehittämistyötä.

Toimenpiteet

Kotona Suomessa-toimenpidekokonaisuus jakautuu kahteen hankeosioon: Hyvä polku ja Hyvä alku. Hankeosioiden toiminta tukee toinen toisiaan.

Hyvä polku-hankeosion tavoitteena on, että alueellisen ja paikallisen kotoutumista tukevan toiminnan vaikuttavuus vahvistuu. Tavoitteena on, että kuntien ja alueiden, tulevien maakuntien, kotouttavan toiminnan suunnittelu, resursointi ja seuranta ovat systemaattista ja että ne kytkeytyvät saumattomasti laajempiin strategisiin linjauksiin. Hankeosio juurruttaa työ- ja elinkeinoministeriön kotouttamisen osaamiskeskuksen työtä alueille.

Seitsemän kotouttamistyön asiantuntijatyöntekijää, aluekoordinaattoria, työskentelee ELY-keskusten laajennetuilla maahanmuuttotyön alueilla, jotka koostuvat 1-3 ELY-keskuksen toiminta-alueesta. Näin toiminta kattaa koko Suomen. Hankeosiota toteutetaan kiinteässä yhteistyössä kotouttamisen osaamiskeskuksen, ELY-keskusten maahanmuuttopäälliköiden ja maahanmuuton yhdyshenkilöiden sekä muiden keskeisten alueellisten ja valtakunnallisten toimijoiden kanssa. Keskeisiä hankkeen työkaluja ovat alueelliset ja valtakunnalliset koulutus- ja verkottamistilaisuudet, monipuolinen viestintä, alueelliset uutiskirjeet, asiantuntijakonsultaatiot (kunnat, hankkeet, järjestöt ja muut kotouttamistyötä tekevät tahot) sekä kotouttaminen.fi-aluesivustojen kehittäminen. Koulutusten osalta kehitetään sähköisiä materiaaleja: järjestetään säännöllisesti kotouttamisen teemoja käsitteleviä webinaareja ja tuotetaan videoita.

Hyvä alku-hankeosio

Hyvä alku-hankeosiossa tuetaan eri puolilla maata työskentelevien Kotona Suomessa-pilottihankkeiden työtä ja muotoillaan niiden valtakunnalliset tulokset. Pilottihankkeet kehittävät eri painotuksin kotoutumisen alkuvaiheen palvelukokonaisuutta sekä työhön, koulutukseen ja yrittäjyyteen ohjaamisen palveluita kotoutumiskoulutuksen jälkeiseen nivelvaiheeseen ja kotoutumiskoulutuksen ulkopuolelle jääneille, pidempään työttömänä olleille maahanmuuttajille. Lisäksi kehitetään kansainvälisten osaajien asiantuntemuksen ja verkostojen parempaa hyödyntämistä yritysten kasvun ja kansainvälistymisen tukena.

Hankeosiossa mallinnetaan pilottihankkeiden kokemusten perusteella etäyhteyksin toteutettava kotoutumisen alkuvaiheen yhteiskuntaorientaatiojakso ja tuotetaan valtakunnallisesti hyödynnettävää videomateriaalia sitä varten. Tavoitteena on varmistaa tasalaatuisen yhteiskuntaa koskevan tiedon saatavuus kaikille maahanmuuttajille asuinpaikasta riippumatta.

Tulokset

Hankkeen tuloksena syntyy:

1. Malli kotoutumisen alkuvaiheen palvelukokonaisuudelle.
2. Monikielinen yhteiskuntaorientaatiojakso ja suositukset sen toteuttamiseksi valtakunnallisesti.
3. Malleja kotoutumiskoulutuksen jälkeisen nivelvaiheen palvelusta.
4. Malleja kotoutumiskoulutuksen ulkopuolelle jääneiden ja pidempään työttömänä olleiden maahanmuuttajien työhön, koulutukseen ja yrittäjiksi ohjaamiseksi.
5. Kotouttamistyötä tekevien ja kotoutumispalveluja suunnittelevien osaaminen paranee.
6. Sähköisiä materiaaleja kotoutumisen asiantuntijoiden osaamisen kehittämiseksi ja kotouttamisen tueksi.
7. Paikallisia ja alueellisia kotouttamistyön verkostoja sekä tiiviimpää ja vaikuttavampaa monialaista yhteistyötä eri toimijoiden välillä.
8. Välineitä ohjata kansainvälisiä osaajia alueen eri toimijoiden tuottamiin palveluihin yritysten ja kansainvälisten osaajien yhteen saattamiseksi.
9. Hyvien käytäntöjen ja toimintamallien tunnistaminen ja niiden levittäminen valtakunnallisesti.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

- ammattilaiset, jotka työssään kohtaavat kotoutumisvaiheessa olevia maahanmuuttajia
- kansalaisjärjestötoimijat, jotka osallistuvat tai haluavat tulevaisuudessa osallistua kotoutumista tukevaan toimintaan
- alueilla toteutettavat pilottihankkeet
- alueilla toimivat kototutumista tukevat hankkeet
- kunta- ja maakuntatason päättäjät
- yritykset, työmarkkinaosapuolet

4.2 Välilliset kohderyhmät

- kotoutumislain piiriin kuuluvat ja muut maahanmuuttajat ja etniset yhteisöt
- keskeiset ministeriöt (esim. TEM, OKM, STM), ELY-keskukset, viranomaisyhteistyö

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 2 450 612

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 2 450 612

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 2 450 612

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 2 450 612

6 Maantieteellinen kohdealue

Hankkeen toiminta on valtakunnallista

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 9

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hanke toimii tilasto- ja seurantatiedon pohjalta, joissa sukupuoli eritellään tärkeänä ja kriittisenä taustamuuttujana. Periaatetta levitetään myös muiden toimijoiden käyttöön.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeessa luodaan malleja kotoutumispalveluista kotona lapsiaan hoitaville vanhemmille, jotka ovat lähes 100 % naisia. Palveluissa kehitetään malleja, joissa yhdistetään perhe-elämä ja kotoutumispalveluihin osallistuminen (vrt. työ- ja perhe-elämän yhteensovittaminen). Taustalla on tunnistettu tieto maahanmuuttajanaisten alhaisesta työhön osallistumisesta.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ks. kohta "Hankkeessa on tehty toikmintaympärsitön analyysi sukupuolinäkökulmasta".

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 8
- sähköisten materiaalien kehittäminen ja hyödyntäminen
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 8
- sähköisten välineiden hyödyntäminen valtakunnallisessa yhteistyössä (videopalaverit, streamaukset, Lync-kokoukset), jolloin matkustaminen on vähäisempää
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei hankkeen keskeinen tavoite.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei hankkeen keskeinen tavoite.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei hankkeen keskeinen tavoite.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 5
Sähköisten materiaalinen hyödyntäminen.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei hankkeen keskeinen tavoite.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 5
- maahanmuuttajien osaamisen hyödyntäminen paikallisessa elinkeinoelämässä - yhteistyörakenteiden luominen
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 5
- maahanmuuttajien alkuvaiheen kotoutumispalveluiden kehittäminen - kotouttamistyötä tekevän henkilöstön osaamisen ja verkostojen kehittäminen
Liikkuminen ja logistiikka 0 5
- järjestetään alueellisia ja paikallisia tilaisuuksia, minkä vuoksi tarve osallistua kaukana sijaitseviin valtakunnallisiin tilaisuuksiin vähenee - hyödynnetään videoneuvottelumahdollisuuksia ja streamausta
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 9
maahanmuuttajien kotoutumisen kokonaisvaltainen edistäminen
Tasa-arvon edistäminen 5 9
maahanmuuttajien yhdenvertaisten koulutus- ja työllistymismahdollisuuksien edistäminen, kotona lapsia hoitavien vanhempien (usein naisten) palveluihin pääsyn edistäminen
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 8 9
kaikkien maahanmuuttajien ja erityisesti palveluiden ulkopuolelle jäävien maahanmuuttajien kotoutumisen ja osallisuuden edistäminen
Kulttuuriympäristö 2 8
- hankkeessa toteutetaan koulutusta, minkä seurauksena suomalaisen yhteiskunnan ja kulttuuriympäristön tuntemus paranee - yhteiskunnallisen osallisuus lisää vastuuta ekologisesta ja kulttuurisesta ympäristöstä
Ympäristöosaaminen 2 6
- suomalaisen yhteiskunnan parempi tuntemus edistää ympäristöosaamista

9 Loppuraportin tiivistelmä

Valtakunnallisen Kotona Suomessa -hankkeen tavoitteena oli entistä vaikuttavammat ja tasalaatuiset kotoutumispalvelut koko maassa. Tähän tavoitteeseen pyrittiin kehittämällä kotoutumispalveluita ja -prosesseja. Tätä tehtävää tehtiin kahdessa hankeosiossa, joista Hyvä alku-hankeosio järjesti pilottihankehakuja ja toimi koordinaatiohankkeena niiden perusteella alkaneille pilottihankkeille. Hyvä polku -hankeosiossa puolestaan työskenteli seitsemän aluekoordinaattoria, joiden tehtävänä oli kehittää kotoutumisen parissa työskentelevien ammattilaisten osaamista. Kotona Suomessa -hanke jakaantui kahteen osaan, joista Kotona Suomessa -hanke toimi vuosina 2015-2017 ja Kotona Suomessa2 -hanke 2018-2020. Hankkeessa oli kaikkiaan kymmenen työntekijää.

Hyvä Polku -hankeosiossa aluekoordinaattorit tekivät kotoutumisen parissa työskentelevien ammattilaisten osaamisen kehittämistä kukin omalla laajennetulla ELY-keskuksen maahanmuuttotyön toiminta-alueellaan. Aluekoordinaattorit järjestivät vuosina 2018 - 2020 yhtensä noin 170 päivää koulutuksia, joissa osallistujia oli yhteensä paikan päällä ja etäyhteyksien välityksellä noin 8200. Usein toistetuista koulutuskonsepteista hanke tuotti tuotekortit. Hanke loi myös Opi kotoutumisesta -verkkokoulutuksen, joka on organisaatiosta riippumaton, kattava kotoutumisen perehdytyskoulutus uusina työntekijöinä aihepiirin pariin tuleville henkilöille osoitteessa www.opikotoutumisesta.fi Lisäksi tuotettiin lukuisia webinaareja, jotka ovat Kotona Suomessa -hankkeen YouTube-kanavalla sekä podcasteja, jotka ovat osoitteessa www.soundcloud.com/kotonasuomessa.

Hyvä alku -hankeosiossa laadittiin kotoutumiskoulutuksen jälkeiseen nivelvaiheeseen keskittyneiden pilottihankkeiden tulosten mallinnukset. Lisäksi laadittiin pidempään työttömänä tai työmarkkinoiden ulkopuolella olleisiin maahanmuuttajiin keskittyneiden pilottihankkeiden tulosten mallinnukset sekä raportoitiin niistä tehdyt kustannushyötyanalyysit. Kustannushyötyanalyysien tarkoituksena oli tukea pilottihankkeita niiden toimintojen juurruttamisessa ja pysyvästä rahoituksesta neuvottelemisessa. Pilottihankkeiden tulosten kokoamisella ja mallintamisella pyrittiin siihen, että kokonaisuuteen kuuluneiden yksittäisten pilottihankkeiden keskeisimmät havainnot saataisiin mahdollisimman tehokkaasti välitettyä valtakunnallisesti eri tahojen tietoon ja että havainnoilla ja suosituksilla voitaisiin vaikuttaa kotoutumis- ja työllistymispalvelujärjestelmän kehittämiseen.

Lisäksi Hyvä Alku -hankeosiossa tuotettiin eri tahojen tuottamien, suomalaiseen yhteiskuntaan ja kulttuuriin liittyvien monikielisten materiaalien listaus, 7-osainen Ymmärrä Suomea -yhteiskuntavideosarja 14 kielellä, viranomaisen ja tulkin roolista kertova video 10 kielellä sekä etäyhteiskuntaorientaation mallinnus. Lisäksi toteutettiin etäyhteyksin toteutettavan omakielisen yhteiskuntaorientaation pilotti yhteistyössä Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa. Linkit kaikkiin materiaaleihin on TEM:n kotouttamisen osaamiskeskuksen verkkosivuilla.

Kotona Suomessa -hanke teetti myös useita selvityksiä, kuten selvityksen maahanmuuttajien rekrytoimisesta sekä ”Kaikki toimi kohdallani” -selvityksen kotoutumispalveluita koskevista näkemyksistä.