Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21129

Hankkeen nimi: Ossi2 - osaajat töihin

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2018 ja päättyy 31.1.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lahden ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2630644-6

Jakeluosoite: Mukkulankatu 19

Puhelinnumero: 03 828 18

Postinumero: 15140

Postitoimipaikka: LAHTI

WWW-osoite: http://www.lab.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Marja Ahola

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: TKi-asiantuntija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: marja.ahola(at)lab.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0447085052

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

Osatoteuttajat

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Ossi2 – Osaajat töihin -hanke edistää maahanmuuttajataustaisten työllistymistä Päijät-Hämeen alueella. Hankkeessa luodaan malli, jonka avulla aiemmin hankitun osaamisen tunnistamista tehostetaan jo varhaisemmassa vaiheessa ja sekä työhön- että työvalmennusta kehitetään kieli- ja kulttuuritietoisempaan suuntaan moniammatillisena yhteistyönä.

Hankkeessa kehitetään osaamisen tunnistamisen käytänteitä ja oppilaitoksissa tapahtuvaa työhönvalmennusta, jotta maahanmuuttajataustaisten työhön pääseminen ja sopeutuminen työkulttuuriin helpottuisi. Lisäksi kehitetään toimintatapoja, joiden avulla voidaan tukea ammatillisen kielitaidon kehittymistä jo kotoutumiskoulutuksen tai muun alkuvaiheen kielikoulutuksen aikana. Yrityksiä tuetaan tarvittaessa rekrytoinneissa ja yritysten kanssa kehitetään kieli- ja kulttuuritietoista työvalmennusta, jotta kynnys maahanmuuttajataustaisen rekrytoimiseksi madaltuisi.

Hankkeen toteuttavat Lahden ammattikorkeakoulu ja Koulutuskeskus Salpaus yhteistyössä alueen yritysten kanssa. Hankkeen ensisijainen kohderyhmä ovat vaikeassa työmarkkina-asemassa olevat maahanmuuttajat, joiden työllistymisen esteenä ovat olleet vajavaiset tiedot suomalaisesta työkulttuurista ja/tai työelämän käytänteistä, ammatillisen kielitaidon puute tai se, ettei heidän aiemmin hankittua osaamistaan ole tunnistettu riittävällä tavalla. Hankkeen välillinen kohderyhmä ovat yritykset, joiden rekrytointi- ja työvalmennusprosessi helpottuvat kieli- ja kulttuuritietoisen osaamisen vahvistuessa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen ensisijainen kohderyhmä ovat vaikeassa työmarkkina-asemassa olevat maahanmuuttajat, joiden työllistymisen esteenä ovat olleet vajavaiset tiedot suomalaisesta työkulttuurista ja/tai työelämän käytänteistä, ammatillisen kielitaidon puute tai se, ettei heidän aiemmin hankittua osaamistaan ole tunnistettu riittävällä tavalla. Kohderyhmä jakautuu seuraaviin alaryhmiin:

1.Kotoutumiskoulutuksessa olevat maahanmuuttajat, jotka ovat lähdössä kotoutumiskoulutuksen aikaiselle työelämäjaksolle
2.Ammatillisessa koulutuksessa olevat maahanmuuttajat, jotka ovat lähdössä oppimaan työpaikalle joko koulutussopimuksella tai oppisopimuksella.
3.Korkeakoulussa opiskelevat maahanmuuttajat, jotka ovat lähdössä työelämään harjoittelujaksolle.
4.Työkokeilujaksolle lähdössä olevat maahanmuuttajat
5.Työpaikkaa hakevat tai jo rekrytoidut maahanmuuttajat

Lisäksi kohderyhmänä on seuraavat ryhmät:
1.Ammatillisen oppilaitoksen/korkeakoulun opetus- ja ohjaushenkilöstö, jotka ohjaavat maahanmuuuttajataustaisia opiskelijoita erilaisille harjoittelujaksoille työelämään.
2.Yritysten työpaikkaohjaajat ja muut ohjaustyötä tekevä henkilöt, jotka ohjaavat työpaikalla maahanmuuttajataustaisia harjoittelijoita tai uusiin tehtäviin perehdytettäviä henkilöitä.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välilliset kohderyhmät ovat yritykset, joiden rekrytointi- ja työvalmennusprosessi helpottuvat kieli- ja kulttuuritietoisen osaamisen vahvistuessa. Hyödynsaajia ovat myös alueen koulutusorganisaatiot, joiden yhteistyö yritysten kanssa tiivistyy, työelämä- ja työssäoppimisjaksojen toteuttaminen helpottuu ja opiskelijoiden valmistumisen jälkeinen työllistyminen nopeutuu.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 258 433

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 258 433

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 344 576

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 344 576

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Päijät-Häme

Seutukunnat: Lahden

Kunnat: Padasjoki, Sysmä, Lahti, Asikkala, Kärkölä, Hollola, Heinola, Orimattila, Hartola

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 8

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 13

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 186

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen valmistelijat ovat tietoisia alueen maahanmuuttajaväestön rakenteesta mm. iän, sukupuolen ja lähtömaan suhteen (lähteenä mm. Tilastokeskuksen Väestö-tilastot sekä) ja asiat on huomioitu hankkeen suunnittelussa. Hankkeeseen on sitoutettu mukaan eri alojen yrityksiä (hoiva-, metalli-, sähkö-, puhdistuspalvelu- ja liiketalouden ala), jotta mahdollistetaan mahdollisimman hyvin eri alojen ammattilaisten ja eri sukupuolta olevien työllistymismahdollisuudet.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Kulttuuri- ja kielitietoisen ohjauksen kehittämisessä huomioidaan erilaiset kulttuuriset tavat määritellä sukupuolirooleja. Ohjauksen kehittämisessä on mukana monikulttuurisuusasiantuntijoita Koulutuskeskus Salpauksesta ja Lahden ammattikorkeakoulusta. Päämääränä on kuitenkin valmentaa maahanmuuttajia suomalaisen työelämän kulttuuriin ja tapoihin.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on maahanmuuttajataustaisten työllistyminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ei merkityksellistä tässä hankkeessa.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei merkityksellistä tässä hankkeessa.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei merkityksellistä tässä hankkeessa.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei merkityksellistä tässä hankkeessa.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei merkityksellistä tässä hankkeessa.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Ei merkityksellistä tässä hankkeessa.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei merkityksellistä tässä hankkeessa.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 4 6
Yritysten kanssa luodaan uudenlaisia käytänteitä maahanmuuttajien perehdytykseen ja työvalmennukseen ja koulutetaan kieli- ja kulttuuritietoisia työvalmentajia. Lisääntynyt kieli- ja kulttuuritietoisuus työpaikoilla vähentää epävarmuutta, jota liittyy maahanmuuttajien rekrytoimiseen. Kun ohjaus on sujuvaa, työhön ja työpaikkaan sopeutuminen nopeutuvat. Maahanmuuttajien osaaminen tulee alueen elinkeinoelämän käyttöön
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Ei merkityksellistä tässä hankkeessa.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Ei merkityksellistä tässä hankkeessa.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 6 7
Hanke tähtää maahanmuuttajien työllistymiseen. Työelämässä mukana oleminen on yksi hyvinvoinnin ja osallisuuden elementti.
Tasa-arvon edistäminen 2 4
Hanke edistää tasa-arvoa suuntaamalla toimenpiteitä niihin henkilöihin, joilla on erityisiä vaikeuksia työllistyä. Hanke lisää maahanmuuttajien ja kantasuomalaisten välistä tasa-arvoa edistämällä maahanmuuttajien työllistymistä.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 6 7
Yhdenvertaisuus lisääntyy maahanmuuttajien ja kantasuomalaisten välillä kehittämällä kieli- ja kulttuuritietoista työhön- ja työvalmennusta yhteistyössä yritysten kanssa.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei merkityksellistä tässä hankkeessa.
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei merkityksellistä tässä hankkeessa.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Ossi2 - osaajat töihin -hankkeen keskeinen päämäärä oli edistää Päijät-Hämeen alueen maahanmuuttajataustaisten työllistymistä, työelämävalmiuksien kehittymistä sekä tukea yrityksiä rekrytointivaiheessa. Hankkeen tavoitteeksi asetettiin
1. kehittää ja vakiinnuttaa toimintatapa, jonka avulla aiemmin hankitun osaamisen tunnistamista tehostetaan,
2. kehittää sekä työhön- että työvalmennusta kieli- ja kulttuuritietoisempaan suuntaan moniammatillisena yhteistyönä,
3. kehittää oppilaitoksissa tapahtuvaa työhönvalmennusta,
4. kehittää toimintatapoja, joiden avulla voidaan tukea ammatillisen kielitaidon kehittymistä jo alkuvaiheen kielikoulutuksen aikana ja
5. tukea yrityksiä rekrytoinneissa ja kehittää kieli- ja kulttuuritietoista työvalmennusta.
Ossi 2:n keskeisenä toimenpiteenä oli kuvata osaamisen tunnistamisen käytänteet ja prosessi selkeänä ja läpinäkyvänä kokonaisuutena ja luoda järjestelmä, johon maahanmuuttajan tunnistettu osaaminen kirjataan ja pilotoida se (tuloksena portfoliomalli), kehittää koulutus- ja valmennusmalli materiaaleineen työhön valmennukseen (tuloksena pilotoitu työharjoittelun tukimalli, kieli- ja kulttuuritietoisen ohjauksen ja opetuksen koulutuspaketit ja avoimeen ympäristöön jaettavat oppilaitoksien pedapolut), koota ammatillisen kielitaidon kehittämisen materiaalit ja menetelmät (tuloksena työkalupakki ammatillisen kielitaidon kehittämiseen sekä ammattialakohtaiset blogit liiketalouden ja terveydenhoidon aloille), selvittää pilottiyritysten rekrytointikäytännöt ja suunnitella ja pilotoida yhteistyössä tarvittava koulutuksellinen tuki, hyvät käytänteet ja kipupisteet (tuloksena pilotoitu koulutus- ja työvalmennuksen malli materiaaleineen). Tulokset videona: https://spark.adobe.com/video/T2d7qp5tBPWx9
Hanke kohdistui vaikeassa työmarkkina-asemassa oleviin maahanmuuttajiin, joiden työllistymisen esteenä ovat olleet vajavaiset tiedot suomalaisesta työkulttuurista ja/tai työelämän käytänteistä, ammatillisen kielitaidon puute tai se, ettei heidän aiemmin hankittua osaamistaan ole tunnistettu riittävällä tavalla. Hankkeen välillinen kohderyhmä olivat yritykset, joiden rekrytointi- ja työvalmennusprosessi helpottuvat kieli- ja kulttuuritietoisen osaamisen vahvistuessa.