Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21131

Hankkeen nimi: TVPOL -Työmies

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 10.11.2017 ja päättyy 31.5.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: ELY-keskusten sekä TE-toimistojen KEHA-keskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Jakeluosoite: PL 250

Puhelinnumero: 0295024500

Postinumero: 40100

Postitoimipaikka: Jyväskylä

WWW-osoite:

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Lea Goyal

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: yksikön päällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: lea.goyal(at)ely-keskus.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0295024537

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeessa tuetaan Työmies kehittämishankkeen tavoitteita kehittää Karstulan ja Kyyjärven alueen avoimille työmarkkinoille pääsemisen helpottamiseksi toimintamalleja, jotka auttavat pitkäaikais- ja toistuvaistyöttömyyden kierteessä olevia (esim. 53-64 vuotiaat ruumiilliseen työhön tottuneet miehet) tai työelämän ulkopuolella olevia työttömiä henkilöitä. Hanke auttaa alueen pitkäaikaistyöttömien osaamisen ja lyhytkestoisiin työtehtäviin tekijöitä tarvitsevien työnantajien kohtaamisessa siten, että palkkatuetun työn kautta avautuu mahdollisuuksia toistaiseksi voimassa oleviin tai pitempiaikaisiin työsuhteisiin. TVPOL Työmies pystyy tukemaan Työmies kehittämishankkeen tavoitteita synnyttää sellainen työllistämiskulttuuri, jossa pyritään palkkatukijakson avulla ja tuella katkaisemaan pitkäaikaistyöttömien työttömyyskierre ja luomaan työn tekijöiden ja työnantajien välille pitempiaikaisia työ- tai asiakassuhteita(itsensä työllistäjät).

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 267 300

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 109 599

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 281 630

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 109 599

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Suomi

Seutukunnat: Saarijärven-Viitasaaren

Kunnat: Karstula, Kyyjärvi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

: Ei
: Ei
: Ei

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-