Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21136

Hankkeen nimi: Mitä sinulle kuuluu? - Siikajoki, välittämisen ja vuorovaikutuksen yhteisö

Toimintalinja: 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Erityistavoite: 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2018 ja päättyy 31.12.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Raahen seurakunta

Organisaatiotyyppi: Seurakunta

Y-tunnus: 2047367-3

Jakeluosoite: Kirkkokatu 33

Puhelinnumero: 08 2132610

Postinumero: 92100

Postitoimipaikka: Raahe

WWW-osoite: http://raahenseurakunta.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Roukala Sanna-Maija

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: sanna.roukala(at)evl.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040 6710 702

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Centria-ammattikorkeakoulu Oy, 1097805-3
Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy, 0115776-3

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Mitä sinulle kuuluu? –hanke toteutetaan verkostopohjaisena hankkeena Siikajoen kunnan alueella. Hankkeen keskeisimpänä tavoitteena on eri väestökohderyhmissä tapahtuvan elämänlaadun ja -hallinnan paraneminen eli syrjäytymisen ennaltaehkäiseminen sekä työllistymis- ja opiskeluedellytysten paraneminen. Toisena keskeisenä tavoitteena on luoda vähintään yksi siirrettävä toimintamalli, jossa toiminnan keskeisimpiä tunnusmerkkejä ovat osallisuus, yhteisöllisyys ja verkostolähtöisyys.

Vuoden 2013 alusta Raahen seurakuntaan liitetty Siikasalon seurakunta toteutti vuosina 2004 - 2006 Nuorten työttömien työnhakijanuorten (18 - 24 vuotiaat) parissa toteutetun verkostopohjaisen Oksalle ylemmälle-hankkeen. Seurakunta toteutti hankkeen yhdessä työvoimahallinnon, kunnan sosiaalitoimen sekä 4H:n kanssa. Ko. hanke osoitti selkeästi verkostomaisen toimintamallin tehokkuuden.

Kohta hankkeen päättymisen jälkeen siirtyivät silloisen Ruukin työvoimatoimiston ja kunnan sosiaalitoimen palvelut Raaheen. Näin toimiva ja tuloksellisesti toiminut verkosto hajosi. Viimeisen vuosikymmenen aikana tapahtunut palvelujen etääntyminen sekä edessä oleva SOTE-uudistus haastavat eri toimijoita löytämään sellaiset yhteistoimintatavat, jotka toimivat selkeästi ennaltaehkäisten syrjäytymistä ja sen sosiaalista periytymistä.

Siikajoen kunnan alueella työttömien osuus työvoimasta on 10,5%, työnhakijoina 121 miestä ja 112 naista. Työttömyys on yksilöä mutta myös lähipiiriä, monella tavalla perhettä kuormittava tekijä. Ei vain valtakunnallisena, vaan myös Siikajoen kunnan aluetta koskettava haaste on tavoittaa ne 18 - 28 vuotiaat nuoret ja nuoret aikuiset, jotka ovat työ- ja koulutuselämän ulkopuolella. Heidän tavoittamisensa ja tukemisensa työ- ja koulutusmaailmaan on yksi tämän hankkeen keskeisimpiä tavoitteita erilaisten yksilö- ja ryhmäprosessien avulla. Tämän hetkisten arvioiden mukaan tähän kohderyhmään Siikajoen kunnan alueella kuuluu 60-100 kuntalaista. Hankkeen tavoitteena on saada vähintäänkin puolet tähän ryhmään kuuluvista aktiivisten hanketoimintojen piiriin. Niinikään muualla tässä hankehakemuksessa esitetyt numeeriset tiedot kertovat perheiden kasvavasta tuen tarpeesta Siikajoen kunnan alueella. Tämän hankkeen tavoitteena on kehittää vähintään yksi toiminnallinen ja osallistuttava toimintamalli niin, että korjaavan työn osuus pienenee hankkeen aikana ja se jälkeen.

Tavoittavan perhe- ja nuorisotyön hankkeen toteuttaja- ja yhteistyöverkosto muodostuu paikallisesti kunnan sivistys- ja vapaa-ajantoimen, Raahen hyvinvointikuntayhtymän ja kolmannen sektorin eri toimijoista. Hankkeessa ovat osatoteuttajina mukana Diakonia-ammattikorkeakoulun valtakunnallinen osaaminen sekä Centria-ammattikorkeakoulun humanistinen- ja kasvatusala.

Toiminnallisena lähtökohtana on tavoittaa eri kohderyhmiin kuuluvia suoraan, mutta myös niin, että nuorten kautta tavoitetaan huoltajat ja huoltajien kautta tavoitetaan kohderyhmän nuoret. Varsinaisten kohderyhmien rinnalla väliisiä edunsaajina tulee olemaan myös alle 15-vuotiaita syrjäytymisuhan alla olevia tai muuten huono-osaisuuteen "tipahtamassa" olevia alueen asukkaita.

Hankkeen toteuttamista varten Raahen seurakunta on perustanut hankerahoitukseen liittyen ehdollisen määräaikaisen (3 vuotta) hanketyöntekijän (nuorisotyönohjaajan) viran Siikajoen kunnan alueelle.

Hanke toteutetaan kohderyhmittäin vuorovaikutteisuuteen ja osallisuuteen pohjautuvina ryhmä- ja työpajaprosesseina. Tarvekohtaisesti hanke tuottaa myös elämänhallintaan liittyvää yksilöohjausta. Tarkemmat toimenpidekuvaukset löytyvät hakemuksen kohdasta 6.1. (hankkeen konkreettiset toimenpiteet).

Toimintalinja 5:ssä hankerahoitusta voidaan myöntää hankkeisiin, joiden edunsaajat ovat 15-vuotiaita ja sitä vanhempia. Korjaavien ja yksilön elämänhallintaa vahvistavien tavoitteiden lisäksi tässä hankkeessa kiinnitetään huomiota ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin. Näin tämä hanke sisältää myös peruskouluaan päättävien parissa toteutettavia toimenpiteitä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

1. Työttömät nuoret ja nuoret aikuiset (18 - 28 vuotiaat).

2. Pitkäaikaistyöttömät, ensisijaisesti työmarkkinoiden ulkopuolella olevat miehet.

3. Toimijaverkostot.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisinä kohderyhminä ovat kaikki alueella asuvat alle 15 –vuotiaat; syrjäytymisen tuntomerkit ovat tunnistettavissa usein jo varhaisessa lapsuudessa. Lisäksi hankkeen kautta huomioidaan tarpeiden ja mahdollisuuksien mukaan myös turvapaikanhakijat ja alueella asuvat maahanmuuttotaustaiset kotoutumistarpeineen.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 428 836

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 414 006

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 594 202

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 512 202

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Raahen

Kunnat: Siikajoki

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 5

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 375

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysiä käyttäen hyödyksi alueelta kerättyä dokumentoitua tilasto- ja tutkimustietoa sekä paikallisia henkilöhaastatteluja (kunnan, seurakunnan, koulujen ja järjestöje työntekijät ja vapaaehtoiset). Hankkeen toimintaan voivat osallistua sekä mies-että naispuoliset henkilöt.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen aikana tullaan arvioimaan hankkeen tuloksia ja vaikutuksia kummankin sukupuolen näkökulmasta. Hankkeen tavoitteena on osallistaa molempia sukupuolia mukaan hankkeen toimintaan. Toiminnassa huomioidaan kuitenkin erityisesti miesten osallisuus ja miessensitiivinen työskentely.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke keskittyy syrjäytymisen ja työttömyyden ehkäisemiseen sekä työelämävalmiuksien vahvistamiseen sekä perheiden ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 1
Hankkeella on jonkin verran välillisiä positiivisia vaikutuksia siihen että kulutus- ja tapatottumukset muuttuvat ekologisesti
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei merkittäviä vaikutuksia.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei merkittäviä vaikutuksia.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei merkittäviä vaikutuksia.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei merkittäviä vaikutuksia.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 3 3
Hankkeella on jonkin verran välillisiä positiivisia vaikutuksia siihen että kulutus- ja tapatottumukset muuttuvat ekologisesti kestävämmäksi.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei merkittiviä vaikutuksia.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 4 4
Hanke parantaa kohderyhmien jäsenten osallisuutta, aktiivisuutta, voimavaroja, työkykyä ja yhteisöllisyyttä. Toiminnan käynnistymisen yhteydessä hanketyöskentelyyn otetaan mukaan järjestöjä ja yrityksiä ja etsitään mielekkäitä työn sekä opiskelun ja vapaaehtoistyön mahdollisuuksia. Hankkeen yhteistyökumppanina toimivat mm. paikallinen yrittäjäyhdistys ja TE-keskus.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 6 6
Hankkeessa kehitetään paikallista kokonaisvaltaista palvelutoimintaa matalankynnyksen toiminnan, vertaisauttamisen, vapaaehtoistoiminnan, verkossa tapahtuvien palvelujen ja yksilöllisen ohjauksen keinoin. Hanke vahvistaa paikallista seurakunta-kunta-järjestöt -yhteistyötä.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 9 9
Hankkeen keskeisin tavoite on valittujen kohderyhmien jäsenten osallisuuden, yhteisöllisyyden ja hyvinvoinnin edistäminen. Tähän tavoitteeseen pyritään kunta-seurakunta-järjestöt yhteistyön ja moniammatillisen yhteistyön kehittämisen avulla. Hanke painottaa yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja voimavaroja vahvistavia menetelmiä. Ennaltaehkäisevän työn ja matalankynnyksen toiminnan kautta ehkäistään syrjäytymistä ja osattomuutta, ja etsivän työn kautta piilossa ollut hätä ja avuntarvitsijat saadaan tuen piiriin. Kokemusasiantuntijoiden osaamista hyödynnetään toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa, jotta se olisi mahdollisimman asiakaslähtöistä ja kohderyhmän hyvinvointia edistävää. Lapsiperheissä aikuisten hyvinvoinnin paranemisen kautta välillisiä edunsaajia ovat perheen lapset ja nuoret. Välittämisen kulttuurin lisääntyminen heijastuu myös ikääntyneiden maailmaan.
Tasa-arvon edistäminen 9 9
Hankkeessa edistetään kohderyhmään kuuluvien, alueen asukkaiden ja toimijoiden tasa-arvoa, keskinäistä vuorovaikutusta, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Toimintaa suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyötahojen ja kohderyhmän jäsenten kanssa yhdessä. Paikallisessa yhteistyössä korostuu eri toimijoiden osaamisen yhdistäminen ja yhdessä kehittäminen alueen asukkaiden parhaaksi.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 3 3
Hankkeen tavoitteiden ja toteutuksen keskiössä on verkostopohjainen ja osallistava toiminta. Nämä lähtökohdat tukevat luontojaan yhteiskunnallista ja kulttuurista yhdenvertaisuutta.
Kulttuuriympäristö 3 4
Sosiaalisen vuorovaikutuksen ja alueen asukkaiden keskinäisen kanssakäymisen lisääntyminen tukee luontojaan myös kulttuuristen arvojen vahvistumista.
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei merkittäviä vaikutuksia

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena on ollut eri kohdeväestöryhmissä tapahtuva elämänlaadun ja -hallinnan vahvistuminen, työllistymis- ja opiskeluedellytysten paraneminen ja syrjäytymisen ehkäisy. Hankkeen tavoitteena on myös tuottaa Siikajoen kuntaan toimintamalli, jossa keskeisimpänä tunnusmerkkeinä on osallisuus, yhteisöllisyys ja verkostolähtöisyys.
Hankkeessa on vahvistettu Siikajoen moniammatillisen verkoston yhteistyötä ja ammatillista osaamista sekä kehitetty uusia työmenetelmiä asukkaiden – erityisesti työttömien – hyvinvoinnin ja työkyvyn edistämiseen. Toiminta on ollut eri toimijoita kokoavaa, kehittämiskohteita tunnistavaa ja näkyväksi tekevää. Uusia toimintamalleja on kehitetty ja pilotoitu yhdessä Siikajoen ammattilaisten ja asukkaiden kanssa. Kehitetyt toimintamallit ja -välineet jäävät alueen asukkaiden ja toimijoiden käyttöön, ja niitä on mahdollista soveltaa myös muille paikkakunnille.

Hanke on ollut myös vahvistamassa seurakunta-kunta-järjestö yhteistyötä järjestämällä tälle toimijaverkostolle yhteisiä tapaamisia. Hankkeen aikana on kokoonnuttu useita kertoja Mitä sinulle kuuluu –ajatuksella yhteen seurakunnan tiloissa ja korona-aikana etänä Teamsin välityksellä. Tämän toimijaverkoston yhdessä tekeminen tuo keskeistä alueellista voimavaraa yhteisten asukkaiden parhaaksi. Näissä tapaamisissa Siikajoella työskentelevät ammattilaiset, seurakunnan, kunnan, yhdistysten ja järjestöjen edustajat ovat tutustuneet toisiinsa paremmin ja ovat vaihtaneet ajatuksia, kertoneet kokemuksia ja löytäneet näin yhteisen työskentelyrajapinnan. Näin on saatu hyödynnettyä ja vahvistettua kunnan alueella työskentelevien yhteis- ja kehittämistyötä.
Hankkeessa syntyvät konkreettiset tulokset ovat Mitä kuuluu Siikajoki? -verkoston yhteistoimintamalli, Ressi veks! -voimavaravalmennuksen malli ja ohjaajan opas, Mitä sinulle kuuluu? -hyvinvointikortit, Minustako etäystävä? -opas, Iloa kuvista -ryhmätoimintamalli sekä miesten ryhmätoimintamalli.

Hanke on ollut mukana kehittämässä Siikajoen kunnan työpajatoimintaa – erityisesti kuntouttavaa työtoimintaa ja sosiaalista kuntoutusta valmentavaan suuntaan. Hanke on ollut myös kehittämässä Siikajoen eri kylille yhteisöllistä toimintaa, mm. olohuonetoimintaa, kylätalotoimintaa ja perheleiritoimintaa sekä kehittämässä diakoniatyön lähimmäispalvelutoiminnan koulutusta ja toimintaa. Lisäksi hanke on tarjonnut alueen ammattilaisille koulutuksia, valmennuksia ja seminaareja liittyen pelillisyyteen, sosiaaliseen mediaan ja digitaalisiin menetelmiin, mielenterveyteen, ohjausosaamiseen ja monialaisen yhteistyön kehittämiseen sekä vuorovaikutuksen ja hyvinvoinnin vahvistamiseen työyhteisössä ja asiakastyössä.

Centrian ja Diakin opiskelijoita on ollut mukana hankkeessa mm. opinnäytetöiden ja harjoittelujaksojen puitteissa.