Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21137

Hankkeen nimi: Kaavi100

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2018 ja päättyy 29.2.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kaavin kunta

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0170664-6

Jakeluosoite: Kaivotie 1

Puhelinnumero: 0400673351

Postinumero: 73600

Postitoimipaikka: Kaavi

WWW-osoite: http://www.kaavi.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Ari Sopanen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: kunnanjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: ari.sopanen(at)kaavi.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0400673351

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeessa jalkaudutaan yrityksiin ja aktivoidaan ja tuetaan työttömien työllistymistä.

-       Laaditaan tarvittavat selvitykset ensivaiheessa helpoimmin työllistyvien osalle (piilotyöpaikat, kehitystarpeet, mahdolliset uutuustuotteet jne.), kohderyhmää laajennetaan myöhemmin resurssien mukaan.
-       Valitaan 5-10 yritystä tiukkaan kontaktiin hankehenkilön kanssa.
-       Valitaan ensivaiheessa tarkoituksenmukainen ryhmä aktiivisia ja mahdollisimman osaavia työttömiä henkilöitä työllistymään yrityksiin
-       Hyödynnetään tarvittaessa valtakunnallista keksijäverkostoja sopivien uusien idea-aihioiden löytämiseksi valituille yrityksille ja potentiaalisille uusille yrittäjille. Mm. Keksijäin Keskusliitto (KEKE ) ilmoittaa jäsenilleen hankkeesta ja tavoista kanavoida ideoita suoraan hankehenkilölle ja edellen kaavilaisten yritysten tuoteperheiden laajentamiseksi ja työttömien työllistymiseksi.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Työttömät, yritykset, keksijät, opiskelijat.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Työpajatoiminnat, työpajojen kaupallisten oppimisympäristöjen kehittyminen.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 98 819

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 90 840

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 131 759

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 121 121

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Koillis-Savon

Kunnat: Kaavi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero: 73600

Postitoimipaikka: Kaavi

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 30

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 32

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 116

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Merkittävimät asiaan vaikuttavat tunnusluvut ovat tiedossa, hanketta tultaisiin ohjaamaan niiden perusteella.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toimenpiteet kohdennetaan mahdollisimman laaja-alaisesti kohderyhmän eri tahoille.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Kyllä
Hanke ei epätasa-arvoista toimenpiteiden kohteena olevia henkilöitä.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 7 8
Välitettävien innovaatioiden valtavirta pyrkii tehostamaan taloudellista toimintaa ympäristön tilaa suosivasta näkökulmasta (jatkossa vastaus no. 1).
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 7 6
Ks. ed. vastaus.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 6 6
Samoin.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 6 6
Samoin.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 5 3
Hankkeella ei ole vaikutusta asiaan.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 7 6
Ks. vastaus no. 1
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 6 6
Samoin
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 7 6
Onnistuessaan hanke luo pitkäjänteisiä kilpailuetuja yritystoiminnalle niiden tuotevalikoimaan päätyvien innovaatioiden kautta.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 7 7
Samoin kuin ed. vastaus.
Liikkuminen ja logistiikka 1 4
Liikkumista koskien vähäiset postitiiviset vaikutukset mahdollisia innovaatioihin viitaten. Paikallista yritystoimintaa ajatellen positiiviset logistiset vaikutukset voivat olla merkittäviä hankehenkilön liikkuessa aktiivisella otteella yritysten parissa. Tämä voi korostua enemmänkin, koska tarkoitus on palkata henkilö, joka tuntee maan yritysrajapintaa laajemminkin.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 6 6
Työ, toimeliaisuus ja hankkeen luoma positiviinen ajattelu luo parantineita toimintaedellytyksiä monelle suunnalle
Tasa-arvon edistäminen 9 3
Hankkeen ydinetiikkaan tulee kuulumaan mahdollisimman tasapuolinen toimintatapa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 4 1
Ks. ed. vastaus.
Kulttuuriympäristö 1 1
Ei merkittäviä positiivisia vaikutuksia.
Ympäristöosaaminen 6 4
Ks. vastaus no. 1.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeessa jalkaudutaan yrityksiin ja aktivoidaan ja tuetaan työttömien työllistymistä.
- Laaditaan tarvittavat selvitykset ensivaiheessa helpoimmin työllistyvien osalle (piilotyöpaikat, kehitystarpeet, mahdolliset uutuustuotteet jne.), kohderyhmää laajennetaan myöhemmin resurssien mukaan.
- Valitaan 5-10 yritystä tiukkaan kontaktiin hankehenkilön kanssa.
- Valitaan ensivaiheessa tarkoituksenmukainen ryhmä aktiivisia ja mahdollisimman osaavia työttömiä henkilöitä työllistymään yrityksiin
- Hyödynnetään tarvittaessa valtakunnallista keksijäverkostoja sopivien uusien idea-aihioiden löytämiseksi valituille yrityksille ja potentiaalisille uusille yrittäjille. Mm. Keksijäin Keskusliitto (KEKE ) ilmoittaa jäsenilleen hankkeesta ja tavoista kanavoida ideoita suoraan hankehenkilölle ja edelleen kaavilaisten yritysten tuoteperheiden laajentamiseksi ja työttömien työllistymiseksi

Toteuma 28.2.2020.
Pitkän aikavälin tavoitteet:
- 7 uutta yritystä – Toteutui.
- Kaavin työttömyys laskenut vähintään 2,5 % – Toteutui osin, vähennys 1.4 %, työttömien määrä 1/2018 173 henkilöä, 12/2019 henkilömäärä 161, työpaikkoja 857 12/2017.
- 1 kaupallisin perustein toimiva työosuuskunta – Ei toteutunut.
- Eri yrityksiin vähintään 12 uutta tuotetta - Toteutui.