Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21138

Hankkeen nimi: Tuottavuutta ja Digitaalisia Palveluita Liiketoiminnan Avuksi

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2018 ja päättyy 31.12.2019

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Itä-Suomen yliopisto

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 2285733-9

Jakeluosoite: Itä-Suomen yliopisto, Tietojenkäsittelytieteen laitos PL 1627

Puhelinnumero: +358 (0)40 355 2262

Postinumero: 70211

Postitoimipaikka: Kuopio

WWW-osoite: https://www.uef.fi/web/cs/

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Marko Jäntti

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Tutkimuspäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: marko.jantti(at)uef.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358403552375

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tavoitteet: Tuottavuutta ja Digitaalisia Palveluita Liiketoiminnan Avuksi (TUPLA) -hankkeen tavoitteena on 1) edistää työn organisointia ja tuottavuutta digitaalisilla palveluilla ja palveluprosesseilla, 2) vahvistaa Pohjois-Savon alueen yritysten kilpailukykyä digitaalisia palveluita tukevien teknologioiden tehokkaammalla hyödyntämisellä ja osaamisella, 3) kehittää palvelunhallinnan johtamisjärjestelmiä ja 4) parantaa työntekijöiden sopeutumiskykyä digitaaliseen työhön. Hankkeelle on merkittävä tarve, koska Pohjois-Savon yritykset tarvitsevat osaamista digitaalisten palveluiden rakentamiseen pärjätäkseen globaaleilla markkinoilla. Digitalisaation suurimpia esteitä ovat organisaatiokulttuuri, työntekijöiden digiaikaan sopimaton profiili ja näkemykset sekä teknisen osaamisen puute. TUPLA-hanke parantaa Pohjois-Savon alueen yritysten työntekijöiden sopeutumiskykyä digitaaliseen työmaailmaan vaikuttamalla edellä mainittuihin haasteisiin.

Toimenpiteet: Hankkeen keskeisiä toimenpiteitä ovat 1) Digitaalinen työpaikka (Digital Workplace Model, DWM) -toimintamallin rakentaminen. Toimenpiteessä rakennetaan joustavaa työn organisointia tukeva toimintamalli, joka käsittelee digitalisaatiota 7 eri ulottuvuudesta, 2) Tuottavuutta ja Digitaalisia Palveluita Liiketoiminnan Avuksi -koulutuskokonaisuuden toteuttaminen. Koulutus (5 kurssimoduulia) on suunnattu palveluyritysten esimiehille, digitalisaatiohankkeiden vetäjille ja digitaalisten palveluiden suunnittelijoille lisäämään tuottavuutta ja nostamaan osaamista digitalisaation avainkysymyksistä, joita ovat tietosuoja, tietoturva ja palveluiden jatkuvuuus, 3) Digitalisaation vaikutukset tuottavuuteen ja työhyvinvointiin. Toimenpiteessä suunnitellaan ja toteutetaan haastattelututkimus, jossa selvitetään digitalisaation positiivisia ja negatiivisia vaikutuksia palveluorganisaation tuottavuuteen ja työhyvinvointiin. 4) DIGIT-työpajat, joilla edistetään poikkitieteellistä digitalisaation parissa työskentelevien toimijoiden verkottumista Pohjois-Savossa. 5) Tulosten levittäminen sisältää 4 hankeseminaarin (Kohti Digitalisaatiota, Tuottavuutta ja Digitaalisia Prosesseja, Vuorovaikutteisia Työkaluja Digitalisaation Tueksi, TUPLA-Loppuseminaari) järjestämisen sekä digipilotointijaksojen toteuttamisen halukkaiden hankeyritysten kanssa. Hanketoteutuksessa on huomioitu ESR-hankkeiden horisontaaliset periaatteet: sukupuolten tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja kestävä kehitys. Digitaalisilla tiimityötiloilla voidaan vähentää turhaa työmatkaliikennettä ja edistää näin vähähiilistä taloutta.

Tulokset: Hankkeen päätuloksia ovat Digitaalinen työpaikka –toimintamalli ja sen validointi, Tuottavuutta ja Digitaalisia Palveluita Liiketoiminnan Avuksi -koulutuskokonaisuus, 4 digitalisaatiota edistävää työpajaa ja 4 seminaaria, joissa käsitellään digitaalista työtä, digitaalista toimintakulttuuria, palveluiden markkinointia digiaikana, uusia palveluteknologioita ja digitalisaation kautta saavutettua tuottavuutta. Lisäksi tuotetaan 4 työraporttia digitalisaatiosta.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

TUPLA-hankkeen varsinaiset kohderyhmät ovat:
-Palveluorganisaatioiden digitaalisten palveluiden kehittämistehtävissä toimivat henkilöt
-Palveluyritysten esimiehet
-Palveluiden suunnittelusta vastaavat henkilöt
-Palveluiden digitalisaation edistäjät esimerkiksi digitalisaatiohankkeiden ja –ohjelmien vetäjät
-Organisaation kehityspäälliköt
-Palveluiden tietosuojasta ja tietoturvasta kiinnostuneet henkilöt

Hankkeen varsinaiset kohderyhmät muodostuvat hankkeen rahoittajaorganisaatioiden henkilökunnasta: Efecte Oy, Istekki Oy, NettiTieto Oy, Funlus Oy, IT Veljet Oy, Sensoftia Oy, TalentTree Oy, Peltaco Oy, SeikkailuKuopio Oy, IT-apurit Oy, Call to Action, Onsight Helsinki Oy, Tutoring Finland Oy, 3D Talo Finland Oy ja muut mahdollisesti myöhemmin hankkeeseen liittyvät osapuolet.

4.2 Välilliset kohderyhmät

TUPLA-hankkeen välillisiä kohderyhmiä ovat hankekonsortion ulkopuoliset digitalisaatiotoimijat sekä Itä-Suomen yliopiston perus- ja jatko-opiskelijat.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 198 749

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 116 076

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 260 926

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 152 390

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Kuopion

Kunnat: Kuopio

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Technopolis, Mikrokatu 1

Postinumero: 70211

Postitoimipaikka: Kuopio

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 14

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 16

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 40

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
TUPLA-hankkeelle on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta. Tämä on kuvattu hankesuunnitelmassa Luku 7 (s. 35).
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
TUPLA-hankkeessa sukupuolinäkökulman huomioimisessa on hyödynnetty Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisemaa hankkeen toteuttajan tarkistuslistaa ja EU:n valtavirtaistamisstrategiaa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
TUPLA-hankkeen tavoitteena on digitalisaation kehittäminen, joten päätavoitteena ei ole tasa-arvon edistäminen. Näin ollen hankkeessa hyödynnetään valtavirtaistamisstrategiaa eli sukupuolinäkökulma otetaan huomioon TUPLA-hankkeen toiminnassa sen kaikissa elinkaaren vaiheissa.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
EU:n strategia tähtää luonnon monimuotoisuuden ja sen tuottamien ekosysteemipalvelujen suojeluun ja arvostamiseen. TUPLA-hankkeella on neutraali vaikutus luonnonvarojen käytön kestävyyteen.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 7 0
Hanke lisää tietoisuutta digitalisaation positiivisista vaikutuksista ilmastonmuutokseen ilman, että liiketoiminnan kehitys estyy. Digitalisaatio vähentää turhaa työmatkaliikennettä, koska digitaaliset tiimityöalueet mahdollistavat joustavan työskentelyn tai jopa opetuksen kotoa tai kahviloista.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Neutraali vaikutus.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Neutraali vaikutus.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Neutraali vaikutus.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 5 0
Vihreä talous on osa jatkuvaa liiketoimintaa ja se nähdään osana yrityksen brändiarvon muodostumista. Hankkeessa korostetaan, että kestävä kehitys toimii yrityksen kilpailutekijänä ja sen huomioimisesta on aidosti hyötyä yrityksen menestymiselle. Hankkeessa tuodaan esille sähköisten palvelujen tarjoamia etuja muun muassa niiden ympäristön kuormittavuuden takia.Hankkeen omassa toiminnassa pyritään siihen, että turhaa ympäristöä kuormittavaa jätettä ei syntyisi. Lomakkeet ja asiapaperit pyritään jakamaan hankekonsortiolle sähköisessä muodossa. Koulutuksiin osallistuminen järjestetään sähköisesti ja hankkeen hankinnoissa pyritään siihen, että hankinnat edustavat vihreitä arvoja. Vihreiden arvojen noudattamisesta tiedotetaan myös yrityksille ja ulkoisille sidosryhmille.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 6
Positiiviset ympäristövaikutukset ja vähähiilisen talouden edistäminen: Joustavat työratkaisut edistävät viisasta liikkumista ja myös vähähiilistä taloutta, koska näillä pystytään vähentämään turhaa työmatkaliikennettä, kun työntekijät käyttävät videoneuvottelusovelluksia ja digitaalisia tiimityöalueita.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 0
Hankkeen tarkoituksena on edistää digitaalisten palveluiden tuottamisen arvoketjun rakentumista Pohjois-Savon alueelle, kun yritykset tuntevat toisensa palvelutarjonnan paremmin verkottumistoimenpiteiden seurauksena. Verkottumisen ansiosta yritykset voivat rakentaa paikallisia suhteita, jotka edistävät yritysten ja alueen kestävää kehitystä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 0
Hanke edistää helppokäyttöisten ja turvallisten digitaalisten palveluiden suunnittelua ja kehittämistä. Hankkeessa on mukana alueen veturiyrityksiä (Istekki) sekä kasvavia mikro- ja PK-yrityksiä, joiden tavoitteena on työllistää uusia digiosaajia. Hankevalmistelu käynnistyi TUPLA-yritysten tarpeesta turvata digivalmiiden palvelunhallintaosaajien saatavuus Pohjois-Savon alueella
Liikkuminen ja logistiikka 7 0
Hankkeessa kehitettävillä digitaalisilla palveluilla voidaan vähentää alueen työntekijöiden ja yritysten asiakkaiden liikkumistarpeita. Hanketyöntekijät näyttävät esimerkkiä, kuinka esimerkiksi työpaikan ja kodin väliset matkat voidaan suorittaa pyörällä tai julkista joukkoliikennettä käyttäen. Osana koulutuksien teemoja huomioidaan energiatehokkuuden ja vähähiilisyyden huomiointi osana digitaalisten palvelujen tuottamista.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 9 0
Hankkeen osallistujayritys Istekki vastaa yliopistollisen sairaalan lääkintälaitteiden huolto- ja ylläpitopalveluista. Hankkeen toimenpiteiden toteutumisella on vaikutuksia heidän liiketoiminnan sujuvuudelle ja sitä kautta Pohjois-Savon alueen sairaanhoitopiirin jatkuvuudelle. Sairaanhoitopiirin jatkuvuudella on vaikutusta alueen ihmisten hyvinvointiin. Hanke tuottaa digitaalisen työn toimintamallin, joka auttaa jalkauttamaan uudet digitaaliset palvelut (mm. digitaaliset ryhmäalueet) osaksi päivittäistä työtä ja luomaan joustavia työratkaisuja. Joustavat työratkaisut lisäävät työntekijöiden työmotivaatiota ja vaikuttavat positiivisesti työhyvinvointiin.
Tasa-arvon edistäminen 0 4
Hankkeella on positiivinen välillinen vaikutus tasa-arvon edistämiseen Pohjois-Savon palveluorganisaatioissa. Hankkeen yrityksiä kannustetaan tasa-arvoisuusperiaatteiden vaalimiseen työpaikoilla. Tasa-arvon edistäminen nähdään kilpailutekijänä ja liiketoiminnan jatkuvuuden turvaajana. Hankkeen koulutuksia markkinoitaessa pyritään kannustamaan naisten osallistumista. TUPLA-työntekijöiden valinnassa noudatetaan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusperiaatteita.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 6 0
Hanke edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista yhdenvertaisuutta. Innovaatioiden syntymisen kannalta hanke näkee monikulttuurisen työyhteisön mahdollisuutena. Hankeen yhtenä tavoitteena on kehittää yritysten digitaalista johtamiskulttuuria, jossa huomioidaan myös kulttuurinäkökulma. TUPLA-hanke edistää lisäksi ikääntyvien työntekijöiden ja työttömyysuhan alaisena olevien työntekijöiden työssä pysymistä.
Kulttuuriympäristö 0 0
Neutraali vaikutus.
Ympäristöosaaminen 5 0
Ympäristötietoisuus vahvistuu osana Pohjois- Savon yritysten palvelunhallintaa ja strategista palvelujohtamista.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-