Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21140

Hankkeen nimi: 6Aika: DuuniPolku

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.11.2017 ja päättyy 31.1.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Tampereen kaupunki

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0211675-2

Jakeluosoite: PL 487

Puhelinnumero: 03 565 611

Postinumero: 33101

Postitoimipaikka: Tampere

WWW-osoite: http://www.tampere.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Saari Regina

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: työllisyysjohtaja, työllisyyspalvelut

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: regina.saari(at)tampere.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 050 3469603

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

Osatoteuttajat

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

6Aika: DuuniPolku -hankkeen tavoitteena on kehittää ja pilotoida uusia palveluita ja toimijoiden yhteistoimintaan perustuvia toimintamalleja työllistymisen ja yrittäjyyden edistämiseen. Keskeistä on työllisyys- ja koulutuspalveluiden osaamisen yhdistäminen uusilla tavoilla tavoitteen edistämiseksi. Tavoitteena on tunnistaa ja vastata työelämän osaamistarpeisiin kehittämällä työnantajien kanssa käytävää vuoropuhelua. Tavoitteena on tunnistaa työnhakijoiden ja työmarkkinoille suuntaavien olemassa oleva osaaminen ja potentiaali, osaamisen kehittämistarpeet sekä tuen tarve koulutuksen ja työelämän siirtymävaiheissa, ja tarjota asiakkaille sen pohjalta kohdennettuja, asiakaslähtöisiä ja vaikuttavia palveluita.

Hankekokonaisuuden tavoitteena on tarjota välineitä kuutoskaupungeille ja niiden alueen toimijoille työllisyyden haasteisiin vastaamiseen ja täydentää olemassa olevaa palveluvalikoimaa kohdentamalla kehittämistoimet kullakin alueella tunnistettuihin kohteisiin. Kehittämistavoitteiden toteutumista seurataan hankkeen aikana osahankkeiden sisäisellä ja hankekokonaisuuden yhteisellä itsearvioinnilla ja raportoinnilla. Arviointia varten laaditaan yhteinen arviointikehikko.

6Aika: DuuniPolku -hanke toteutetaan kahdeksan toteuttajaorganisaation yhteishankkeena. Tampereen, Espoon, Turun, Oulun ja Helsingin kaupunkien lisäksi hankekonsortioon kuuluu kolme ammattikorkeakoulua, Tampere, Turku ja Metropolia. Hankekonsortio mahdollistaa kehitettävien toimintamallien ja palveluiden tehokkaan vertaisarvioinnin ja tulosten hyödyntämisen ristiin kaupunkien ja ammattikorkeakoulujen välillä.

Hanke vastaa muuttuvien työllisyyspalveluiden asettamiin kehittämishaasteisiin. Kunnat ovat tilanteessa, jossa niiden rooli alueensa elinvoimaisuuden edistäjänä ja työllisyyspalveluiden tuottajana tulee muuttumaan. Kaupungit yhdessä yhteistyökumppaneiden, palveluntuottajien ja muiden sidosryhmiensä kanssa etsivät ja kehittävät tässä tilanteessa uusia toimintamalleja, joilla voidaan vastata muuttuviin rakenteisiin sekä kehittyviin työmarkkinoiden ja työllistymiseensä tukea tarvitsevien kuntalaisten tarpeisiin.

Hankkeessa korostuu toimijoiden ja sektoreiden yhteiskehittäminen ja sen avulla luotavat uudet toimintamallit ja palvelut koulutuksen ja työelämän siirtymävaiheisiin. Toimintamalleja kehitetään myös työttömyyttä ennaltaehkäisevään työotteeseen. Tukitoimia kohdistetaan jo ammatillisten opintojen loppuvaiheen opiskelijoihin yhdistämällä uudella tavalla työllisyydenhoidon ja koulutuksen osaamista ja prosesseja. Keskeistä koko hankekokonaisuuden toteutuksessa on asiakkaiden aktiivisen toimijuuden tukeminen sekä työnhakija- ja työnantaja-asiakkaiden osallistuminen palvelujen kehittämiseen ja tuottamiseen. Henkilön osaamisen ja potentiaalin tunnistaminen ja tukitoimien/koulutuksen rakentaminen tälle pohjalle on yhteistä kaikille osatoteutuksille.

Yksi keskeinen teema hankkeessa on työantajayhteistyön edelleen kehittäminen. Osahankkeissa piloidaan käytäntöjä, joilla saadaan aiempaa paremmin tietoa työmarkkinoiden tarpeista ja voidaan vastata työllisyys- ja koulutuspalveluiden yhteistyöllä työnantajien akuutteihin ja pidemmän aikavälin rekrytointi- ja osaamistarpeisiin. Hankkeessa vastataan siten työelämässä tapahtuviin muutoksiin, jotka voivat eri alueilla olla osaltaan myös rakenteellisista seikoista johtuvia. Osaamisvaatimukset työmarkkinoilla muuttuvat nopeasti, joihin vastaamiseksi työnhakijoita eri osahankkeissa pyritään valmentamaan, kouluttamaan tai muilla keinoin tukemaan, jotta työnhakijan ja työnantajan kohtaantoa voitaisiin tehostaa.

Hankkeen tavoitteena on tarjota työllistymisen tukitoimia pilotoitavien palveluiden muodossa yhteensä noin 870 asiakkaalle. Asiakkaista noin 64 % on nuoria alle 30-vuotiaita, joko työttömiä tai työttömyysuhan alaisia. Tulostavoitteena on, että asiakkaista vähintään puolet löytää hankkeen kautta jatkopolun koulutukseen, työelämään tai muuhun omaa työllistymistavoitettaan tukevaan toimenpiteeseen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaisia kohderyhmiä ovat
- ammatillisen koulutuksen opintojen eri vaiheissa olevat opiskelijat, kuten opintojensa loppuvaiheessa olevat ja vastavalmistuneet, joilla on uhka jäädä työttömäksi kouluttautumisen jälkeen
- työttömät, jotka tarvitsevat tukea työllistymisessä ja osaamisen kehittämisessä, joita voivat olla mm. nuoret, pitkäaikaistyöttömät sekä rakennemuutoksen johdosta työttömäksi jääneet henkilöt
- työnantajat
- työllisyys- ja koulutuspalveluiden ammattilaiset

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisiä kohderyhmiä ovat toteutusalueiden työnantajat/työmarkkinat laajasti, osallistuvat koulutusorganisaatiot, ohjaus- ja työllisyydenhoidon ammattilaiset, kuutoskaupunkien työllisyyspalveluista vastaavat yksiköt, kehittämiseen ja toteutukseen osallistuvat ammattikorkeakouluopiskelijat sekä hankkeen järjestämiin seminaareihin ja tapahtumiin osallistuvat toimijat ja henkilöt.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 1 090 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 1 054 971

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 1 571 429

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 1 507 102

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pirkanmaa, Varsinais-Suomi, Pohjois-Pohjanmaa, Uusimaa

Seutukunnat: Tampereen, Turun, Helsingin, Oulun

Kunnat: Turku, Oulu, Tampere, Espoo, Helsinki

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 105

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 169

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 893

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Analyysissä on hyödynnetty työmarkkinatilastoja ja valtakunnallista ja alueellisia työllisyyskatsauksia. Erot sukupuolten välisessä tilanteessa työmarkkinoilla on tunnistettu ja otettu huomioon valmistelussa. Osahankkeissa mm. ohjataan työnhakijoita uravalintoihin yli perinteisten rajojen.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Työllisyys- ja koulutuspalveluissa otetaan huomioon sukupuolten osittain erilaiset tilanteet ja tarpeet työmarkkinoilla ja tarjotaan kullekin asiakasryhmälle soveltuvia tukipalveluita.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on työllistymisen edistäminen ja tukitoimia tarjotaan kohderyhmän erilaisten tarpeiden mukaisesti.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Hankkeella ei vaikuteta luonnonvarojen käyttöön muutoin kuin siinä mielessä, että toimivat työmarkkinat ja taloudellisesti tasapainoinen yhteiskunta tukee myös ekologisten näkökulmien huomioon ottamista päätöksenteossa
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Hankkeella ei vaikuteta ilmastonmuutoksen riskeihin
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Hankkeella ei vaikutetan luonnon monimuotoisuuteen
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Hankkeella ei vaikuteta vesiin, maaperään tai ilmaan
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeella ei vaikuteta Natura 2000 -ohjelman kohtaisiin
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Hankkeella ei vaikuteta materiaalien ja jätteiden uusiokäyttöön
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Hankkeella ei vaikuteta uusiutuvien energialähteiden käyttöön
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 9 9
Hanke edistää osaavan työvoiman saatavuutta ja sitä kautta elinkeinojen toimintaedellytyksiä. Hankkeessa pyritään työvoimaresurssin parempaan hyödyntämiseen.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 6 5
Hanke kehittää työllistymiseen ja osaamisen kehittämiseen liittyviä palveluja
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Hankkeella ei vaikuteta liikkumiseen ja logistiikkaan
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 9 9
Hanke edistää työllisyyttä ja ehkäisee hyvinvointia uhkavaa työttömyyttä ja syrjäytymistä
Tasa-arvon edistäminen 5 5
Hanke edistää ihmisten (ml. sukupuolten välistä) tasa-arvoa tukemalla kaikkien työllistymistä ja osallisuutta
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 5 5
Hankkeella pystytään edistämään yhteiskunnallista ja sosiaalista yhdenvertaisuutta paremman työllisyyden muodossa. Hanke tukee monikulttuurisen yhteiskunnan toimivuutta mm. edistämällä maahanmuuttajnuorten yrittäjyyttä.
Kulttuuriympäristö 0 0
Hankkeella ei vaikuteta kultuuriympäristöön
Ympäristöosaaminen 0 0
Hankeella ei vaikuteta ympäristöosaamiseen

9 Loppuraportin tiivistelmä

6Aika: DuuniPolku toteutettiin ajalla 1.11.2017 -31.1.2020. Hankeverkosto muodostui kahdeksasta osatoteuttajasta ja kokonaiskoordinoinnista vastasi Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalvelut. Muut toteuttajat olivat Turun kaupunki, BusinessOulu työllisyyspalvelut, Helsingin kaupunki, Espoon kaupunki sekä Metropolia Ammattikorkeakoulu, Tampereen ammattikorkeakoulu ja Turun ammattikorkeakoulu.

Hankkeessa onnistuttiin edistämään nuorten ja pidempään työttömänä olleiden työllistymistä ja yrittäjyyttä. Vastasimme työelämän muuttuviin tarpeisiin. Asiakkaita osallistettiin palvelujen ja toimintamallien kehittämiseen ja toteuttamiseen. Yhteistoimintaan perustuvia palveluita ja toimintamalleja suunniteltiin ja toteutettiin työllisyys- ja koulutuspalvelujen osaamista yhdistäen ja yhteiskehittäen. Toiminnassa näkyi vahvasti teemat osaamisen tunnistaminen ja näkyväksi tekeminen, motivointi, ennaltaehkäisevä työote, mentorointi ja muu vertaisen tuki, valmentava ote unohtamatta digitaalisuutta ja kokeilukulttuuria.

Hankkeessa kehitetyt hyvät käytännöt ja tulokset linkittyvät kolmeen teemaan: asiakaslähtöiset ja voimaannuttavat palvelut, rekrytointia tukevat palvelut sekä yrittäjyyden edistäminen. Hankkeissa parannettiin opiskelijoiden työelämävalmiuksia sekä annettiin valmennusta ja tukea työnhakuun sekä kehitettiin opiskelijoiden varhaista tukea. Lisäksi kokeiltiin vertaistukea ja mentorointia nuorilta nuorille. Osaamista tunnistettiin ja tehtiin näkyväksi, myös digitaalisia työkaluja kokeiltiin ja kehitettiin työllisyyttä vauhdittamaan. Hankkeen aikana kehitettiin asiakasohjausta tukevia ja tehostavia työvälineitä ja materiaalia sekä vahvistettiin opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamista.

Työnantajien suuntaan rakennettiin erityisesti palveluja rekrytoinnin tueksi. Työelämäpolkujen syntymiseksi pyrittiin tarjoamaan työllistymiseen oikea-aikaista tukea ja tavoitteellista valmennusta mm. työyhteisö mukaan ottamalla. Työelämää kuunneltiin eri tavoin etsittäessä ratkaisuja yritysten osaaja- ja tekijätarpeisiin. Hankkeessa tuettiin yritysten ja tekijöiden kohtaamista ja erilaisten työelämäpolkujen mahdollistamista.

Yrittäjyyttä edistettiin viemällä tietoa ja kokeilun mahdollisuuksia itsensä työllistämisessä ja yrittäjyydessä oppilaitokseen sekä esiintuomalla yritteliäisyys asennetta. Yrittäjyydestä kiinnostuneille nuorille tarjottiin yrittäjyys- ja tiimivalmennusta sekä maahanmuuttajille yrittäjyyskoulutusta. Alkaville maahanmuuttajayrittäjille tarjottiin mentorointia ja vertaistukea. Hankkeessa kehitettyjen teemojen ympärille syntyi verkostoitumista.

Osa hankkeessa kehitetyistä toimintamalleista on jo osa perustoimintaa ja osa kehittyy edelleen ja jalkautuu osaksi toimintaa tulevan kuntakokeilun myötä.

Hankkeen hyvistä käytännöistä on koottu sähköinen julkaisu: DUUNIPOLKUJA - tavoitteista totta. Julkaisu löytyy mm. Tampereen kaupungin julkaisusarjasta muut julkaisut https://www.tampere.fi/tiedostot/d/MlmeDQNR5/Duunipolkuja_tavoitteista_totta.pdf