Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21143

Hankkeen nimi: Erilaisia polkuja pitkin ammattiin (EPPA)

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.12.2017 ja päättyy 30.9.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä

Organisaatiotyyppi: Ammatillinen oppilaitos

Y-tunnus: 0973110-9

Jakeluosoite: Korvanranta 50

Puhelinnumero: 0408473676

Postinumero: 96300

Postitoimipaikka: Rovaniemi

WWW-osoite: http://www.redu.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Ritva Anneli Vartiainen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: ritva.vartiainen(at)redu.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0408473676

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Lapin AMK, 2528792-5
Lapin yliopisto, 0292800-5

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Vuoden 2018 alusta toteutetaan Suomessa ammatillisen koulutuksen reformi. Sen myötä nuorten ja aikuisten ammatillisen koulutus yhdistyvät. Opiskelijoiden laaditaan henkilökohtaiset osaamisen kehittämissuunnitelmat (HOKS). Opiskelijoiden ohjauksen tehtävänä on tukea osaamisen hankkimista monipuolisesti erilaisissa oppimisympäristöissä.

Hanke tukee ammatillisen koulutuksen reformin toteuttamista ja vahvistaa ammatillisen koulutuksen vetovoimaa ja läpäisyä Lapissa. Hankkeen myötä siirtymät työelämään ja jatko-opintoihin nopeutuvat ja tehostuvat. Hanke kehittää lappilaisten ammatillisen oppilaitosten opetus- ja ohjaushenkilöstön kykyä työllistävien henkilökohtaisten osaamisen kehittämissuunnitelmien laadintaan ja toimeenpanoon. Se joustavoittaa siirtymiä ammatillisesta peruskoulutuksesta suoraan työhön sekä jatko-opintojen kautta työhön.

Hankkeessa suunnitellaan ja pilotoidaan kuusi erilaista vetovoimaa, läpäisyä sekä siirtymiä tukevaa oppimis- ja ohjauspolkua ammatillisiin opintoihin. Reittejä toteutetaan opiskelijan henkilökohtaiseen osaamisen kehittämisen suunnitelmaa (HOS) toteutettaessa. Niissä hyödynnetään monipuolisesti erilaisia ammattitaitoa kehittäviä oppimisympäristöjä. Ammatillisen reformin myötä henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma on laadittava kaikille ammatillisen tutkinnon suorittajille. Suunnitelmaa päivitetään opintojen edetessä.

Hankkeessa rakennetaan ja toteutetaan opintojen henkilökohtamiseen ohjaava opettajien 15 osaamispisteen täydennyskoulutusohjelma. Opettajia ja ohjaajia koulutetaan henkilökohtaisten osaamisen kehittämissuunnitelmien laadintaan ja niihin tukeutuvan ohjauksen toteuttamiseen. Koulutuksessa perehdytään eri oppimisympäristöihin sekä tutkinnon osiin soveltuviin ohjauksen sekä oppimisen ja osaamisen arvioinnin tapoihin. Täydennyskoulutus sisältää yhden pakollisen henkilökohtaisten osaamisen kehittämissuunnitelmien laadintaan opastavan pakollisen osion sekä kaksi ohjausmenetelmiin opastavaa valinnaista osiota. Eri poluista ja niillä toteutuvista ohjaustavoista julkaistaan hankkeessa erillinen ohjausopas sekä verkkoportaali, joita hyödynnetään ammatillisen koulutuksen ohjaajien täydennyskoulutuksessa sekä myöhemmin henkilöstön osaamisen kehittämisessä.

Hankkeella kehitetään eri kouluasteiden välistä yhteistyötä Lapissa. Siinä kehitetään toimintatapoja ja välineitä tunnistaa ja tunnustaa aiemmassa koulutuksessa sekä epävirallisissa oppimisympäristöissä hankittua osaamista osaksi tutkintoa. Hanke hyödyntää tässä eurooppalaista ja kansallista osaamisen viitekehystä. Hankkeessa eri koulutusasteilla toimivat opettaja ja ohjaajat verkostoituvat keskenään.

Toimenpiteet toteutetaan kokonaisuuksina, joissa vastuualueita on jaettu eri toimijoiden kesken. Kaikki toimijat ovat kuitenkin mukana eri toimenpidekokonaisuuksissa. Rovaniemen koulutuskuntayhtymä vastaa oppimisen ja ohjauksen polkujen rakentamisesta ja pilotoinnista, Lapin yliopisto vastaan opettajien osaamisen kehittämisestä ja verkostoitumisesta (täydennyskoulutusohjelma) ja Lapin ammattikorkeakoulu vastaa koulutusasteiden välisen toiminnallisen yhteistyön kehittämisestä. Tuotteiden levittämisestä toteuttajat vastaavat yhdessä.

Hankkeen tuloksena

1. Kehitetään kuusi erilaista oppimispolkua ja välineitä henkilökohtaiseen ohjaukseen näistä poluista muodostuvilla oppimisreiteillä. Kehitettävien ja pilotoitavien polkujen myötä oppimisympäristöt monipuolistuvat, opinnot henkilökohtaistuvat ja aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamis- ja tunnustamismahdollisuudet laajenevat. Tuloksena koulupudokkuus ja opintojen keskeyttäminen vähenevät ja siirtymät toisen asteen koulutuksesta työhön ja ylemmän asteen oppilaitoksiin muuttuvat sujuvimmiksi.

2. Suunnitellaan ammatillisen oppilaitosten opettajien opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamista vahvistava täydennyskoulutusohjelma. Ohjelma valmentaa osallistuja erityisesti toisen asteen opiskelijoiden henkilökohtaisten osaamisen kehittämissuunnitelmien laadintaan, erilaisissa oppisympäristöissä ohjaamiseen sekä aiemmin hankitun osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen.

3. Lappilaisten oppilaitosten toiminnallinen yhteistyö laajenee ja sujuvoituu. Osaamisperusteisuus vahvistuu kaikilla kouluasteilla. Opiskelijoiden siirtymät kouluasteelta toiselle, koulutuksen ja työelämän, koulutuksen ja yrittäjyyden ja myös eri alueiden välillä sujuvoituvat.

4: hankkeessa kehitetyt uudet menetelmät, käytännöt ja työtavat levitetään laajemmin alueelliseen ja kansalliseen käyttöön.

Hanke edistää erityisesti ryhmien, joiden suhteen koulutuksen vetovoima ja läpäisy ovat olleet heikkoja, siirtymiä ammatillisen koulutuksen kautta työhän ja jatko-opintoihin.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ovat ammatillista koulutusta vailla olevat, 2. asteen tutkintoa suorittavat nuoret ja aikuiset sekä pitemmällä opinnoissaan olevat toisen ja kolmannen vuoden ammatillista perustutkintoa suorittavat nuoret ja aikuiset Myös ammatilliseen koulutukseen valmentavassa koulutuksessa (VALMA) opiskelevat ja jatkuvan haun sekä avoimen ammattiopiston kautta opiskelemaan valitut ovat hankkeen varsinaisena kohderyhmänä.

Lisäksi varsinaiseen kohderyhmään kuuluvat myös ryhmät, joilla on erityisiä haasteita siirtymiseen koulutuksen kautta työelämään ja/tai jatko-opintoihin. Haasteita koulutukseen siirtymisessä, läpäisyssä sekä työllistymisessä on erityisesti pojilla ja maahanmuuttajilla. Toinen varsinainen kohderyhmä on lappilaisten oppilaitosten opetushenkilöstö, jonka pedagogista ja didaktista osaamista hankkeessa kehitetään.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisiä kohderyhmiä ovat edellytyksiä henkilökohtaisten osaamisen kehittämissuunnitelmien laadintaan kehittävä toimijaverkosto (ammatillinen koulutus, korkea-asteen koulutus, työelämä, kv-yhteistyökumppanit). Verkoston avulla kehitetään kuusi oppimis- ja ohjauspolkua, joille työhön ja jatko-opintoihin johtavat opinnot perustuvat. Verkosto vahvistaa eri kouluasteiden välistä yhteistyötä Lapissa.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 498 980

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 494 919

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 623 724

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 618 646

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Rovaniemen, Tunturi-Lapin, Pohjois-Lapin, Itä-Lapin

Kunnat: Sodankylä, Kolari, Kittilä, Rovaniemi, Ranua, Kemijärvi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 30

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 28

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 179

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Rovaniemen koulutuskuntayhtymä/Lapin ammattiopisto on ollut mukana Lapin Letka hankkeessa, jossa on analysoitu ammatillisen koulutuksen toimintaympäristöä sukupuolinäkökulmasta. Analyysin perusteella sukupuoli vaikuttaa merkittävällä tavalla siihen, millaisiin tutkintoihin ja ammatteihin nuoret hakeutuvat.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Oppimispolut kehitetään siten, että ammatillisen koulutuksen vetovoima, läpäisy ja työllistävyys paranisivat. Erityisiä ongelmia näiden tekijöiden osalta on ollut pojilla. Ongelmat huomioidaan HOS:in tekemistä tukevien polkujen suunnittelussa. Pilottiopiskelijoissa on enemmän poikia kuin tyttöjä. Pojille rakennetaan vetovoimaisia polkuja myös niihin tutkintoihin, joissa on perinteisesti enemmän poikia kuin tyttöjä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Vaikka päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen, huomioidaan hankkeessa ammatilliseen koulutukseen liittyvät ongelmat erityisesti poikien osalta.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 7
Hankkeessa kehitetään koulutuspalveluja, jotka vahvistavat alueen taloudellisesti kestävää kehitystä.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 9 9
Hanke vahvistaa nuorten ammatillista koulutusta vailla olevien sosiaalista hyvinvointia. Välillisesti vaikutukset läikkyvät laajasti koko yhteiskuntaan.
Tasa-arvon edistäminen 6 9
Hanke vahvistaa vailla koulutusta olevien mahdollisuuksia siirtyä työelämään. Kysymys on sosiaalisten ryhmien tasa-arvon edistämisestä. Sosiaalinen syrjäytyminen koskee eritysesti miehiä.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 7 7
Hanke vahvistaa vailla koulutusta olevien mahdollisuuksia siirtyä työelämään. Opinnot henkilökohtaistetaan yksilöiden ja yritysten tarpeiden perusteella. Erityisryhmänä ovat ammatillista koulutusta vailla olevat miehet.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hanke on toimintansa aikana tukenut ammatillisen koulutuksen reformin toteuttamista ja osaltaan vahvistanut ammatillisen koulutuksen vetovoimaa ja läpäisyä Lapissa. Eri kouluasteiden välistä toiminnallista yhteistyötä on tavoitteellisesti laajennettu ja sujuvoitettu. Hanke on osaltaan kehittänyt lappilaisten ammatillisen oppilaitosten opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamista opiskelijoiden henkilökohtaisten osaamisen kehittämissuunnitelmien laadintaan ja toimeenpanoon. Toiminnallaan hanke on pyrkinyt joustavoittamaan opiskelijoiden siirtymiä ammatillisesta peruskoulutuksesta työelämään tai jatko-opintoihin. Osaamisperusteisuuden vahvistaminen on ollut keskeisenä tavoitteena kaikilla kouluasteilla. 

Hankkeen tuloksena

Osaamisen hankkimisen polut erilaisissa oppimisympäristöissä

Hankkeessa suunniteltiin ja pilotoitiin kuusi erilaista, vetovoimaa, läpäisyä sekä siirtymiä tukevaa osaamisen hankkimisen polkua. Polut toteutuvat osana opiskelijoiden henkilökohtaisia osaamisen kehittämissuunnitelmia (HOKS) ja niissä hyödynnettiin monipuolisesti erilaisia, ammattitaitoa kehittäviä oppimisympäristöjä:

Ohjattu Osaaminen -polku/oppimisympäristö 

Digi ja digiohjaus -polku/oppimisympäristö

Työpaikat -polku/oppimisympäristö

Matkalla yrittäjäksi -polku/oppimisympäristö 

Kansainväliset oppimisympäristöt - polku 

Korkeakoulutus -polku/oppimisympäristö 


Ohjaus erilaisissa oppimisympäristöissä -täydennyskoulutus

Hankkeessa suunniteltiin ja toteutettiin eri kouluasteiden opettajien ja ohjaushenkilöstön osaamista vahvistava yliopistotason täydennyskoulutus (15 op). Täydennyskoulutus vahvisti osallistujien uudenlaista ohjausosaamista opiskelijoiden henkilökohtaisten osaamisen kehittämissuunnitelmien laadinnassa, erilaisissa oppisympäristöissä ohjaamisessa sekä aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa. 

Eri kouluasteiden välinen yhteistyö

Hanke toteutti ja kehitti eri kouluasteiden toiminnallista yhteistyötä Lapissa. Kehittämistyö ja yhdessä tekeminen vahvistivat opettajien ja ohjaajien verkostoitumista. Toiminnallisessa yhteistyössä kehittyivät myös erilaiset väylät korkeakouluihin, ohjauksen toimintatavat sekä eurooppalaiseen ja kansalliseen osaamisen viitekehykseen perustuvat osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen toimintatavat ja käytänteet. 


Hankkeen artikkelijulkaisu ja Ohjauksen portaali

Hankkeen artikkelijulkaisu Yhteistyöllä uudenlaista ohjausosaamista erilaisissa oppimisympäristöissä (http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-316-350-8) kokoaa yhteen hankkeen aikana saavutettuja kehittämistyön tuloksia, joita rakennettiin eri kouluasteiden vahvassa kumppanuudessa Lapin koulutuskeskus REDUn, Lapin ammattikorkeakoulun ja Lapin yliopiston toimijoiden kesken. Julkaisu on opas, joka johdattelee opiskelijoiden yksilöllisten opintopolkujen ohjaustyöhön erilaisissa oppimisympäristöissä. Teos sisältää yli neljäkymmentä artikkelia, joissa tarkastellaan moniammatillisesti opiskelijan ohjauksen prosesseja käytännön pedagogisista ratkaisuista teoreettisiin viitekehyksiin. Artikkeleita ovat kirjoittaneet ohjauksen ammattilaiset, eri kouluasteiden asiantuntijat, opettajat ja tutkijat, opiskelijat yksin ja ohjaajansa kanssa sekä johdon edustajat. Artikkelien aiheet ovat syntyneet yhteisessä ja eri osapuolia kunnioittavassa vuoropuhelussa.

Hankkeessa kehitetyt mallit, menetelmät, käytännöt ja työtavat on koottu Ohjauksen portaaliin (https://www.redu.fi/hankesivut/Eppa/Etusivu)