Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21145

Hankkeen nimi: Koulutustehtaasta kasvua

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2018 ja päättyy 31.12.2021

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Keski-Karjalan Kehitysyhtiö Oy

Organisaatiotyyppi: Muu julkisoikeudellinen oikeushenkilö

Y-tunnus: 1934207-8

Jakeluosoite: Kiteentie 9-11 B

Puhelinnumero: 0505020367

Postinumero: 82500

Postitoimipaikka: Kitee

WWW-osoite:

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Päivi Kipinoinen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: paivi.kipinoinen(at)keti.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0407704938

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Koulutustehtaasta kasvua -hankkeen tarve liittyy Keski-Karjalassa ammattitaitoisen ja osaavan työvoiman saatavuuteen, työvoiman liikkuvuuteen sekä yrittäjyyden edistämiseen itsensä työllistämisessä ja erityisesti omistajanvaihdostilanteissa.
Hanke edistää yritysten työvoimatarpeiden ja sopivan työvoiman kohtaamista yritysten kasvun tueksi. Yritysten työvoimatarpeita ja rekrytoinnin esteitä selvitetään. Samoin vahvistetaan yritysten rekrytointiosaamista sopivien työntekijöiden löytämiseksi. Tarkoituksena on korostaa hyvän työnantajakuvan merkitystä myös rekrytointitilanteessa. Toimenpiteet kohdistuvat kasvualoille liiketoimintaansa kehittäviin ja toisaalta ensimmäistä työntekijää palkkaaviin yrityksiin.

Hankkeessa kokeillaan ja kehitetään uusia toimintamalleja. Osaava Keski-Karjala -hankkeessa menestyksellä kokeiltu Koulutustehdaskoulutus jalostetaan yrityksille kasvupalvelutuotteeksi. Näin parannetaan työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaamista monipuolisen koulutuksen keinoin. Koulutustehdaskoulutuksen toteutuksessa kokeillaan erilaisia rahoitus- ja toimintatapoja yritysosuuden kattamiseksi. Koulutuskokeiluja toteutetaan yritysryhmissä koko Pohjois-Karjalan maakunnan alueella eri yrityksissä. Yhteistyötä kokeiluissa tehdään mm. eri kehitysyhtiöiden ja työllisyystoimijoiden kanssa. Tavoitteena on edistää yritysten verkostoitumista ja työvoiman liikkuvuutta. Koulutustehdaskoulutuksen toteuttamiseen ja sisältöihin etsitään tehokkaita nykyaikaisia ratkaisuja. Myös työpaikalla tapahtuvaa ohjausta kehitetään uudistamalla koulutusta.

Hankkeessa lisätään työnhakijoiden tietoisuutta erilaisista työllistymisen ja yrittäjyyden vaihtoehdoista. Myös rohkeaan työn eri muotojen yhdistelemiseen ja yrittäjyyteen kannustetaan tavoitteena työnhakijoiden työllistyminen eri tavoin. Myös mahdollisuudet jatkaa toimivassa yrityksessä tuodaan esille ja järjestetään aloittavan yrittäjän tueksi laadukasta koulutusta.

Hankkeen tuloksena:
-Koulutustehdaskoulutus on laadukas ja kustannustehokas yritysten kasvupalvelutuote, jota voidaan hyödyntää sekä yritysryhmien että yksittäisten yritysten työvoimatarpeissa. Yritysryhmissä toteutettujen koulutusten avulla edistetään työntekijöiden liikkuvuutta alueellisesti ja tiivistetään yritysten yhteistyötä mm. yhteisten työntekijöiden muodossa.
-Yrityksissä tunnistetaan uusien työntekijöiden rekrytoinnin esteitä ja haasteita. Osataan paremmin suunnitella ja valmistautua rekrytointeihin, jolloin yritykset saavat osaavaa työvoimaa omiin tarpeisiinsa.
-Yrityskohtaisia ratkaisuja löytyy lyhytaikaisiin työvoimatarpeisiin, mm. yritysten yhteiset työntekijät
-Yritysten työpaikkaohjaus, rekrytointi- ja perehdytysosaaminen kehittyy, tätä kautta onnistutaan rekrytoinnissa ja työntekijän sitoutumisessa työhön.
-Työnantajayritykset ymmärtävät hyvän työnantajakuvan merkityksen ja seudulle laaditaan hyvän työnantajan kriteeristö.
-Löydetään osa- tai täysiaikaisia piilotyöpaikkoja, joihin ohjataan työntekijöitä työttömistä työnhakijoista
(määräaikaiset, osa-aikaiset, sesonkityöt ym. töiden ketjuttaminen)
-Työnhakijat tunnistavat työllistymisen erilaiset vaihtoehdot (osa-aikatöiden ja yrittäjyyden yhdistäminen)
-Työnhakijat tuntevat työskentelyn osuuskunnassa vaihtoehtona työllistää itsensä
-Yrittäjyyden eri vaihtoehdot tunnetaan ja yrityksiin saadaan jatkajia
-Omistajanvaihdostilanteet onnistuvat paremmin: luopuvia yrittäjiä mentoreiksi (osaamisen siirto) yritystoimintaa aloittavan tueksi

Hankkeen jatkoajalla 2020-2021 toimenpiteitä kohdistetaan erityisesti Stora Enson Kiteen sahan sulkemisesta aiheutuvien irtisanottavien uudelleen työllistämisen tukemiseksi sekä välillisten vaikutusten lieventämiseksi. Hankkeen tavoitteena on tukea irtisanottujen henkilöiden uudelleen työllistymistä joko suoraan uuteen työpaikkaan, yrittäjyyteen tai erilaisten valmennusten ja koulutuksen kautta.

Määrälliset tavoitteet:
-Hankkeeseen osallistuu 75 yritystä ja 115 henkilöasiakasta
-Työnhakijoita työllistyy 60
-Uusia yrityksiä perustetaan 7
-Opiskelutyöpäiviä kertyy 4000

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaisia kohderyhmiä ovat
- työttömät ja työttömyysuhan alla olevat työnhakijat
- yritystoimintaa suunnittelevat henkilöt
- sukupolvenvaihdosta suunnittelevat yritykset ja yritysostoa/ yritystoiminnan jatkamista suunnittelevat henkilöt (sis. paluumuuttajat)
- seudun kasvuyritykset (liiketoimintaansa kehittävät yritykset) ja ensimmäistä työntekijää palkkaavat yritykset. Toimenpiteitä voidaan kohdentaa kaikille toimialoille

Hankkeen jatkoaika 2020-2021:
Kohderyhmänä hankkeessa on erityisesti Stora Enson sahan toiminnan lopettamisesta johtuen irtisanotut työttömät henkilöt Keski-Karjalassa.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisinä kohderyhminä ovat sidosryhmät, jotka hyötyvät hankkeen toimenpiteistä ja tuloksista, ja joiden kanssa hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä. Mm. koulutusorganisaatiot, kunnat, työllisyystoimijat ja te-hallinto.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 347 826

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 314 956

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 469 567

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 435 867

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Karjala

Seutukunnat: Keski-Karjalan

Kunnat: Tohmajärvi, Rääkkylä, Kitee

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 75

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 108

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 115

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Aiemmista hanketoteutuksista saadulla kokemuksella ja TE-toimiston yhteistyön kautta Keti Oy:llä on hyvä toimintaympäristön tuntemus.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeessa on huomioitu se mies- että naisnäkökulma tarjoamalla tasapuolisesti kaikille sukupuolesta riippumatta hankkeen työllisyyttä edistäviä palveluita ja toimenpiteita.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoitteena on osaavan työvoiman saannin turvaaminen ja yrittäjyyden edistäminen sukupuolesta riippumatta.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 3 4
Toimenpiteissä huomioidaan tarpeen mukaan kestävän kehityksen periaatteet
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 3 4
Toimenpiteissä huomioidaan tarpeen mukaan kestävän kehityksen periaatteet
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 1 1
Hankkeella ei ole olennaista vaikutusta tähän.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 1 1
Hankkeella ei ole olennaista vaikutusta tähän.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeella ei ole vaikutusta Natura 2000 –ohjelman kohteisiin.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 4 6
Hankkeen toimenpiteiden kohteena olevien yritysten liiketoimintojen kehityksen kautta.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 4 6
Hankkeen toimenpiteiden kohteena olevien yritysten liiketoimintojen kehityksen kautta.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 8
Hankkeen tavoitteena on saada seudun yrityksiin osaavaa ja ammattitaitoista työvoimaa ja lisätä yrittäjyyttä. Nämä edistävät samalla paikallisen elinkeinorakenteen kestävää kehittämistä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 8
Hankkeessa kehitetään uusia toimintamalleja ja koulutustuotetta työllisyyden ja yrittäjyyden edistämiseksi.
Liikkuminen ja logistiikka 2 4
Koulutuksissa hyödynnetään digitaalisia välineitä. Liikkumisessa mm. koulutuksiin ja työmatkoihin suositaan julkisia kuluyhteyksiä ja mm. kimppakyytejä.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 7 7
Itsensä kehittäminen, koulutus ja työllistyminen edistää ihmisen hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 5 5
Hankkeen toimintoihin voi osallistua sukupuolesta riippumaataa ja on näin yhtäläiset mahdollisuudet kouluttautua ja työllistyä perinteisesti ajateltuna mies- tai naisvaltaisille aloille.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 7 7
Hankkeessa etsitään toimintatapoja, joiden avulla voidaan edistää naisten ja miesten taloudellista ja sosiaalista tasa-arvoa samoin kuin eri yhteiskuntaryhmien tasa-arvoista työllistymis- ja yrittäjyysmahdollisuuksia.a.
Kulttuuriympäristö 1 1
Hankkeella ei ole olennaista vaikutusta tähän.
Ympäristöosaaminen 3 5
Hankkeen kohderyhmässä voi olla sellaisia yrityksiä, joiden toiminnassa ympäristöosaamisella on merkittävä rooli tai joiden liiketoiminta kehittyy tätä kautta.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Koulutustehtaasta kasvua -hankkeen tarve liittyi ammattitaitoisen ja osaavan työvoiman saatavuuteen, työvoiman liikkuvuuteen sekä yrittäjyyden edistämiseen itsensä työllistämisessä ja erityisesti omistajanvaihdostilanteissa Keski-Karjalan seudulla. Hankkeessa oli tarkoitus kehittää edelleen aiemmassa Osaava Keski-Karjala -hankkeessa kehitettyä ja kokeiltuja uudenlaisia mestari-kisälli toimintamalliin perustuvia koulutustuotteita yritysten kasvupalvelutuotteiksi. Yritysryhmissä toteutettujen koulutusten avulla oli tarkoituksena edistää myös työntekijöiden liikkuvuutta alueellisesti ja saada ratkaisuja yritysten lyhytkestoisiin työvoimantarpeisiin.

Koulutustehdas koulutustuotteen kehittämistyötä tehtiin laajemmassa maakunnallisessa toimijaverkostossa. Kehittämistyöryhmässä oli mukana Koulutustehtaasta kasvua -hankkeen lisäksi Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen ja TE-toimiston asiantuntijoita, ammatillisen koulutuksen asiantuntijoita sekä koulutustuotetta toteuttavat kehittämishankkeet. Myös asiakasyrityksiä osallistui kehittämistyöhön. Kehittämistyön tavoitteena oli mallintaa yritysten rekrytointiprosessia yhä paremmin tukeva palvelu. Työryhmässä valmisteliin esitys toteutettavaksi uudeksi koulutusmalliksi, mutta toteutukseen ei löydetty sopivaa rahoitusmallia hankkeen toiminta-aikana. Koulutusmallia on toteutettu Pohjois-Karjalan maakunnan eri hankkeissa ja sen toteutus sekä tulokset ovat kiinnostaneet valtakunnallisesti työllisyyttä edistäviä eri tahoja.

Hankkeessa selvitettiin syitä, miksi yritykset eivät löydä sopivaa ja osaavaa työvoimaa sekä etsittiin ratkaisuja siihen, kuinka yritysten työvoimantarpeet ja työnhakijat kohtaisivat. Hankkeessa pyrittiin edistämään yritysten työvoimatarpeiden ja sopivan työvoiman kohtaamista yritysten kasvun tueksi kehittämällä yritysten rekrytointiosaamista sopivien työntekijöiden löytämiseksi. Hankkeessa tuettiin yritysten rekrytointiprosessia ja pyrittiin herättämään yrityksiä huomaamaan hyvän työnantajakuvan merkitys rekrytointitilanteissa.

Työnhakija -asiakkaille hankkeen tavoitteena oli lisätä heidän tietoisuuttaan erilaisista työllistymisen ja yrittäjyyden vaihtoehdoista sekä kannustaa rohkeaan työn eri muotojen yhdistelemiseen ja yrittäjyyteen tavoitteena työnhakijoiden työllistyminen eri tavoin. Myös toiminnassa olevan yrityksen jatkamismahdollisuudet tuotiin esille tuki- ja koulutusmahdollisuuksineen.

Tärkeässä roolissa oli myös verkostotyön ja työllisyystoimijoiden yhteistyön kehittäminen maakunnallisesti. Koulutustuotteiden kehittämisen lisäksi sillä tavoiteltiin työnhakijoiden ammatillista ja alueellinen liikkuvuuden edistämistä etsimällä ja tarjoamalla työnhakijoille erilaisia työ- ja koulutusmahdollisuuksia laajemmin koko Pohjois-Karjalan maakunnasta. Laaja yhteistyön tekeminen on omalta osaltaan kehittänyt toimijoiden ja palveluiden tuntemusta ja sitä kautta toimijoiden ohjausosaamista sekä yritys- että henkilöasiakastyössä. On myös pystytty kehittämään rekrytointipalveluita ja vaikuttamaan parempien työllisyys- ja rekrytointipalveluiden toteutukseen.

Hankkeen jatkoajalla toimenpiteet kohdennettiin Stora Enson Kiteen sahalta irtisanottujen henkilöiden työllistymisen edistämistä tukevien palveluiden tarjoamiseen.

Hankkeen toimenpiteisiin osallistui 108 yritystä ja 7 organisaatiota sekä 98 henkilöasiakasta. Hankkeessa oli yhteensä 132 asiakasyritysten rekrytointeihin tai koulutukseen liittyvää toimeksiantoa. Hankkeen toimenpiteiden kautta työllistyi 37 henkilöä ja 5 uutta yritystä aloitti toimintansa.