Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21147

Hankkeen nimi: Valmisteluhanke fPlaza

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 8.1. Työ- ja koulutusurien sukupuolenmukaisen eriytymisen lieventäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2018 ja päättyy 11.5.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Oulun Ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2509747-8

Jakeluosoite: Teuvo Pakkalankatu 19

Puhelinnumero: 010 27 21 030

Postinumero: 90130

Postitoimipaikka: Oulu

WWW-osoite: http://www.0amk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: SAVELA TERTTU HANNELE

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: terttu.savela(at)oamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 010 27 23 169

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

fPlaza-valmisteluhankkeen tavoitteena on laatia suunnitelma kolmivuotisesta naisyrittäjyyttä ja –johtajuutta edistävästä kansainvälisestä koulutus-, kehittämis- ja tutkimushankkeesta. Valmisteluhankkeen aikana käynnistetään yhteistyö suomalaisten hankekumppanien kanssa, joiden kanssa etsitään kaksi – kolme kansainvälistä kumppania. Kansainvälisten kumppanien haussa hyödynnetään olemassa olevia yhteistyökumppaneita ja verkostoja sekä EU:n kumppanitietokantaa.

Kumppanien kesken sovitaan kv-yhteistyön sisällöstä ja laaditaan varsinainen hankesuunnitelma. Kansainvälisiltä kumppaneilta edellytetään aikaisempaa kokemusta (nais)yrittäjyyden ja –johtajuuden edistämisohjelmista, kokemusta kansainvälisestä hanketyöskentelystä ja sitoutumista yhteishankkeen tavoitteiden saavuttamiseen. Sisältöneuvottelujen jälkeen valmistellaan kansainväliset kumppanuussopimukset. Tavoitteena on jättää varsinainen femalePlaza- hankehakemus toukokuun alkuun 2018 mennessä.

Valmisteluhankeen tuloksena on vahva pohja kumppanimaiden kansainväliselle yhteistyölle. Valmisteluhanke mahdollistaa sen, että kumppanimaiden toimijat voivat tavata ja yhdessä sopia varsinaisen yhteishankkeen tavoitteista ja sitoutua niihin. Hyvän yhteistyöpohjan luominen on avain varsinaisen hankkeen onnistumisen varmistamiseen.

Varsinaisen kansainvälisen yhteishankkeen päätavoitteena on vähentää vertikaalista ja horisontaalista sukupuolten välistä segregaatiota työmarkkinoilla. Yksi keskeinen tavoite on lisätä kumppanimaiden koulutus- ja tutkimusorganisaatioiden sekä yritysten välistä kansainvälistä verkostoitumista ja vastavuoroista oppimista. Tavoitteena on tutustua muualla Euroopassa kehitettyihin tasa-arvon edistämistapoihin, koulutukseen ja erilaisiin toimintamalleihin ja yhdistää niitä uudella tavalla sosiaalisiksi innovaatioiksi.

Käytännön tasolla varsinaisen hankkeen toimenpiteitä ovat: 1) yhteistyön organisointi, sisältöjen viimeistely, markkinointi- ja tiedotustoiminnan suunnittelu 2) koulutusmateriaalien laadinta mahdollisimman paljon pedagogisesti digitaalisuutta hyödyntäen, 3) samanaikaisesti toteutettavan innovatiivisen yrittäjyyden- ja johtajuuden valmennusohjelman pilotointi sekä 4) tutkimushankkeen toteuttaminen kumppanuusmaiden kesken yhteisesti määritellystä ja hankkeen tavoitteiden mukaisesta aiheesta.

Varsinaisen kansainvälisen yhteishankkeen tuloksena syntyy mm. kansainvälinen, innovatiivinen yrittäjyyden ja johtajuuden valmennusohjelma sekä uutta tutkimustietoa hankkeen tavoitteiden mukaisista aiheista. Hankkeen kansainvälinen ulottuvuus merkitsee lisäksi tilaisuutta eri osapuolten aitoon kansainvälistymiseen, osaamisen jakamiseen, verkostoitumiseen ja liiketoiminta– ja yhteistyösuhteiden solmimiseen. Hankkeella edistetään sukupuolten välistä tasa-arvoa ja vahvistetaan naisten asemaa yrittäjinä ja johtajina.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Valmisteluhankkeen kohderyhmänä on varsinaisen kv-hankkeen hakijaorganisaatiot eli suomalaiset kumppanit. Heidän kanssaan etsitään lähtökohtaisesti kolme kansainvälistä hankekumppania, joiden kiinnostuksen ja tutkimuksen kohteena on työelämän moninaisuuden, tasa-arvon ja erityisesti naisyrittäjyyden ja -johtajuuden edistäminen. Kumppanit pyritään löytämään ensisijaisesti olemassa olevista verkostoista, mutta tarvittaessa hyödynnetään Euroopan komission kumppanitietokantaa. Itämeri-strategian mukaisesti yksi hankekumppani pyritään löytämään Itämeren maista.

Varsinaisen hankkeen kohderyhmänä on lähinnä Pohjois-Pohjanmaan hankealueella toimivat
1. kasvua ja kansainvälisyyttä tavoittelevat naisyrittäjät ja -johtajat,
2. yrittäjyyttä harkitsevat naiset sekä
3. työelämän murroksessa olevat naiset, jotka haluavat edistää mahdollisuuksiaan siirtyä eri alalle tai edistää omia uramahdollisuuksiaan digitalisoituvassa ja muuttuvassa työympäris-tössä.
4. tutkimus- ja koulutusorganisaatiot.

Lopulliset kohderyhmät määritellään yhdessä kansainvälisten kumppanien kanssa.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Varsinaisen kansainvälisen kumppanuushankkeen toiminta kohdistuu lisäksi valmennusohjelmaiin osallistuvien yritysten ja organisaatioiden henkilöstöön ja yhteistyöverkostoihin.

Tiedotustoiminnan kautta välillisenä kohderyhmänä ovat myös toteuttaja-ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen henkilöstö ja opiskelijat sekä suuri yleisö.

Hankkeessa toteutettava kansainvälinen tutkimustyö tuo mahdollisuuden levittää hankkeen kokemuksia ja tuloksia laajalti myös muihin EU:n jäsenmaihin

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 31 152

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 31 152

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 38 940

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 38 940

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulun

Kunnat: Oulu

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Teuvo Pakkalankatu 19

Postinumero: 90130

Postitoimipaikka: Oulu

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Varsinaisen kansainvälisen hankkeen taustalla on seuraavia toimintaympäristön analyysiin perustuvia asioita: 1. Suomessa naisten osuus yrittäjistä on selkeästi miesten vastaavaa lukua alhaisempi, noin 330%. Naisten osuutta yrittäjistä pyritäänkin nostamaan nykyisestä 40 %:iin. 2. Naiset päätyvät miehiä harvemmin johtotason tehtäviin. Kansainväliset vertailut kertovat, että naisjohtajien osuudessa olemme EU:n keskitason alapuolella ja suurten yritysten huippujohosta löytyy Suomesta ja muualtakin Euroopasta vain kourallinen naisia. 3. Naisten omistamat yritykset eivät ole usein kasvuhakuisia ja toimivat vain harvoin kansainvälisillä markkinoilla. 4. Naisten perustamat yritykset toimivat pääasiassa perinteisillä naisten aloilla. Haasteet ovat samansuuntaisia kaikissa Eu:n jäsenmaissa.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Varsinainen kansainvälinen female Plaza-hanke on naisten yrittäjyyttä ja johtajuutta edistävä hanke. Sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisessa tullaan käyttämään Suvaus-menetelmää.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Kyllä
Varsinainen kansainvälinen hanke on tasa-arvohanke, jonka päätavoite on naisyrittäjyyden ja naisten johtajuuden edistäminen hankkeeseen osallistuvissa kumppanimaissa. Yhdessä kumppanimaiden kanssa toteutettavien ohjelmakokonaisuuksien tavoitteena on edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa ja vahvistaa naisten asemaa yrittäjinä ja johtajina. Hanke parantaa naisten työllistymis- ja urakehitysmahdollisuuksia.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Vaikutus neutraali. Varsinaisen hankkeen ohjelmissa painotetaan kestävän kehityksen huomioimista yritystoiminnassa.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Vaikutus neutraali. Varsinaisen hankkeen ohjelmissa painotetaan kestävän kehityksen huomioimista yritystoiminnassa
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Vaikutus neutraali
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Vaikutus neutraali
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Vaikutus neutraali
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Vaikutus neutraali. Varsinaisen hankkeen ohjelmissa painotetaan kestävän kehityksen huomioimista yritystoiminnassa.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Vaikutus neutraali.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 8
Valmisteluhanke toteutetaan yhteistyössä Oulun yliopiston kansa. Molemmat organisaatiot ovat sitoutuneet paikallisen elinkeinorakenteen kestävään kehittämiseen.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 8
Valmisteluhankkeessa kehitetään kansainvälistä yhteistyötä. Varsinaisessa hankkeessa kehitetään uusia opintokokonaisuuksia yhdessä kumppaninen kanssa.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Vaikutus neutraali.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Vaikutus neutraali.
Tasa-arvon edistäminen 6 8
Hanke edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 7 7
Sekä valmisteluhanke että varsinainen hanke toteutetaan kansanvälisessä yhteistyössä mikä lisää yhteiskunnallista ja kulttuurista yhdenvertaisuutta.
Kulttuuriympäristö 0 0
Vaikutus neutraali
Ympäristöosaaminen 0 0
Vaikutus neutraali. Varsinaisen hankkeen ohjelmissa painotetaan kestävän kehityksen huomioimista yritystoiminnassa myös ympäristösaamisessa.

9 Loppuraportin tiivistelmä

fPlaza-valmisteluhankkeen tavoitteena oli laatia suunnitelma kolmivuotisesta naisyrittäjyyttä ja –johtajuutta edistävästä kansainvälisestä koulutus-, kehittämis- ja tutkimushankkeesta.

Tavoitteena oli yhdessä suomalaisen kumppanin/kumppanien kanssa löytää kaksi – kolme kansainvälistä kumppania, joiden kanssa voidaan laatia suunnitelma kansainvälisen yhteistyön käynnistämisestä ja allekirjoittaa aiesopimukset. Lisäksi tavoitteena oli jättää varsinainen naisyrittäjyyden ja –johtajuuden fPlaza-hankehakemus Euroopan Sosiaalirahaston kevään 2018 kansainvälisen yhteistyön hankehakuun.

Valmisteluhankkeen toimenpiteet on toteutettu Oulun yliopiston kanssa. Suunnitteluun on osallistunut myös Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu. Varsinaisen yhteishankkeen suomalaiset hankekumppanit ovat Oamk ja Oulun yliopisto. Oulun ammattikorkeakoulun ja Oulun yliopiston välinen aiesopimus on allekirjoitettu 9.5.2018.

Kansainvälisten kumppanien haussa on hyödynnetty suomalaisten kumppanien verkostoja sekä EU:n kumppanitietokantaa. Lisäksi Oamkin ja Oulun yliopiston edustajat osallistuivat maaliskuussa 2018 Varsovassa järjestettyyn ESR:n kansainvälisen yhteistyön partnerihakufoorumiin.

Neuvotteluja on käyty Belgiassa Antwerpenissä toimivan Artesis Plantijn University Collegen, Espanjassa Bilbaossa toimivan Mondragon Universityn sekä Islannissa Reykjavikissa toimivan Bifröst Universityn kanssa.

Kansainvälisiltä kumppaneilta edellytettiin aikaisempaa kokemusta (nais)yrittäjyyden ja –johtajuuden edistämisohjelmista, kokemusta kansainvälisestä hanketyöskentelystä ja sitoutumista yhteishankkeen tavoitteiden saavuttamiseen.

Neuvottelujen tuloksena on allekirjoitettu aiesopimukset kansainvälisestä yhteistyöstä Artesis Plantijn ja Mondragonin yliopiston kanssa.

Kumppaneiden kanssa on alustavasti sovittu kansainvälisen yhteistyön sisällöstä, aikataulusta sekä budjettiraameista. Kansainväliset kumppanit hankkivat oman rahoituksensa ja jättävät hankehakemuksensa oman maansa aikataulun mukaisesti.

Varsinainen fPlaza- hankehakemus on jätetty käsittelyyn Pohjois-Pohjanmaan Elyyn 11.5.2018.