Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21148

Hankkeen nimi: PoraKONE - Paikalliseen rakennemuutokseen vastaaminen insinöörikoulutusta laajentamalla

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2018 ja päättyy 30.6.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Turun ammattikorkeakoulu oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2528160-3

Jakeluosoite: Joukahaisenkatu 3

Puhelinnumero: 02 263 350

Postinumero: 20520

Postitoimipaikka: TURKU

WWW-osoite:

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Pekka Stenfors

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Hankeasiantuntija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: pekka.stenfors(at)turkuamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 40 355 0537

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Tampereen ammattikorkeakoulu Oy, 1015428-1
Oulun ammattikorkeakoulu Oy, 2509747-8
Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy, 2094551-1

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Nopeat muutokset elinkeinoelämän työvoimatarpeessa ja osaamisen vanheneminen ovat tunnistettuja ongelmia työmarkkinoilla. PoraKONE-hankkeessa kehitetään uudenlainen tapa vastata nopeasti insinöörien muuttuviin osaamistarpeisiin. Siinä syntyy 6Aika-alueen korkeakoulujen välisen yhteistyön malli, joka voidaan laajentaa koko Suomeen. Hankkeeseen liittyy myös uudenlainen malli digitaaliseen toimintatapaan yritysten kanssa.

Hankkeessa kehitettyä toimintamallia sovelletaan pilottikoulutuksissa kone-, energia-, ja meritekniikan toimittajaverkostojen tarpeisiin. Koneala on valittu nopean kokeilun kohteeksi, koska siinä osaavan työvoiman tarve on suuri lähitulevaisuudessa. Kohteena olevien verkostojen kärkiyrityksiä ovat Arctech, ABB, Agco Power, Cargotec, Deltamarin, Elomatic, Etteplan, Kone, Meconet, Meyer Turku, Nordic Tank, Pistel, Planmeca, Rolls Royce Finland, SSAB, Tagmania, Transtech, Valmet Automotive ja Wärtsilä.

Työpaketissa 1 kartoitetaan kohderyhmät ja suunnitellaan väylät opiskelijoiden ja yritysten kohtaamiseen. Työpaketit 2-6 tuottavat suuria, kaikille avoimia insinööriosaamisen laajennusmoduuleja: Digitaalisen tuotetiedon hyödyntäminen; Meritekniikka; Erikoislujat teräkset ja hitsaus; Teollisuustalous; ja Cleantech. Laajennusmoduulit sopivat kaikille kasvuyrityksiin vaihtaville insinööreille tai alan opiskelijoille. Kunkin laajennusmoduulin koko vastaa opiskelijan 2,5 kuukauden täysipäiväistä työmäärää. Kaikki laajennusmoduulit voidaan toteuttaa lähes täysin etäopetuksena, ja ne tulevat pysyvästi saataville kaikkiin 6Aika-ammattikorkeakouluihin.

Työpaketti 7 kohdistuu oppimisen yritysyhteistyöhön, laatuun ja menetelmiin. Se tuottaa uudenlaisia toimintatapoja ja opintoja teollisuusyhteistyön, yritysklusterien, yrityksissä oppimisen ja insinöörien ammattiosaamisen suhteen. Työpaketti 8 liittyy digitaalisen rakennemuutoksen työkaluihin: talouden ja toiminnan kehittämiseen, digitaalisten toimintatapojen käyttöön e-opetuksessa ja yritysten osaamiseen. Työpaketti 9 sisältää hankkeen hallinnon ja viestinnän.

PoraKONE- hankkeen toimintamalli muuttaa 6Aika- oppilaitosten yhteistä palvelukykyä yritysten kannalta paremmaksi, sillä valmiit laajennusmoduulit ovat pienin kustannuksin saatavilla kaikissa korkeakouluissa reaaliaikaisesti. Opintokokonaisuudet toteutetaan hankkeessa alan parhaiden yritysten kanssa. Näin yritykset, ammattikorkeakoulut ja opiskelijat hyötyvät, kun paikallinen kärkiosaaminen leviää koko maahan.

PoraKONE- hankkeen työllisyysvaikutukset ovat merkittävät. Insinöörien nopealla täsmäkoulutuksella kasvualoille saadaan työttömyysajat minimoitua. Aloitus ja eteneminen ovat opiskelijan kannalta joustavia, sillä laajennusmoduulit ovat koko ajan käytettävissä yksilöllisesti. Jo pelkästään hankkeen pilottikoulutuksiin osallistuu 250 insinööriopiskelijaa (n. 600 henkilötyökuukautta). Hankkeen tavoitteena oleva insinöörien työllistyminen edistää myös muiden ammattiryhmien työllistymistä yritysten toiminnan paranemisen kautta. Etäopiskelua tehostamalla hanke edistää vähähiilistä taloutta, tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Hanke tukee myös EU:n Itämeren alueen strategiaa mm. edistämällä työvoiman liikkuvuutta ja koulutusta.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

-Koulutusorganisaatiot
-Opiskelijat, työntekijät, työttömät, yrittäjät kaikilla 6Aika- alueilla
-Kasvuyrityksiin työllistyvät, alaa vaihtavat insinöörit
-Koneteknisen alan tutkintoon johtavassa koulutuksessa olevat henkilöt ja jo valmistuneet
-Työttömät ja työmarkkinoiden ulkopuolella olevat avoimen AMK:n kautta

4.2 Välilliset kohderyhmät

-6Aika- kaupungit ja niiden ympärillä olevat alueet, jotka hyötyvät hankkeen parantamasta työllisyydestä.
-Muutkin ammattiryhmät kuin insinöörit, sillä hankkeen tuoma osaaminen parantaa yritysten toimintaa
-TKI- toimijat, jotka saavat lisää toimeksiantoja, kun osaaminen leviää uusiin yrityksiin
-Opinto-ohjaajat, uraneuvojat ja muut ohjaus- ja koulutuspalveluiden asiantuntijat, joille hanke tuottaa materiaalia neuvontaan
-Yritykset, jotka hyötyvät suoraan helpottuneesta rekrytoinnista, maanlaajuisesta verkostoitumisesta ja vientiin tarvittavan osaamisen lisääntymisestä. Hankkeen kohteena olevien verkostojen kärkiyrityksiä ovat Arctech, ABB, Agco Power, Cargotec, Deltamarin, Elomatic, Etteplan, Kone, Meconet, Meyer Turku, Nordic Tank, Pistel, Planmeca, Rolls Royce Finland, SSAB, Tagmania, Transtech, Valmet Automotive ja Wärtsilä. Edellä oleva listaus on esimerkki, jossa verkoston kärkiyrityksen koko vaihtelee start-up- yrityksistä suuryrityksiin

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 742 981

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 742 161

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 1 071 401

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 1 060 230

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pirkanmaa, Uusimaa, Pohjois-Pohjanmaa, Varsinais-Suomi

Seutukunnat: Tampereen, Helsingin, Turun, Oulun

Kunnat: Vantaa, Turku, Tampere, Oulu, Espoo, Helsinki

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 84

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 25

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 357

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Kyllä. Toimintaympäristön analyysissä on hyödynnetty "Sukupuolten tasa-arvon hyvät käytännöt"- julkaisua (TEM 2012). Insinöörien toimintaympäristöt ovat usein huomattavan miesvaltaisia. Hankkeessa tuotetaan toimintamalleja ja sisältöä, joiden kautta edistetään työnhakijoiden siirtymistä uusille kone- energia- ja meritekniikan aloille ja tuetaan näin miesten ja naisten työllistymistä. Opintokokonaisuuksissa näkökulma on mukana, esimerkiksi uusia toimintaympäristöjä kuvaavissa osissa on tasa-arvoinen lähestymistapa. Opintojen ohjauksessa keskipisteenä ovat opiskelijan henkilökohtaiset tarpeet, sukupuolesta riippumatta.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Kyllä. Hankkeessa kehitetään osaamista, joka on sukupuolesta riippumatonta. Kaikille hankkeen osallistujille tarjotaan yhdenvertaiset ja tasa-arvoiset mahdollisuudet edistyä sukupuoleen tai muihin sosiaalisiin tekijöihin katsomatta. Tarpeen vaatiessa hankkeessa on varauduttu tarkastelemaan tuotettujen opintomateriaalien vaikutusta erikseen naisiin ja miehiin sekä analysoimaan mahdollisia eroja.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 5 6
Pienentää oppimisen hiilijalanjälkeä suosimalla etäoppimista
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 4 6
Pienentää oppimisen hiilijalanjälkeä suosimalla etäoppimista
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei erityistä vaikutusta
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei erityistä vaikutusta
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei erityistä vaikutusta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 3 7
Työpaketeissa on osia, jotka parantavat suunnittelijoiden tietoisuutta kierrätyksestä ja parantavat rakenteiden materiaalitehokkuutta
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 5 7
Mm. koneistoihin liittyvät työpaketit parantavat suunnittelijoiden tietoisuutta mahdollisuuksista uusiutuvien energialähteiden käytöstä
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 9 7
Hanke monipuolistaa paikallista elinkeinorakennetta edistämällä yritysten liittymistä maanlaajuisiin toimittajaverkostoihin. Tämä edistää paikallisia palveluita. Hanke kohdistuu alueella tunnistettujen kasvualojen insinööriosaamisen koulutuksiin ja toimittajaverkostojen yrityksiin, mikä vahvistaa paikallista ja kansallista elinkeinotoimintaa.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 10
Hankkeessa kehitettävät ja tarjottavat paikasta riippumattomat koulutusmoduulit sekä geneerinen malli etäopetuksesta edistävät paikasta riippumattomien insinööriosaamispalvelujen kehittymistä ja vahvistavat siten paikallistaloutta ja vähähiilistä yhteiskuntaa.
Liikkuminen ja logistiikka 4 5
Hankkeessa kehitetään ja tarjotaan paikasta riippumatonta koulutusta, mikä vähentää liikkumistarvetta.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 6
Työllisyyden edistäminen edistää hyvinvointia
Tasa-arvon edistäminen 4 4
Kaikilla on yhtäläinen mahdollisuus oppia
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 3 3
Koulutusmoduulien toteutus mahdollistaa osallistumisen riippumatta asuinpaikasta, mikä edistää yhdenvertaisuutta.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei erityistä vaikutusta
Ympäristöosaaminen 6 6
Hankkeen työpaketissa laajennetaan konealan yleistä insinööriosaamista energia- ja ympäristötekniikkaan.

9 Loppuraportin tiivistelmä

PoraKONE-hankkeessa tuotettiin insinöörikoulutuksen verkkokoulutusmoduulit, jotka soveltuvat toimialaa vaihtaville insinööreille ja perustutkintoaan laajentaville opiskelijoille. Koulutusten suorittaminen voi pidentää työntekijän työuraa, yritysten näkökulmasta ne turvaavat osaavan työvoiman saatavuutta työvoimatarpeen nopeissa muutoksissa.

Hankkeessa pilotoituja opintokokonaisuuksia voi käyttää normaalin insinöörikoulutuksen laajentamiseen, täydentävän koulutuksen moduuleina, muuntokoulutuksessa, työvoimakoulutuksessa ja avoimessa ammattikorkeakouluopetuksessa. Opintojaksot jakautuivat seuraaviin kokonaisuuksiin:

Digitaalisen tuotetiedon hallinta
Meritekniikka
Erikoislujat teräkset ja hitsaus
Teollisuustalous digitalisoituvassa maailmassa
Cleantech

Opinnot tulevat ammattikorkeakoulujen tarjontaan. AMK-opiskelijat voivat ilmoittautua opintojaksoille Campusonline.fi -palvelussa. Muut opiskelijat ilmoittautuvat kunkin avoimen AMK:n omilta sivuilta (linkit Campusonline.fi -palvelussa).