Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21151

Hankkeen nimi: Saumat - mahdollisuuksia nuorille

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.2.2018 ja päättyy 31.5.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Joensuun kaupunki

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0242746-2

Jakeluosoite: Torikatu 17, 4 krs

Puhelinnumero: 0504348641

Postinumero: 80100

Postitoimipaikka: Joensuu

WWW-osoite:

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: MALIN RIIKKA

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: projektikoordinaattori, Joensuun kaupungin työllisyyspalvelut, Joensuun Ohjaamo

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: riikka.malin(at)joensuu.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0505129400

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen keskeisenä tavoitteena on alle 29-vuotiaiden nuorten osallisuuden ja hyvinvoinnin lisääminen sekä koulutus- ja työelämävalmiuksien edistäminen ja ylläpitäminen. Hankkeessa kehitetään nuorille matalan kynnyksen osallistumisen mahdollisuuksia eli Saumoja, joita kootaan yhteiselle sähköiselle alustalle. Tavoitteena on uuden pelillisyyttä hyödyntävän alustan kehittäminen ja käyttöönotto Joensuun Ohjaamossa. Lisäksi tavoitteena on työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevia nuoria osallistavien tahojen palveluverkoston (kunnat, järjestöt, yritykset) luominen. Hankkeen aikana mahdollistetaan Saumat-alustan levitys maakunnan muihin Ohjaamoihin.

Saumat voivat olla esimerkiksi erilaisia työpajoja, yritysvierailuja tai vapaa-ajan harrasteita. Saumoja tuotetaan perinteisten palvelujen rinnalla täydentämässä nuoren yksilöllistä palvelukokonaisuutta. Sähköinen alusta varmistaa Saumojen helpon saatavuuden. Pelillisyys tarkoittaa, että Saumat-toiminnot pisteytetään ja pisteitä keräämällä voi ansaita palkintoja.

Saumoilla pyritään erityisesti vastaamaan tarpeeseen työllistymistaitojen vahvistumisesta, osallistumismahdollisuuksien lisääntymisestä ja mielenterveysongelmien ennaltaehkäisystä. Saumoissa tarjotaan osallistumismahdollisuuksia kaikille työn ja koulutuksen ulkopuolella oleville nuorille riippumatta ns. statuksesta. Nuorille on tärkeää, ettei toimintaan osallistumisen esteeksi muodostu erilaiset palveluun pääsyn kriteerit tai taloudelliset tekijät.

Hankkeessa on tarkoitus kehittää uusia Saumoja, mutta myös koota olemassa olevista nuorille suunnatuista toiminnoista Saumoja sähköiselle alustalle. Saumat-toimintoja tullaan kehittämään yhdessä kohderyhmän nuorten, Ohjaamotoimijoiden ja palveluverkoston kanssa. Saumoista kerätään kokemuksia ja palautetta, jonka avulla löydetään hyviä käytäntöjä ja vaikuttavia toimintatapoja.

Hankkeen tuloksena Saumat-alustan käyttö on vakiinnutettu. Saumat-toimintoja tuottavat monipuolisesti julkinen, yksityinen ja kolmas sektori. Saumojen vaikuttavuudesta on saatu käyttäjiltä riittävästi tietoa ja kokemuksia. Saumat on todettu toimivaksi asiakastyön välineeksi Ohjaamopalveluissa ja tunnettavuus on kasvanut nuorten ja palveluverkoston piirissä.

Hankkeen valmistelussa on huomioitu horisontaalisten periaatteiden: sukupuolten tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja kestävän kehityksen toteutuminen. Saumat-toiminnat on suunnattu matalalla kynnyksellä kaikille kohderyhmän nuorille taustasta tai sukupuolesta riippumatta.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Alle 29-vuotiaat nuoret, jotka ovat tai ovat vaarassa jäädä työelämän ja/tai koulutuksen ulkopuolelle sekä maakunnan Ohjaamot.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Saumoja tuottavat tahot, kuten kuntatoimijat, järjestötoimijat ja yritykset. Lisäksi asiakasohjauksessa yhteistyökumppanina kuntien työllisyyspalvelut, TE-toimisto, Kela, aikuissosiaalityö sekä oppilaitokset.

Maakunnan muilta kunnilta on alustavasti tiedusteltu, onko heillä kiinnostusta/mahdollisuutta ottaa hankkeessa kehitettävää työkalua käyttöön Ohjaamoissa ja sitä kautta myös osallistua välineen kehittämistyöhön vuoden 2018 aikana. Hankkeessa ei kuitenkaan edellytetä erillistä rahoitusta muilta kunnilta, sillä hankkeen toteuttamiseksi tarvitaan ainoastaan yhteistyövalmiutta paikallisilta Ohjaamoilta sekä mahdollisesti muilta kunnan toimijoilta (esim. kulttuuri- ja tapahtumapalvelut). Hankeyhteistyöhön ovat sitoutuneet tähän mennessä Polvijärvi, Lieksa, Liperi, Rääkkylä, Nurmes ja Kontiolahti.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 69 300

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 69 300

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 99 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 99 000

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Karjala

Seutukunnat: Joensuun, Keski-Karjalan, Pielisen Karjalan

Kunnat: Rääkkylä, Joensuu, Kontiolahti, Liperi, Lieksa, Nurmes, Polvijärvi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 11

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 5

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 150

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Ohjaamon tämän hetkisissä asiakkuuksissa miehet ja naiset jakautuvat hyvin tasaisesti (Joensuun Ohjaamon uudet asiakkaat toukokuusta 2017 alkaen, n=213, naisia 110 ja miehiä 101). Kesäkuun 2017 työllisyyskatsauksen mukaan Pohjois-Karjalan alueella työttömistä työnhakijoita oli naisia 46% ja miehiä 54%. Palvelun tarve jakautuu siis aika lailla tasaisesti sukupuolten välillä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Saumat pyrkii vastaamaan maakunnan nuorten tarpeisiin riippumatta sukupuolesta.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke on päätavoitteeltaan sukupuolineutraali.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 10
Hyvinvoinnin ja osallisuuden lisääntyminen nuorilla on kestävän kehityksen periaatteiden mukaista.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei vaikutuksia.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei vaikutuksia.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei vaikutuksia.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutuksia.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 10
Digitaalisten palveluiden käyttö vähentää ympäristöpäästöjä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 10
Saumoissa voidaan toteuttaa kierrätysmateriaaleja hyödyntäviä työpajoja.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 10
Syrjäytymisen väheneminen ja lisääntyvät siirtymät työelämään tukevat paikallisen elinkeinorakenteen kestävää kehitystä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 10
Saumat itsessään ovat pääosin aineettomia tuotteita ja palveluja.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Ei vaikutuksia.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 10
Nuorten hyvinvoinnin edistäminen on keskeinen tavoite hankkeessa.
Tasa-arvon edistäminen 0 10
Saumat lisää tasa-arvoa tarjoamalla osallistumisen mahdollisuuksia tasapuolisesti kaikille kohderyhmän nuorille. Saumat on tarjolla ns. statusvapaasti.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 10
Saumat on saavutettavissa kaikille kohderyhmän nuorille taustasta riippumatta. Myös statusvapaa toiminta lisää yhdenvertaisuutta.
Kulttuuriympäristö 0 10
Saumoilla voidaan tukea myös kulttuuripalveluiden saatavuutta kohderyhmässä.
Ympäristöosaaminen 0 10
Saumoilla voidaan kehittää myös nuorten ympäristöosaamista esimerkiksi toteuttamalla ympäristöä kohentavia talkootöitä.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen keskeisenä tavoitteena oli alle 29-vuotiaiden nuorten osallisuuden ja hyvinvoinnin lisääminen sekä koulutus- ja työelämävalmiuksien edistäminen ja ylläpitäminen. Hankkeessa kehitettiin pelillisyyttä hyödyntävä, mobiilisti toimiva saumat.fi verkkoalusta, jonne on koottu nuorille tarjottavia matalan kynnyksen osallistumisen mahdollisuuksia eli Saumoja. Saumat ovat ilmaista toimintaa ja tekemistä vapaa-aikaan, arjenhallintaan, opiskeluun ja työhön liittyen. Pelillisyyttä on hyödynnetty niin, että alustan toiminnot on pisteytetty, jolloin nuori osallistuessaan Saumaan, kerryttää itselleen pisteitä. Kerätyt pisteet toimivat virtuaalisena valuuttana, jolla nuori voi ostaa kannustinpalkintoja alustan palkintokaupasta.

Saumat.fi alusta otettiin hankkeen aikana käyttöön Joensuun Ohjaamossa sekä luotiin alustalle Sauman järjestäjä -palveluverkosto kunnan, oppilaitosten, järjestöjen ja yritysten järjestämistä, nuorille suunnatuista toiminnoista. Saumoja kehitettiin yhdessä kohderyhmän nuorten, Ohjaamotoimijoiden ja palveluverkoston kanssa. Hankkeen aikana mahdollistettiin Saumat-alustan levitys myös maakunnan muihin Ohjaamoihin tarjoamalla palvelua Liperin, Kontiolahden, Polvijärven, Lieksan, Nurmeksen ja Rääkkylän Ohjaamotoimijoille. Alustan tekninen käyttöönotto mahdollistettiin palvelusta kiinnostuneille Ohjaamoille myös valtakunnallisesti. Jokainen saumat.fi alustan käyttöön ottanut Ohjaamo voi itse päättää hyödyntääkö palkintokauppaa omassa toiminnassaan, jolloin alustan käyttöön ottamisen esteeksi ei nouse palkintoresurssien puute.

Hankkeen tuloksena Saumat-alusta on käytössä Joensuun Ohjaamossa sekä yhteistyössä Joensuun kaupungin nuorisopalveluissa. Alustan vakiinnuttamiseksi Ohjaamon ohjaustyökaluksi on Saumojen ylläpito sisällytetty Ohjaamoon rekrytoitavan tietopalveluohjaajan työnkuvaan. Saumat-toimintoja tuottavat julkinen ja kolmas sektori sekä yksityinen sektori yhdessä julkisten ja kolmannen sektoritoimijoiden kanssa. Saumojen tunnettavuus ja Saumat-alustaa käyttävien nuorten määrä on kasvanut nuorten ja palveluverkoston piirissä. Saumat.fi alustan käyttökokemuksista ja Saumojen vaikuttavuudesta on kerätty tietoja nuorilta sekä Ohjaamon työntekijöiltä. Nuoret kokevat Saumoihin osallistumisen myönteisenä asiana, joka on kasvattanut itseluottamusta ja tarjonnut mielekästä tekemistä. Saumojen kautta nuorella on mahdollisuus vaikuttaa oman arkipäivän rakentumiseen, joka on lisännyt merkitystä arkeen.