Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21152

Hankkeen nimi: 5T -Tekemätöntä Työtä Tarjolla, Työpaikkoja Tekijöille

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2018 ja päättyy 30.6.2020

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lieksan Kehitys Oy LieKe

Organisaatiotyyppi: Muu julkisoikeudellinen oikeushenkilö

Y-tunnus: 2856925-8

Jakeluosoite: Energiatie 2

Puhelinnumero: 0401044009

Postinumero: 81700

Postitoimipaikka: Lieksa

WWW-osoite: http://www.lieksankehitys.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Susanna Saastamoinen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: susanna.saastamoinen(at)lieksankehitys.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0401044009

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Lieksassa on pitkään vallinnut vaikea rakennetyöttömyys ja työttömien työnhakijoiden määrä onkin pysytellyt korkeana. Heinäkuun 2017 työllisyyskatsauksessa Lieksan työttömyysprosentti oli 21,3. Rakennetyöttömyyteen liittyvästä kohtaanto-ongelmasta kertoo osaltaan se, että samaan aikaan yrityksillä on työvoimapula. Esimerkiksi heinäkuussa 2017 Lieksassa oli 65 avointa työpaikkaa, minkä lisäksi yrityksillä oli runsaasti ns. piilotyöpaikkoja, jotka eivät olleet julkisesti näkyvillä.

Lieksan kaupunki on uudistanut organisaatiotaan ja samalla selkeyttänyt kaupunkikonsernin rakenetta. Keskeisiä tavoitteita uudistuksen taustalla ovat mm. tarve parantaa ja suoraviivaistaa elinkeinoelämän palveluja ja kohdentaa kehittämispanokset suoraa alueen yritysten hyväksi, toisaalta haetaan kustannustehokuutta ja keinoja rohkeasti uudistaa perinteisiä rakenteita ja tapoja ajatella. Uutena elinkeinoelämää palvelevana organisaationa toimintansa aloittaa lokakuussa 2017 Lieksan Kehitys Oy Lieke.

Perinteisesti työllisyyshankkeissa lähtökohtana on työttömän työnhakijan henkilökohtainen työllistymisvalmiuksien parantaminen. 5T-hankkeessa (Tekemätöntä Työtä Tarjolla, Työpaikkoja Tekijöille) asetelma käännetään päinvastaiseksi ja työllisyystoimenpiteet perustuvat puhtaasti yrityksistä todettuun todelliseen tarpeeseen eli tältä osin voidaan puhua aidosta kysyntälähtöisyydestä. Samalla pystytään kytkemään selvästi totuttua tiiviimmin kaupungin työllisyysyksikön ja muidenkin työllisyys-/työvoimatoimijoiden palvelut osaksi yrityksiin suuntautuvaa yritysneuvontaa. Parhaimmillaan tämä näyttäytyy yrityksiin yhden luukun periaatteella toimivana kokonaisuutena, jossa yritysneuvonnan yhteydessä pystytään käynnistämään aiempaa virtaviivaisemmin myös osaavan työvoiman saantiin liittyviä toimenpiteitä. Hankkeen toimintatapa aktivoi ja opettaa yrityksiä hyödyntämään esimerkiksi oppisopimuskoulutusta, työllistämistukea, yhdistysten kautta tapahtuvia työkokeiluja ja kaupungin työllisyysyksikköä aiempaa aktiiviisemmin omina työkaluinaan, kun halutaan varmistaa työvoiman saatavuus sekä lyhyellä, että pitkällä aikajänteellä.

Hankkeessa on mahdollista hyödyntää myös palkkatukea yhdistyksiin silloin, kun asiakkaan työllistymisprosessin kannalta nähdään yhdistyksessä työskentely hyödylliseksi. Tarkoituksena on pilotoida mallia, jossa yhdistyksillä olevia palkkatukihenkilöitä ohjautuu muutamaksi viikoksi yritysten palvelukseen, ja sitä kautta jatkopolutus tehostuu. Yhdistyksistä on mahdollista siirtää työntekijä toisen työnantajan palvelukseen. Tätä toimintamallia voidaan kehittää hankkeen aikana ja saada malli juurrutetuksi myös Lieksassa toimiviin yhdistyksiin ja näin saadaan myös yhdistystoimijoiden työllistämisen vaikuttavuutta parannettua.

Työllisyystoimijoiden ja (työttömien) työnhakijoiden näkökulmasta 5T -hankkeen kysyntälähtöinen työllisyystoiminta näyttäytyy hyvinkin motivoivana ja päämäärätietoisena toimintana. Tällöin annettava työvoimakoulutus tai muut siihen liittyvät TYPO -toimenpiteet tähtäävät työllistymiseen avoimille työmarkkinoille jo ennalta tunnistettuun yritykseen ja tarpeeseen.

Tunnistetut ongelmat, joihin hankkeella haetaan ratkaisumalleja:
1. Alueella on korkea työttömyys
2. Yrityksillä on vaikeuksia saada Lieksaan avainhenkilöitä (yhden avainhenkilön palkkaaminen aiheuttaa
keskimääräisesti 3-5 tuotannollisen työntekijän rekrytointitarpeen).
3. Osaavan tuotannollisen työvoiman saatavuus on lieksalaisten yritysten kasvun este.
4. Työnhakijat ja yritysten työvoimatarpeet eivät kohtaa
5. Tehokkuutta ja kustannussäästöjä työllisyystoimenpiteiden toteuttamiseen ja työllisyyden hoitoon.

Hankkeen määrällisiä tavoitteita ovat mm:
- Hankkeella on 60 yritysasiakasta ja yhdistysasiakkaita, joilla on mahdollisuuksia tarjota asiakkaille sellaisia työtehtäviä, jotka edistävät asiakkaiden työllistymistä etenkin avoimille työmarkkinoille.
- Hankkeella on 260 työnhakija-asiakasta, joista 80 % eli 208 osallistuu varsinaisiin toimenpiteisiin
- Hanke toteuttaa 20 pilotoivaa lyhytkoulutuspäivää ja pyrkii osallistamaan työnhakijat niihin tarkoituksena tunnistaa ja yhdistää työtä ja tekijöitä. Koulutuspäivät toteutetaan pääosin avoimina koulutuksina yritysryhmistä tulleiden tarpeiden ja kysynnän mukaan.
- Yrityksiin työllistyy 100 työnhakijaa, tutkintoon johtaviin koulutuksiin ja muuhun hankkeen ulkopuoliseen koulutukseen ohjautuu 50 työnhakijaa, yhdistyksiin ja yrityksiin palkkatuella/työkokeiluihin 90 työnhakijaa ja näistä edelleen sijoittumisen kautta yhdistyksistä yrityksiin 20 työnhakijaa hankkeen aikana.

Hankkeen toimenpiteistä keskeisiä ovat
- Yritysneuvontaprosessin kehittäminen työvoimatarpeiden selvittämisessä ja yritysneuvojien sekä työllisyystoimijoiden valmentaminen.
- Yritysneuvonnan ja yritysten työvoimatarpeiden selvittämisen yhdistäminen uudella mallilla
- Työllisyystoimenpiteiden toteuttaminen ja kokeilu uudella mallilla
- Yhdistysten toimesta niihin työllistettyjen siirtäminen tilapäisesti yrityksiin on selkeä kehittämis- ja kokeilujen kohde.
- Yritysryhmien tarpeista lähtevien lyhytkoulutusten toteuttaminen työnhakijoille. Koulutukset toteutetaan avoimina koulutuksina yritysryhmistä tulleiden tarpeiden ja kysynnän mukaan.
- Erilaiset työllisyystapahtumat ja rekrytointimessut, työpaikkaportaalin ylläpito ja aktivointi.

Erilaiset ketterät kokeilut ja pilotoinnit ovat merkittävässä roolissa hankkeen toteutuksessa ja niitä pyritään toteuttamaan liittyen kaikkiin edellä mainittuihin toimenpidekokonaisuuksiin. Yhtenä esimerkkinä näistä on verkostoituneiden yritysten yhteisen työntekijämallin ns. "puotiska" -kokeilun laajentaminen, edellä mainitun porrasmallin kokeilu, somen tehokas käyttö osaavan työvoiman tavoittamisessa etenkin paluumuuttajien ja muualla asuvien osalta, uudet kanavat piilotyöpaikkojen esiin tuomiseksi jne. Lisäksi tutkitaan ja mahdollisuuksien mukaan kokeillaan erilaisia uusia sähköisiä välineitä mm. somessa työn ja työntekijöiden yhteensaattamiseksi.

Hankkeeseen sisältyy myös TYPO-toimenpiteitä, joiden toteuttaminen on ajatus tehdä ns. rinnakkaishankkeessa.
- Palkkatuki yrityksiin ja yhdistyksiin, 50 henkilöä koko hankkeen aikana
- Työkokeilut, 40 henkilöä
- Työvoimakoulutus ja rekrykoulutukset, 30 henkilöä
- Oppisopimuskoulutukset, 30 henkilöä koko hankkeen aikana

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ovat ensisijaisesti työnhakjat ja yritykset:
- työnhakijat Lieksassa, maakunnan alueella sekä valtakunnallisesti - ottaen huomioon myös työttömät ja työttömyysuhan alla olevat
- lieksalaiset yritykset ja yhdistykset
- opiskelijat
- yritystoimintaa suunnittelevat henkilöt
- maakunnan ulkopuoliset työnhakijat, josta erityisesti myös paluumuuttajat ja mahdollinen ulkomainen työvoima

4.2 Välilliset kohderyhmät

Työvoimahallinto, yhdistykset, oppilaitokset, henkilöstöpalveluyritykset, yrittäjäjärjestöt ja Lieksan kaupunki

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 265 884

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 134 581

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 379 835

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 192 259

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Karjala

Seutukunnat: Pielisen Karjalan

Kunnat: Lieksa

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Energiatie 2

Postinumero: 80170

Postitoimipaikka: Lieksa

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 60

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 58

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 260

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hankkeen toimintaympäristö tunnetaan hyvin ja tasa-arvonäkökulmat on mahdollista huomioida hankkeen toteutuksessa. Hankkeen kohderyhmässä on huomioitu sekä mies- että naisnäkökulma.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Valtavirtaistaminen huomioidaan tasa-arvolain mukaisesti.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei ole hankkeen toteuttamisen kannalta relevantti. Tasa-arvonäkökulmat huomioidaan hankkeen toteutuksessa.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 3 4
Suurelta osin hankkeen kohdeyritysten toiminta linkittyy välillisesti luonnonvarojen kestävään käyttöön. Mahdollisuuksien mukaan näkökulma huomioidaan koulutuksissa.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 3 5
Suurelta osin hankkeen kohdeyritysten toiminta linkittyy välillisesti luonnonvarojen kestävään käyttöön. Mahdollisuuksien mukaan näkökulma huomioidaan koulutuksissa.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei relevantti hankkeen kohdetoimintaympäristön kannalta.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei relevantti hankkeen kohdetoimintaympäristön kannalta.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeella ei ole vaikutusta Natura 2000 -ohjelman kohteisiin.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 3 6
Hankkeessa tehtävän aktivointityön kautta on mahdollista aktivoida yrityksiä ja niiden tulevia työntekijöitä kehittämään kiertotalousratkaisuja.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 3 6
Hankkeessa tehtävän aktivointityön kautta saattaa syntyä käyttöä uusiutuville energialähteille.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 7
Hankkeen keskeinen tavoite on mahdollistaa paikallisen elinekeinorakenteen kestävä kehitys tulevaisuudessa. Hanke varmistaa osaavan työvoiman saatavuuden alueen yrityksissä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 9
Työllistymisen ja kehittyvän yritystoiminnan kautta aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen on mahdollista. Lisäksi hanke mahdolistaa uuden tyyppisten palvelujen kehittämisen työvoiman saatavuuteen liittyen.
Liikkuminen ja logistiikka 8 6
Hankkeessa aktivoidaan työvoiman liikkuvuutta ja toisaalta mahdollistetaan työmahdolisuuksien löytyminen ja syntyminen omalla asuinseudulla.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 9 7
Hankkeen keskeinen tavoite liittyy työllisyyden parantamiseen. Hanke mahdollistaa kaikille väestöryhmille uusien työskentelymahdollisuuksien synnyn.
Tasa-arvon edistäminen 8 6
Hanke mahdollistaa tasapuolisesti molemmille sukupuolille uusien työmahdollisuuksien syntymisen.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 5 8
Parantuneet ja avoimen sektorin työmahdollisuudet parantavat yhteiskunnallista yhdenvertaisuutta.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei relevantti hankkeen kohdetoimintaympäristön kannalta.
Ympäristöosaaminen 2 6
Hanke mahdollistaa, yritysten niin tarvitessa, myös ympäristöosaamiseen liittyvien työpaikkojen synnyn ja ko. osaamisen kasvattamisen tulevissa työntekijöissä.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-