Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21152

Hankkeen nimi: 5T -Tekemätöntä Työtä Tarjolla, Työpaikkoja Tekijöille

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2018 ja päättyy 30.9.2021

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lieksan Kehitys Oy LieKe

Organisaatiotyyppi: Muu julkisoikeudellinen oikeushenkilö

Y-tunnus: 2856925-8

Jakeluosoite: Energiatie 2

Puhelinnumero: 040 480 4287

Postinumero: 81700

Postitoimipaikka: Lieksa

WWW-osoite: http://www.lieksankehitys.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Heikki Rusanen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: heikki.rusanen(at)lieksankehitys.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040 480 4287

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Lieksassa on vaikea rakennetyöttömyys ja työttömien työnhakijoiden määrä on pysytellyt korkeana. Heinäkuun 2017 työllisyyskatsauksessa Lieksan työttömyysprosentti oli 21,3. Rakennetyöttömyyteen liittyvästä kohtaanto-ongelmasta kertoo osaltaan se, että samaan aikaan yrityksillä on työvoimapula. Esimerkiksi heinäkuussa 2017 Lieksassa oli 65 avointa työpaikkaa, minkä lisäksi yrityksillä oli runsaasti ns. piilotyöpaikkoja, jotka eivät olleet julkisesti haussa.

Lieksan kaupunki on uudistanut organisaatiotaan ja samalla selkeyttänyt kaupunkikonsernin rakenetta. Keskeisiä tavoitteita uudistuksen taustalla ovat mm. tarve parantaa ja suoraviivaistaa elinkeinoelämän palveluja ja kohdentaa kehittämispanokset suoraa alueen yritysten hyväksi, toisaalta haetaan kustannustehokuutta ja keinoja rohkeasti uudistaa perinteisiä rakenteita ja tapoja ajatella. Lieksan Kehitys Oy LieKe aloitti elinkeinoelämää palvelevana organisaationa toimintansa lokakuussa 2017.

Perinteisesti työllisyyshankkeissa lähtökohtana on työttömän työnhakijan työllistymisvalmiuksien parantaminen. 5T-hankkeessa (Tekemätöntä Työtä Tarjolla, Työpaikkoja Tekijöille) asetelma käännetään päinvastaiseksi ja työllisyystoimenpiteet perustuvat puhtaasti yrityksistä todettuun todelliseen tarpeeseen. Samalla pystytään kytkemään selvästi totuttua tiiviimmin kaupungin työllisyysyksikön ja muidenkin työllisyys- ja työvoimatoimijoiden palvelut osaksi yrityksiin suuntautuvaa yritysneuvontaa. Parhaimmillaan tämä näyttäytyy yrityksiin yhden luukun periaatteella toimivana kokonaisuutena, jossa yritysneuvonnan yhteydessä pystytään käynnistämään aiempaa virtaviivaisemmin myös osaavan työvoiman saantiin liittyviä toimenpiteitä. Hankkeen toimintatapa aktivoi ja opettaa yrityksiä hyödyntämään esimerkiksi oppisopimuskoulutusta, työllistämistukija ja kaupungin työllisyysyksikköä aiempaa aktiiviisemmin omina työkaluinaan, kun halutaan varmistaa työvoiman saatavuus sekä lyhyellä, että pitkällä aikajänteellä.

Työllisyystoimijoiden ja työttömien työnhakijoiden näkökulmasta 5T -hankkeen kysyntälähtöinen työllisyystoiminta näyttäytyy hyvinkin motivoivana ja päämäärätietoisena toimintana. Tällöin annettava työvoimakoulutus tai muut siihen liittyvät TYPO -toimenpiteet tähtäävät työllistymiseen avoimille työmarkkinoille jo ennalta tunnistettuun yrityksen tarpeisiin.

Tunnistetut ongelmat, joihin hankkeella haetaan ratkaisumalleja:
1. Lieksassa on korkempi työttömyys, kuin Pohjois-Karjalassa keskimäärin
2. Yrityksillä on vaikeuksia saada Lieksaan avainhenkilöitä (yhden avainhenkilön palkkaaminen aiheuttaa keskimääräisesti 3-5 tuotannollisen työntekijän rekrytointitarpeen).
3. Osaavan tuotannollisen työvoiman saatavuus on lieksalaisten yritysten kasvun este.
4. Työnhakijat ja yritysten työvoimatarpeet eivät kohtaa
5. Tehokkuutta ja kustannussäästöjä työllisyystoimenpiteiden toteuttamiseen ja työllisyyden hoitoon.

Hankkeen määrällisiä tavoitteita ovat mm:
- Hankkeella on 70 yritys- ja työnantaja-asiakkaita, joilla on mahdollisuuksia tarjota asiakkaille sellaisia työtehtäviä, jotka edistävät asiakkaiden työllistymistä etenkin avoimille työmarkkinoille.
- Hankkeella on 280 työnhakija-asiakasta, joista 80 % eli 224 osallistuu varsinaisiin toimenpiteisiin
- Yrityksiin työllistyy 150 työnhakijaa, tutkintoon johtaviin koulutuksiin ja muuhun hankkeen ulkopuoliseen koulutukseen ohjautuu 20 työnhakijaa, palkkatuella ja työkokeiluihin 80 työnhakijaa.

Hankkeen toimenpiteistä keskeisiä ovat
- Yritysneuvontaprosessin kehittäminen työvoimatarpeiden selvittämisessä ja yritysneuvojien sekä työllisyystoimijoiden valmentaminen.
- Yritysneuvonnan ja yritysten työvoimatarpeiden selvittämisen yhdistäminen uudella mallilla
- Työllisyystoimenpiteiden toteuttaminen ja kokeilu uudella mallilla
- Erilaiset työnantajatapaamiset, työllisyystapahtumiin osallistumiset ja rekrytointimessujen järjestämiset.

Erilaiset kokeilut ja pilotoinnit ovat merkittävässä roolissa hankkeen toteutuksessa ja niitä pyritään toteuttamaan liittyen kaikkiin edellä mainittuihin toimenpidekokonaisuuksiin. Apuna merkkinoinnissa on somen käyttö osaavan työvoiman tavoittamisessa, etenkin paluumuuttajien ja muualla asuvien osalta, uudet kanavat piilotyöpaikkojen esiin tuomiseksi jne. Lisäksi tutkitaan ja mahdollisuuksien mukaan kokeillaan erilaisia uusia sähköisiä välineitä mm. somessa työn ja työntekijöiden yhteensaattamiseksi.

Hankkeeseen sisältyy myös TYPO-toimenpiteitä rinnakkaishankkeen kautta. Tavoitteena on, että palkkatuella yrityksiin palkataan 45 henkilöä, työkokeiluun ohjauttu 35 henkilöä ja työvoimakoulutuksiin 50 henkilöä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ovat ensisijaisesti työnhakjat ja yritykset:
- työnhakijat Lieksassa, maakunnan alueella sekä valtakunnallisesti - ottaen huomioon myös työttömät ja työttömyysuhan alla olevat
- lieksalaiset yritykset
- yritystoimintaa suunnittelevat henkilöt
- maakunnan ulkopuoliset työnhakijat, josta erityisesti myös paluumuuttajat ja mahdollinen ulkomainen työvoima

4.2 Välilliset kohderyhmät

Työvoimahallinto, oppilaitokset, henkilöstöpalveluyritykset, yrittäjäjärjestöt, Lieksan kaupunki ja muut alueella toimivat hankkeet (mm. Työvoiman liikkuvuus Euroopassa, Kohti työtä ja koulutusta, Voima-hanke, Jatkis-hanke.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 265 884

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 265 884

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 379 835

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 379 835

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Karjala

Seutukunnat: Pielisen Karjalan

Kunnat: Lieksa

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Energiatie 2

Postinumero: 81700

Postitoimipaikka: Lieksa

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 70

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 82

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 280

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hankkeen toimintaympäristö tunnetaan hyvin ja tasa-arvonäkökulmat on mahdollista huomioida hankkeen toteutuksessa. Hankkeen kohderyhmässä on huomioitu sekä mies- että naisnäkökulma.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Valtavirtaistaminen huomioidaan tasa-arvolain mukaisesti.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei ole hankkeen toteuttamisen kannalta relevantti. Tasa-arvonäkökulmat huomioidaan hankkeen toteutuksessa.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 3 4
Suurelta osin hankkeen kohdeyritysten toiminta linkittyy välillisesti luonnonvarojen kestävään käyttöön. Mahdollisuuksien mukaan näkökulma huomioidaan koulutuksissa.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 3 5
Suurelta osin hankkeen kohdeyritysten toiminta linkittyy välillisesti luonnonvarojen kestävään käyttöön. Mahdollisuuksien mukaan näkökulma huomioidaan koulutuksissa.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei relevantti hankkeen kohdetoimintaympäristön kannalta.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei relevantti hankkeen kohdetoimintaympäristön kannalta.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeella ei ole vaikutusta Natura 2000 -ohjelman kohteisiin.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 3 6
Hankkeessa tehtävän aktivointityön kautta on mahdollista aktivoida yrityksiä ja niiden tulevia työntekijöitä kehittämään kiertotalousratkaisuja.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 3 6
Hankkeessa tehtävän aktivointityön kautta saattaa syntyä käyttöä uusiutuville energialähteille.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 7
Hankkeen keskeinen tavoite on mahdollistaa paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehitys tulevaisuudessa. Hanke varmistaa osaavan työvoiman saatavuuden alueen yrityksissä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 9
Työllistymisen ja kehittyvän yritystoiminnan kautta aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen on mahdollista. Lisäksi hanke mahdollistaa uuden tyyppisten palvelujen kehittämisen työvoiman saatavuuteen liittyen.
Liikkuminen ja logistiikka 8 6
Hankkeessa aktivoidaan työvoiman liikkuvuutta ja toisaalta mahdollistetaan työmahdollisuuksien löytyminen ja syntyminen omalla asuinseudulla.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 9 7
Hankkeen keskeinen tavoite liittyy työllisyyden parantamiseen. Hanke mahdollistaa kaikille väestöryhmille uusien työskentelymahdollisuuksien synnyn.
Tasa-arvon edistäminen 8 6
Hanke mahdollistaa tasapuolisesti molemmille sukupuolille uusien työmahdollisuuksien syntymisen.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 5 8
Parantuneet ja avoimen sektorin työmahdollisuudet parantavat yhteiskunnallista yhdenvertaisuutta.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei relevantti hankkeen kohdetoimintaympäristön kannalta.
Ympäristöosaaminen 2 6
Hanke mahdollistaa, yritysten niin tarvitessa, myös ympäristöosaamiseen liittyvien työpaikkojen synnyn ja ko. osaamisen kasvattamisen tulevissa työntekijöissä.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Lähtökohtana 5T -Tekemätöntä Työtä Tarjolla, Työpaikkoja Tekijöille -hankkeelle oli yritysten todettuun tarpeeseen perustuvat toimenpiteet. Hankkeen aikana on luotu työllistämisen ja rekrytoinnin "Lieksan malli", jossa elinkeino-, koulutus- ja työllisuustoimijat toimivat yhdessä ja yrityksen koulutus- ja rekrytointitarpeet pyritään hoitamaan yhden luukun periaatteella.
Hanke on pilotoinut erilaisia toimintamalleja kohtaanto-ongelman ratkaisemiseksi Lieksassa. Se on tarjonnut koulutusta rekrytoinnista ja työnhausta sekä työnantajille että työnhakijoille, ottanut käyttöön rekrytoinnin asiantuntijapalveluita yhteistyössä yritysten kanssa ja ohjannut työnhakijoita alueen avoimiin työpaikkoihin ja työllistäviin koulutuksiin. Hanke on pyrkinyt lisäämään alueen työmahdollisuuksien näkyvyyttä mm. nettisivujen ja sosiaalisen median kautta.
Hanke on saavuttanut sille asetetut tavoitteet niin määrällisesti, kuin tavoitteena olleiden toimintamallien suhteen.