Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21155

Hankkeen nimi: OSUMA - Osallistamalla osaamista

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2018 ja päättyy 31.12.2021

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2094551-1

Jakeluosoite: Bulevardi 31

Puhelinnumero: 09 7424 5000

Postinumero: 00180

Postitoimipaikka: Helsinki

WWW-osoite: http://www.metropolia.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Katri Halonen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: yliopettaja, kulttuurituotanto

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: katri.halonen(at)metropolia.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 050 3626 407

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Osallistamalla osaamista -koordinaatiohanke lisää ja vahvistaa oppilaitosten sekä nuorten kanssa toimivien julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden monialaista verkostotoimintaa ja yhteistyötä. Tämä tehdään tukemalla toimenpidekokonaisuuteen liittyvien hankkeiden toimintaa, tiedonvaihtoa, verkostoitumista sekä vaikuttavuutta. Lisäksi tuotetaan tietoa hankkeiden tuloksista ja teemaan liittyvistä tutkimus- ja muusta kehittämistyöstä, järjestetään koulutus- ja vaikuttajatilaisuuksia sekä toteutetaan vaikuttajaviestintää.

Hanketta koordinoi ja johtaa Metropolia ammattikorkeakoulu. Sen toteutus nojaa kuitenkin vahvasti verkostoihin. Verkostojen kautta hankkeella on erinomaiset edellytykset vaikuttaa valtakunnallisesti ja toimia eri toimialojen ja -sektorien yhteisenä kohtaamisen, kehittämisen ja vaikuttamisen paikkana.

Koordinaatiohankkeen toimenpiteet:

Toimenpide 1: Tuki toimenpidekokonaisuuden kehittämishankkeille: hankkeiden tuki toteutuu kunkin hankkeen toiminnan vaiheeseen räätälöitynä. Pyrkimyksenä on tarjota oikea-aikaista ja -sisältöistä tukea hankkeiden mahdollisimman menestyksellistä ja vaikuttavaa toteutumista varten sekä vahvistaa koordinaatiohankeen avulla jo päättyneiden hankkeiden vaikuttavuutta pitämällä yllä niihin liittyvää viestintää. Tuki ajoittuu ideavaiheen erilaisiin tukimalleihin, kehittämishankkeiden toteuttamisen tukeen sekä projektin päättymisen jälkeen projektin tulosten juurruttamiseen osana koko toimenpideohjelman juurruttamistyötä.

Toimenpide 2: Tiedon ja hyvien käytäntöjen kerääminen ja levittäminen: tiedon kerääminen painottuu toimenpidekokonaisuuden hankekohtaisen sparrauksen aikana saatavaan kuvaan. Sparratessa paikannetaan hankkeiden hyviä käytänteitä ja etsitään keinoja niiden mahdollisimman laajaan levittämiseen. Tiedon levittämistyössä käydään dialogia kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoalan tutkimuskentän kanssa ja tuodaan keskeisiä tutkimustuloksia alan toimijoiden käyttöön.

Toimenpide 3: Verkostoituminen (tilaisuudet ja koulutus): Kulttuuri- liikunta- ja nuorisoalan toimijoille sekä heidän sidosryhmille ja kumppaneille järjestetään erilaisia tilaisuuksia ja työpajoja. Tilaisuuksissa verkostoidutaan, kokeilaaan ja kehitetään yhdessä hankkeissa paikannettuja hyviä käytänteitä juurruttamisen edistämiseksi. Keskeinen tavoite on verkoston aktivointi jonka tuloksena syntyy uutta yhteistyöhön johtavaa eri sektorien rajat ylittävää dialogia.

Toimenpide 4: Osallistuminen julkiseen keskusteluun, kehittämiseen ja päätöksentekoon: Viestinnän keskiössä on olemassa olevien alustojen, verkostojen, koordinaatiohankkeen viestintäkumppanien ja viestinnällisten solmukohtien kanssa liittoutuminen. Viestintä on monimediallista sekä osin tapahtumaistettua ja sen päämääränä on vaikuttavuuden ja toimenpidekokonaisuuden hankkeista kerättävien juurrutettavien käytänteiden siirtovaikutusten vahvistaminen eri alueen avainhenkilöille ja päättäjille.

Osuma-hankkeen toimenpiteissä huomioidaan yhdenvertaisuus ja sukupuolisensitiivisyys. Se kiinnittyy myös vahvasti EU:n Itämeren alueen strategian tavoiteista etenkin nuorten hyvinvoinnin lisäämiseen. Osuma - osallistamalla osaamista -koordinaatiohankkeen tavoitteena on osaltaa tukea, että Osallistamalla osaamista -toimenpidekokonaisuuden hankkeiden kehittämät ja kokeilemat ratkaisut nuorten osallistamisen haasteisiin juurtuvat osaksi suomalaisen yhteiskunnan kehittämistä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ovat Osallistamalla osaamista -toimenpidekokonaisuuden hankkeet ja niiden toteuttajaorganisaatiot, kunnalliset, alueelliset sekä valtakunnalliset hanke- ja muut kehittäjätoimijat sekä muut sisältöalueiden keskeiset sidosryhmät (ml. päättäjät sekä järjestöt).

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisenä kohderyhmänä ovat Osallistamalla osaamista -toimenpidekokonaisuuksien puitteissa toteutettavien hankkeiden kohderyhmät, ml. osallistavuuden parissa toimivat organisaatiot ja henkilöt. Välillisenä kohderyhmänä ovat niin ikään kansainväliset hanke- ja muut kehittäjät organisaatiot.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 427 169

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 427 169

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 569 559

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 569 559

6 Maantieteellinen kohdealue

Hankkeen toiminta on valtakunnallista

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 20

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Kyllä. Analyysin teossa on hyödynnetty seuraavia oppaita ja julkaisuja: - ”Tasa-arvon valtavirtaistaminen kehittämisohjelmissa ja projekteissa”, - ”Periaatteessa hyvä, mutta emme ajatelleet sukupuolen liittyvän omaan projektiimme” - Selvitys sukupuolinäkökulman sisältymisestä rakennerahastojen (ESR ja EAKR) ohjelmaasiakirjoihin ja projektisuunnitelmiin (TEM, https://www.tem.fi/files/33964/TEM_sukupuolina kokulma_FINAL_kevyt.PDF) - Sosiaali- ja terveysministeriön hankkeen toteuttajan tarkistuslista (http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?fol derId=833479&name=DLFE-10672.pdf)
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen kaikkia toimenpiteitä suunniteltaessa huomioidaan sukupuolinäkökulma läpileikkaavasti ja se on läsnä myös asiakkaana olevien hankkeiden kanssa käytävissä keskusteluissa ja sparrauksissa ideavaiheessa juurruttamisvaiheeseen asti. Aktivointi- ja koordinaatiohankkeen ensisijaisena kohderyhmänä ovat hanke- ja kehittäjätoimijat. Sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen tämän kohderyhmän näkökulmasta tarkoittaa mm. minkälaisia sukupuolittuneita käytänteitä ja rakenteita on olemassa ja miten ne vaikuttavat hanke- ja kehittämistoimenpiteiden toteuttamiseen ja edelleen sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseen. Aktivointi- ja koordinointitoimintaa suunniteltaessa on tarkasteltu mm. minkälaisia sukupuolen mukaista eriytymistä kehittämisaluilla ja/tai toimintaympäristössä on havaittavissa. Konkreettisesti tämä on tarkoittanut esim. koulutuksen tarjoajien ja työnantajien yhteistyötä kehitettäessä sitä, että huomioidaan työmarkkinoiden sukupuolittuneet käytännöt. Käytännössä koordinaatiohanke seuraa ja tarvittaessa kartoittaa laajemmin horisontaalisten tavoitteiden toteutumista ja tarjoaa mahdollisuuden rahoittajan, sidosryhmien ja hanketoteuttajien kanssa yhdessä antaa ehdotuksia periaatteiden jalkauttamiseen liittyen. Horisontaalisten tavoitteiden toteutumisen arviointi sisällytetään yhtenä osa-alueena hankkeen väli- ja loppuraportointiin.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen vaan sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa läpileikkaavasti

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Hanke edistää välittömästi ja välillisesti kestävää kehitystä edistämällä mm. aineettomaan arvonluontiin pohjautuvaa nuorison siirtymävaiheen tukea. Hankkeen viestinnässä ja mm. tapahtumien järjestämisessä huomioidaan vähähiilisyys siten, että hyödynnetään webinaari, eli verkkoseminaaripalveluita sekä hankkeen hallinnoimisessa ja hanketiimin työssä sähköisiä viestintävälineitä. Ekologinen kestävyys on lähtökohta toiminnan orgasnisoinnille, mutta sen laajamittainen kehittäminen ei ole hankken keskeinen tavoite.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Hanke on tästä näkökulmasta neutraali, mutta Metropolia on sitoutunut Green Office -ohjelmaan.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Hanke on tästä näkökulmasta neutraali
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Hanke on tästä näkökulmasta neutraali
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hanke on tästä näkökulmasta neutraali
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Käytännön hanketoiminta synnyttää mahdollsimman vähän materiaaleja ja jätteitä. Näkökulma ei ole kuitenkaan hankkeen
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Hanke on tästä näkökulmasta neutraali
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 7
Nuorten mahdollisimman notkean siirtymisen edistäminen erilaisissa nivelvaiheissa (esimerkiksi oppilaitoksista alueen työelämään) on keskeinen koordinaatiohankkeen ja koko toimenpidekokonaisuuden kehittämiskohde, jolla pyritään saamaan kestäviä suoria ja välillisiä vaikutuksia.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Siirtymävaiheen palvelukehittäminen perustuu vahvasti aineettomuuteen.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Etenkin tapahtumat sisältävät liikkumista. Tätä pyritään järkevöittämään tarjoamalla etäosallsitumismahdollisuuksia ja liittoutumalla muiden tapahtumien kanssa jolloin asiakas saa samalla liikkumisella useamman sisällön.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 6 8
Hanke edistää hyvinvointia luomalla pohjaa osallisuuden edistämiselle.
Tasa-arvon edistäminen 5 7
Tasa-arvoisuus ja sen edistäminen ovat lähtökohtana sekä kaikelle koordinaatiohankkeen toiminnalle että sen sparraustyölle asian edistämiseksi myös muissa toimenpideohjelman hankkeissa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 8 8
Osallisuuden edistäminen on yksi hankkeen keskeisimmistä päämääristä.
Kulttuuriympäristö 3 3
Etenkin hankeviestinnässä tuodaan esille nuorten ääni ja näkemukset, jotka ovat tärkeiä osa nykyistä ja tulevaa kulttuuriympäristöämme.
Ympäristöosaaminen 0 0
Koordinoinnissa huomioidaan ympäristönäkökulmat koko toimenpideohjelman toiminnassa.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Osuma - Osallistamalla osaamista on toiminut 2018-2021 koordinaattorina valtakunnallisille Osallistamalla osaamista - toimenpidekokonaisuuden hankkeille, jotka ovat pilotoineet keinoja vahvistaa nuorten osallisuutta etenkin hyödyntämällä kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotyön välineitä ja ajattelutapoja. Keskiössä on ollut eri sektorien välisen yhteistyön vahvistaminen. Koordinaatiotyö on sisältänyt kolme keskeistä kokonaisuutta:

1) hankkeiden hyvien käytänteiden paikantamisen tuen ja kokoaminen ammattilaisten löydettäviksi
Kokonaisuus on sisältänyt hankkeille verkostoyhteistyön, hankekohtaisten työpajojen ja henkilökohtaisen konsultoinnin avulla tehtyä hyvien käytänteiden paikantamista sekä tuotteistamista. Tämän tukemiseksi on tehty yhteisiä välineitä, kuten innostajan korttipakkoja (suomeksi, ruotsiksi ja kaksikielisenä) sekä yhteiset Osuma-kokonaisuuden Innokylä.fi, Hyvinvoivaamis.fi sekä Avointen oppimateriaalien kirjasto (aoe.fi) -sivustoille, joista ammattilaiset löytävät jatkossa projektien tuottamia uusia käytänteitä ja tietoa niistä kertyneestä kokemuksesta.

2) hankkeiden tuen ja sen myötä näkyväksi tehdyn vaikuttavan projektitoiminnan osaamisen kasvun
Osumaa on luotsattu palvelevan johtajuuden mallilla, jossa ytimessä on ollut asiakkaana olevien hankkeiden tukeminen jotta se pystyisi saavuttamaan tavoitteitaan ja kukoistamaan. Käytännössä tätä varten on tehty hanketoimijoiden verkosto, jonka yhteishenkeen on panostettu aikaa ja osallistujien rohkeaa heittäytymistä. Ajattelu on kasvanut verkostossa yksittäisistä hankkeista yhteiseksi päämääräksi, joka pyrkii tuottamaan uusia ratkaisuja jotka toimivat sosiaalisten innovaatioiden ituina. Kertynyttä kokemusta on koottu useiksi julkaisuiksi, joista pysyvimmiksi on ajateltu Oppimisen uusi ekosysteemi (Halonen 2019 ( toim.)), Arvioiden yhteistyöhön. Ennakkoluulottomasti siltaa rakentamassa osallisuuden ja osallistamisen välille (Halonen & Tuulos 2020), Projekti loppuu, mitä jää? Sosiaalisten innovaatioiden juurruttamisen työkirja (Halonen 2021), Sukupuolinen hanketyö -opas (Salmenkangas & Wallin 2019), Kehittämistyön tuotteistaminen (Torkko 2020) työkirja sekä vaikuttavaprojekti.metropolia.fi -sivusto. Lisäksi on avattu vaikuttavan projektitoiminnan maksuttomat Metropolian avoimen amk:n sekä campusonline.fi kautta tarjotut opintokokonaisuudet tuleville hanketoimijoille.

3) viestinnän tuen sekä ammattilaisille että vaikuttajille
Ammattilaisviestinnän tueksi Osumassa julkaistiin 21 uutiskirjettä www-sivustolla, joissa kerrottiin Osuman ja asiakashankkeiden tapahtumista, julkaisuista ja tuloksista. Osumassa julkaistiin myös yli 50 blogia, joissa tuotiin esille asiakashankkeita sekä haettiin dialogia sekä ammattilaisten että päättäjien kanssa. Viestintää on tehty myös omien tapahtumien ja messutapahtumiin osallistumisten kautta, työpajoina usein Osuma-pelin äärellä pelaten ja laajempina policy-seminaareina. Näistä on taltiointeja mm. Osuman Youtube-kanavalla. Toimenpidekokonaisuuden pohjalta on laadittu myös Toimenpidesuositukset päättäjille. Nuorten osallisuutta ammattiala- ja sektorirajoja murtaen (Halonen 2020) julkaisu.

Valtakunnallista hanketta on luotsannut Metropolia Ammattikorkeakoulu, mutta se on nojannut vahvasti asiakashankkeista muodostuneen verkoston aktivointiin, yhteishengen rakentamiseen ja ylläpitämiseen sekä yhteiskehittämiseen. Lisäksi Osuma on tehnyt yhteistyötä SOKRA, TAIKOJA II, Zoomi ja Creative Finland -koordinaatiohankkeiden kanssa. Verkostojen kautta hanke vaikutti valtakunnallisesti ja toimi eri toimialojen ja -sektorien yhteisenä kohtaamisen, kehittämisen ja vaikuttamisen paikkana.