Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21156

Hankkeen nimi: MOTO - Osaamisen väyliä metsäalalle

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2018 ja päättyy 31.12.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 1027740-9

Jakeluosoite: Armilankatu 40

Puhelinnumero: 02049 600

Postinumero: 53100

Postitoimipaikka: LAPPEENRANTA

WWW-osoite: http://www.edusampo.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Laura Tarpila

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Hankepäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: laura.tarpila(at)edusampo.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0400 92 84 84

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Suomen Metsäkeskus, julkiset palvelut/Kaakkoinen palvelualue, 2440921-4

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Päätavoitteena on luoda työpaikan, oppilaitoksen ja opiskelijan välisiä kohtaamisväyliä metsäalalle. Hankkeen osatavoitteet:
Tavoite 1. Edistää metsä- ja metsäkonealalta valmistuvien opiskelijoiden työllistymistä, yritysten osaavan työvoiman saantia ja parantaa koulutuksen osuvuutta.
Tavoite 2. Lisätä metsä- ja metsäkonealan koulutuksen vetovoimaisuutta
Tavoite 3. Lisätä digitaalisten välineiden ja menetelmien käyttöönottoa työelämän ja koulutuksen välisessä vuorovaikutuksessa

Toimenpiteet:

Kilpailutuksen kautta pilotointiin valittujen yritysten lisäksi hankeyhteistyöhön etsitään muita alan yrityksiä Metsäkeskuksen, alan ammatillisen neuvottelukunnan ja muiden alan yhteistyötahojen avulla.
Suunnitellaan ja luodaan erilaisia opinto- ja uraväylämalleja opiskelijoille peruskoulusta alan ammatilliseen perustutkintoon ja ammattitutkintoon. Päävastuu suunnittelusta on Sampolla. Metsäkeskus osallistuu alan asiantuntijana suunnitteluun. Suunnittelussa ja toteutuksessa huomioidaan ammatillisen koulutuksen reformin mukaiset koulutus- ja oppisopimukset. Lisäksi huomioidaan digi- ja ympäristöosaamistarpeet sekä sosiaaliset vuorovaikutustaidot verkko-opetusmateriaalien suunnittelussa.
Hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan seuraavat pilotoinnit:
1. Opintopolun pilotointi peruskoulusta ammatilliseen tutkintoon
2. Koulutussopimuksen pilotointi ammatillisen perustutkinnon suorittamisvaiheeseen ammatillisen reformin mukaisesti
3. Oppisopimuksen pilotointi ammattitutkinnon suorittamisvaiheeseen (ammattitutkinnon osatutkinto)
4. Reformin mukaisen työpaikkaohjaajakoulutuksen pilotointi metsäalalle
5. Metsäalan yrittäjyysväylän pilotointi
Lisäksi laaditaan ja testataan metsäalan selkomateriaaleja erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille. Selkomateriaali auttaa metsäalan opiskelussa ja tutkintojen suorittamisessa myös muita alan opiskelijoita.
Kerätään kokemukset ja palautteet kaikista pilotoinneista, kehitetään malleja ja koulutuksia palautteiden perusteella ja viimeistellään ne käyttöönottoa sekä tulosten levitystä varten.
Tehdään yhteistyötä peruskoulujen kanssa: Järjestetään infotilaisuuksia ja tutustumiskäyntejä, joihin osallistuu peruskoulujen opinto-ohjaajia ja oppilaita. Tilaisuuksien avulla tehostetaan ammatinvalinnan ohjausta ja opinto-ohjaajien metsäalan tuntemusta. Samalla lisätään lasten ja nuorten myönteistä suhtautumista metsäalaan. Tutustumiskäyntejä järjestetään Ruokolahden metsäkoululle ja harjoitusmetsään.
Järjestetään yrityksille suunnattuja tilaisuuksia: koulutus-, infot- ja rekrytointitilaisuuksia.
Opettajille järjestetään pedagogista ohjausta ja neuvontaa metsäalan tietoteknisiin ohjausjärjestelmiin ja digitaaliseen tiedonsiirron hallintaan sekä opetuksen verkko-ohjaukseen. Hyödynnetään käytössä olevia digitaalisia oppimisympäristöjä ja aineistoa esim. LUHO – luonnonhoidon virtuaalista oppimisympäristöä ja kehitetään uutta materiaalia.

Tulokset:

Hankkeen tuloksena syntyvät seuraavat opinto- ja uraväylät metsäalan opiskelijoille:

1. Väylä peruskoulusta metsäalan ammatilliseen peruskoulutukseen (verkko-opintopaketti peruskoulujen oppilaille)
2. Metsäalan digiosaajan koulutussopimusväylä ammatillisessa perustutkintokoulutuksessa
3. Metsäalan digiosaajan oppisopimusväylä ammatillisessa perustutkintokoulutuksessa
4. Metsäalan digiosaajan ammattitutkintoväylä perustutkinnosta ammattitutkintoon
5. Metsäalan yrittäjyysväylä

Muita tuloksia ovat myös:
Metsäalan opiskelijat, erityisesti nuoret saavat uusia väyliä työelämään hankkeessa kehitettyjen opinto- ja urapolkujen ansiosta
Tutkintojen suorittaminen tehostuu kehitettyjen opinto- ja urapolkujen sekä verkko-opiskelumateriaalien ansiosta.
Siirtymävaiheet peruskoulusta ammatilliseen koulutukseen ja työelämään paranevat metsäalalla
Opiskelijoiden (nuorten ja aikuisten) työharjoittelu- ja työllistymismahdollisuudet yrityksissä paranevat
Hankkeessa kehitetyt opinto- ja urapolut sekä niihin laaditut koulutusmateriaalit nostavat koulutuksen laatua ja sitä kautta alan koulutuksen vetovoimaisuutta
Hankeyhteistyön tuloksena syntyy Metsäkeskuksen, oppilaitoksen, alan ammatillisen neuvottelukunnan ja yritysten välinen verkosto, joka edistää opiskelijoiden työllistymismahdollisuuksia ja sitä kautta myös alan koulutuksen vetovoimaisuutta
Verkostoyhteistyön ansiosta syntyy myös uusia työssäoppimis- ja oppisopimuspaikkoja sekä hankkeen aikana että sen jälkeen.
Työelämän ja oppilaitoksen välinen vuorovaikutus lisääntyy digitaalisten välineiden käyttöönoton ansiosta
Työpaikkaohjaajien ja ammatillisten opettajien digiosaaminen lisääntyy erityisesti opiskelijoiden työssäoppimisen ohjauksessa ym.

Horisontaaliset periaatteet

Toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta:
Vuositasolla alan koulutuksiin hakeutuneista noin 8 % on naisia. Metsäala on vahvasti miesvaltainen. Naisten työllistyminen metsäkoneenkuljettajaksi on haasteellista. Hankkeen toimenpiteillä edistetään naisten uraväylää metsäalalle esim. digi- ja ympäristöosaamisen kehittäminen voi tuoda mahdollisuuksia myös naisille.

Sukupuolinäkökulman huomiointi hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen):
Sukupuolinäkökulma huomioidaan hankkeessa siten, että projektipäälliköksi pyritään saamaan nainen. Hankkeen tiedotuksessa ja markkinoinnissa huomioidaan sukupuolten tasa-arvo. Markkinointimateriaaleilla ja tiedottamisessa edistetään naisten osallisuutta. Hankkeen päätavoitteen ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen. Metsäala on vahvasti miesvaltainen. Naisten työllistyminen metsäkoneenkuljettajaksi on haasteellista. Hankkeen toimenpiteillä edistetään kuitenkin naisten uraväylää metsäalalle esim. digi- ja ympäristöosaamisen kehittäminen voi tuoda mahdollisuuksia myös naisille.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Varsinaisena kohderyhmänä ovat metsä- tai metsäkonealan ammatillista perustutkintoa suorittavat opiskelijat (erityisesti nuoret huomioiden myös erityisryhmät), peruskoulussa opiskelevat nuoret, peruskoulun opinto-ohjaajat, Saimaan ammattiopisto Sampon metsäalan opettajat, Kaakkois-Suomen metsä- ja metsäkonealan pk-yritysten henkilöstö.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisiä kohderyhmiä ovat metsä- tai metsäkonealan ammatillista perustutkintoa suorittavat opiskelijat Etelä-Suomessa, metsäalan työnhakijat, Kaakkois-Suomen metsäteollisuusyritysten sekä metsä- ja metsäkonealan yritysten henkilöstö Etelä-Suomessa.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 228 567

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 195 477

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 326 290

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 260 637

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Karjala

Seutukunnat: Imatran, Lappeenrannan

Kunnat: Rautjärvi, Luumäki, Lemi, Savitaipale, Taipalsaari, Imatra, Parikkala, Lappeenranta, Ruokolahti

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 15

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 5

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 40

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Vuositasolla alan koulutuksiin hakeutuneita on noin 8 % naisia.Metsäala on vahvasti miesvaltainen. Naisten työllistyminen metsäkoneenkuljettajaksi on haasteellista. Hankkeen toimenpiteillä edistetään naisten uraväylää metsäalalle esim. digi- ja ympäristöosaamisen kehittäminen voi tuoda mahdollisuuksia myös naisille.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuolinäkökulma huomioidaan hankkeessa siten, että projektipäälliköksi pyritään saamaan nainen. Hankkeen tiedotuksessa ja markkinoinnissa huomioidaan sukupuolten tasa-arvo. Markkinointimateriaaleilla ja tiedottamisessa edistetään naisten osallisuutta.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Metsäala on vahvasti miesvaltainen. Naisten työllistyminen metsäkoneenkuljettajaksi on haasteellista. Hankkeen toimenpiteillä edistetään kuitenkin naisten uraväylää metsäalalle esim. digi- ja ympäristöosaamisen kehittäminen voi tuoda mahdollisuuksia myös naisille.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 2 8
Hankkeen toimenpiteillä parannetaan kohderyhmän osaamista huomioida työssään metsäluonnon monimuotoisuuden säilymisen edellytyksiä. Toimenpiteillä vaikutetaan asenteisiin ja lisätään ammattitaitoa.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 2 6
Hankkeen kohderyhmän ammattitaidon lisääntyminen parantaa ja yhtenäistää kohderyhmän ymmärrystä metsien merkityksestä hiilinieluna ja biotalouden perustana maailmanlaajuisessa ilmastonmuutoksen torjunnassa. Osaaminen konkretisoituu käytännön metsänkäsittelyssä huomioimalla puuraaka-aineen ekotehokas hyödyntäminen, metsän uudistus sekä koneketjun ympäristövaikutukset.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 2 8
Hankkeen kohderyhmän ammattitaidon lisääntyminen parantaa ja yhtenäistää metsäalan arvopohjan ja eettisten periaatteiden kehittymistä niin, että käytännön työtehtävissä toteutuu metsänhoidon ekologiset tavoitteet. Hankkeen toimenpiteillä parannetaan ammattitaitoa tunnistaa metsäluonnon arvokkaat elinympäristöt ja talousmetsien luonnonhoitosuositukset ja osaa ottaa ne huomioon metsänkäsittelyssä. Lisäksi kohderyhmän ymmärrys metsän puulajien monipuolisuuden sekä puiden perinnöllisen monimuotoisuuden säilyttämisen merkityksestä konkretisoituu käytännön metsänkäsittelyssä.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 2 9
Hankkeen kohderyhmän ammattitaidon lisääntyminen parantaa ja yhtenäistää metsänkäsittelyn työmalleja, joilla parannetaan metsien ja metsäkasvillisuuden suojavaikutusta erityisesti kohteissa, joissa on maaperään, vesistöön tai pohjaveteen kohdistuvia ympäristövaikutuksia.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 2 9
Hankkeen kohderyhmän ammattitaidon lisääntyminen parantaa ja yhtenäistää ympäristölainsäädännön, metsälainsäädännön, luonnonsuojeluohjelmien ja metsien monikäytön tavoitteita metsien käsittelyssä.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 2 9
Hankkeen kohderyhmän ammattitaidon lisääntyminen parantaa ja yhtenäistää käytännön menetelmiä huomioida puunkorjuussa ja koneiden huolto- ja korjaustöissä ympäristönsuojelua, jätelakia, laadunhallintaa ja työturvallisuutta koskevat ohjeet ja määräykset.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 2 6
Metsäkoneketjujen ekotehokas käyttö edistää metsästä korjattavan bioraaka-aineiden saatavuutta kuten hake ja biopohjaiset polttoaineet.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 7 9
Osaavan ja riittävän työvoiman saannin turvaaminen alan yrityksille.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 6 8
Parantuneet verkostoitumistaidot ja sosiaaliset vuorovaikutustaidot sekä laaja-alainen metsäasiantuntijuus lisäävät mahdollisuuksia uudenlaiseen yrittäjyyteen ja palvelujen kehittämiseen. Monialaisuus eli toimiminen eri toimialojen rajapinnoilla ja eri alojen asiantuntijoiden, yritysten ja organisaatioiden kanssa lisäävät alan vetovoimaisuutta ja imagoa.
Liikkuminen ja logistiikka 6 8
Testataan ja tehostetaan työmallien käyttöä sekä korjuutekniikoita simulaattorilla ja korjuukoneiden testiradalla.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 6 8
Hankkeen toimenpiteillä lisätään hyvinvointia edistämällä verkostojen laajentumista, uusien kumppanuuksien syntyä, ammattitaidon kehittymistä, henkistä pääomaa ja riskinhallintaa.
Tasa-arvon edistäminen 5 6
Miesvaltaisella alalla pyritään hankkeen toimenpiteillä saamaan alalle naisia, jotka voivat erikoistua mm. digiosaamiseen.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 2 8
Hankkeen kohderyhmän ammattitaidon lisääntyminen edistää eri intressiryhmien tarpeiden huomioimista käytännön metsänkäsittelyssä. Hankkeen toimenpiteillä edistetään erityisryhmien hakeutumista ja kiinnittymistä alalle.
Kulttuuriympäristö 2 8
Hankkeen toimenpiteillä osaamisen lisääntyminen edistää kulttuuriympäristöjen arvostusta sekä niiden säilyttämistä käytännön metsänkäsittelyssä.
Ympäristöosaaminen 8 9
Hankkeen kohderyhmän ammattitaidon lisääntyminen parantaa ja yhtenäistää ympäristönäkökulmien huomioimista käytännön työtehtävissä sekä edistää rakentavaa vuorovaikutusta luonnonsuojelun, maanomistuksen ja eri toimijoiden kesken.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeella oli kolme päätavoitetta:
1. Edistää metsä ja metsäkonealalta valmistuvien opiskelijoiden työllistymistä, työvoiman saantia ja parantaa koulutuksen osuvuutta
2. Lisätä metsä- ja metsäkonealan koulutuksen vetovoimaisuutta
3. Lisätä digitaalisten välineiden ja menetelmien käyttöönottoa työelämän ja koulutuksen välisessä vuorovaikutuksessa
Hankkeessa luotiin työpaikan, oppilaitoksen ja opiskelijan välisiä kohtaamisväyliä metsäalalle. Lisäksi testattiin uusia työssäoppimisen malleja yrityskumppaneiden kanssa sekä hankeyhteistyön tuloksena syntyi Metsäkeskuksen, oppilaitoksen, alan ammatillisen neuvottelukunnan ja yritysten välinen verkosto.
Toisen päätavoitteen mukaisesti hankkeessa esiteltiin useissa erilaisissa tilaisuuksissa metsäkonekoulutusta sekä luotiin uusia malleja markkinointiin niin virtuaalisesti kuin myös käytännön toimissa.
Kolmannen tavoitteen mukaisesti luotiin useita verkko-oppimisen koulutuspaketteja, moodle oppimisympäristön kehittämistä sekä metsäkoneopetuksen kehittämistä simulaattoriopetuksen avulla.