Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21157

Hankkeen nimi: Kainuun sosiaalityön koulutus ja kehittämishanke

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2018 ja päättyy 31.3.2021

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Itä-Suomen yliopisto

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 2285733-9

Jakeluosoite: Yliopistonranta 1

Puhelinnumero: 0294 45 1111

Postinumero: 70210

Postitoimipaikka: Kuopio

WWW-osoite: http://www.uef.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Juha Hämäläinen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Professori

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: juha.hamalainen(at)uef.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 050 5939 415

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

Osatoteuttajat

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

TE-toimistojen tekemässä ammattibarometriarvioissa sosiaalialan ammatit ovat työvoimapula-ammattien luokassa sekä koko maan että Kainuun osalta. Kainuun alueen ammattibarometrin (I/2017) mukaan alueella on suuri pula sosiaalityöntekijöistä ja psykologeista ja rekrytointitarve on kasvava. Kainuun alueella ei ole toteutettu sosiaalityön yliopistollista koulutusta ja etäisyydet sosiaalityön opetusta antaviin yliopistoihin ovat suhteellisen pitkät. Kainuun sosiaalityön koulutus- ja kehittämishankkeen (KASKK) tarkoituksena on vastata alueen sosiaalityöntekijöiden pulaan ja tutkimus- ja kehittämisosaamisen tarpeisiin.

KASKK-hankkeen tavoitteena on 1) kouluttaa Kainuun alueelle 20 yhteiskuntatieteiden maisteria, jotka lievittävät alueen sosiaalityön henkilövajeita, 2) rakentaa ja aktivoida yhteistyössä Kainuun SOTE-kuntayhtymän, Kajaanin yliopistokeskus/Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut AIKOPAn ja UEFin välillä yhteinen innovaatio- ja kehittämisalusta SOCOBA ja 3) koulutus- ja kehittämistoimenpiteiden myötä parantaa sosiaalityöntekijöiden valmiuksia toimia alan toimintarakenteiden kehittäjinä.

Hankkeen kohderyhmänä ovat sosiaalityössä ja sosiaalialan tehtävissä työskentelevät ja Kainuun alueella asuvat henkilöt, joilta puuttuu sosiaalityöntekijän virkaan vaadittava lakisääteinen pätevyys. Lisäksi hankkeen kohderyhmään kuuluvat ne Kainuun alueen kunnat, kuntayhtymät, terveydenhuollon toimipisteet ja sosiaalihuollon erityispalvelut, joiden työkäytäntöjä ja -rakenteita kehitetään yhteistyössä hankkeen kanssa. Välillisesti hankkeen sosiaalityön rakenteiden kehittäminen turvaa koko Kainuun väestön hyvinvointia.

Hanke toteutetaan ajanjaksolla 1.1.2018–31.12.2020. Hankkeen toteutuksesta ja sisällöstä vastaa Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden laitos. Hankkeen toimenpiteissä yhdistyvät yliopiston perustehtävät: tutkimus, opetus ja yhteiskunnallinen tehtävä. Toteutus tapahtuu tiiviissä yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston, AIKOPAn ja Kainuun SOTE-kuntayhtymän kesken. Ensimmäisessä vaiheessa rekrytoidaan opiskelijat ja hankkeen työntekijät. Koulutukseen valitaan aiemmin suoritettujen opintojen perusteella 25 sosiaalityön pääaineopiskelijaa. Tarvittava opettajakunta palkataan Itä-Suomen yliopistoon ja AIKOPAan projektikoordinaattori, joka toimii sekä koulutuksen että kehittämisen yhteyshenkilönä ja aktivaattorina.

Maisterivaiheen koulutus aloitetaan keväällä 2018. Koulutus tuottaa merkittävää kehittämisosaamista alueelle. Koulutukseen liittyvällä innovaatio- ja kehittämisalustalla edistetään sosiaalityön työkäytäntöjen ja -menetelmien paikallisien ratkaisumallien kehittämistä. Hankkeen tutkimus- ja kehittämisväylinä ovat opiskeluun liittyvät tutkimus ja harjoittelu sekä yhteistyö työelämän kanssa. Tutkimukseen perustava kehittämisyhteistyö parantaa maisteriohjelmasta valmistuvien ja työelämässä toimivien sosiaalityöntekijöiden valmiuksia toimia alan toimintarakenteiden kehittäjinä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmäorganisaatioita ovat Kajaanin ja Kehys-Kainuun seutukuntiin kuuluvat kunnat, erityisesti Kainuun maakunnan SOTE-organisaatiot. Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ovat Kainuun kuntien sosiaalityössä ja muissa sosiaalialan tehtävissä työskentelevät, joilta puuttuu asetuksen (272/2005) mukainen sosiaalityöntutkinto niin julkisella, kolmannella kuin yksityisellä sektorilla. Painopisteenä ovat työttömyysuhan alaiset epäpätevät sosiaalityöntekijät, joiden työmarkkinoilla pysymisen edellytykset vaikeutuvat sosiaalihuollon kelpoisuuslain tiukentumisen myötä. Kohderyhmien toimialoina ovat esimerkiksi: lastensuojelu, vanhuspalvelut, aikuissosiaalityö, vammaispalvelut, sairaalasosiaalityö, maahanmuuttajapalvelut, koulukuraattorit, perhe-neuvolat, palvelutalot ja erilaiset järjestöt.

Koulutukseen otetaan yhteensä 25 opiskelijaa, jotka valitaan soveltuvien yliopisto-opintojen perusteella. Maisterikoulutukseen voivat hakea henkilöt, jotka ovat hakuajan loppuun mennessä suorittaneet sosiaalityön perus (25 op)- ja aineopinnot (35 op). Valintakriteerit vahvistetaan Itä-Suomen yliopistossa, mikäli rahoitus myönnetään. Maisterikoulutukseen järjestetään yksi yhteinen opiskelijavalinta ja opiskelijat suorittavat tutkinnon Itä-Suomen yliopistoon. Hankkeen toimenpiteet kohdistuvat samalla tavoin miehiin ja naisiin.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisenä kohderyhmänä ovat Kainuun alueen sosiaalialan henkilöstö, jonka osaaminen ja ammattitaito kehittyvät hankkeen kehittämistoiminnan myötä. Välillisenä kohderyhmänä ovat myös kuntalaiset, joiden sosiaalipalveluiden laadusta, kehittämisestä ja ylläpidosta on huolehdittava.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 425 033

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 391 096

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 566 712

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 530 989

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin, Kehys-Kainuun

Kunnat: Paltamo, Suomussalmi, Ristijärvi, Sotkamo, Kajaani, Puolanka, Kuhmo, Hyrynsalmi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 25

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Sosiaalityön tekijöiden tarvetta on analysoitu hankkeen kohdealueelle. Ja potentiaalisten opiskelijoiden saatavuutta on analysoitu jo etukäteen. Sote-alalla työskentelevät ja potentiaaliset opiskelijat ovat suurelta osalta naisia.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toimenpiteet kohdistuvat alueelle sukupuolinäkökulmasta tasa-arvoisesti. Hanke ei eritelle naisia ja miehiä erillisiksi ryhmiksi, vaan edistää sukupuolten tasa-arvoa. Hankkeen toteutuksessa ja päätöksenteossa huomioidaan osallistujien näkemyksiä, jolloin mahdollinen sukupuolinäkökulma tulee otetuksi huomioon toimenpiteiden ja päätösten arvioinnissa. Hankkeessa toiminnassa pyritään estämään kaikenlainen välitön ja välillinen sukupuolisyrjintä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen toimenpiteet kohdistuvat tasa-arvoisesti kohdealueelle, mutta ei ole päätavoite.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Tämän indikaattorin suhteen hanke on neutraali
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Tämän indikaattorin suhteen hanke on neutraali
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Tämän indikaattorin suhteen hanke on neutraali
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Tämän indikaattorin suhteen hanke on neutraali
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Tämän indikaattorin suhteen hanke on neutraali
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Tämän indikaattorin suhteen hanke on neutraali
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Tämän indikaattorin suhteen hanke on neutraali
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 7 7
Hanke edistää kasvu- ja rakennemuutosalojen tarpeisiin vastaavaa koulutustarjontaa ja sen laatua. Koulutushankkeella parannetaan työssä olevien ja työttömien ammattitaitoa ja osaamista. lsäksi hanke nostaa alueen osaamistasoa ja parantaa osaavan työvoiman saatavuutta. Lisäksi hankkeella on välillisiä vaikutuksia alueen ihmisten hyvinvointiin.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 8
Hankkeen SOTE-palveluiden kehittämistoimintaan liittyy sosiaalialan kehittämistarpeiden tunnistaminen sekä alan kehittämistoiminnan käynnistyminen ja vahvistamainen kohdealueella. SOTE-palveluiden kehittämistoiminta toteutetaan siten, että siinä yhdistyvät luontevasti toteuttajien sekä kohdealueen ja työelämän tarpeiden näkökulma. Kehitettävien palveluiden toimialoina ovat esimerkiksi: lastensuojelu, vanhuspalvelut, aikuissosiaalityö, vammaispalvelut, sairaalasosiaalityö, maahanmuuttajapalvelut, koulukuraattorit, perhe-neuvolat, palvelutalot ja erilaiset järjestöt.
Liikkuminen ja logistiikka 9 9
Kohdealueella järjestetä sosiaalityön yliopistollista maisteritason koulutusta ja etäisyydet sosiaalityön opetusta antaviin yliopistoihin ovat suhteellisen pitkät. Hanke tuo opetuksen lähemmäksi alueen opiskelijoita ja vähentää tarvetta liikkumiseen ja logistiikkaan.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 10
Hankkeen toiminnan vaikutuksilla tavoitellaan vaikutuksia alueen kansalaisten hyvinvointiin. Hankkeessa kehitettävä sosiaalialan työ ja palvelut ovat sosiaalialan ammattihenkilöstön toimintaa, jolla pyritään myönteiseen muutokseen asiakkaan elämäntilanteessa, vahvistetaan ihmisten omia toimintaedellytyksiä sekä ratkaistaan ja torjutaan sosiaalisia ongelmia heidän elinympäristössään (Talentia/sosiaalialan työn määritelmät).
Tasa-arvon edistäminen 8 8
Sosiaalityön kehittämisen edistää Kainuun asukkaiden arjen ja hyvinvoinnin tasa-arvoista kehittämistä.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 8 8
Sosiaalityö pyrkii heikompiosaisten nostamiseen yhdenvertaiseen asemaan yhteiskunnassa. Hanke edistää myös yhdenvertaisuutta monikulttuurisen sosiaalityön arjessa.
Kulttuuriympäristö 0 0
Tämän indikaattorin suhteen hanke on neutraali
Ympäristöosaaminen 0 0
Tämän indikaattorin suhteen hanke on neutraali

9 Loppuraportin tiivistelmä

Kainuun sosiaalityön koulutus-ja kehittämishankkeen tavoitteena oli 1) kouluttaa Kainuun alueelle 20 YTM sosiaalityön pääaineessa, jotka lievittävät alueen sosiaalityön henkilövajetta, 2) rakentaa ja aktivoida yhteistyössä Kainuun Soten, Kajaanin yliopistokeskus/AIKOPAn ja Itä-Suomen yliopiston välille innovaatio-ja kehittämisalusta SOCOBA ja 3) parantaa koulutus-ja kehittämistoimenpiteiden myötä sosiaalityöntekijöiden valmiuksia toimia alan toimintarakenteiden kehittäjinä.

Hanke sai rahoitusta Euroopan yhteisön sosiaalirahaston (ESR) tavoiteohjelman Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 toimintalinjasta 4 Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen erityistavoitteesta 9.2 Kasvu- ja rakennemuutosaloja koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen. Hankkeen päätoteuttajana oli Itä-Suomen yliopisto, Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan yhteiskuntatieteiden laitos ja osatoteuttajana Kajaanin yliopistokeskus, Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut AIKOPA. Hanke toteutettiin 1.3.2018-31.3.2021.

Hankkeen tavoitteena ollut sosiaalityön 120 opintopisteen laajuinen maisterivaiheen koulutus toteutettiin suunnitellusti. Hankkeen aikana valmistui 17/20 yhteiskuntatieteiden maisteria (YTM) sosiaalityö pääaineesta ja 1 tutkielma on tarkastusvaiheessa (14.6.21) ja 2 valmistuu vuoden 2021 aikana. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan painopisteinä olivat kansalaislähtöinen sosiaalihuolto ja sähköinen asiointi sosiaalityössä. Opiskelijat osallistuivat tutkimusperustaiseen kehittämistyöhön pro gradu -tutkielmissaan ja sosiaalityön käytännön opetuksen (SK3) kehittämistehtävissä. Kehittämistyön tulokset esiteltiin SOCOBA-seminaareissa. Sosiaalityön kehittämisestä tehtiin kaksi julkaisua 1) Sosiaalisesti kestävä Kainuu (toim. Aini Pehkonen, Anna-Maija Pyykönen & Seija Okulov) ja 2) Osallistuva ja vaikuttava kansalainen (tekijät: Jari Kainulainen, Juha Hämäläinen, Marita Pikkarainen ja Marja-Liisa Ruokolainen).

Kehittämistyöhön rakennettiin SOCOBA -verkosto, joka jatkaa tutkimus- ja kehittämistoimintaa ja yhteistyötä hankkeen jälkeen (Yhteistyösopimus).