Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21165

Hankkeen nimi: AOK-Ammattiosaamisen kartoitus

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2018 ja päättyy 30.6.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Savon koulutuskuntayhtymä

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 1852679-9

Jakeluosoite: PL 87

Puhelinnumero: 017 214 3000

Postinumero: 70101

Postitoimipaikka: Kuopio

WWW-osoite: http://www.sakky.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Kirsi-Maria Nieminen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: asiantuntija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: kirsi-maria.nieminen(at)sakky.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 044 785 8632

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Ammattiosaamisen kartoitus (AOK) – hanke etsii ratkaisua Kuopion pitkäaikatyöttömien ja rinnasteisten pitkäaikaistyöttömien ammattiosaamisen ja osaamisvajeen tunnistamiseen työelämälähtöisesti. Toimintamalli koostuu ammattiosaamisen kartoituksesta, tunnistamisesta sekä osaamisen hankkimisen ohjauksesta.
Ammattiosaamisen kartoituksen toteutus edellyttää uudenlaisen palvelun ja toimintamallin luomista hankkeen kohderyhmälle. Toimintamallia rakennetaan yhdessä Pohjois-Savon TE-toimiston ja Kuopion työllisyyspalvelun kanssa asiakaslähtöiseksi, ratkaisukeskeiseksi ja työelämän tarpeita vastaavaksi. Ammattiosaamisen kartoitus tapahtuu ammattialoilla, joilla järjestetään koulutusta Savon ammatti- ja aikuisopistossa.
Hankkeella edistetään kohderyhmän tietoisuutta oman ammattiosaamisen ajantasaisuudesta suhteessa työnantajien osaamistarpeisiin nykyisillä työmarkkinoilla. Asiakkaille tarjotaan ammattiosaamisen kartoituksen ja tunnistuksen pohjalta ohjausta puuttuvan ammattiosaamisen hankkimiseksi. Ohjauksessa käydään läpi eri vaihtoehtoja puuttuvan osaamisen hankkimiseksi. Asiakkaalle annetaan tietoa ja autetaan hakeutumaan opintoihin.
Hankkeen tuloksena valmistuu pitkäaikaistyöttömien (ml. rinnasteiset pitkäaikaistyöttömät) aiemmin hankitun ammattiosaamisen kartoituksen ja tunnistamisen työelämälähtöinen toimintamalli, joka rakentuu hankeen aikana pilotoiduista toiminnoista, ohjauksesta ja dokumentoinnista.
Ammattiosaamisen kartoituksen toimintamalli:
1. Tuettu oppilaitokseen ohjaus
2. Ammattiosaamisen kartoitushaastattelu, alustava osaamisprofiili
3. Ammattiosaamisen tunnistaminen ja osaamisen vajeet
4. Ammattiosaamislausunto
5. Ohjaus puuttuvan ammattiosaamisen hankkimiseen

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinainen kohderyhmä on kuopiolaiset pitkäaikaistyöttömät ja rinnasteiset pitkäaikaistyöttömät. Kohderyhmän koko on 100 henkilöä.
Asiakkaita hankkeen toimenpiteisiin lähettävät tasapuolisesti Kuopion kaupungin työllisyyspalvelut ja Pohjois-Savon TE-toimisto.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen toiminta tuottaa ajantasaista tietoa kohderyhmän ammatillisesta osaamisesta ja osaamisvajeesta työmarkkinoilla. Tietoa voidaan käyttää suunnitellessa työllistymistä edistäviä palveluja sekä koulutustarpeita TE-toimistoissa, ELY-keskuksessa sekä maakuntatasolla. Työ- ja elinkeinoviranomaiset hyötyvät hankkeesta, hanke edistää heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymistä ja kouluttautumista.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 149 058

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 113 611

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 212 940

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 173 554

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Kuopion

Kunnat: Kuopio

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 100

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Pitkäaikaistyöttömyys koskee sekä miehiä, että naisia. Hankkeen toimenpiteet ovat sukupuolineutraaleja ja tukevat sekä miesten, että naisten työllistyvyyden kehittymistä
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toimenpiteet parantavat sekä naisten, että miesten työllistyvyyttä
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Sukupuolten tasa-arvon edistäminen ei ole hankkeen päätavoite.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
hankkeella ei ole vaikutusta
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
hankkeella ei ole vaikutusta
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
hankkeella ei ole vaikutusta
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
hankkeella ei ole vaikutusta
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
hankkeella ei ole vaikutusta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
hankkeella ei ole vaikutusta
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
hankkeella ei ole vaikutusta
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 8
Hanke vaikuttaa positiivisesti kohderyhmän työllistyvyyteen, työllisyysasteen positiiviseen kehittymiseen ja tukee paikallisen talouden kehitystä. Henkilön työllistymisellä on myös positiiviset välilliset vaikutukset.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 7 7
Hankkeella kehitetään tavoitteen mukaista osaamista palvelemaan ja täydentämään Kuopion ja koko maakunnan työttömyyden hoitoa.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
hankkeella ei ole suoraa eikä välillistä vaikutusta liikkumiseen.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 10
Hanke lisää kohderyhmän työllistyvyyttä ja tukee työllistymistä. Työllistymisellä on suora ja merkittävä vaikutus henkilöiden ja heidän lähipiirinsä hyvinvointiin - välittömästi ja välillisesti.
Tasa-arvon edistäminen 9 5
Hanke edistää kohderyhmän ja lähipiirin sosiaalista ja taloudellista tasa-arvoa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 8 6
Hankkeen piiriin ja sen tulosten vaikutuspiirioin kuuluu myös kaukaisemmista kulttuureista tulleet maahanmuuttajat. Hanke lisää yhteiskunnallista ja kulttuurista yhdenvertaisuutta.
Kulttuuriympäristö 0 0
Hankkeella ei ole vaikutusta fyysiseen kulttuuriympäristöön.
Ympäristöosaaminen 2 0
Hankkeella voi olla lievä ympäristöosaamista lisäävä vaikutus. Kartoitusten perusteella voi olla, että ympäristöosaamisen tarve ja mahdollisuus tulevat esille.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen lähtökohta oli löytää toimintamalli kuopiolaisille pitkäaikaistyöttömille ammattiosaamisen kartoittamiseen. Taustalla vaikutti huoli pitkäaikaistyöttömyyden korkeista luvuista, vaikka samaan aikaan työttömyys laski ja alueen talouskehitys oli positiivinen. Työllisyydenhoitoon ja ammatillisen koulutuksen lainsäädäntöön oli tulossa uudistuksia, jotka mahdollistivat yhteistyökokeilun.

Hanke valmisteltiin ja toteutettiin yhdessä Kuopion työllisyyspalvelun ja Pohjois-Savon TE-toimiston kanssa. Hankkeen toiminnasta on vastannut Savon ammattiopistossa hankehenkilöstö, joka muodostui projektipäälliköstä ja ohjausasiantuntijoista.

Hankkeessa kehitettiin useille koulutusaloille ammattiosaamisen kartoitusmalli sekä tuetusti oppilaitokseen ohjauksen toimintamalli. Tuettu oppilaitokseen ohjaustoimintamalli perustuu ratkaisukeskeiseen ohjaustyöhön.

Hankkeen tuloksena pitkäaikaistyöttömien koulutukseen ohjaus parani, joka johti positiivisiin inventioihin pois työttömyydestä.