Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21166

Hankkeen nimi: Virtual Reality in Education (VIRED)

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2018 ja päättyy 11.5.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2629463-3

Jakeluosoite: PL 6

Puhelinnumero: (017) 255 6000

Postinumero: 70210

Postitoimipaikka: Kuopio

WWW-osoite: http://www.savonia.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Jukka-Pekka Skön

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Tutkimuspäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jukka-pekka.skon(at)savonia.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0447856545

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Virtuaaliset oppimisympäristöt ovat digitaalisia ympäristöjä, jotka eivät vaadi opiskelijan fyysistä läsnäoloa. Ne voidaan nähdä oppimisen tiloina, jotka simuloivat autenttista tilannetta digitaalisesti ja joissa opiskelija voi yhdistää teoriatietoa käytännön tekemiseen. Opetuksen digitalisoituminen ja uusien oppimisympäristöjen kehittämien on iso haaste, mutta se tuo ison mahdollisuuden mm. koulutusvientiin.

Virtuaalisilla oppimisympäristöillä parannetaan työelämässä olevien henkilöiden osaamista ja sopeutumiskykyä nopeasti muuttuviin osaamistarpeisiin sekä pyritään parantamaan koulutuksen laatua ja osuvuutta. Näiden virtuaalisten oppimisympäristöjen hyödyntäminen koulutuksessa on Euroopassa pidemmällä kuin Pohjois-Savossa ja hanke mahdollistaa tämän osaamisen siirron ja hyödyntämisen elinikäisessä oppimisprosessissa erityisesti kasvu- ja rakennemuutosaloilla.

Valmisteltava kv-hanke vahvistaa eurooppalaisten oppilaitosten, korkeakoulujen ja työelämän systemaattista yhteistyötä. Valmisteluhankkeen aikana rakennetaan projektikonsortio sekä valmistellaan kv-hankehakemus virtuaalitodellisuuden tehokkaampaan hyödyntämiseen opetuksessa etenkin sosiaali- ja terveysalalla. Projektin tuloksena muodostuu kv-hankehakemus ja (aie)sopimus kv-yhteistyöstä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen keskeiset kohderyhmät ovat terveysklusterin ja liitännäisalojen opetusalalla työskentevät henkilöt ja nykyiset ja tulevat opiskelijat. Lisäksi kohderyhmää ovat myös
julkiset organisaatiot ja työnantajat.

4.2 Välilliset kohderyhmät

TKI ja koulutusorganisaatiot ja yritykset ovat välillisiä kohderyhmiä.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 34 930

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 34 930

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 49 900

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 49 900

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Varkauden, Koillis-Savon, Kuopion, Sisä-Savon, Ylä-Savon

Kunnat: Sonkajärvi, Kaavi, Siilinjärvi, Rautavaara, Suonenjoki, Kiuruvesi, Rautalampi, Keitele, Tervo, Kuopio, Tuusniemi, Vesanto, Lapinlahti, Leppävirta, Varkaus, Pielavesi, Vieremä, Iisalmi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 20

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Projektin lopputuloksista hyötyvät kaikki kansalaiset sukupuolesta riippumatta.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Projektin toimenpiteisiin osallistumismahdollisuus ei riipu sukupuolesta. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ovat normaali osa Savonia-ammattikorkeakoulun työsuojelu- ja hyvinvointitoimintaa. Savonian omaksuma valtavirtaistaminen otetaan huomioon myös tämän hankkeen toteutuksessa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Projektin päätavoitteena ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 2 2
Kehitetään sosiaalisesti, ympäristöllisesti ja kulttuurisesti kestäviä ratkaisuja. Julkisten kulkuneuvojen käyttö.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 2 4
Projekti toteutetaan mahdollisimman vähän ympäristöä kuormittavasti viestintäteknologiaa hyödyntäen.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 6 6
Projektilla edistetään kestävää liiketoimintaa. Kestävä liiketoiminta on yksi hankkeen hankkeen perustehtävistä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 9 9
Projektissa vahvistetaan kansainvälisiä verkostoja ja tiivistää yhteistyötä kv-kumppanien kanssa.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 5
Projektin verkostolla tuetaan kestävää kehitystä ja hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 4 5
Sosiaalinen yhdenvertaisuus keskeinen osa kestävää kehitystä.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

VIRED-hankkeessa oli kyse valmisteluhankkeesta, jossa valmisteltiin rahoitushakemus ESR:n kansainvälisen yhteistyön koordinoituun hakuun teemana koulutus ja ammattitaito. Valmisteltavan hankkeen tavoitteena on vahvistaa eurooppalaisten oppilaitosten, korkeakoulujen ja työelämän systemaattista yhteistyötä sekä parantaa koulutuksen tarjontaa ja laatua hyödyntäen uudenlaista teknologiaa, joka mahdollistaa oppimisen ajasta sekä paikasta riippumatta.

Hankkeen konkreettisia toimenpiteitä olivat lukuisat neuvottelut, joissa rakennettiin kansallista ja kansainvälistä konsortiota, hankeidean esittelyt ja työpajat Kuopiossa sekä Brysselissä. Hankkeen aikana teimme aiesopimuksen kv-yhteistyöstä muiden EU jäsenvaltioiden hankekumppaneiden kanssa.