Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21173

Hankkeen nimi: Valmisteluhanke kouluhyvinvoinnin tukemiseen ja syrjäytymisen ehkäisyyn kansainvälisellä yhteistyöllä

Toimintalinja: 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Erityistavoite: 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2018 ja päättyy 10.5.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lapin Yliopisto

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0292800-5

Jakeluosoite: Lapin yliopisto, PL 122, 96101 Rovaniemi

Puhelinnumero: 016 341 341

Postinumero: 96101

Postitoimipaikka: Rovaniemi

WWW-osoite: http://www.ulapland.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Katja Norvapalo

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: katja.norvapalo(at)ulapland.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0404844185

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Valmisteluhanke pohjautuu Monitoimijuus koulussa – osallistamisen ja syrjäytymisen ehkäisyn toimintamalli sekä Ennaltaehkäisevä monitoimijuus: Osallisuus ja syrjäytymisen ehkäisy osaksi koulujen toimintakulttuuria hankkeisiin. Hankkeiden aikana on kehitetty, pilotoitu ja levitetty hankekouluihin ennaltaehkäisevää monitoimijaista toimintakulttuuria lasten ja nuorten osallisuuden vahvistamiseksi sekä kouluhyvinvoinnin edistämiseksi. Lisäksi on tuotettu tietoa interprofessionaalisten työkäytäntöjen sisällöistä ja mahdollisuuksista. Koska hyvinvointiin ja syrjäytymisen ehkäisyyn liittyvät ongelmat eivät koske vain Suomea, on tärkeää kehittää Euroopan laajuista yhteistyötä näihin haasteisiin vastaamiseksi, jakaa hyviä käytäntöjä ja oppia toisilta uudenlaisten menetelmien ja yhteistyömallien löytämiseksi ja ennaltaehkäisevän koulun sosiaalityön kehittämiseksi sekä luokanopettajakoulutuksen ja sosiaalityön koulutuksen sisältöjen uudistamiseksi. Tämän hankkeen aikana luodaan perusta kansainväliselle yhteistyölle, jota toteutetaan varsinaisessa kansainvälisessä yhteistyöhankkeessa.

Valmisteluhankkeen tavoitteena on:

- valmistella hankehakemus Merging Professions - Arctic Wellbeing; tavoitteena jättää hakemus kevään 2018 ESR:n kansainvälisen yhteistyön koordinoidun hankehaun teemaan Sosiaalinen osallisuus
- vahvistaa kansainvälistä hanketoimijaverkostoa ja löytää hankkeelle sopivat partnerit
- sopia kansainvälisen yhteistyön ja yhdessä valmisteltavan hankkeen tarkemmasta sisällöstä
- tehdä taustatyötä kansainvälisen hankkeen pohjaksi ja benchmarkata sosiaalialan ja kasvatusalan työparina partnerimaiden tarpeita, haasteita ja hyviä käytäntöjä lastensuojelullisista, koulun hyvinvointityön ja moniammatillisen yhteistyön näkökulmista

Hankkeen konkreettiset toimenpiteet ovat:

1. Kirjaudutaan Euroopan komission kumppanitietokantaan; tehdään hankkeesta esittely tietokantaan
2. Etsitään kansainväliset yhteistyökumppanit monitoimijaisen toimintamallin jatkokehittämiseksi. Potentiaalisia yhteistyökumppaneita kartoitetaan Euroopan komission kumppanitietokannan avulla sekä olemassa olevia verkostoja hyödyntäen.
3. Vahvistetaan kansainvälistä hanketoimijaverkostoa, johon tuleva yhteistyö perustuu
4. Tehdään sosiaalialan ja kasvatusalan työparina benchmarkkaus -matkat partnerimaihin / organisaatioihin. Matkojen aikana kartoitetaan lähtökohdat yhteistyölle.
5. Täsmennetään varsinaisen hankehakemuksen kärjet nojautuen olemassa olevaan kehittämistyöhön sekä kansainväliseen vuoropuheluun. Sovitaan partnereiden työpaketeista ja niihin liittyvistä vastuunjaoista.
6. Valmistellaan hankehakemus, tavoitteena jättää hakemus ESR:n kansainvälisen yhteistyön koordinoituun hankehakuun kevään 2018 aikana. Päävastuu hakemuksen tekemisestä on Lapin yliopistolla, mutta hakemus tehdään yhteistyössä partnereiden kanssa.

Valmisteluhankkeen aikana toteutetut toimenpiteet mahdollistavat monitoimijaisen, kansainvälisen yhteistyöverkoston rakentamisen ja varsinaisen kansainvälisen hankkeen kärkien kirkastamisen, jolla pyritään koulujen hyvinvointityön ja etenkin opettajien ja sosiaalityöntekijöiden välisen yhteistyön jatkokehittämiseen. Hankkeen aikana luotu pohja kansainväliselle yhteistyölle mahdollistaa täysin uudenlaisten näkökulmien saamisen ja muissa maissa hyviksi havaittujen käytäntöjen ja toimintatapojen soveltamisen ja tuomisen suomalaiseen kouluhyvinvointityöhön ja interprofessionaalisten käytäntöjen kehittämiseen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Valmisteluhankkeella ei ole varsinaista kohderyhmää. Varsinaisen kansainvälisen hankkeen kohderyhmää ovat osallistuvien maiden 9. luokkien(peruskoulun päättävät)oppilaat, sivistys- ja sosiaalialan ammattilaiset, koulujen työntekijät, korkeakoulujen luokanopettajakoulutuksen ja sosiaalityön koulutuksen henkilöstöt, luokanopettajakoulutuksen ja sosiaalityön opiskelijat, alueelliset ja kansalliset sidosryhmät (esim. Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, THL)

4.2 Välilliset kohderyhmät

Valmisteluhankkeella ei ole välillistä kohderyhmää. Varsinaisen kansainvälisen hankkeen välillistä kohderyhmää ovat lapset ja nuoret, perheet, vanhemmat, huoltajat

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 16 840

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 16 840

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 21 050

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 21 050

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Rovaniemen

Kunnat: Rovaniemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hankkeessa ei tehdä erillistä toimintaympäristöanalyysiä, mutta hankkeen toimintaympäristöön kuuluu sukupuolinäkökulman huomioiminen, yhteisöllisyyden edistäminen sekä erilaisuuden hyväksyminen
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Tasa-arvoa edistetään sukupuolitietoisella toiminnalla eli ottamalla huomioon sukupuolen merkitys ja sukupuolten välillä olevat erot hankkeen kannalta keskeisissä asioissa
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke keskittyy monitoimijaisen toimintatavan kehittämiseen ja edistämiseen. Sukupuolten tasa-arvo huomioidaan, mutta se ei ole päätavoitteena

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ei suoria yhteyksiä
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei suoria yhteyksiä
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei suoria yhteyksiä
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei suoria yhteyksiä
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei suoria yhteyksiä
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Ei suoria yhteyksiä
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei suoria yhteyksiä
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Ei suoria yhteyksiä
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 7
Valmisteluhankkeen aikana luodaan kansainvälinen yhteistyöverkosto, jonka yhteisteb kehittämistoimien kautta saadaan kohdemaiden kouluille uudenlaisia monitoimijaisia varhaisen intervention menetelmiä ja toimintatapoja
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Ei suoria yhteyksiä
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 7 8
Hanke edistää koulyhteisön, oppilaiden ja perheiden hyvinvointia ja osallisuutta monitoimijaisen yhteistyömallin kehittämisen avulla. Hankkeen aikana luotava kansainvälinen yhteistyöverkosto ja kansainvälinen hanke tarjoavat uusia menetelmiä ja toimintatapoja ennaltaehkäisevään koulujen hyvinvointityöhön ja syrjäytymisen ennaltaehkäisyyn
Tasa-arvon edistäminen 7 8
Ennlatehkäisevä monitoimijainen yhteistyö ja varhaisten interventioiden kehittäminen tukevat oppilaiden hyvinvointia, osallisuutta, toimijuutta ja koulutuksellista tasa-arvoa
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Hanke edistää koulyhteisön, oppilaiden ja perheiden hyvinvointia ja osallisuutta monitoimijaisen yhteistyömallin kehittämisen avulla. Hankkeen aikana luotava kansainvälinen yhteistyöverkosto ja kansainvälinen hanke tarjoavat uusia menetelmiä ja toimintatapoja paitsi ennaltahekäisevään koulujen hyvinvointityöhön ja syrjäytymisen ennaltaehkäisyyn, myös yhteiskunnallisesta näkökulmasta tärkeitä koulutuspolitiikkaa ohjaavia käytäntöjä
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei varsinaisesti liity kulttuuriympäristöön
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei varsinaisesti liity ympäristöosaamiseen

9 Loppuraportin tiivistelmä

Valmisteluhanke pohjautui Monitoimijuus koulussa – osallistamisen ja syrjäytymisen ehkäisyn toimintamalli sekä Ennaltaehkäisevä monitoimijuus: Osallisuus ja syrjäytymisen ehkäisy osaksi koulujen toimintakulttuuria hankkeisiin. Koska hyvinvointiin ja syrjäytymisen ehkäisyyn liittyvät ongelmat eivät koske vain Suomea, on tärkeää kehittää Euroopan laajuista yhteistyötä näihin haasteisiin vastaamiseksi, jakaa hyviä käytäntöjä ja oppia toisilta uudenlaisten menetelmien ja yhteistyömallien löytämiseksi ja ennaltaehkäisevän koulun sosiaalityön kehittämiseksi. Valmisteluhankkeen aikana luotiin perusta kansainväliselle yhteistyölle, jota toteutetaan varsinaisessa kansainvälisessä yhteistyöhankkeessa.

Valmisteluhankkeen tavoitteena oli:
- valmistella hankehakemus ESR:n kansainvälisen yhteistyön koordinoituun hankehakuun
- etsiä hankkeelle kansainväliset partnerit ja luoda hanketoimijaverkosto partnereiden välille
- sopia kansainvälisen yhteistyön ja yhdessä valmisteltavan hankkeen tarkemmasta sisällöstä
- tehdä taustatyötä kansainvälisen hankkeen pohjaksi ja benchmarkata sosiaalialan ja kasvatusalan työparina partnerimaiden tarpeita, haasteita ja hyviä käytäntöjä lastensuojelullisista, koulun hyvinvointityön ja moniammatillisen yhteistyön näkökulmista

Hankkeen konkreettiset toimenpiteet olivat:
1. Etsittiin kansainväliset yhteistyökumppanit
2. Luotiin kansainvälinen hanketoimijaverkosto, johon tuleva yhteistyö perustuu
3. Tehtiin benchmarkkaus -matkat potentiaalisiin partnerimaihin / organisaatioihin ja kartoitettiin lähtökohdat yhteistyölle
4. Täsmennettiin varsinaisen hankehakemuksen kärjet nojautuen olemassa olevaan kehittämistyöhön sekä kansainväliseen vuoropuheluun. Sovittiin partnereiden työpaketeista ja niihin liittyvistä vastuunjaoista.
5. Valmisteltiin hankehakemus "#Hyvinvoiva amis. Peruskoulusta ammattiopintoihin ja työelämään Lapissa" ESR:n kansainvälisen yhteistyön koordinoituun hankehakuun.

Valmisteluhankkeen aikana toteutetut toimenpiteet mahdollistivat kansainvälisen yhteistyöverkoston rakentamisen ja varsinaisen kansainvälisen hankkeen kärkien kirkastamisen, jolla pyritään koulujen hyvinvointityön ja nuorten kanssa työskentelevien ammattilaisten valise yhteistyön kehittämiseen. Hankkeen aikana luotu pohja kansainväliselle yhteistyölle mahdollistaa täysin uudenlaisten näkökulmien saamisen ja muissa maissa hyviksi havaittujen käytäntöjen ja toimintatapojen soveltamisen ja tuomisen suomalaiseen kouluhyvinvointityöhön ja
interprofessionaalisten käytäntöjen kehittämiseen.