Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21174

Hankkeen nimi: Luontoa toimintaan - yhteistyömalleja osallisuuteen

Toimintalinja: 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Erityistavoite: 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2018 ja päättyy 31.12.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2528792-5

Jakeluosoite: Jokiväylä 11

Puhelinnumero: 020 798 6000

Postinumero: 96300

Postitoimipaikka: Rovaniemi

WWW-osoite: http://www.lapinamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Tero Jaakko Kalevi Leppänen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Lehtori

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tero.leppanen(at)lapinamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0407708560

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

Osatoteuttajat

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen päätavoitteena on vahvistaa syrjäytymisvaarassa olevien ihmisten, etenkin miesten sosiaalista kuntoutumista, terveyttä ja toimintakykyä sekä luoda edellytyksiä heidän koulutus- ja työllistymispoluilleen kotipaikkakunnan metsässä ja muussa luontoympäristössä toteutettavalla mielekkäällä toiminnalla. Tavoitteena on luoda työpajatoimintaan ja työllisyyspalveluihin tarkoitettu joustava kuntoutustoimijoiden ja Metsähallituksen sekä muiden luontoympäristöistä vastaavien tahojen yhteinen toimintamalli kuntoutujien osallisuuden vahvistamiseksi. Lisäksi tavoitteena on soveltaa ja kehittää luontoon tukeutuvia kuntoutuksen toimintakäytäntöjä Luontoa elämään! -hankkeessa kehitettyihin malleihin perustuen.

Hankkeen osatoteuttajat ovat Lapin ammattikorkeakoulu, Metsähallitus, Pellon kunnan työpajatoiminta ja Oulun kaupungin nuorisopalvelut. Lisäksi yhteistyökumppaneina ovat Seitasäätiö Sodankylästä, Nuorten ystävät ry Rovaniemeltä ja Sallan kunta. Metsä- ja muussa luontoympäristössä tapahtuvaa kuntoutustoimintaa suunnitellaan, kokeillaan ja arvioidaan yhdessä siihen osallistuvien kanssa. Kuntoutus-ja työllisyyspalveluiden sekä työpajojen toimijat kehittävät yhdessä Metsähallituksen ja muiden luontoympäristötoimijoiden kanssa kullekin pakkakunnalle soveltuvat yhteistoimintamallit asiakkaiden kuntoutumisen edistämiseksi. Lapin ammattikorkeakoulu järjestää osallistujille koulutusta Green Care –toiminnasta, yksilökeskeisestä luontoon tukeutuvasta kuntoutuksesta ja muusta luontotoiminnasta.

Toimintaan osallistuvat ovat pääasiassa miehiä, joille tarjotaan uudenlaista sosiaalista osallisuutta tukevaa kuntoutuspalvelua vakiintuneen toiminnan rinnalle. Kohderyhmään kuuluu erilaisissa tuen tarpeissa olevia henkilöitä, jotka käyttävät palveluja mielenterveyden, päihteiden käytön, pitkäaikaistyöttömyyden tai muiden arjen hallintaan liittyvien haasteiden vuoksi. Lisäksi kohderyhmänä ovat kuntoutus- ja työpajatoimintaa sekä työllisyyspalveluja toteuttavat toimijat, jotka saavat hankkeen myötä uusia palvelumalleja organisaatioidensa käyttöön.

Hankkeen tuloksena toimintaan osallistuneiden toimintakyky ja osallisuuden kokemus vahvistuvat ja he etenevät koulutus- ja työllisyyspoluillaan tai saavat mielekästä tekemistä arkeensa. Tuloksena saadaan myös kuntoutus-, työllisyys- ja työpajatoimijoiden sekä Metsähallituksen ja muiden luontoympäristötoimijoiden keskinäinen joustava yhteistyömalli kuntoutustoimintaan. Lisäksi saadaan arviointitietoa Green Care -menetelmien ja Luontoa elämään!- hankkeessa kehitettyjen mallien ja tässä hankkeessa kehitettävän yhteistyömallin soveltamisesta ja mahdollisuudesta ottaa pysyvään käyttöön työpajatoiminnassa ja työllisyyspalveluissa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Toimintaan osallistuvat ovat eri ikäisiä kuntoutujia, pääasiassa miehiä, joille tarjotaan vaihtoehtoista sosiaalista osallisuutta tukevaa kuntoutuspalvelua aikaisempien palvelujen rinnalle. Kohderyhmään kuuluu erilaisissa tuen tarpeissa olevia miehiä, jotka käyttävät palveluja mielenterveyden, päihteiden käytön, pitkäaikaistyöttömyyden tai muiden arjen hallintaan liittyvien haasteiden vuoksi. Lisäksi kohderyhmänä ovat kuntoutus-, työllisyys- ja työpajatoimintaa toteuttavat toimijat sekä Metsähallitus ja muut luontoympäristötoimijat, jotka saavat hankkeessa kehittämiään uusia toimintamalleja käyttöönsä. Osaamisen kehittämisen kohderyhmiä ovat myös hankkeessa toimivien sidosryhmät ja yhteistyökumppanit, joita voivat olla esimerkiksi 4H-yhdistys, metsästys- ja kalastusseurat sekä kyläyhdistykset.Varsinaiset osallistujat ovat asiakkaina Oulun kaupungin nuorten työpajalla ja Pellon kunnan nuorten työpajalla ja työllisyyspalveluissa. Lisäksi Lapin ammattikorkeakoulu järjestää luonto- ja koulutustapahtumia yhteistyökumppanien asiakkaille ja sidosryhmille Nuorten ystävät ry:stä Rovaniemeltä, Seitasäätiöstä Sodankylästä ja Sallan kunnasta.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen kehittämistoiminnasta hyötyvät välillisesti myös muut hankkeen toiminta-alueen ulkopuolella olevat kuntoutus-
ja työllisyyspalveluiden toimijat sekä valtakunnallinen työpajaverkosto, jotka voivat ottaa hankkeessa kehitetyt toimintamallit käyttöönsä. Hankkeen tuloksista hyötyvät myös Green Care -kehittäjät, jotka saavat tietoa toimintamallin toimivuudesta ja sovellettavuudesta. Koulutusorganisaatiot saavat uusia oppimis- ja harjoitteluympäristöjä opiskelijoiden ammatilliseen kehittymiseen.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 694 467

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 676 539

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 868 085

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 845 674

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa, Lappi

Seutukunnat: Rovaniemen, Torniolaakson, Itä-Lapin, Pohjois-Lapin, Oulun

Kunnat: Pello, Salla, Rovaniemi, Sodankylä, Oulu

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 10

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 670

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Miesten työ- ja toimintakyky on tutkimusten mukaan keskimäärin alhaisempi kuin naisilla. Hyvinvointia ja elämänlaatua sekä osallisuutta heikentävät elämäntavat ja –tilanteet kuten pitkäaikaistyöttömyys, päihdeongelmat, asunnottomuus ja syrjäytymisen kokemukset ovat miehillä yleisempiä kuin naisilla. Monet nuoret miehet ovat yhteiskunnan palvelujen saavuttamattomissa. Siksi hanke painottuu enemmän miesten osallisuuden vahvistamiseen.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Miesten heikompi asema verrattuna naisiin etenkin hyvinvointia ja osallisuutta ajatellen edellyttää erityistä huomion kiinnittämistä miehille sopivien sosiaali- ja terveysalan työmenetelmien kehittämiseen. Hanke tarjoaa myös siihen osallistuville naisille ei-tyypillisiä naisten töitä ja tekemistä luontotympäristöissä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Kyllä
Hankkeen painotus on miesten osallisuuden vahvistamisessa ja työllistymis- ja koulutusedellytysten tukemisessa. Miesten syrjäytymisen ehkäisy lisää heidän tasa-arvoaan ja hyvinvointierojen kaventumista.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 5 6
Green Care -toiminnan keskeinen periaate on kestävä kehitys kaikella tavalla ja sitä pyritään noudattamaan hankkeen toiminnassa.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei erityisesti koske tämän hankkeen toimintaa.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 7 8
Toiminnassa otetaan huomioon kasvien ja luonnon monimuotoisuus ja suojellaan niitä.Luonnon arvostus lisääntyy, kun osallistujien luontosuhde vahvistuu ja he oppivat toimimaan luonnossa.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei koske tätä hanketta.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 3 4
Natura 2000-alueella tehdään mahdollisesti reittirakenteiden kunnostusta,jolla tuetaan Sallan Natura2000 -alueen suojelutarvetta.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 4 4
Toiminnassa suositellaan kierrätystä ja luonnonmateriaalien kestävää käyttöä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei koske tätä hanketta.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 6 7
Hankkeella tuetaan paikallisia elinkeinoja kuten matkailua, kalastusta, metsänhoitoa ja luonnontuotteiden keruutoimintaa.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 4 5
Kehitetään aineettomia toimintamalleja luontoon tukeutuvassa kuntoutuksessa.
Liikkuminen ja logistiikka 2 2
Pitkien etäisyyksien vuoksi käytetään hanketoimijoiden keskinäisessä yhteydenpidossa osittain verkkopalavereita ja muita sähköisiä yhteyksiä. Toimintakohteisiin on liikuttava autolla.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 8
Hankkeella edistetään osallistujien hyvinvointia ja osallisuutta järjestämällä kuntoutumisen ja osallisuuden kokemusten mahdollisuuksia.
Tasa-arvon edistäminen 7 8
Tasa-arvoa edistetään tavoitteella vähentää miesten syrjäytymisvaaraa järjestämällä erityisesti miehille sopivia kuntoutumisen mahdollisuuksia.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 3 3
Hanke lisää pohjois-suomalaisen luontokulttuurin asemaa ja tukee niidenkin osallistujien luontosuhteen vahvistumista, joilla ei ole ollut aikaisemmin mahdollisuuksia päästä luontoon erityisesti kaupunkiympäristöstä.
Kulttuuriympäristö 2 2
Hankkeessa tutustutaan pohjoiseen luontoympäristöön ja vaalitaan perinteiseen pohjoiseen kulttuuriin kuuluvia luontotoimintoja kuten kalastus, luonnontuotteitten keruu ja metsänhoito.
Ympäristöosaaminen 5 6
Osallistujien ympäristöosaaminen ja tietoisuus luontoympäristöstä lisääntyy aktiivisessa luontotoiminnassa.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Luontoa toimintaan - yhteistyömalleja osallisuuteen -hankkeen osatoteuttajat olivat Lapin AMK, Pellon kunta, Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminta ja Metsähallituksen luontopalvelut. Hankkeen yhteistyökumppaneina olivat Saura-säätiö Sodankylästä, Sallan kunta ja Nuorten ystävät ry Rovaniemeltä.
Lapin AMK koulutti ja järjesti koulutuksia hankkeen osatoteuttajille ja yhteistyökumppaneille. Koulutukset liittyivät luontolähtöiseen kuntoutustoimintaan sisältäen koulutuksia mm. yksilökeskeisestä elämänsuunnittelusta, Green Care - menetelmistä ja ekopsykologiasta. Osatoteuttajat hyödynsivät koulutuksista saatua osaamista osahankkeidensa toiminnassa.
Metsähallitus kokosi hankkeen aikana paikkakuntakohtaiset yhteistyöryhmät yhdessä kuntoutus-, työllisyys- ja työpajatoimijoiden sekä muiden luontotoimijoiden kanssa. Yhteistyöryhmien toiminnan tuloksena syntyi paikkakuntakohtaiset yhteistyömallit. Hankkeessa luotiin ryhmä- ja yksilömuotoisia, luontolähtöisiä, työskentelytapoja osallisuuden vahvistamiseksi. Lisäksi luotiin luontolähtöinen sosiaalista vahvistumista tukeva ja osallisuutta tukeva palveluketjumallinnus, valtakunnalliseen nuorten työpajatoimintaan tarkoitettu luontotoiminnan, erityisesti luontoon suuntautuvien retkien, hyvien käytäntöjen opas. Hankkeen aikana käynnistettiin mm.luontokummitoiminta, permakulttuuriin perustuva puutarhatoiminta, tehtiin lukuisia luonnonhoitotöitä Metsähallituksen johdolla, pilotoitiin luontoyksilövalmennusta.
Hankkeen aikana toimintakyvyn ja osallisuuden vahvistuminen voitiin todeta Kyky-viisarilla, Sovari-mittarilla, kirjallisilla retkipalautteilla ja ORS (outcome rating scale) - mittariin pohjautuvilla mittareilla. Osatoteuttajien hanketyöntekijöiden haastatteluilla on selvitetty luontoon tukeutuvan toiminnan edellytyksiä työntekijöille ja orgasiaatioihin sekä kokemuksia toiminnan vaikutuksista osallistujien osallisuudenn vahvistumiseen.
Hanke julkaisi luontolähtöisestä toiminnasta artikkelin osana Vaasan yliopiston teemajulkaisua. Artikkelin aiheena oli yhteistyömallien rakentumisen tilanne. Yhteistyömallit Sallan, Sodankylän ja Rovaniemen yhteistyöryhmistä julkaistiin artikkeleina.
Hankkeen aikana on tehty useita opinnäytetöitä ja järjestetty yhteistyökumppaneiden kanssa luontoteempapäiviä.
Hankkeessa on luotu monipuolinen tieto työpaja-, kuntoutus- ja työllisyystoimijoiden sekä Metsähallituksen ja muiden luontotoimijoiden kanssa luoduista paikkakuntakohtaisista yhteistyömalleista, hyvien käytäntöjen retkiopas ja luontotoiminnan palveluketjumalli kuntoutujien osallisuuden vahvistamiseksi. Kaikki hankkeen tuotokset ja julkaisut ovat kaikkien saatavilla ja löytyvät Lapin AMKin Green Care -sivustolta.