Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21175

Hankkeen nimi: Ohjaamo Ylivieska

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2018 ja päättyy 31.12.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Ylivieskan kaupunki

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0190557-3

Jakeluosoite: PL 70

Puhelinnumero: 0842941

Postinumero: 84100

Postitoimipaikka: Ylivieska

WWW-osoite: http://www.ylivieska.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Elisa Männistö

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Nuorisopalvelujohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: elisa.mannisto(at)ylivieska.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0444294355

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Ohjaamo Ylivieska -hankkeen päätavoitteena on perustaa nuorille alle 30-vuotiaille matalan kynnyksen palvelupaikka Ylivieskaan. Ohjaamossa ohjaamotyöntekijöiden lisäksi eri viranomaistahot ja toimijat tarjoavat nuorille ohjausta, tukea ja neuvontaa yhden ovenavauksen periaatteella. Asiointi on mahdollista fyysisen pisteen lisäksi netin tai puhelimen kautta, lisäksi järjestämme pop up Ohjaamo-toimintaa kauppakeskuksissa ja vierailemme sivukylillä kirjastoauton mukana. Ohjaamo järjestää ja Ohjaamossa järjestetään yksilöohjauksen lisäksi nuorten tarpeista ja toiveista nousevaa pienryhmätoimintaa, esim. työnhakuharjoituksia, elämänhallintaryhmiä, kädentaitopajoja. Palvelu on suunnattu kaikille kaupunkimme alle 30-vuotiaille mutta erityisesti 15-28 -vuotiaille sekä syystä tai toisesta heikossa työmarkkina-asemassa oleville nuorille. Kiinnitämme huomiota nivelvaiheen sujuvuuteen, ja luomme kaupunkiimme toimivan viranomaisyhteistyöverkoston tukemaan nuoria heidän elämänvaiheissaan.

Hankeaika Ylivieska Ohjaamo -hankkeessa on 1.1.2018-31.12.2020 ja hankkeesta vastaa Ylivieskan kaupungin nuorisotoimi. Työntekijäresursseina 1,5 työntekijää. Ohjaamo on auki vähintään kolmena päivänä viikossa vähintään kolmen tunnin ajan. Hankeajan jälkeen toiminta halutaan vakinaistaa osaksi Ylivieskan monialaisia nuorten palveluja. Hankeaikana luodaan toimintamalli eri viranomaistahojen yhteistyölle, luodaan kaupunkiimme sopiva yhteistyömalli. Nuoret voivat tulla Ohjaamon joko ilman ajanvarausta tai ajanvarauksella. Ohjaamoasiakkuuden kesto riippuu nuoresta, joillekin yksi käynti voi selkiyttää asioita, toiset taas tarvitsevat useamman käyntikerran ja enemmän eri tahojen tukea. Nuoria voidaan myös ohjata Ohjaamosta eteenpäin palveluihin.

Tavoitteenamme on nuorten parantunut työllistyminen, ohjautuminen opintoihin tai muihin tarvitsemiinsa palveluihin. Nuorten elämänhallinta paranee, toimintakyky ja arjen taidot vahvistuvat. Vaikuttavuutta seuraamme koko ajan asiakaspalautteen avulla. Halutessaan nuori voi käydä asioimassa myös nimettömästi tarvitessaan esimerkiksi vain pienen neuvon tai ohjeen päästäkseen polullaan eteenpäin. Toiminnallisuus ja erilaiset ryhmät osaltaan tukevat nuorten itsetuntoa ja elämänhallintaa, antavat positiivisia kokemuksia kiinnittymiskohtia yhteiskuntaan ja palveluihin. Ohjaamolla pyrimme vaikuttamaan myös siihen, että nivelvaiheessa olevat nuoret saavat parhaan mahdollisen tuen ja avun elämänpolullaan.

Tuloksia mitataan kävijäpalautteen, kävijämäärien ja järjestetyn toiminnan sekä toimenpiteiden kautta. Viranomaisyhteistyö, monialaisten palvelujen koordinointi, kehittäminen ja seuranta ovat hankkeessamme sekä tavoitteena että mittareina. Yhdenvertaisuus, tasa-arvo, kestävä kehitys ja suvaitsevaisuus ovat keskeisiä arvoja. Nuoren löytäessä oman polkunsa ja paikkansa ympäröivässä yhteiskunnassa myös ympäristö voi paremmin, työllistymisen myötä syntyy säästöjä, perheet ja lähipiiri voivat paremmin nuorten voidessa paremmin.

Ohjaamo Ylivieska -hanke on laajasti nuorten hyvinvointiin tähtäävä hanke. Nuorten hyvinvoinnin myötä koko ympäröivä yhteisö voi paremmin. Nuorissa on tulevaisuus.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Varsinainen kohderyhmä on 15-28-vuotiaat nuoret, palvelut on kuitenkin suunnattu kaikille alle 30-vuotiaille nuorille. Heistä erityisesti työttömät, työttömyysuhan alla olevat, työmarkkinoiden ulkopuolella olevat ja muutoin heikossa työmarkkina-asemassa olevat ylivieskalaisnuoret. Lisäksi kohderyhmänä ovat myös kaupungissamme nuorten palveluja tuottavat tahot, oppilaitokset, työnantajat sekä muut nuoriin liittyvät hankkeet.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisiä kohderyhmiä ovat nuorten perheet ja muu lähipiiri, alueemme kunnat ja oppilaitokset, eri toimijaverkostot. Laajasti ajatellen koko kaupunkimme hyötyy siitä, että nuoret löytävät oikeat polut oman elämänsä hallintaan, työelämään tai opiskelemaan.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 193 289

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 181 187

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 241 611

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 226 483

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Ylivieskan

Kunnat: Ylivieska

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 13

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 18

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 260

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Verrokkitietona sekä työttömyystilastot että etsivä nuorisotyö, missä on enemmän miespuolisia asiakkaita. Hankimme tietoa toimintamme avuksi. Arvioimme toiminnan sukupuolivaikutuksia ja teemme analyysin sukupuolinäkökulmasta. Pyrimme huomioimaan erilaiset alueellemme ominaiset tekijät, jotka aiheuttavat epätasa-arvoa sukupuolinäkökulmasta, ja teemme suunnitelman miten näihin seikkoihin voidaan puuttua ja toimintaa edistää. Pyrimme poistamaan toimintaympäristön tähän liittyviä esteitä. Kaupungissamme työttömistä nuorista viimeisen tilaston mukaan enemmistö on naisia, pitkäaikaistyöttömistä nuorista taas enemmistö on miehiä. Kaupunkimme työpaikoista enemmistö on kaupan, palvelujen ja julkisen sektorin alalla, joihin perinteisesti työllistyy enemmän naisia kuin miehiä. Toimintaympäristöön liittyvät asiat pyrimme ottamaan mahdollisimman hyvin huomioon ja poistamaan osaltamme näitä koskevia ennakkoluuloja ja esteitä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Huomioimme eri sukupuolien erilaiset tarpeet sekä myös erilaiset sukupuolisuuden muodot. Otamme myös huomioon kansallisen tutkimuksen kautta ilmenneet erot tyttöjen ja poikien oppimistuloksissa. Sukupuolinäkökulma huomioidaan yksilöohjauksessa. Sukupuolisuuteen liittyvissä asioissa kumppaninamme on erityisesti Yhdenvertainen Ylivieska -hanke.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Kohderyhmä ja päätavoite on nuoret, ei sukupuolten tasa-arvon edistäminen. Kehitämme mallia huomioiden sukupuolten erityispiirteet, pyrimme tekemään Ohjaamon helpoksi tulla kaikille, esimerkiksi nuorille yksinhuoltajaäideille ja pitkäaikaistyöttömille miehille. Nuoret voivat aristella virastoon tulemista ja leimautumisen pelkoa, siksi toimimme leimaamattomassa ympäristössä. Ovemme ovat avoimet kaikille ikärajan puitteissa, sukupuoleen, kulttuuriin, uskontoon tai mistään muusta yksilön ominaisuudesta riippumatta.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 3 3
Tiedottamisessa pyrimme mahdollisuuksien mukaan sähköiseen tiedottamiseen, mikä säästää esim. printtimedian tarvitsemaa paperia. Samoin autoilu vähenee (ei julkista liikennettä) palvelujen löytyessä yhdeltä luukulta. Käytämme myös mahdollisuuksien mukaan kierrätettyjä kalusteita ym. ja kädentaitoryhmissä kierrätysmateriaaleja. Kierrätämme jätteet.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 4 2
Nuorten virastoasiointien vähentyessä eri pisteissä myös autoilu vähentyy. Tätä kautta vaikutamme positiivisesti ilmastonmuutokseen.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Emme ole suunnitelleet tähän erityistä toimintaa
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 4 2
Autoilun vähentyessä päästöt vähenee. Pyrimme myös käyttämään mahdollisuuksien mukaan julkista liikennettä, esim. juna tai linja-auto tai yhteiskuljetus koulutuspäivien kulkuvälineenä.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei ole kohde
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 7 5
Jätteiden kierrätys Ohjaamossa. Pyrimme käyttämään kierrätysmateriaaleja ja -tarvikkeita ryhmätoiminnoissa ja hankinnoissa.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Emme ole suunnitelleet tähän erityistä toimintaa
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 2 3
Tavoitteena on tarjota paikalliselle elinkeinoelämälle motivoitunutta ja osaavaa henkilökuntaa, kannustaa nuoria opiskelemaan ja kehittämään itseään. Huomioimme myös alat, joilla ilmenee työvoimapulaa.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 6 5
Tässä hankkeessa kehitetään aineettomia palveluita, matalankynnyksen ohjaamopalveluja sekä viranomaisyhteistyötä. Yksilötasolla mallimme kautta nuorten hyvinvointi kasvaa oman paikan löytyessä, itsetunnon ja osaamisen kasvaessa.
Liikkuminen ja logistiikka 6 5
Jalkautumalla ostoskeskuksiin sekä kirjastoautoon pyrimme liikkumaan itse eri paikkoihin nuoria kohtaamaan jolloin he pystyvät ensikohtaamaan myös asiointimatkalla. Tarvittaessa pystymme järjestämään sivukylän nuorille mahdollisuuksia tulla ohjaamoon. Virastojen välinen liikenne vähenee palvelujen löytyessä yhdellä ovenavauksella.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 9 6
Nuorten elämän hallintataidot paranevat merkittävästi, työllistyminen paranee ja oman polun löytäminen selkiytyy. Ryhmätoiminnoissa ja myös yksilöohjauksessa pyrimme fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin lisäämiseen, kannustamaan liikkumaan ja osallistumaan, löytämään oma harrastus työn tai opiskelun lisäksi. Työpaikan löytyessä hyvinvointi kasvaa myös talouden osalta.
Tasa-arvon edistäminen 5 7
Palvelut ovat avoimia kaikille nuorille, nuoret huomioidaan yksilöinä tasa-arvoisesti. Palveluja on tarjolla kaikille kulttuuritaustaan ym. katsomatta, myös maahanmuuttajille ja ei suomea äidinkielenään puhuville.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 8 7
Hanke kohdistuu kaikkiin ylivieskalaisiin ja Ylivieskassa asuviin nuoriin taustaan katsomatta. Palvelemme tarvittaessa myös englannin kielellä. Osallisuus paranee nuorten ollessa mukana kehittämässä palveluja.
Kulttuuriympäristö 7 4
Yhteistyökumppaneiden työkulttuureihin tutustuminen. Eri kulttuureista tulevien nuorien tasapuolinen mahdollisuus osallistua toimintoihin.
Ympäristöosaaminen 6 4
Pyrimme toimimaan ekologisesti kestävästi ja kierrättämään sekä kannustamaan nuoria kestävään kehitykseen ja kierrätykseen.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Ohjaamo Ylivieska -hanke toteutettiin Ylivieskassa 1.1.18-31.12.20 vastuutoimijana Ylivieskan kaupungin nuorisopalvelut. Tavoitteena oli luoda matalan kynnyksen palvelupaikka alle 30-vuotiaille nuorille, erityisesti 15-28 -vuotiaille. Hanke aloitettiin 50% Ohjaamotyöntekijän voimin 1.1.2018, helmikuun alusta 2018 aloitti lisäksi kokopäiväinen koordinoija. Ohjaamo avasi fyysisen toimipisteensä 27.2.2018, alusta alkaen Ohjaamo oli avoinna ilman ajanvarausta kolme tuntia kolmena päivänä viikossa, muulloin ajanvarauksella. Ohjaamo-hanke sai koottua verkoston asiantuntijoiksi saman katon alle työntekijät Te-palveluista, sosiaalipalveluista, Kelalta ja Jelppiverkosta (etsivä nuorisotyö ja yksilö- ja starttivalmennus). Kyseiset asiantuntijat olivat tavattavissa Ohjaamo Ylivieskassa säännöllisesti, jonka lisäksi yhteydet puhelimitse toimivat muina aikoina sujuvasti. Tiivistä yhteistyötä on ollut mm. PPKY Kallion terapiakeskuksen ja terveyspalveluiden, Ylivieskan työllistymispalvelukeskus Toivon, Sytykkeen nuorten työpajan ym. palveluiden, Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Jedun, Raudaskylän kristillisen opiston, Centria-ammattikorkeakoulun, lukuisien yritysten ja muiden ylivieskalaisten toimijoiden kanssa. Toimintaperiaatteemme mukaisesti nuoret saivat yhden ovenavauksen periaatteella monialaista ohjausta, tukea ja neuvontaa mieltä askarruttaviin kysymyksiin.

Ohjaamon aukiolosuunnitelma toteutui poislukien koronarajoitusten aika 16.3.-31.5.2020, jolloin fyysinen palvelupiste jouduttiin pitämään kiinni. Palvelua oli kuitenkin koko koronasulun ja hankkeen ajan saatavilla myös puhelimitse, sähköpostin välityksellä, somessa sekä keväästä 2020 alkaen chatissa.

Ohjaamotoiminta jalkautui PopUp-tyyppisesti kauppakeskuksiin, kirjastoauton mukana sivukylille, toisen asteen oppilaitoksiin ja kesällä 2020 nuorisopalveluiden Wautolla (Aseman Lapset ry:n liikkuvan nuorisotyön hanke, jonka Walkers-auto Wauto saatiin kesän ajaksi Ylivieskaan) eri puolille Ylivieskaa. Ohjaamo Ylivieska osallistui moniin erilaisiin yleisötapahtumiin hankkeen aikana. Ohjaamossa järjestettiin nuorille koulutusta, rekrytapahtumia, harrastetoimintaa ym. Ohjaamohankkeen suunniteltu aikataulu ja palvelupolkujen mallinnus toteutui.

Ohjaamo Ylivieska -hankkeen aikana Ohjaamovierailuja oli 1771 kertaa nuti-tilastojen mukaan. Nutitilastoissa olleen häiriön vuoksi osa 2018 vuoden kävijöistä ei ole kirjautunut järjestelmään. Esr- aloitus- ja lopetuslomakkeita saatiin yhteensä 207 nuorelta. Tässä jäimme tavoitteesta, syynä tähän oli koronatilanteen tuomat haasteet, lomakkeet jäivät saamatta erityisesti netissä kohdattujen nuorten osalta. Kevään koronasulun jälkeen Ohjaamo palveli enimmäkseen verkon välityksellä, vaikka mahdollisuuksia kasvokkain tapaamiseenkin oli. Loppuvuodesta 2020 jouduttiin lopettamaan uudestaan jalkautuminen oppilaitoksiin ja Ohjaamo oli avoinna ajanvarauksella.

Kaiken kaikkiaan Ohjaamo Ylivieska oli erittäin onnistunut hanke, jonka avulla saimme juurrutettua Ohjaamotoiminnan osaksi Ylivieskan nuorten palvelukarttaa.