Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21177

Hankkeen nimi: Rakennusklusterin osaajat Etelä-Savossa – RAKES 2020

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2018 ja päättyy 31.10.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2472908-2

Jakeluosoite: PL 68

Puhelinnumero: 040 655 0555

Postinumero: 50101

Postitoimipaikka: Mikkeli

WWW-osoite: http://www.xamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Lasse Pulkkinen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: tutkimusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: lasse.pulkkinen(at)xamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 044 571 5861

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Etelä-Savon Koulutus Oy, 2249317-6
Itä-Savon koulutuskuntayhtymä, 0207390-8

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Etelä-Savon rakennusteollisuus on merkittävä toimiala. Toimialarajausta tärkeämpää on nähdä rakentaminen klusterina, johon kuuluvat alan rakennuttajat, suunnittelijat, talotekniikan yritykset, rakennusliikkeet sekä rakennustuoteteollisuus. Erityisesti rakennustuoteteollisuus automatisoituu ja kohtaa samantyyppisiä kehitys- ja osaamishaasteita kuin esimerkiksi teknologiateollisuus. Osaamisen kehittämisen tarpeet ja haasteet liittyvät rakentamisen laatu- ja sisäilmaongelmiin, mikä edellyttää klusterin osaamisen kehittämistä koko toimintaketjussa. Toimialan digitalisoituminen, erityisesti mallinnuspohjainen digitaalinen suunnittelu ja projektien hallinta (BIM), matalaenergiarakentaminen sekä puurakentamiseen kohdistetut odotukset jopa uutena merkittävänä vientialana edellyttävät Etelä-Savossakin alan osaamiseen panostamista. Hankkeen toimenpiteenä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK vahvistaa puurakentamisen asiantuntijayhteisöä Savonlinnassa vastatakseen paremmin maakunnan yritysyhteistyön ja osaamisen kehittämisen tarpeisiin. Lisäksi Esedu sekä Samiedu kehittävät erikoistumisen pohjalta puurakentamisen koulutussisältöjä sekä pilotoivat niitä yritysten tarpeista. Tunnistettujen yritysten tarpeiden, maakunnan rakentamisklusteriin kohdistettujen liiketoiminnan ja työllisyyden kehittämistarpeiden sekä oppilaitosten ydinosaamisten pohjalta osaamisen kehittämistoimenpiteet kohdistetaan projektissa myös korjaus- ja saneerausrakentamisen sekä puurakentamisen ja rakennustuoteteollisuuden sektoreille. Luodaan alueellinen osaamisen tiekartta energiatehokkaan rakentamisen sekä toimialan digitalisaation mahdollisuuksien hyödyntämiseksi sekä osaamisen lisäämiseksi rakentamisklusterissa maakunnassa. Yritysten osaamisen kehittämisen tarpeisiin pyritään projektissa vastaamaan nopeasti ja oppilaitokset pystyvät kohdistettujen projektin asiantuntijaresurssien avulla jalkautumaan tehokkaasti erilaisiin alueen yrityksiin. Projektin tuloksena alueen yritykset ja yrityksissä erilaisissa tehtävissä työskentelevät henkilöstö- ja ammattiryhmät saavat uutta osaamista ja alueella toimivan alan yritysjoukon kilpailukyky ja laatutaso nousee projektin tuottaman uuden osaamisen avulla.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmänä ovat yritykset ja yrityksissä työskentelevä henkilöstö, samoin kuin alalle suuntautuvat henkilöt (mm. opiskelijat ja työelämän ulkopuolella olevat henkilöt), seuraavilla toimialoilla Etelä-Savossa:
- Rakennusteollisuus
- Rakennustuoteteollisuus, erityisesti puu- sekä saneerausrakentaminen mutta myös muut sektorit (betoni- ja betoni-elementtiteollisuus, soveltuvien osin teräsrakenneteollisuus)
- toimialan muut sivu- ja tukialojen yritykset
- Työssä oleva henkilöstö toimihenkilö- ja työntekijätasolla
- Alalle suuntautuvat uudet osaajat
- Alan opetushenkilöstö (erikoisosaamisten syventäminen ja asiantuntijaverkoston vahvistaminen, yritysten osaamistarpeiden parempi tuntemus)

4.2 Välilliset kohderyhmät

- Metsäteollisuus
- Rakennuttajat
- Yksityiset ja julkiset rakennuttajat

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 537 631

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 531 528

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 768 048

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 759 677

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Savo

Seutukunnat: Mikkelin, Savonlinnan, Pieksämäen

Kunnat: Enonkoski, Mikkeli, Hirvensalmi, Sulkava, Mäntyharju, Rantasalmi, Kangasniemi, Puumala, Pieksämäki, Juva, Heinävesi, Savonlinna

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 25

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 69

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 450

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hakijaorganisaatiot huomioivat sukupuolinäkökulman perustoiminnassaan. Rakentamisala on miesvaltainen ja sukupuolinäkökulma huomioidaan projektin toteuttamisessa.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuolinäkökulma otetaan huomioon päätöksenteossa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Sukupuolten tasa-arvon edistäminen ei ole hankkeen päätavoite.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 5 7
Puurakentamisen ja puutuoteteollisuuden edistäminen on ekologisesti kestävää.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 5 7
Puurakentamisen edistäminen ehkäisee ilmastonmuutosta; puurakenteet toimivat hiilivarastoina.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei voida arvioida.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei voida arvioida.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei voida arvioida.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 3 4
Hankkeella edistetään tuotetulla koulutusmodulilla ja/tai asiantuntija- sekä suorittavan tason koulutuksella rakentamisen materiaalitehokkuutta ja lisätään alan kiertotalouden osaamista Etelä-Savon yrityksissä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei voida arvioida.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 8
Hanke tehostaa oppilaitosten sekä teollisuuden yhteistyötä ja lisää Etelä-Savon rakennus- sekä rakennustuote teollisuuden osaamispääomaa, tehostaa osaamisen tuottamista sekä koulutuksen laatua.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 2 3
Digitalisaatio avaa mahdollisuuksia uudentyyppisille palveluille ja tuotteille.
Liikkuminen ja logistiikka 2 2
Rakennusteollisuuden tietomallinnuksella voidaan saavutta etuja alan logistiikan suhteen.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Ei voida arvioida.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Ei voida arvioida.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Ei voida arvioida.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei voida arvioida.
Ympäristöosaaminen 2 3
Hanke vahvistaa rakennusalan ympäristöosaamista.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Etelä-Savon rakennusteollisuus on merkittävä toimiala ja rakennusklusteri työllistää Etelä-Savossa yli 3500 työntekijää. Toimialarajausta tärkeämpää on nähdä rakentaminen klusterina, johon kuuluvat alan rakennuttajat, suunnittelijat, talotekniikan yritykset, rakennusliikkeet sekä rakennustuoteteollisuus. Erityisesti rakennustuoteteollisuus automatisoituu ja kohtaa saman tyyppisiä kehitys- ja osaamishaasteita kuin esimerkiksi teknologiateollisuus. Osaamisen kehittämisen tarpeet ja haasteet liittyvät mm. rakentamisen laatu- ja sisäilmaongelmiin, mikä edellyttää klusterin osaamisen kehittämistä koko toimintaketjussa. Toimialan digitalisoituminen, erityisesti mallinnuspohjainen digitaalinen suunnittelu ja projektien hallinta (BIM), matalaenergiarakentaminen sekä puurakentamiseen kohdistetut odotukset jopa uutena merkittävänä vientialana edellyttävät Etelä-Savossakin alan osaamiseen panostamista.

RAKES 2020-hankkeen päätavoitteena oli lisätä Etelä-Savon rakennus- ja rakennustuoteteollisuuden osaamispääomaa ja tehostaa osaamisen tuottamista Xamkin, toisen asteen oppilaitosten sekä teollisuuden yhteistyönä. Tavoitteena oli myös luoda alueellinen osaamisen kehittämisen tiekartta rakennustoimialan digitalisaation, automaation sekä energia- ja ympäristötehokkaan rakentamisen lähtökohdista alan yritysten, oppilaitosten sekä muiden sidosryhmien (ELY-keskus, elinkeinoyhtiöt, Rakennusteollisuus ry:n) yhteistyönä sekä tuottaa alueelle näissä kehittämiskohteissa yritysten tarvitsemaa uutta osaamista.

Hankkeen alussa tehtiin hankkeen toteuttajien sekä TE-palvelujen yhteistyönä koordinoidusti laaja rakennusklusterin alan yritysten osaamistarvekartoitus, jossa yhtenä painopisteenä oli tulevaisuuden koulutus- ja työvoimatarpeiden tunnistaminen ja alan koulutuksen kehittäminen. Yhteensä haastateltiin yrityskäyneillä noin 60 yritystä ja kartoitettiin heidän täsmäkoulutustarpeita. Tulosten pohjalta hanketoimijat aloittivat koulutussisältöjen ja oppimateriaalien rakentamisen. Hankkeessa on järjestetty yhteensä yli 40 koulutustilaisuutta, joihin on osallistunut yli 516 koulutettavaa. Yhteensä on järjestetty yli 1200 henkilökoulutuspäivää ja yhteistyötä on tehty yli 69 yrityksen kanssa. Toteutuneilla koulutuksilla on kehitetty alueen yritysten kilpailukykyä ja henkilöstön osaamista mm. teollisen puurakentamisen, taloautomaatiotekniikan sekä korjaus- ja saneerausrakentamisen aloilla suunnittelemalla ja toteuttamalla yritys- ja liiketoimintalähtöisiä koulutussisältöjä.

Hankkeessa luotiin myös rakennustoimialan digitalisaation, automaation sekä energia- ja ympäristötehokkaan rakentamisen tiekartta 2025 yhteistyössä Korkia Consulting Oy:n kanssa. Hankkeen ja tiekartan pitkän aikavälin tavoitteena on luoda edellytykset rakennusteollisuuden innovaatiokeskittymän käynnistymiselle, joka tukee Etelä-Savon rakennusteollisuustoimialan kehittymistä sekä lisää alueellisten toimijoiden yhteistyötä. Tiekartan laatimisen yhteydessä suoritettiin yritysten kehittämistarvekartoitukset sekä järjestettiin työpajoja. Työpajojen tuloksena nousi esiin neljä aluetta mihin vähähiilinen, perustuksiltaan vahva Etelä-Savon rakennusklusteri rakentuu, nämä ovat: a) yhteistyöllä vahvempi Etelä-Savo, b) materiaalitehokas betonirakentaminen, c) maailmanluokan puurakentajat, sekä d) osaava työvoima menestyksen perustana. Tiekartan valmistelemiseen osallistui yhteensä noin 33 organisaatiota, joihin lukeutuu yrityksiä, oppilaitoksia sekä julkisia organisaatioita. Kokonaisnäkemys ja suuntaviivat tiekartalle muodostuivat näiden toimijoiden yhteistyössä. Tiekarttatyö onnistui hyvin ja sen visoin toteuttamiseksi on hankeen loppuvaiheessa valmisteltu implementointiryhmän kokoamista.

Hankkeen aikana ammattiopiston ja korkeakoulun välistä yhteistyötä on lisätty ja opiskelijoiden siirtymistä ammatillisista opinnoista ammattikorkeakouluopintoihin on pystytty kehittämään. Hankkeen työpajojen esityksen perusteella ammattiopistoon palkattiin opintokoordinaattori, jonka tehtäviin kuuluvat koulutuspolun markkinointi sekä opiskelijoiden ohjaaminen jatkoväylällä. Hankkeen aikana molemmissa organisaatioissa on tehty kartoitus opintojen sisällöistä ja rakennettu jatkoväyläopiskelijoille opintotarjottimet ja kuvattu koulutuspolku, joka helpottaa opiskelijaa opiskeltavien kokonaisuuksien valitsemisessa.

Onnistumisena hankkeessa voidaan pitää koulutusten ja koulutettavien määrää sekä koulutuksiin osallistuneilta ja yrityksiltä saatua positiivista palautetta. Hanke onnistui hyvin vastaamaan yritysten kehittämistarpeeseen. Hankkeessa saatiin yrityksiä myös verkostoitumaan keskenään sekä luotiin mahdollisuuksia opiskelijoiden ja yritysten yhteisille kohtaamisille. Xamkin, Samiedun ja Esedun yhteistyön toimintamallit vahvistuivat.