Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21178

Hankkeen nimi: Pallokissat, Jalkapallosta elämäniloa!

Toimintalinja: 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Erityistavoite: 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2018 ja päättyy 30.6.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Pallokissat, Kuopio ry

Organisaatiotyyppi: Muu järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 2093830-3

Jakeluosoite: Kaartokatu 6

Puhelinnumero: 040-5280552

Postinumero: 70620

Postitoimipaikka: Kuopio

WWW-osoite: http://www.pallokissat.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Jarmo Hartikainen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: yhdistyksen puheenjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jarmo.hartikainen(at)pallokissat.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0405280552

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on tavoittaa sosiaalisen syrjäytymisuhan alla olevia Kuopiossa asuvia sekä maahanmuuttajia että paikallisia nuoria tyttöjä/naisia. Hankkeen avulla haluamme osallistuttaa nuoret mukaan Pallokissat Kuopio ry:n toimintaan. Hanke on matalankynnyksen toimintaa. Sosiaalisen osallistamisen kautta parannamme nuorten tyttöjen ja naisten aktiivisuutta osallistua kodinulkopuoliseen toimintaan, tuemme yhteenkuuluvuuden tunnetta, kuulumista joukkoon sekä maahanmuuttajilla kotoutumista ja kielen oppimista. Hankkeeseen ja Pallokissojen toimintaan sitoutumalla nuoret saavat liikunnallisen harrastuksen, koulutusta sekä työkokemusta, mikä auttaa heitä myös työmarkkinoille siirtymisessä.
Hankkeen aikana perustamme nuorille tytöille/naisille oman jalkapalloryhmän, johon otetaan mukaan jalkapallosta kiinnostuneita nuoria, jotka ovat vaarassa syrjäytyä maahanmuuttotaustansa tai muun syyn takia. Ryhmä perustetaan mahdollisesti Petosen kaupunginosaan, missä tietojemme mukaan asuu kohderyhmään kuuluvia henkilöitä. Näin viemme toiminnan lähelle kohderyhmää, jolloin toimintamme saavutettavuus paranee. Kohderyhmän pyrimme tavoittamaan yhteistyöllä mm. Monikulttuurikeskus Kompassin, Setlementti Puijolan Tyttöjen talon ja Sakkyn kanssa. Hankkeeseen osallistujalta ei vaadita aikaisempaa jalkapallotuntemusta. Jalkapallokerhossa pelataan jalkapalloa sekä opetellaan jalkapallon tekniikkaa ja sääntöjä. Hankkeen aikana jalkapallokerholaiset voivat osallistua ohjaaja- ja pelinohjaaja koulutuksiin. Oman liikuntaharrastuksen lisäksi Pallokissat Kuopio ry siis kouluttaa osallistujat kiinnostuksen mukaan ohjaajiksi tai pelinohjaajiksi/tuomareiksi. Hankkeeseen osallistujille tarjotaan myös mahdollisuus osallistua Pallokissojen seuratoimintaa esim. huoltajiksi, talkoolaisiksi eri tapahtumiin jne. Perehdytämme ja koulutamme seuratoiminnasta innostuneet.
Jalkapallokerho kokoontuu kerran viikossa Petosella, Kuopiossa. Hanke alkaa tammikuussa 2018, jolloin aloitamme markkinoinnin ja osallistujien rekrytoinnin. Jalkapallokerho aloittaa toimintansa huhtikuussa 2018. Ohjaajakoulutus on syksyllä 2018 ja halukkaat pääsevät jo syksyllä 2018 mukaan ohjaustoimintaan seuran jalkapallokoulu Mimmiliigaan. Hankkeessa mukana olevat saavat seurasta kokeneemman ohjaajan tutoriksi. Jalkapallokerho sekä Mimmiliiga ohjaukset jatkuvat 30.6.2019 saakka. Keväällä 2019 koulutamme halukkaat osallistujat pelinohjaajiksi. Pallokissat Kuopio ry tarjoaa hankkeeseen osallistuneille sekä ohjaus- että pelinohjaustyötä, maksamalla tehdystä työstä korvausta seuran palkkiotaulukon mukaan. Osallistujat saavat todistuksen käydystä koulutuksesta sekä työtodistuksen toteutuneista ohjauksista.
Hankekautena järjestämme kohderyhmällemme tapahtumia, joissa teemana on urheilu ja terveelliset elämäntavat. Samalla tuomme kohderyhmämme tietoisuuteen Kuopion alueella toimivia järjestöjä.

Tavoitteenamme on että hankkeeseen osallistujat jäisivät mukaan seuran toimintaan ja mahdollisesti myös heidän tuttavapiirissään olevat tytöt tulisivat harrastamaan seuraan. Tavoitteena ympärivuotinen jalkapallokerhon toiminta hankeajan jälkeen, uusia osallistujia ja joka keväinen koulutus uusille ohjaajille. Tehdään dokumentoitu toimintamalli, jota voidaan hyödyntää jatkossa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmä on
1. maahanmuuttajataustaiset nuoret tytöt/naiset (suuntaa antavana ikämääritelmänä 15-29 vuotiaat)
2. syrjäytymisuhan alla olevat nuoret tytöt/naiset (suuntaa antavana ikämääritelmänä 15-29 vuotiaat)

4.2 Välilliset kohderyhmät

Kaikki hankkeeseen osallistuneiden henkilöiden kanssa tekemisissä olevat henkilöt: perheet, läheiset, ystävät, seuran jäsenet. Järjestettäviin tapahtumiin osallistuvat henkilöt.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 36 310

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 36 310

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 43 118

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 43 118

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Kuopion

Kunnat: Kuopio

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 6

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 80

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Sukupuolinäkökulma on huomioitu. Pohdimme aluksi, että ryhmään voisi osallistua sekä poikia että tyttöjä, mutta keskustelussa Tyttöjen talon kanssa nousi esiin syrjäytymisvaarassa olevien tyttöjen mukaan saamisen edellytyksenä, että ryhmä on tarkoitettu vain tytöille. Haluamme mukaan myös herkempiä ja ujoja tyttöjä, joten jätimme pojat pois. Maahanmuuttajataustaisille pojille löytyy Kuopiosta enemmän liikuntakerhoja kuin tytöille ja myös maahanmuuttajien osalta poikien osallistuminen saattaisi rajoittaa tyttöjen osallistumista.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Toiminnan rajaaminen tyttöihin on luontevaa, koska olemme tyttöjen ja naisten jalkapalloseura. Seuramme tuottaa palveluita tytöille ja naisille. Pojille ja miehille on olemassa jalkapallotoimintaa, johon he voivat osallistua.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Kyllä
Kyllä, kaikilla tulee olla mahdollisuus osallistua harrastustoimintaan. Tytöille ei vastaavaa matalankynnyksen toimintaa Kuopiosta löydy, pojille on jo olemassa.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 7 0
Markkinoinnissa käytetään hyväksi sosiaalista mediaa ja sähköisiä viestinnän keinoja, seuran omia www.sivuja. Esitteet tulostetaan kaksipuoleisina.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 10 3
Jalkapallokerho tuodaan kohderyhmän lähelle, jolloin osallistujat pääsevät harrastukseen kävellen tai pyräillen. Näin ollen vähennetään ilmansaasteita, kun auton käyttä vältetään.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 5 0
Jalpalloa pelataan ulkona, luonnon keskellä, joten luonnon monimuotoisuus on läsnä harrastuksessa. Kunnioitetaan ympäristöä.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 3 0
Kasvihuonekaasujen väheneminen lähikentällä tapahtuvan harrastamisen kautta, matkakulut harrastupaikalle mahdollisimman pieneksi.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 5 0
Käytetään mahdollisimman vähän tulosteita. Hyödynnetään sosiaalista mediaa viestinnässä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 3 0
Luodaan uutta toimintatapaa, tarjonnan monipuolistaminen.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 0
Luodaan toimintamalli, jota toiset seurat pystyvät myös jatkossa hyödyntämään.
Liikkuminen ja logistiikka 9 0
Toiminta tapahtuu mahdollisimman lähellä kohderyhmää
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 7
Toiminnan kautta luodaan ja edistetään hyvinvointia maahanmuuttaja nuorille tytöille ja naisille sekä syrjäytymisuhan alla oleville nuorille tytöille ja naisille.
Tasa-arvon edistäminen 10 9
Esitetään tasa-arvoa siten että annetaan myös tytöille mahdollisuus jalkapalloharrastukseen.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 10 9
Otetaan toimintaan mukaan syrjäytymisvaarassa olevia nuoria tyttöjä ja naisia, joko maahanmuuttotaustan tai muun syyn takia.Toimintamme on ilmaista. Integroitu ryhmä ei erittele eri kulttuureista tulevia omiksi ryhmikseen.
Kulttuuriympäristö 6 8
Luodaan hyväksyvää kulttuuriympäristöä kaikille ihmisille syntyperään katsomatta.
Ympäristöosaaminen 4 0
Viedään toiminta lähelle kohderyhmää.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Jalkapallosta elämäniloa -hankkeessa Pallokissat, Kuopio ry järjesti Kuopion kaupungissa matalan kynnyksen jalkapallotoimintaa sekä maahanmuuttajataustaisille, että kantasuomalaisille syrjäytymisvaarassa oleville tytöille ja nuorille naisille. Yhteistyökumppaneina Pallokissoilla oli lukuisia alueella toimivia organisaatioita, joiden avulla kohderyhmään luotiin kontakteja. Hankkeen tavoitteena oli liikunnan tuomien terveyshyötyjen lisäksi nostaa mukana olevien nuorten naisten itsetuntoa, kasvattaa heidän sosiaalisia ympyröitään ja auttaa yhteiskuntaan integroitumisessa. Hankkeessa rakennettiin 1. verkostokartta sisältäen hankkeen toteutuksen kannalta tärkeät yhteistyökumppanit ja kuvattiin heidän kanssaan toteutettu yhteistyö ja 2. toimintamalli, missä kuvataan hankkeen kannalta tärkeät tapahtumat ja toiminnot (jalkapallokerhon valmentajan rekrytointi, kohderyhmän tavoittaminen ja rekrytointi, jalkapallokerhon toiminta, osallistujien sitouttaminen, integrointi seuratyöhön, palautteen keruu ja harrastuksen jatko Pallokissojen mukana hankkeen päättymisen jälkeen. Hanke toteutui suunnitelmien mukaisesti ja saimme uusia innokkaita harrastajia kantasuomalaisista syrjäytymisvaaran alla olevista nuorista naisista. Maahanmuuttajataustaisia naisia tavoitettiin, mutta heitä ei saatu sitoutettua pitkäjäinteisesti mukaan. Palautetta kerättiin sekä osallistujilta, että yhteistyökumppaneilta ja se oli kaikkiaan hyvin positiivista ja kannustavaa. Tarvetta hankkeen toteuttamalle toiminnalle on selkeästi olemassa.