Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21181

Hankkeen nimi: Kansainvälisen yhteistyön valmisteluhanke: Ilona - Sosiaalinen yrittäjyys väylänä mielekkääseen työhön

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2018 ja päättyy 10.5.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Silta-Valmennusyhdistys ry

Organisaatiotyyppi: Kansalaisjärjestö

Y-tunnus: 1618557-2

Jakeluosoite: Vehnämyllynkatu 4

Puhelinnumero: 044 062 4050

Postinumero: 33560

Postitoimipaikka: Tampere

WWW-osoite: http://www.siltavalmennus.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Maija Schellhammer-Tuominen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: kehittämispäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: maija.schellhammer-tuominen(at)siltavalmennus.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0405656075

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Valmisteluhankkeessa kartoitetaan sekä Suomessa 2010-luvulla vaikeasti työllistyvien tilanteen helpottamiseksi tehtyjä työllisyysratkaisuja että muualla Euroopassa kokeiltuja yrityksissä toteutettavia työllistämismalleja. Valmisteluhankkeessa tehdään meta-analyysi kokeilujen ja toimintamallien työllisyys- ja kustannusvaikuttavuudesta. Selvityshanke johtaa laajan kumppaniverkoston kanssa yhteistyössä kehitettävään kehittämishankkeeseen, jonka tuotoksena syntyy ehdotus kustannustehokkaasta, valtakunnallisesti käyttöönotettavasta toimintamallissa vaikeasti työllistyvien normaaleille työmarkkinoille kiinnittymisestä. Valmisteluhanke on valmisteltu yhteistyössä keskeisten osatyökykyisten ja pitkään työmarkkinoilta poissaolleiden työllistämisen asiantuntijaorganisaatioiden kanssa.

Valmisteluhankkeen lopputuloksena syntyy katsaus ja meta-analyysi kansainvälisistä ja kotimaisista kokeiluista ja niistä tehdyistä tutkimuksista varsinaisen hankevalmistelun ja kansainvälisen verkoston kokoamisen pohjaksi. Selvitystyö toimii tulevan hankehakemuksen tietoperustana. Hankkeessa valmistellaan sektorirajat ylittävä yhteistyöverkosto varsinaista koordinoitua hankehakua varten kotimaassa ja muualla Euroopassa sekä laaditaan täsmällinen hankesuunnitelma aikatauluineen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankekumppanit Suomessa ja Euroopassa

ESIMERKKEJÄ KV-kumppaneista

Samhall AB, Ruotsi
Samhall Ab on suuri ruotsalainen sosiaalinen yritys, joka tarjoaa työtä vammaisille ja ei tavoin työrajoitteisille. Yritys työllistää noin 23000 työntekijää noin 250 paikkakunnalla. Työntekijöistä noin 90 % on eri tavoin vajaakuntoisia. Samhallilla on toimintaa useilla toimialoilla ja sen rahoituksesta valtaosa maksetaan Ruotsin valtion budjetista. Loppuosa katetaan toiminnan myyntituotoilla

- Social Firms Europe (CEFEC) on eurooppalainen organisaatio, joka edustaa järjestöjä, organisaatioita ja toimijoita, joiden tavoitteena on luoda työpaikkoja vammaisille henkilöille sosiaalisiin yrityksiin. Suomesta jäseninä ovat VATES-säätiö ja Mielenterveyden keskusliitto ry, joka toimii järjestön suomalaisena johtoryhmän edustajana.

Alexianer-Brüdergemeinschaft GmbH, Saksa
Saksalainen yhtiö, joka ylläpitää lukuisia parantoloita ja harjoittaa vajaakuntoisten työllistämistoimintaa omissa toimintayksiköissään ja omistamissaan yrityksissä.

Andalusian Foundation for the Social Integration of the Mentally Ill (FAISEM), Espanja.
FAISEM on Espanjan Andalusian alueen aluehallinnon perustama säätiö, jonka tehtävänä on edistää mielenterveysongelmista kärsivien ihmisten sosiaalista integroitumista yhteiskuntaan työllistymistä tukevien toimien kautta.

Business and Disability, Belgia
Eurooppalainen verkosto, joka pyrkii edistämään tiedonvaihtoa liike-elämän, poliittisten päätöksentekijöiden ja vajaakuntoisten ihmisten välillä.

NESEP, UK Koillis-Englannissa toimiva sosiaalisten yritysten kehittämisorganisaatio joka kehittää myös erilaisia sosiaalisen yrittäjyyden liiketoimintamalleja.

Remploy, UK
Remploy on Iso-Britannian suurin vammaisten ja vajaakuntoisten työllistämispalveluja tarjoava organisaatio. Sen kautta työllistyy maassa yli 4000 vammaista vuodessa.

Social Enterprise Coalition, UK
Iso-Britannian kansallinen sosiaalisten yritysten tukiorganisaatio, jonka tehtävänä on sosiaalisten yritysten toimintaedellytysten kehittäminen sekä vaikuttamistyö.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Vaikeassa työmarkkina-asemassa olevat työikäiset sekä heidän kanssaan työskentelevät ammattilaiset,
organisaatiot, yritykset, viranomaiset.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 14 999

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 14 999

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 14 999

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 14 999

6 Maantieteellinen kohdealue

Hankkeen toiminta on valtakunnallista

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Vehnämyllynkatu 4

Postinumero: 33560

Postitoimipaikka: TAMPERE

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Osatyökykyisten joukko on hyvin laaja ja kokonaisuudessaan sukupuolten välinen ero ei ole suuri, miehet ovat vain hiukan yliedustettuna. Osatyökykyisyyden taustalla olevat tekijät ovat laajoja ja tarkemmassa jaottelussa sukupuolittaiset erot näyttäytyvät jo selvemmin. Esimerkiksi mielenterveyssyistä madaltunut työkyky on yleisempää naisilla kuin miehillä. Taustalla on tieto ammattien ja koulutusvalintojen vahvasta sukupuolittuneisuudesta, joka vaikuttaa osatyökykyisten työllistymismahdollisuuksiin ja mahdollisuuksiin vaikuttaa työn sisältöön toimintakyvyn puitteissa eri aloilla. Tehdyn selityksen pohjalta haettavassa valmisteluhankkeessa selitetään laajemmin sukupuolivaikutuksia eri toimintamallien analyysin yhteydessä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeessa tehtävässä analyysissä ja kansainvälisessä vertailussa huomioidaan sukupuolinäkökulma mahdollisimman laajasti. Valmisteluhankkeessa kartoitetaan eri toimintamallien sukupuolivaikutukset osana kokonaisuutta.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeessa huomioidaan sukupuolten välinen tasa-arvo laajasti, mutta se ei ole hankkeen päätavoite.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 3 2
Luonnonvarojen kestävää käyttöä edistävät sähköiset aineistot, pilvipalveluiden sekä virtuaalisten kokousympäristöjen käyttö. Hankkeen aikana hankittavat hyödykkeet ovat mahdollisuuksien mukaan uusiokäyttömateriaaleja. Julkaisuissa hyödynnetään ensisijaisesti sähköisiä alustoja.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 3 2
Työskentelyssä huomioidaan etätyöhön ja -kokouksiin liittyvät mahdollisuudet (erityisesti tapaamisten toistuessa). Tällä pyritään vähentämään uusiutumattomien luonnonvarojen käyttöä ja pienentämään hiilijalanjälkeä. Työskentelyssä hyödynnetään digitaalisia materiaaleja ja verkkoympäristöjä, mikä vähentää kasvihuonepäästöjä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 1 2
Luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen huomioidaan toteutuksessa. Esimerkiksi ekologista kestävyyttä edistetään kaikkien hyödykkeiden hankinnoissa siten, että valikoidaan materaaleja ja raaka-aineita, joissa ei edustu uhanalainen kasvi- tai eläinkunta. Muovin käyttöä vältetään.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 2 2
Työskentelyssä ja asiantuntijatapaamisissa huomioidaan ensisijaisesti etätyöhön ja - kokouksiin liittyvät mahdollisuudet, jotka vähentävät liikkumista ja siten kasvihuonekaasuja. Työskentelyssä suositaan etäyhteyksiä ja verkkotyöskentelyä.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Valmisteluhankkeella ei ole vaikutuksia Natura-ohjelmaan.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 5 4
Silta-Valmennuksella on ympäristösuunnnitelma, jonka mukaan jätteet lajitellaan ja niiden syntymistä pyritään ehkäisemään. Digitaalisten välineiden käytön lisääminen vähentää paperijätteen syntymistä. Valitsemme tietoisesti muutoinkin sellaisia hyödykkeitä, joiden materiaalit ja ainekset ovat (mahdollisimman suureksi osaksi) biologisesti hajoavia.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 4 3
Työpisteessä, tapaamisissa, sekä muissa tilaisuuksissa ja siirtymisissä painotetaan energiatehokkuutta ja sähköä käytetään taloudellisesti. Suosimme julkisia kulkuvälineitä. Hankkeen materiaalit ovat ensisijaisesti sähköisiä.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 3 7
Valmisteltava kansainvälinen hanke edistää tulevien hankeosapuolten henkilöstön yhteistyötä jo hankkeen valmisteluvaiheessa. Hankkeessa selvitetään toimintamalleja, joilla voidaan edistää vaikeasti työllistyvien työllistymistä paikallisen elinkeinoelämän tarvitsemille aloille.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 4 8
Valmisteluhankkeen tavoitteena on, että varsinaisessa hankkeessa kehitetään toteuttamiskelpoinen ja taloudellisesti tarkoituksenmukainen malli vaikeasti työllistyvien työllistymisen edistämiseksi.
Liikkuminen ja logistiikka 3 3
Hankkessa työskennellään pääasiallisesti verkossa turhaa matkustamista välttäen. Lähitapaamiset suunnitellaan saavutettavuudeltaan huolellisesti ja taloudellisesti järkevästi, julkisia liikennevälineitä käyttäen.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 2 8
Välittömästi hankkeessa tuotettavat sisällöt tukevat kohderyhmän kanssa työskentelevien ammatillista hyvinvointia. Välillisesti hankkeen kohderyhmän hyvinvointia, osallisuutta ja toiminnallisuutta lisätään, mikä edelleen tukee positiivisen minäkäsityksen ja hyvinvoinnin kehittymistä. Välillisesti hanke edistää hyvinvointia muissakin väestöryhmissä (erityisesti läheisissä ja kohderyhmän kanssa toimivissa ammattilaisissa). Hankkeen tavoitteena on edistää vaikeassa elämäntilanteessa olevien hyvinvointia ja osallisuutta yhteiskuntaan.
Tasa-arvon edistäminen 8 9
Valmistelevan hankkeen välillisenä tavoitteena on vaikuttaa kohteena olevan erityisryhmän - heikommassa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden - ja heidän kanssaan tekemisissä olevien henkilöiden ja työmarkkinoiden tietoon ja ymmärrykseen. Kaikkien valmisteltavan hankkeen tavoitteena olevien selvitys- ja tukitoimenpiteiden tarkoituksena on edistää kohderyhmän oikeutta tasaarvoiseen osaamiseen, koulutukseen ja osallisuuteen yhteiskunnassamme, sukupuoleen katsomatta. Koska miehet ovat valmisteltavassa hankkeen kohderyhmässä yliedustettuina, hankkeen voi välillisesti katsoa vaikuttavan miestenkin tasa-arvon edistämiseen.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 6 10
Valmisteltavan hankkeen tavoitteena olevien selvitystoimenpiteiden tarkoituksena on edistää kohderyhmän inhimillistä oikeutta yhdenvertaiseen osallisuuteen kaikilla yhteiskunnan ja kulttuurisen toiminnan osa-alueilla.
Kulttuuriympäristö 1 3
Välillisesti valmisteltava hanke lisää kohderyhmän osallisuutta kulttuuritoimintaan ja kulttuuriympäristöstä nauttimiseen.
Ympäristöosaaminen 2 5
Välillisesti valmisteltava hanke lisää tavoitteena olevien tukitoimenpiteiden kautta kohderyhmän ympäristöosaamista ja mahdollisuuksia osallistua ympäristön huomioivien toimintatapojen kehittämiseen.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeessa valmisteltiin kansainvälistä yhteishanketta, jonka tuloksena osatyökykyisten osaaminen ja työllistymisvalmiudet lisääntyvät ja työllisyys paranee.
Taustaksi kartoitettiin laajasti yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen sekä osatyökykyisten työllistymiseen liittyviä kotimaisia kokeiluja, selvityksiä sekä tutkimuksia. Ulkomaisten kokeilujen osalta tutustuttiin Euroopan komission maaraportteihin yhteiskunnallisten yritysten toimintaympäristöistä, komissioon kokoamiin hyviin käytänteihin sekä joihinkin yksittäisiin maakohtaisiin malleihin. Saatua informaatiota täydennettiin asiantuntijahaastatteluilla.
Hankkeessa valmisteltiin laajalla kotimaisella ja kansainvälisellä konsortiolla hankehakemus ESR:n kansainvälisen yhteistyön hankehakuun.
Kotimaassa hankekumppaneita ovat Vates, THL, Diak/FinSERN, Pääkaupungin Kierrätyskeskus ja yhteistyöverkostossa hankkeen ohjausryhmän kautta STM, TEM, Arvoliitto, Kuntaliitto ja Euroopan komissio.
Valmisteluhankkeen tuloksia hyödynnetään haetussa kansainvälisessä yhteistyöhankkeessa, jonka taustalla on koottu materiaali. Yhteistyöhankkeen tuloksena syntyy arviointi ja kuvaus kansainvälisten mallien soveltuvuudesta ja käyttöönottoon tarvittavista toimista Suomessa, uutta osaamista ja työvoimaa, kohderyhmälle suunnattu kokonaisvaltainen palvelumalli sekä materiaalipaketti vaikeimmin työllistyviä henkilöitä tukevasta työllistämismallista sekä kuvaus mahdollisesti siihen tarvittavista lainsäädännöllisistä muutoksista.