Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21184

Hankkeen nimi: Lukiosta korkeakouluun LUKKO

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2018 ja päättyy 31.12.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2528792-5

Jakeluosoite: Jokiväylä 11C

Puhelinnumero: 020 798 6000

Postinumero: 96300

Postitoimipaikka: Rovaniemi

WWW-osoite: http://www.lapinamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Niina Riihiniemi

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Koordinaattori, avoin AMK

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: niina.riihiniemi(at)lapinamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040 6565127

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

Osatoteuttajat

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on joustavoittaa siirtymävaihetta lukiosta korkeakouluun, lyhentää opiskeluaikoja sekä edistää koulutuksellista ja ohjauksellista tasa-arvoa seutukunnissa. Hankkeessa kehitetään lukiolaisille yksilöllisiä opintopolkuja ja tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluita (TNO-palveluita) sekä opintopolkuja tukevia avoimia korkeakouluopintoja. Avointen korkeakouluopintojen avulla laajennetaan samalla pienten lukioiden opintotarjontaa. Opintojen ja TNO-palveluiden toteuttamisessa keskeisessä asemassa ovat digitaalisuus, verkkoympäristöt sekä monimediaiset materiaalit. Lukioiden henkilöstön ohjausosaamisen kehittämistä tuetaan lyhyillä täydennyskoulutuksilla. Lisäksi hankeen tavoitteena on luoda lukioiden ja korkeakoulujen yhteistyömalli ja vakiinnuttaa se.

Hankkeen tuloksena pienten lukioiden opintotarjonta laajenee, opiskelijat voivat suorittaa avoimia korkeakouluopintoja jo lukioaikana ja hyödyntää suorittamiaan opintoja korkeakouluun hakeutuessa. Korkeakoulun tutkinto-opiskelijaksi pääsy joustavoituu, opintojen suorittamisaika lyhenee ja työelämään siirtyminen nopeutuu. Lukiolaisilla on käytössä nykyistä laajemmat ja yksilöllisemmät TNO-palvelut. Tuloksen syntyy erilaisia tapoja hyödyntää digitaalisuutta koulutusten ja TNO-palveluiden toteuttamisessa. Lapin alueen opetus- ja ohjaushenkilöstön osaaminen kehittyy. Hankkeessa luodaan korkeakoulujen ja lukioiden yhteistyömalli, jonka myötä korkeakoulujen ja lukioiden yhteistyö vahvistuu ja systematisoituu. Yhteistyömallia hyödynnetään laajennettaessa yhteistyötä kaikkiin Lapin lukioihin.

Hankkeella edistetään sukupuolten tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja kestävää kehitystä. Hankkeeseen osallistuvat kaikki hankkeessa mukana olevien lukioiden opiskelijat ja TNO-henkilöstö. Lisäksi täydennyskoulutuksia tarjotaan kaikkien Lapin kuntien lukioiden henkilökunnalle. Sukupuolten välistä tasa-arvoa edistetään kannustamalla molempia sukupuolia osallistumaan hankkeeseen ja sen toteutukseen. Ohjauksella ja opintotarjonnalla pyritään varmistamaan myös poikien osallistuminen hankkeeseen ja opintoihin. Hankkeella edistetään koulutuksellista ja ohjauksellista yhdenvertaisuutta Lapissa kehittämällä lukiolaisille opintotarjotin ja yksilöllisiä TNO-palveluita sekä hyödyntämällä digitaalisuutta ja verkkoympäristöjä palvelujen saatavuuden edistämiseksi. Palveluiden kautta tuetaan yksilöllisiä opintopolkuja, sujuvoitetaan lukiolaisten siirtymistä korkeakouluun, edistetään osallisuutta ja ehkäistään syrjäytymistä. Toimenpiteiden ja palveluiden kehittämisellä tuetaan pienten lukioiden elinvoimaisuutta ja vetovoimaisuutta.

Hankkeen suunnittelu on käynnistynyt Ylitornion, Pellon, Kolarin ja Muonion lukioiden aloitteesta seutukuntien osaamisstrategiatyön yhteydessä. Lukiot ovat olleet aktiivisesti mukana suunnittelussa. Hanke toteutetaan Lapin ammattikorkeakoulun ja Lapin yliopiston toimesta yhteistyössä lukioiden kanssa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeessa mukana olevien lukioiden opiskelijat ja henkilökunta. Lisäksi järjestettäviin ohjausosaamista kehittäviin verkkokoulutuksiin ja webinaareihin voi osallistua opetus- ja ohjaushenkilöstöä koko Lapin alueelta.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeessa mukana olevat kunnat: hankkeen avulla edistetään asuinkunnan lukion houkuttelevuutta nuoren näkökulmasta, edistetään joustavia opintopolkuja lukiosta korkeakouluun sekä laajennetaan lukioiden opintotarjontaa avoimen korkeakoulun opinnoilla.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 187 377

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 183 906

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 234 221

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 229 883

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Tunturi-Lapin, Torniolaakson

Kunnat: Muonio, Pello, Kolari, Ylitornio

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 205

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Opiskelijarekistereistä löytyvät tilastot sukupuolijakaumasta. Lisäksi seutukuntien osaamisstrategioissa on kuvattu toimintaympäristö, joka sisältää kuvaukset seutukunnan elinkeinorakenteen nykytilasta ja kehityssuunnista. Elinkeinorakenne heijastuu sukupuoliin. Lukiolaisista suurempi osa on naisia kuin miehiä. TNO-henkilöstöstä suurin osa on naisia. Molempia sukupuolia kannustetaan osallistumaan hankkeeseen.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeessa on huomioitu sukupuolinäkökulma. Hankkeen kohderyhmänä ovat kaikki mukana olevien kuntien lukiolaiset ja molemmat sukupuolet ovat kohderyhmässä edustettuina. Tiedostetaan, että lukioikäisissä on poikia vähemmän kuin tyttöjä. Tämän vuoksi ohjauksessa ja opintotarjonnassa kiinnitetään huomioita poikien osallistumiseen. Seutukuntien TNO-henkilöstöstä suurin osa on naisia. Hankkeessa järjestettävissä koulutuksissa kannustetaan sekä miehiä että naisia osallistumaan TNO-työhön.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen toimenpiteillä ei voida suoranaisesti vaikuttaa sukupuolten segrekaation purkamiseen tai sukupuolirooleihin liittyvien perinteisten käsitysten purkamiseen. Tavoitteena on kuitenkin sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 2 4
Hankkeessa kehitetään lukiolaisten tarpeita vastaava opintotarjotin ja TNO-palveluita lukiolaisille. Nämä palvelut sekä yhteistyömalli lukioiden kanssa edistävät pienten kuntien lukioiden elinvoimaisuutta ja vetovoimaisuutta. Samalla juurrutetaan nuoria kotikuntaan ja luodaan edellytyksiä paluumuutolle jatko-opintojen jälkeen.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 7 5
Hankkeessa kehitetään lukiolaisille suunnattua opintotarjontaa ja TNO-palveluita sekä joustavia väyliä korkeakouluun. Palveluiden kehittäminen tukee myös paikallisia lukioita.
Liikkuminen ja logistiikka 2 1
Hankkeessa hyödynnetään digitaalisuutta sekä verkkoympäristöjä opinnoissa, TNO-palveluissa ja henkilöstökoulutuksissa. Tämä vähentää matkustamistarvetta
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 9 9
Lukiolaisille kehitetään yksilöllisiä opintopolkuja tuevia TNO-palveluita, lukiolaisten tarpeita vastaava opintotarjonta ja vaihtoehtoisia väyliä korkeakouluun. Näiden toimien kautta tuetaan uravalintaan, sujuvoitetaan siirtymistä korkeakouluun, edistetään osallisuutta ja ehkäistään syrjäytymistä.
Tasa-arvon edistäminen 3 4
Hankkeessa edistetään tasa-arvoa huomioimalla molemmat sukupuolet sekä ohjauksessa että opintotarjonnassa. Pojat ovat lukio-opiskelijoissa vähemmistössä ja tämän vuoksi erityisesti poikia kiinnostavia koulutuksia, jatko-opiskelumahdollisuuksia nostetaan esiin sekä heidän tarpeensa huomioidaan opintotarjonnassa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 8 6
Kaikilla mukana olevien kuntien lukiolaisilla on asuinpaikasta, sosiaalisesta ja kulttuuritaustasta rippumatta yhdenvertainen mahdollisuus osallistua korkeakouluopetukseen ja saada TNO-palveluita.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Lukiosta korkeakouluun LUKKO -hankkeen(ESR) toteuttivat Lapin ammattikorkeakoulu (päätoteuttaja) ja Lapin yliopisto (osatoteuttaja) 1.1.2018-31.12.2019. Hankkeen tavoitteena oli edistää lukiolaisten mahdollisuuksia opiskella korkeakouluopintoja lukioaikana, joustavoittaa siirtymävaihetta lukiosta korkeakouluun sekä kehittää tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluita. Lisäksi tavoitteena oli luoda lukioiden ja korkeakoulujen välinen yhteistyömalli.

Hankkeessa rakennettiin yhdessä lukioiden opiskelijoiden ja henkilökunnan kanssa Lapin ammattikorkeakoulun ja Lapin yliopiston avoimista korkeakouluopinnoista muodostuva verkko-opintotarjotin sekä kurkkauksia korkeakouluopintoihin. Hankkeessa luotiin Korkeakouluopintoihin perehtyminen 5op -opintojakso ja Lapin ammattikorkeakouluun koulutuskohtaiset lukioväyläopinnot. Lukioväyläopinnot mahdollistavat hakeutumisen joustavasti erillishaussa lukion jälkeen Lapin ammattikorkeakouluun tutkinto-opiskelijaksi. Lukiolaisille suunnattuihin avoimiin korkeakouluopintoihin ilmoittautui yhteensä 99 lukiolaista, joista lukioväyläopintoihin 18. Hankkeen aikana suoritettiin yhteensä 93 opintopistettä. Lukioiden opintotarjontaa laajentava avoimen korkeakoulun opintotarjonta ja joustava väylä Lapin ammattikorkeakouluun jäävät käyttöön hankkeen päätyttyä.

Ohjauksen alueellista saatavuutta sekä lukiolaisten yksilöllisiä opintopolkuja ja tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluita (TNO-palveluita) edistettiin korkeakouluilla ja pilottilukioissa järjestetyillä uraohjauspäivillä sekä etäohjausta hyödyntämällä. Tiedottamista tuettiin laatimalla esite ja Erilaisia polkuja koulutukseen ja ammattiin -peli. Hankkeessa tuotettiin digitaalisia materiaaleja, jotka löytyvät avointen korkeakoulujen www-sivuilta. Lisäksi pilotoitiin ohjaukseen suunnattua virtuaalista kohtaamispaikkaa Oppijan tupaa, jota kehitetään jatkossa pilotoinnin pohjalta palvelemaan toisen asteen opiskelijoiden ohjausta.

Lukioiden henkilöstön ohjausosaamisen kehittämistä tuettiin järjestämällä neljä ohjauksen kysymyksiä käsittelevää webinaaria. Hankkeen toiminnan kautta löytyi hyviä käytäntöjä lukioyhteistyön toteuttamiseen sekä palautetta ja kokemuksia yhteistyön kehittämiseen. Toiminnan ja pilotointien pohjalta luotiin Lapin korkeakoulujen lukioyhteistyömalli ja Korkeakouluopintojen tarjoaminen lukiolaisille-malli. Toiminta jatkuu hankkeen päätyttyä lukioyhteistyömallin mukaisesti.

Hankkeelle asetetut tavoitteet saavutettiin. Hankkeeseen osallistui 310 henkilöä. Hankkeessa on luotu systemaattisen yhteistyön perusta ja hankkeella on edistetty tavoitteiden mukaisesti Lapin lukiolaisten koulutuksellista ja ohjauksellista tasa-arvoa sekä mahdollisuutta siirtyä joustavasti lukiosta Lapin korkeakouluihin. Yhteistyöllä tuetaan Lapin lukioiden elinvoimaisuutta ja vetovoimaisuutta. Lisäksi hankkeessa kehitetyt toimenpiteet tukevat Lapin aluekehitystä ja tarjoavat lappilaisille nuorille hyviä vaihtoehtoja kouluttautumiseen ja työllistymiseen Lapissa.