Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21191

Hankkeen nimi: Valmisteluhanke THE TRUST GAME

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2018 ja päättyy 10.5.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2094551-1

Jakeluosoite: PL 4000

Puhelinnumero: 0974245000

Postinumero: 00079

Postitoimipaikka: Metropolia

WWW-osoite: http://www.metropolia.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Suvi Marjukka Aho

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Asiantuntija, TKI

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: suvi.aho(at)metropolia.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040 7353365

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tässä hankkeessa valmistellaan hyvä hankehakemus ESR:n kansainvälisen yhteistyön koordinoituun hakuun nivelvaiheessa olevien, maahanmuuttajataustaisten nuorten poikien ylisukupolvisen syrjäytymisen ehkäisemiseksi ja opintopolkujen tukemiseksi.

Valmisteluhankkeessa tartutaan maahanmuuttajanuorten yliedustukseen syrjäytyneiden (NEET) nuorten joukossa, joka on yleiseurooppalainen haaste. Etenkin ylisukupolvisen syrjäytymisen riski on maahanmuuttajilla kantaväestöä suurempi, ja pojilla korkeampi kuin tytöillä. Ylisukupolvisessa syrjäytymisen merkittävimpinä tekijöinä ovat vanhempien koulupudokkuus yhdistettynä sosiaalihuollon asiakkuuteen. (EUROSTAT, Haavisto et al. 2007) Suomessa on OECD-maiden suurin ero kantaväestön ja maahanmuuttajien välillä koulussa viihtymisessä, ja etenkin 15-vuotiaiden, toisen sukupolven maahanmuuttajien osaaminen on keskimäärin heikompaa ja erot osaamisessa kantaväestön suhteen suurempia kuin ensimmäisen sukupolven maahanmuuttajien osaaminen, kun taustamuuttujat vakioidaan. (OECD, PISA). Nuorten ohjaushenkilöstölle tulee tarjota parempia konkreettisia välineitä maahanmuuttajapoikien ylisukupolvisen syrjäytymisen kohtaamiseen ja ehkäisemiseen koulumaailmassa. OECD:n tulokset huomioiden kehitystyöhön on hyvä hankkia kansainvälistä kokemusten- ja tiedonvaihtoa.

Hanke pohjautuu Metropolian pitkäjänteiseen kehittämiseen ja yhteistyöhön pääkaupunkiseudun nuorisoalan toimijoiden ja oppilaitosten kanssa. Keskeisenä huomiona nousee esiin tarve rakentaa kiinnittymistä ja luottamusta vahvistamalla yhteisöllisiä tukirakenteita koulun ja vapaa-ajan aktiviteetteja tarjoavan kolmannen sektorin kanssa, ja testata mm. hyötypelien mahdollisuuksia. Maahanmuuttajataustaisten nuorten poikien osallisuuden tukemisessa ei ole riittävästä tartuttu ylisukupolvisen syrjäytymisen ehkäisyyn ja näkökulmaan peruskoulun päättymisen nivelvaiheessa.

Hankkeessa tehdään selvitys maahanmuuttajataustaisten poikien perusopetuksesta toiselle asteelle siirtymiseen vaikuttavista tekijöistä huomioiden ylisukupolviset tekijät, sekä selvitys tehdyistä interventioista ja niiden vaikutuksista: luodaan syvempi ymmärrys EUSBSR PA Educationin ja erityisesti lippulaivahanke School to Work (S2W) – combating early school leaving and NEETs (Not in Employment, Education or Training) työstä, sekä kotimaisista, nuorten kiinnittymistä eri tavoin tukevista hankkeista. Niiden parhaiden käytäntöjen Benchmarkkauksen pohjalta suunnitellaan uusia sosiaalisia innovaatiota maahanmuuttajataustaisten 15-18-vuotiaiden poikien ylisukupolvisen syrjäytymisen ehkäisyyn, yhteiskehittelyssä maahanmuuttajataustaisten poikien, perusopetuksen ja toisen asteen nivelvaiheessa työskentelevien ohjaajien ja harrastetoimintaa tarjoavien kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Hankkeen toimenpiteitä ovat tiivistetysti
- parhaiden käytäntöjen kartoittaminen, hankkeen konkreettisten toimenpiteiden yhteiskehittely tulevien kohderyhmien ja kumppaneiden kanssa
- kv-kumppaneiden etsiminen, kv-yhteistyön sisällöistä sopiminen, kv-lisäarvon kuvaus ja kumppanuus-sopimuksen valmistelu.

Hanke on valmisteltu kansainvälisessä yhteistyössä Artevelde University College of Ghentin kanssa. Lisäksi hankitaan toinen kv-kumppanuus kansainvälisen yhteistyön toteutumisen turvaamiseksi.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeella ei ole henkilöitä varsinaisena kohderyhmänä.
Valmistelutyö toteutetaan kumppaniorganisaatioiden kanssa.
Yhteiseen valmisteluun ovat sitoutuneet

Artevelde University College of Ghent
Stadin ammattiopisto
Sakki ry
Etelä-Suomen liikunta ja urheilu ry

Lisäksi hankesuunnittelun yhteiskehittelyyn ja kumppaneiksi tavoitellaan muita pääkaupunkiseudun yläkouluja sekä toisen asteen ammatillisia oppilaitoksia (erit. Valma-opetus) ja niiden oppilaskuntia, ja harrastetoimintaa tarjoavia järjestötoimijoita; sekä näiden kautta maahanmuuttajataustaisia poikia perheineen ja heitä peruskoulun ja toisen asteen nivelvaiheessa ohjaavia ammattilaisia.

Lisäksi tavoitellaan yhteistyöhön myös toinen kv-kumppanuus (Itämeren alueelta), Itämeri strategian tukemiseksi ja varsinaisen hankkeen käynnistymisen varmistamiseksi.

Kohderyhmänä on myös EUSBSR PA Education, jonka kanssa tavoitellaan yhteistyötä, sekä heidän lippulaivaprojektinsa School to Work, jonka puitteissa Uudeltamaalta ei vielä ole yhteistyötä.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisenä kohderyhmänä ovat valmisteltavan, varsinaisen hankkeen kohderyhmät:

Nivelvaiheessa (peruskoulu - toinen aste) olevien nuorten parissa työskentelevät:

- Opinto-ohjaajat
- Kuraattorit
- Terveydenhoitajat
- Oppilaitosten ryhmänohjaajat
- Valma-ohjaajat
- Harrastetoimintaa ohjaavat henkilöt esim. järjestöissä

Elämän nivelvaiheessa olevat, syrjäytymisuhan alla olevat peruskoulua päättävät, sekä VALMA-luokilla ja 2.asteella opiskelevat maahanmuuttajataustaiset pojat ja nuoret miehet perheineen, jotka tavoitetaan hankekonsortion ja yhteistyökumppaneiden kautta.

Varsinainen hanke hyödyttää myös välillisesti sosiaali- ja terveysalalle valmistuvia opiskelijoita, sillä hankkeen toimintaa ja tuloksia kytketään myös osaksi Metropolian opetusta.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 14 999

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 14 999

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 19 999

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 19 999

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Uusimaa

Seutukunnat: Helsingin

Kunnat: Vantaa, Espoo, Helsinki

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Sofianlehdonkatu 5 b

Postinumero: 00610

Postitoimipaikka: Helsinki

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Varsinainen, keväällä valmisteltava hanke keskittyy sukupuolisensitiiviseen toimintaan 2. polven maahanmuuttajanuorten parissa. Tarve poikiin keskittyvälle toiminnalle kumpuaa niin tilastoista ja tutkimustiedosta, kuin käytännön kehittämistyössä havaittuihin haasteisiin.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Vrt. edellinen. Lisäksi sukupuolinäkökulma huomioidaan ja tiedostetaan konsortiota rakennettaessa ja hanketoimijoita kiinnitettäessä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on nuoriso- ja koulutustakuun toteutuminen ja koulupolun nivelvaiheiden tukeminen, kohteena ovat maahanmuuttajapojat ohjaajineen ja perheineen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Neutraali
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Neutraali.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Neutraali
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Neutraali
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Neutraali
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Neutraali
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Neutraali
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
positiivinen välillinen vaikutus, valmisteltava hanke keskittyy paikallisesti syrjäytymisen ehkäisyyn ja työlisyyteen.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Positiivinen välillinen vaikutus, valmisteltavassa hankkeessa kehitetään ohjauspalveluita ja työntekijöiden osaamista
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Neutraali
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 6
Positiivinen välillinen vaikutus, valmisteltava hanke keskittyy koulupolkujen tukemisen ja ylisukupolvisen syrjäytymisen ehkäisyyn.
Tasa-arvon edistäminen 0 7
Positiivinen välillinen vaikutus, valmisteltava hanke keskittyy poikiin, joiden peruskoulun jälkeinen syrjäytymisriski on tyttöjä suurempi.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 8
Positiivinen välillinen vaikutus, valmisteltava hanke keskittyy 2. polven maahanmuuttajien syrjäytymisen ehkäisyyn
Kulttuuriympäristö 0 0
Positiivinen välillinen vaikutus, valmisteltava hanke tukee turvallista monikulttuurisuuskehitystä yhteiskunnassa
Ympäristöosaaminen 0 0
Neutraali

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeessa valmisteltiin hakemus ESR:n kansainvälisen yhteistyön koordinoituun hakuun nivelvaiheessa olevien, maahanmuuttajataustaisten nuorten poikien ylisukupolvisen syrjäytymisen ehkäisemiseksi ja opintopolkujen tukemiseksi.

Valmisteluhankkeessa tartuttiin maahanmuuttajanuorten yliedustukseen syrjäytyneiden (NEET) nuorten joukossa, joka on yleiseurooppalainen haaste. Etenkin ylisukupolvisen syrjäytymisen riski on maahanmuuttajilla kantaväestöä suurempi, ja pojilla korkeampi kuin tytöillä. Ylisukupolvisessa syrjäytymisen merkittävimpinä tekijöinä ovat vanhempien koulupudokkuus yhdistettynä sosiaalihuollon asiakkuuteen. (EUROSTAT, Haavisto et al. 2007) Suomessa on OECD-maiden suurin ero kantaväestön ja maahanmuuttajien välillä koulussa viihtymisessä, ja etenkin 15-vuotiaiden, toisen sukupolven maahanmuuttajien osaaminen on keskimäärin heikompaa ja erot osaamisessa kantaväestön suhteen suurempia kuin ensimmäisen sukupolven maahanmuuttajien osaaminen, kun taustamuuttujat vakioidaan. (OECD, PISA). Nuorten ohjaushenkilöstölle tulee tarjota parempia konkreettisia välineitä maahanmuuttajapoikien ylisukupolvisen syrjäytymisen kohtaamiseen ja ehkäisemiseen koulumaailmassa. OECD:n tulokset huomioiden kehitystyöhön on hyvä hankkia kansainvälistä kokemusten- ja tiedonvaihtoa.

Hanke kytkeytyi Metropolian pitkäjänteiseen kehittämiseen ja yhteistyöhön pääkaupunkiseudun nuorisoalan toimijoiden ja oppilaitosten kanssa. Keskeisenä huomiona nousi esiin tarve rakentaa kiinnittymistä ja luottamusta vahvistamalla yhteisöllisiä tukirakenteita koulun ja vapaa-ajan aktiviteetteja tarjoavan kolmannen sektorin kanssa, ja kehittää pelillisyyden mahdollisuuksia. Maahanmuuttajataustaisten nuorten poikien osallisuuden tukemisessa ei ole riittävästä tartuttu ylisukupolvisen syrjäytymisen ehkäisyyn ja näkökulmaan peruskoulun päättymisen nivelvaiheessa.

Hankkeessa tehtiin opiskelijatyönä kaksi kirjallisuuskatsausta ja aloitettiin yksi opinnäytetyö maahanmuuttajataustaisten poikien perusopetuksesta toiselle asteelle siirtymiseen vaikuttavista tekijöistä huomioiden ylisukupolviset tekijät.

Lisäksi tutustuttiin EUSBSR PA Educationin ja erityisesti lippulaivahanke School to Work (S2W) – combating early school leaving and NEETs (Not in Employment, Education or Training) toimiin, sekä kotimaisiin, nuorten kiinnittymistä eri tavoin tukeviin hankkeisiin ja niiden toimenpiteisiin.

Luodun konsortion yhteiskehittelyssä tehtiin hankesuunnitelma, jossa kehitetään sosiaalisia innovaatiota maahanmuuttajataustaisten 15-18-vuotiaiden poikien ylisukupolvisen syrjäytymisen ehkäisyyn, yhteiskehittelyssä maahanmuuttajataustaisten poikien, perusopetuksen ja toisen asteen nivelvaiheessa työskentelevien ohjaajien ja harrastetoimintaa tarjoavien kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Hankkeen toimenpiteitä olivat tiivistetysti
- hankkeen konkreettisten toimenpiteiden yhteiskehittely tulevien kohderyhmien ja kumppaneiden kanssa
- kv-kumppaneiden etsiminen, kv-yhteistyön sisällöistä sopiminen, kv-lisäarvon kuvaus ja kumppanuussopimuksen valmistelu.

Hankkeen tuloksena syntyi
- hankehakemus CONNEXT - for Inclusion kansainvälisen yhteistyön ESR-hakuun
- Työpaja: Maahanmuuttajamiesten koulutusunelmat - toisen asteen yhteys 2.5.2018, yhteistyössä v 2018 Maahanmuuttajamiestyön foorumia koordinoivan Miessakit ry:n kanssa
- kaksi kirjallisuuskatsausta
- nettisivusto, http://www.metropolia.fi/en/research-development-and-innovation/all-projects/the-trust-game/