Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21198

Hankkeen nimi: Circus Maximus

Toimintalinja: 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Erityistavoite: 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2018 ja päättyy 31.5.2020

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2472908-2

Jakeluosoite: PL 68 (Patteristonkatu 3 D)

Puhelinnumero: 040 655 0555

Postinumero: 50101

Postitoimipaikka: Mikkeli

WWW-osoite: http://www.xamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Henna Ström-Kallio

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: henna.strom-kallio(at)xamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 044 702 8252

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Haminan Teinisirkus ry, 1006955-4

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Nuorten osallisuuteen ja hyvinvointiin voidaan vaikuttaa ennaltaehkäisevän nuorisotyön ja/tai nuorisotyömäisen toiminnan avulla.Circus Maximus hankkeessa syrjäytymisuhan alla olevan nuoren yksilöllinen tuki yhdistyy ryhmätoimintaan sosiaalisen sirkuksen keinoin Haminassa. Tavoitteena on tukea elämään, koulutukseen tai työhön tarvittavien asioiden harjoittelua . Välineinä ovat toiminnalliset ryhmät, vertaistuki, ja vapaaehtoinen osallistuminen. Nuorille tarjotaan mielekästä, innostavaa, liikunnallista, tavoitteellista ja luovaa toimintaa, jossa myös yhdistyvät sosiaaliset ja terveydelliset hyödyt mitattavassa ja vaikuttavassa muodossa. Hankkeen uutuusarvona ovat muun muassa sosiaalisen sirkuksen menetelmien pilotointi luontoavusteisten menetelmien kanssa, sekä yhteistyö Xamkin yhteisöpedagogiikan kanssa. Hankkeen työpajoissa menetelmiin kuuluvat sirkustaiteen menetelmät, kuten jonglööraus, kiinalaiset lautaset ja akrobatia. Lyhyellä aikavälillä hanke tukee nuorten toimintakykyä ja pitkällä aikavälillä vahvistaa heidän koulutus- ja työelämävalmiuksiaan, sekä tarjoaa uusia näköaloja tulevaisuutta varten. Sosiaalisen sirkuksen monipuolisuus antaa valmiuksia hyvin monenlaisille koulutusaloille ja työtehtäviin (sirkustaide, puvustus, lavastus, puhe- ja ilmaisutaidot, valo- ja äänitekniikka, teatteritaide jne.). Hankkeen päätyttyä pilotoitua sosiaalisen sirkuksen toimintaa juurrutetaan laajemmin Kymenlaaksossa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Nuorten osallisuutta edistävä hanke yleisesti 15-29-vuotiaille ja syrjäytymisuhan alla oleville nuorille; erityisesti sosiaalisesti aroille tai syrjäänvetäytyville nuorille – myös pojille. Kohderyhmä tavoitetaan Haminan kaupungin toimijoiden kautta sekä tarvittaessa etsivän nuorisotyön välityksellä.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Nuoriso- ja sosiaalialan toimijat ja opiskelijat; Haminan kaupungin kulttuuritoiminta.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 58 317

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 26 429

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 99 697

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 35 168

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kymenlaakso

Seutukunnat: Kotkan-Haminan

Kunnat: Hamina

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 16

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen valmistelun aikana on perehdytty sirkustoiminnasta tehtyyn tutkimukseen ja hankekokemuksiin, joita on raportoitu. Näiden pohjalta tiedetään, että tällä hetkellä sirkustoiminta ja yleensä luovan ilmaisun harrastukset/toiminnat vetävät puoleensa enemmän tyttöjä. Alueellisten tilastojen valossa samalla tiedetään, että syrjäytyminen koskee enemmän poikia/nuoria miehiä (kun kyseessä koulutukseen, työhön tai osallistuvaan kansalaistoimintaan kiinnittyminen). Sirkustoiminnassa on aikaisempina vuosikymmeninä ollut mukana enemmän poikia.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen aikana on tarpeen saada yleiskäsitys nykytilasta Haminassa siitä, miten pitkälle erilaiset harrastukset ja aktiviteetit, kuten sirkustoiminta, ovat sukupuolittuneita nuorten mielikuvissa tai toimintojen toteutustavoissa ja markkinoinnissa, ja miten mahdollista sukupuolittuneisuutta voitaisiin ennaltaehkäistä. Hankkeen toteutuksessa huomioidaan se seikka, että nuorten miesten rekrytointiin hankkeeseen tarvitaan resursointia.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Sukupuolten tasa-arvon edistäminen ei ole hankkeen päätavoite, mutta hankkeen päätavoite on osallistaa toimintaan tasapuolisesti sekä naisia että miehiä. Sitä kautta myös tasa-arvon toteutuminen edistyy.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 4 4
Sosiaalisen sirkustoiminnan mallin kehittäminen nuorisoalan palveluihin (osallistujan kannalta).
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 0
Hankkeen uutuusarvona on nuorten hyvinvoinnin edistäminen uusia osallistavia menetelmiä pilotoiden (sosiaalinen ja nuorisotyömäinen sirkustoiminta). Nuorten osallisuuteen ja hyvinvointiin voidaan vaikuttaa ennaltaehkäisevän nuorisotyön ja/tai nuorisotyömäisen toiminnan avulla. Osallisuuden kokemuksilla voidaan vahvistaa resilienssiä ja positiivisen mielenterveyden ylläpitämistä. Ennaltaehkäisevällä ryhmätoiminnalla ja muilla kuin ongelma-keskeisillä menetelmillä nuoren psyykkisiä, fyysisiä ja sosiaalisia taitoja voidaan edistää ja kasvattaa ennen kuin ongelmat eskaloituvat.
Tasa-arvon edistäminen 7 4
Sirkustoimintaan osallistuu tilastojen mukaan enemmän tyttöjä kuin poikia. Hankkeessa edistetään arkojen sekä syrjäänvetäytyvien nuorten osallistumista. Hankkeessa suunnataan erityisiä toimenpiteitä poikien osallistumiseen ja kiinnitetään huomiota osallistumisen esteisiin.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 6 4
Sirkustoimintaa tarjotaan tasapuolisesti ihan kaikille nuorille, mutta siten, että esimerkiksi osatyökykyisten henkilöiden mahdolliset erityistarpeita (kuten esimerkiksi kyyditystarpeita) järjestetään. Liikuntaesteiset nuoret voivat osallistua muihin kuin esim. akrobatia-harjoitteluun; esimerkiksi he voivat osallistua lavastuksenja muun esitystoteutuksen suunnitteluun. Sirkustoimintaa voidaan viedä sinne, missä nuoret ovat, jolloin vältetään esteellisyyttä.Hankkeeseen kutsutaan osallistumaan nuoria kaikenlaisista taustoista, esimerkiksi maahanmuuttajataustaisten nuorten tuen tarpeet huomioiden. Fyysinen toiminta ei esimerkiksi vaadi hyvää suomen kielen taitoa. Hanke avaa ovia niille nuorille, joille osallistuminen on haastavampaa ja jotka eivät ole itseohjautuvia.Hankkeessa jokaiselle nuorelle löytyy sopivia tehtäviä sirkustoiminnassa.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-