Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21200

Hankkeen nimi: Tavoitteena Exhange for Empowerment -hanke EfE

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2018 ja päättyy 10.5.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Työväen Sivistysliitto TSL ry

Organisaatiotyyppi: Muu oppilaitos

Y-tunnus: 0215382-8

Jakeluosoite: Siltasaarenkatu 18 - 20 A , 6. krs.

Puhelinnumero: 020 745 7600

Postinumero: 00530

Postitoimipaikka: Helsinki

WWW-osoite: http://www.tsl.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Mervi Ylitalo

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: hankekeskuksen päällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: mervi.ylitalo(at)tsl.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 044 512 2062

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tässä hankkeessa valmistellaan rahoitushakemusta kansainväliseen yhteishankkeeseen Exchange for Empowerment, EfE, ja käynnistetään jo sen ensimmäisiä toimia Suomessa. Työväen Sivistysliitto TSL valmistelee EfE-hanketta yhteistyössä hankkeen koordinaattorin Ruotsin ABF:n ja neljän muun ulkomaisen kumppaniorganisaation kanssa. Kumppanit ovat Ruotsin ja Suomen lisäksi Iso-Britanniasta, Italiasta ja Ranskasta. Valmisteluhankkeessa rakennetaan kansainvälistä kumppanuutta, täsmennetään kansainvälisen yhteistyön sisällöt ja laaditaan kumppanuussopimus.

Kansainväliseen EfE-yhteishankkeeseen suunniteltavia toimenpiteitä Suomessa valmistellaan yhteistyössä Ote työhön -hankkeen osatoteuttajien ja yhteistyötahojen kanssa. Valmisteltavaa EfE-hanketta tullaan toteuttamaan kansallisen Ote työhön ESR-hankkeen kanssa niin, että Ote työhön -hankkeessa syntyviä toimintamalleja ja hyviä käytäntöjä arvioidaan, kehitetään edelleen ja levitetään kansainvälisessä kumppanuudessa. Ote työhön -hankkeessa opitaan vastavuoroisesti kansainvälisiltä kumppaneilta. Varsinaisen EfE-yhteishankkeen tavoite on kehittää kansainvälisesti vertaillen ja arvioiden entistä tehokkaampia menetelmiä maahanmuuttajien kotoutumisen edistämiseksi. Siinä kehitetään menetelmiä, joilla informaali oppiminen voidaan ottaa maahanmuuttajien kotouttamisessa entistä tehokkaampaan käyttöön. Varsinaisen hankkeen tavoite on vahvistaa erityisesti maahanmuuttajanaisten kotoutumista ja työllistymistä Euroopassa.

Valmisteluhankkeen tuloksena syntyy kansainväliseen EfE-yhteishankkeeseen osallistumisen rahoittamiseksi hyvä hakemus Euroopan sosiaalirahaston kansainvälisen yhteistyön hankehakuun 11.5.2018.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Tässä valmisteluhankkeessa ei ole varsinaista kohderyhmää.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Valmisteluhankkeesta tulevat välillisesti hyötymään Ote työhön -hankkeen osatoteuttajien organisaatiot ja läheiset sidosryhmät: kun varsinainen hanke toteutuu hyvän valmistelun kautta, nämä tahot hyötyvät Suomessa. EU:n tasolla välillisiä kohderyhmiä ovat EfE-hanketta suunnittelevat organisaatiot ja näiden sidosryhmät kumppanuusmaissa.

Valmisteluvaiheen välillisinä hyödynsaajina voidaan nähdä EfE-hankkeen varsinaiset kohderyhmät. Varsinaisen hankkeen varsinaisina kohderyhminä ja hyödyn saajina ovat maahanmuuttajataustaiset henkilöt, jotka ovat työtä ja opiskelupaikkaa vailla, ja näistä erityisesti vaikeasti työllistyvät, matalasti koulutetut naiset ja pitkään työmarkkinoilta poissa olleet maahanmuuttajataustaiset kotiäidit.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 14 910

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 13 573

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 14 910

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 13 573

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pirkanmaa, Uusimaa

Seutukunnat: Helsingin, Tampereen

Kunnat: Tampere, Espoo, Vantaa, Ylöjärvi, Helsinki

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Siltasaarenkatu 18-20A

Postinumero: 00530

Postitoimipaikka: Helsinki

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Taustana on hyödynnetty muun muassa Sosiaali- ja terveysministeriö vuonna 2016 julkaistua selvitystä maahanmuuttajanaisten ja -miesten asemasta ja sukupuolten tasa-arvosta. Hankkeessa käsiteltävät teemat ovat hyvin sukupuolittuneita ja tästä syystä hankkeessa tulee noudattaa sukupuolisensitiivistä lähestymistapaa.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Tilastojen mukaan vieraskielisessä väestössä sukupuolten välinen ero työllisyysasteessa on kantaväestöä selkeämpi. Useimmiten pitkittynyt työmarkkinoilta poissa olo koskettaa erityisesti naisia. Tästä syystä valmisteltava hanke pyrkii dokumentoimaan, arvioimaan ja kehittämään erityisesti naisten kotoutumista ja työllistymistä edistäviä malleja.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Vaikka valmisteltavassa hankkeessa kohderyhmässä korostuu naisten osuus, valmistelevan hankkeen päätavoite ei ole edistää sukupuolten tasa-arvoa.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 8
Valmistellaan hanketta, jonka toiminnot vahvistavat merkittävästi kohderyhmän, maahanmuuttajataustaisten naisten osallisuutta yhteiskuntaan ja sitä kautta hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 0 8
Valmisteluhankkeessa kiinnitetään erityistä huomiota naisten ja miesten taloudellisen ja sosiaalisen tasa-arvon vahvistamiseen. Suunnitellaan hanketta, joka tukee erityisesti maahanmuuttajataustaisten naisten kototumista ja työllistymistä. Suunniteltava hanke edistää hyviä väestösuhteita.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 8
Suunnitellaan hanketta, joka lisää maahanmuuttajataustaisten henkilöiden mahdollisuuksia osallistua yhdenvertaisesti työelämään ja kansalaisyhteiskuntaan.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen tavoite oli valmistella kansainväliseen ESR-hakuun 11.5.2018, TL 3 Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus, erityistavoite 6.1 Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen. Kohderyhmäksi määriteltiin erityisesti naiset. Tuloksena syntyi hankehakemus no. 104001, sekä kansainvälisen yhteistyön sopimus TCA, joka jätettiin viranomaiskäsittelyyn 9.5.2018 nimellä Empowering Migrants for Employment EME. Hankkeen päämääränä on, että maahanmuuttajataustaisten työllistymistä on parannettu vastavuoroisesti toisilta kumppaneilta opittujen hyvien käytäntöjen arvioinnin, soveltamisen ja testaamisen myötä. Hankkeella on edistetty pitkään työttömänä olleiden, erityisesti heikossa asemassa olevien maahanmuuttajanaisten, voimaantumista ja siirtymistä työhön. Tavoitteena on, että yhteistyössä kv-kumppaneiden kanssa arvioidaan ja testataan parhaita käytäntöjä tunnistaa ja tunnustaa kohderyhmän osaamista ja osaamispotentiaalia sekä ohjata sen perusteella koulutus- tai työllistymispoluille. Lisäksi tavoitteena on vastavuoroisen oppimisen kautta tunnistaa, tehdä näkyväksi, arvioida ja levittää laajempaan käyttöön parhaat käytännöt tukemaan maahanmuuttajien kotoutumista, osallisuutta ja työelämään siirtymistä. Kv-yhteistyössä opittuja toimintamalleja pilotoidaan kansallisissa toimenpiteissä. Vastavuoroisen oppimisen prosessista ja parhaista käytännöistä tuotetaan menetelmäopas toimenpidesuosituksineen.
Hakemus jätettiin yhteishankkeena Siltavalmennus ry:n, Tampereen aikuiskoulutuskeskuksen, Helsingin aikuisopiston ja Tampereen yliopiston kasvatustieteiden laitoksen kanssa. Kansainvälinen kumppanuus (TCA) solmittiin Arbetarnas bildningsförbund ABF:n, Piteån kunnan ja Belgiassa Emancipatie Via Arbeid EVA:n kanssa. Yhteishankkeella halutaan jatkossa edistää hyvinvointia, tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta niin sosiaalisesti, kulttuurisesti kuin yhteiskunnallisesti. Toimenpiteiden vaikuttavuuden ja tulosten mittaamista ohjaavat indikaattorit määritellään yhteishankkeen alkuvaiheessa, mikäli hanke saa rahoituksen syksyllä 2018.