Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21203

Hankkeen nimi: Po1nt on Chat

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2018 ja päättyy 31.12.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kuopion kaupunki

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0171450-7

Jakeluosoite: Vuorikatu 27

Puhelinnumero: 0447182665

Postinumero: 70100

Postitoimipaikka: Kuopio

WWW-osoite: http://www.po1nt.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: MORKO MIINA JOHANNA

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Po1nt-koordinaattori

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: miina.morko(at)kuopio.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0447181901

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Po1nt on Chat -hankkeen taustalla on Po1nt-alueen (Heinävesi, Iisalmi, Kangasniemi, Kuopio, Lapinlahti, Mikkeli, Pertunmaa, Pieksämäki, Puumala, Siilinjärvi, Varkaus ja Vieremä) nuorisotyöntekijöiden yhteinen visio siitä, mihin suuntaan nuorille tarjottavia digitaalisia välineitä ja menetelmiä tulee kehittää, jotta ne vastaavat nykyajan vaatimia tarpeita digitaalisten palveluiden osalta. Po1nt on Chat -hankkeen avulla kehitetään täysin uudenlainen tapa tehdä tieto- ja neuvontatyötä verkkovälitteisesti. Kehittämistyön tueksi hankkeessa toteutetaan yksi tutustumismatka Euroopan alueelle. Matkan avulla saadaan arvokasta tietoa ja näkökulmia verkkotyömuotojen kehittämistä varten.

Käynnistyvässä hankkeessa kehitetään monimediaisia online-palveluita, joita ovat Po1nt.Ai -chattibotti, chat-toimintojen kokonaisuus, jossa hyödynnetään viestintämahdollisuuksia kuvan, videon, äänen ja tekstin kautta. Yhtenä online-palveluna hankkeessa käynnistyy nivelvaiheita tukeva verkkovälitteinen läksytukipalvelu.

Po1nt.Ai -chattibotti hyödyntää tekoälyä verkkovastaamisessa. Hankkeen aikana botille luodaan “aivot”, eli määritetään moniammatillisesti kysymysten ja vastausten raamit. Yhteistyöllä botti opetetaan vastaamaan nuorten tieto- ja neuvontatyön ammattilaisten tarpeita sekä toimimaan parhaimman mukaan asiakkaita palvellen.

Po1nt-alustalla nuorten ohjauksessa hyödynnetään uusia ja jo yleisesti olemassa olevia verkko-ohjauksen välineitä. Nuorille tarjotaan mahdollisuus uudenlaiseen online-chattiin, jossa yhteyden voi ottaa videolla, kuvalla, ääniviestinä tai kirjoittamalla, joka huomioi nuorten erilaiset olosuhteet sekä edistää alueen nuorten yhdenvertaisuutta. Sosiaalista mediaa käytetään aktiivisena kanavana nuorten ohjauksessa.

Po1nt on Chat -hankkeen avulla palvelutarjontaa laajennetaan tuomalla hankealueelle verkkovälitteisen läksytuen mahdollisuus. Läksytuki on nuoren vapaa-ajalla tarjottava tukipalvelu läksyjen tekemiseen. Nuori voi ottaa yhteyttä palveluun haluamallaan välineellä ja häntä läksyissä auttaa hankkeen aikana koulutetut vapaaehtoiset. Läksytuen käyttöönotossa hyödynnämme hankealueella jo olemassa olevaa tietoa.

Hankkeessa luodaan kodin, koulun ja nuorisotyön välinen yhteistyömalli, joka tukee nuoren kasvua ja kehitystä kokonaisvaltaisesti. Uudet online -palvelut tukevat myönteistä vanhemmuutta sekä kodin, koulun ja nuorisotyön yhteistyötä. Verkkopalveluja kohdennetaan myös vanhempien käyttöön kouluajan ulkopuolella. Yhdessä oppilaitosten kanssa luodaan rakenteet toiminnan juurtumiseksi nuorille ja perheille.

Hankkeella on yhdyshenkilöt kunnissa, joille on valmisteltu työtehtäviä hankkeen tavoitteiden toteutumiseksi. Yhtenä tärkeänä tehtävänä on osallistua hankkeen toimintoihin ja toimia tiedonvälittäjänä sekä olla linkkinä oppilaitoksiin. Hanketta arvioimaan muodostetaan nuorten raati. Hankkeen yhdyshenkilöt kokoavat omalta paikkakunnaltaan 3-5 nuoren ryhmän, jonka kanssa online-palveluita kehitetään ja arvioidaan. Nuorten raadit yhdyshenkilöineen kokoontuvat kerran vuodessa yhteiselle viikonloppuleirille pohtimaan, kuinka hankkeen toimintoja kehitetään ja mihin suuntaan nuorille tarjottavia online –palveluita tulisi ylipäätään viedä. Hankealueen 36-60 nuoren raati pitää yhteyttä hyödyntämällä verkkotyöskentelymuotoja.

Hankkeessa työskentelee osa-aikainen hankepäällikkö sekä täysiaikainen hanketyöntekijä. Yhdyshenkilöitä hankealueella on 12 hlöä.

Po1nt on Chat -hankkeen jälkeen Savon alueella voidaan tarjota laadukkaat, yhdenvertaisemmat verkkovälitteiset palvelut asuinpaikasta riippumatta. Fyysisten rajojen merkitys hälvenee ja seudullisella verkostolla on mahdollista palvella koko Savon alueen nuoria. Verkoston toimijoiden henkilökohtaisia vahvuuksia voidaan hyödyntää ja säännölliset verkostotapaamiset sekä alueen toimijoille tarjottavat koulutukset tukevat työmuotoa Savossa. Aito kohtaaminen ja dialogisuus niin nuorten kuin toimijoidenkin kesken voimistuu. Koulun ja kodin toimivan yhteistyön sekä tiedonkulun positiivinen kehittyminen hankealueella kasvaa myös nuoren vapaa-ajalla. Toimiva, tekoälyä hyödyntävä chattibotti Po1nt.Ai palvelee asiakkaita Po1nt.fi –sivuston alla. Hankkeen jälkeen kunnissa on myös mahdollisuus toteuttaa läksytuki -toimintaa. Nuoret ja vanhemmat voivat ottaa yhteyttä hyödyntämällä erilaisia mediamuotoja sekä sosiaalisen median kanavia. Alueen toimijoiden tieto- ja neuvontatyön osaaminen lisääntyy.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ovat nuorisotyön ammattilaiset, eri yhteistyökumppanit, sidosryhmät, oppilaitokset sekä muut yläkouluikäisten ja nivelvaiheessa olevien nuorten parissa työtä tekevät henkilöt.

Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ovat myös työvälineitä pilotoivat nuoret eli nuorisoraadit. Hankkeen aikana hankekunnista kootaan 30-50 nuoren edustajajoukko käyttämään ja arvioimaan palvelukokonaisuutta. Nuorisoraadit koostuvat eri kokoisten ja eri puolella Savoa sijaitsevien kuntien nuorista. Nuorisotyöntekijät ovat avainasemassa näiden nuorten valikoimisessa. Raati toteuttaa arviointeja 2-4 kertaa vuodessa. Arvioitavia välineitä ovat: Po1nt.Ai -chattibotti, läksytukipalvelu, sosiaalinen media ja sovellukset.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Tässä hankkeessa keskitytään välillisesti yläkouluikäisiin nuoriin ja tuetaan heidän nivelvaiheita yläkouluun siirryttäessä ja taas toisen asteen opintoihin. Välillisenä kohderyhmänä ovat Po1nt-alueen 12-18-vuotiaat nuoret, joita on yhteensä 20 770 (Tilastokeskus 2016). Rakenteellisesti nuoret jakautuvat niin, että hankealueen suuremmissa kaupungeissa (Kuopio ja Mikkeli) nuoria on 12 340, keskisuurissa kunnissa (Iisalmi, Siilinjärvi, Varkaus ja Pieksämäki) nuoria on 6464 ja alueen pienissä kunnissa on nuoria yhteensä 1765 kappaletta. Kuopion liitosalueilla nuoria on 2287.

Nuorten ympärillä on useita toimijoita, jotka tukevat nuorten kiinnittymistä koulutukseen ja työelämään. Hankkeessa sekä yleisesti tieto- ja neuvontatyössä huomioidaan nuoren verkoston toimijat yhteistoimijoina. Hankkeessa painotetaan koulun, nuorisopalvelujen ja tieto- ja neuvontatyön verkostoitumista sekä nuoren perheen ja kasvuympäristön huomioimista yhtenä tärkeänä tukimuotona.

Nivelvaiheessa oleville nuorille kohdennetaan toimenpiteitä, kuten läksytukipalvelu. Läksytukea nuorille tarjoaa hankekuntien nuorisotyötekijät sekä koulutetut vapaaehtoiset nuoren vapaa-ajalla. Läksytukea tarvitsevat nuoret valikoituvat hankkeen uuden verkoston toimesta. Läksytuki toteutuu po1nt.fi -verkkoalustalla.

Vanhemmuutta tuetaan hankkeen aikana kehitettävällä online-palvelulla, joka vastaa erilaisiin perheiden tiedontarpeisiin ja joka on käytettävissä vapaa-ajalla. Tieto- ja neuvontapalvelusta tiedotetaan pääasiallisesti koulun eri viestintäkanavien kautta yhteistyössä koulun henkilökunnan kanssa. Näitä viestikanavia ovat esimerkiksi vanhempainillat, Wilma -järjestelmä sekä koulun luontaiset kontaktit (kuraattori, opo, nuorisotyöntekijä...).

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 170 660

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 140 152

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 264 660

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 217 348

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo, Etelä-Savo

Seutukunnat: Mikkelin, Varkauden, Kuopion, Savonlinnan, Ylä-Savon, Pieksämäen

Kunnat: Mikkeli, Siilinjärvi, Pertunmaa, Kangasniemi, Puumala, Kuopio, Pieksämäki, Lapinlahti, Varkaus, Heinävesi, Vieremä, Iisalmi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 328

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen kohderyhmän henkilöotannan (Tilastokeskus) mukaan sukupuoli jakaantuu miesten osalta 10669 yksilöön ja naisten osalta 10101 yksilöön. Tämä huomioidaan verkkopalvelussa. Verkkotyöskentelyssä kaiken kaikkiaan palvelut tuotetaan sukupuolettomina, joten hankkeen toimenpiteet eivät kohdennu toimintaympäristön vuoksi mihinkään sukupuoleen.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toimenpiteet kohdistuvat yhtälailla poikiin ja tyttöihin ja heidän elämävalmiuksien edistämiseen. Verkkopalvelussa ja verkkovälitteisessä kohtaamistyössä ei voida todentaa 100% asiakkaiden sukupuolta, jonka vuoksi palvelut tarjotaan sukupuolineutraalisti ja/tai sukupuoli huomioiden.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen on tärkeää, mutta se ei ole tämän hankkeen päätavoite. Sukupuolisiin kysymyksiin ja asioihin kuitenkin kiinnitetään huomiota sekä niihin voidaan tieto- ja neuvontatyössä paneutua myös menetelmällisesti.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 7 7
Hankkeen aikana saaduilla tuloksilla edistetään nuorten koulu- ja työelämävalmiuksia, jotka välillisesti ja pitkällä aikavälillä vaikuttavat paikalliseen elinkeinorakenteeseen.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 10
Hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan digitaalisia välineitä, jotka tukevat nuoren elämävalmiuksia.
Liikkuminen ja logistiikka 10 10
Hankkeen koulutukset keskitetään ja järjestetään osittain verkkovälitteisesti ja näin ollen liikkumiseen kiinnitetään huomiota. Hankealueella on useita pieni paikkakuntia, joiden alueella asuvilla nuorilla on pitkät fyysiset välimatkat ohjaus- ja neuvontapalveluihin.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 10
Hanke edistää alueen nuorten hyvinvointia merkittävästi verkkovälitteisillä palveluilla. Hankkeessa luodaan nuorten syrjäytymistä ehkäiseviä digitaalisia toimintamalleja ja palveluita, jotka tukevat opintojen loppuun saattamista ja valmiuksia hakeutua työelämään.
Tasa-arvon edistäminen 10 10
Hanke edistää tasa-arvoisesti kaikkien alueen kohderyhmän tasavertaista oikeutta tietoon ja neuvontaan.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 10 10
Verkkovälitteisten palvelujen kautta tuetaan erityisesti niitä nuoria jotka asuvat kaukana ja joilla on suuret haasteet saavuttaa fyysinen palvelujärjestelmä. Verkkopalvelussa on huomioitu myös viittomakielen ja selkokielen käyttäjä. Maahanmuuttajille tarjotaan Tulkkipalveluita pystytään hyödyntämään tarpeen mukaan.
Kulttuuriympäristö 8 8
Hankkeella laajennetaan digitaalista verkkokulttuuria hyötykäyttöön nuorten eduksi.
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Po1nt on Chat -hankkeen taustalla oli Po1nt-alueen (2018-2019: Heinävesi, Iisalmi, Kangasniemi, Kuopio, Lapinlahti, Mikkeli, Pertunmaa, Pieksämäki, Puumala, Varkaus ja Vieremä) nuorisotyöntekijöiden yhteinen visio siitä, mihin suuntaan nuorille tarjottavia digitaalisia välineitä ja menetelmiä tulee kehittää, jotta ne vastaavat nykyajan vaatimia tarpeita digitaalisten palveluiden osalta. Po1nt on Chat -hankkeen avulla kehitettiin uudenlainen tapa tehdä tieto- ja neuvontatyötä verkkovälitteisesti.

Hankeaikana Po1ntin verkkosivuille tuotiin chat-palvelukokonaisuus, joka sisältää kaksikanavaisen live chatin ja chatbot-tietokoneohjelman. Po1ntin chatbot on koottu moniammatillisissa yhteiskehittämispäivissä hankeaikana. Chatbot tarjoaa tietoa nuorten elämää koskevista asioista ja ohjaa käyttäjää eteenpäin muihin palveluihin.

Live chatissa on mahdollisuus kirjoittamisen lisäksi viestiä videon ja äänipuhelun kautta. Live chatin Läksy-chat -kanavalla tarjotaan verkkovälitteistä tukea läksyjen tekemiseen ja koulunkäyntiin liittyvissä pulmissa. Läksy-chatissa vastaajana toimivat Savonian, XAMKin ja HUMAKin yhteisöpedagogi- ja sosionomiopiskelijat.

Toinen live chatin kanavista on Po1nt-chat, jossa pääsee keskustelemaan nuorisotyöntekijän kanssa muista mieltä painavista asioista. Po1nt-chatissa toteutetaan myös teemachatteja, kuten hankeaikana Nuorisoasuntoliitto NAL ryn kanssa yhteistyössä toteutettu Asumisen teemachat. Verkkopalveluja kohdennetaan myös vanhempien käyttöön kouluajan ulkopuolella.

Hankkeessa työskenteli osa-aikainen hankepäällikkö ja täysiaikainen hankesuunnittelija. Hankkeella oli yhdyshenkilöt kunnissa, joille oli valmisteltu työtehtäviä hankkeen tavoitteiden toteutumiseksi. Yhdyshenkilöitä oli joka kunnassa yksi, eli koko hankkeessa yhteensä kaksitoista. Yhdyshenkilöt osallistuivat hankkeen toimintoihin ja toimivat tiedonvälittäjinä omissa kunnissaan. Hanketta arvioimaan koottiin nuorisoraati, johon hankkeen yhdyshenkilöt kokosivat omalta paikkakunnaltaan noin 3-5 nuoren ryhmän. Nuorisoraati arvioi Po1nt on Chat -hankkeen toimintoja ja palveluita.

Hankkeen jälkeen Po1nt tarjoaa laadukkaat, yhdenvertaisemmat verkkopalvelut alueellaan. Reaaliaikaisuus ja henkilökohtaisuus vastaamisessa lisääntyy chat-palvelukokonaisuuden myötä.