Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21205

Hankkeen nimi: AMAL - TOIVO. Tukea, osallisuutta, iloa ja voimaa maahanmuuttajanaisille.

Toimintalinja: 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Erityistavoite: 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.2.2018 ja päättyy 31.12.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lahden ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2630644-6

Jakeluosoite: Niemenkatu 73

Puhelinnumero: 03 828 18

Postinumero: 15140

Postitoimipaikka: Lahti

WWW-osoite: http://www.lamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Margit Anttila

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: projektikoordinaattori

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: margit.anttila(at)lamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 044 708 1466

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Lahden kaupunki, Osallisuus ja hyvinvointipalvelut, Maahanmuuttotyö, 0149669-3
Koulutuskeskus Salpaus, 0993644-6

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

AMAL - TOIVO. Tukea, osallisuutta, iloa ja voimaa maahanmuuttajanaisille -hankkeen kohderyhmänä ovat arabitaustaiset maahanmuuttajanaiset, jotka syystä tai toisesta ovat palveluiden ulottumattomissa ja erityisen haavoittuvassa asemassa (esim. kotiäidit, luku- ja kirjoitustaidottomat), ja siten vaarassa jäädä kokonaan opiskelu- ja työmarkkinoiden ulkopuolelle. Syynä voi olla esimerkiksi se, että he eivät ole osallistuneet kotoutumiskoulutukseen lainkaan tai ovat sen syystä tai toisesta keskeyttäneet.

Hankkeen avulla luodaan malli, joka sisältää 1) kohderyhmän tavoittamisen, 2) naisten tilanteen kartoittamisen ja tarvittaessa ohjauksen esim. lääkäripalveluihin, 3) ryhmämuotoisen tukiprosessin, johon sisältyy ohjausta, vertaistukea ja koulutusta (kieli-, kulttuuri-, yhteiskuntatietoutta sekä identiteetin vahvistamiseen tähtäävää toimintaa) sekä 4) jatkopolun suunnittelun. Mallin keskeisiä elementtejä ovat osaamisen tunnistaminen, voimaantuminen ja vertaistuki.

Malli rakennetaan ja pilotoidaan Päijät-Hämeen alueella hanketoimijoiden ja sidosryhmän yhteistyönä. Hanketoimijoita ovat Lahden ammattikorkeakoulu, Koulutuskeskus Salpaus ja Lahden kaupungin Osallisuus ja hyvinvointipalvelut/Alueellinen integraatiopalvelupiste Alipi. Sidosryhmään kuuluu toimijoita 3. sektorilta, tuki- ja ohjauspalveluista, perusopetuksesta, vapaansivistystyön puolelta, hyvinvointikuntayhtymästä. Sidosryhmä auttaa paitsi naisten tavoittamisessa, myös henkilökohtaisten polkujen luomisessa ja kunkin omaan elämäntilanteeseen ja kiinnostuksen kohteisiin sopivien aktivointi- ja voimaannuttamistapojen löytämisessä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmänä ovat naiset, jotka eivät puhu suomea äidinkielenään, erityisesti sellaiset, jotka ovat

•pakolaistaustaisia
•arabikulttuureihin kuuluvia
•edelleen kotoajalla olevia tai kotoutumispalveluihin oikeutettuja

ja jotka eivät ole osallistuneet kotoutumiskoulutukseen tai joiden kotoutumiskoulutus on syystä toisesta keskeytynyt tai vaarassa keskeytyä.

Kotoutumistoimenpiteiden aikana maahanmuuttajataustaiset opiskelijat oppivat kieltä, kulttuuria sekä toimintatapoja, joiden avulla kotoutuminen helpottuu. Samalla he pääsevät osaksi ohjauspalveluita. Jos kotoutumiskoulutus keskeytyy tai jää pois kokonaan, henkilö on vaarassa syrjäytyä tai jäädä työmarkkinoiden/yhteiskunnan ulkopuolelle, sillä hänellä ei välttämättä ole taustatietoja omista mahdollisuuksistaan, oikeuksistaan tai edes kielitaitoa, joka jo arjen tilanteissa toimimiseen edellytetään. Kielitaidottomuus johtaa usein myös oman minä-kuvan laskuun, mikä taas johtaa yhä syvempään syrjäytymisriskiin. Tätä kierrettä hankkeella koitetaan ehkäistä voimaannuttavan toiminnan, ohjauksen ja vertaistuen avulla.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillinen kohderyhmä ovat syrjäytymisvaarassa tai jopa alistetussa asemassa olevien naisten perheenjäsenet, erityisesti lapset. Tuomalla naisia palveluiden piiriin ja voimaannuttamalla heitä, myös lapsille aukeaa uusia mahdollisuuksia. Tarvittaessa lapset ohjataan heille kohdennettujen tukitoimien piiriin, jos todetaan, että perheessä on esim. väkivaltaa tai muuta akuutteja toimenpiteitä vaativaa.

Toisena välillisenä kohderyhmänä on toimijaverkosto, jolla on hankkeen jälkeen käytössään toimintamalli kohderyhmään kuuluvien naisten auttamiseksi. Toimintamallia voidaan jatkossa kohdentaa myös muille kohderyhmille.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 74 999

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 67 091

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 100 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 89 455

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kymenlaakso, Päijät-Häme, Uusimaa

Seutukunnat: Porvoon, Kouvolan, Lahden

Kunnat: Kärkölä, Sysmä, Padasjoki, Lahti, Asikkala, Myrskylä, Pukkila, Hollola, Heinola, Hartola, Orimattila, Iitti

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 40

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen valmistelijat ovat tietoisia alueen maahanmuuttajaväestön rakenteesta mm. iän, sukupuolen ja lähtömaan suhteen (lähteenä mm. Tilastokeskuksen Väestö-tilastot). Hanke kuitenkin keskittyy vain naisiin, koska alueen toimijoiden kokemusten mukaan on olemassa kototumispalvleuidne ulkopuolella oleva ryhmä, joka koostuu erityisesti naisista.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Ohjauksen kehittämisessä huomioidaan erilaiset kulttuuriset tavat määritellä sukupuolirooleja. Ohjauksen kehittämisessä on mukana monikulttuurisuusasiantuntijoita Koulutuskeskus Salpauksesta ja Lahden ammattikorkeakoulusta. Hanke tukee naisia elämään suomalaisessa yhteiskunnassa ja tuntemaan oikeutensa Suomessa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Päätavoitteena ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ei merkityksellistä tässä hankkeessa.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei merkityksellistä tässä hankkeessa.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei merkityksellistä tässä hankkeessa.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei merkityksellistä tässä hankkeessa.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei merkityksellistä tässä hankkeessa.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Ei merkityksellistä tässä hankkeessa.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei merkityksellistä tässä hankkeessa.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 1 2
Hankkeen toimenpiteet tukevat kohderyhmän naisia takaisin kotoutumispolulla ja sitä kautta opintoihin ja/tai töihin.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Ei merkityksellistä tässä hankkeessa.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Ei merkityksellistä tässä hankkeessa.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 6 6
Hanke edistää maahanmuuttajanaisten hyvinvointia antamalla heille perustiedot ja taidot suomalaisessa yhteiskunnassa. Naisten kautta vaikutetaan koko perheen hyvinvointiin.
Tasa-arvon edistäminen 4 4
Osallistujien tiedot ja taidot kehittyvät ja heillä on paremmat mahdollisuudet tasavertaiseen ja aktiiviseen kansalaisuuteen.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 4 4
Osallistujien tiedot ja taidot kehittyvät ja heillä on paremmat mahdollisuudet tasavertaiseen ja aktiiviseen kansalaisuuteen.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei merkityksellistä tässä hankkeessa.
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei merkityksellistä tässä hankkeessa.

9 Loppuraportin tiivistelmä

AMAL-TOIVO. Tukea, osallisuutta, iloa ja voimaa maahanmuuttajanaisille – hankkeen kohderyhmänä ovat heikossa asemassa olevat arabiantaustaiset maahanmuuttajanaiset, jotka syystä tai toisesta ovat palveluiden ulottumattomissa, ja siten vaarassa jäädä kokonaan opiskelu- ja työmarkkinoiden ulkopuolelle. Syynä voi olla esimerkiksi se, että he eivät osallistuneet kotoutumiskoulutukseen lainkaan tai ovat sen syystä tai toisesta keskeyttäneet.
Hankkeen tavoitteena on luoda henkilökohtaisten tuettujen kotoutumispolkujen malli arabitaustaisille maahanmuuttajanaisille, jotka ovat vaarassa syrjäytyä yhteiskunnassa.
Lahden ammattikorkeakoulu, Koulutuskeskus Salpaus ja Lahden kaupunki lähtivät yhdessä hanketyönä rakentamaan mallia, jolla tavoitetaan kohderyhmä, kartoitetaan tilanne, tuetaan, koulutetaan ja joko ohjataan palveluiden piiriin tai mahdollistetaan ryhmämuotoinen tukiprosessi, jolloin naisille suunnitellaan jatkopolku sekä aktivoidaan mukaan yhteiskunnan toimintaan monen toimijan yhteistyönä. Hanke oli yhden vuoden mittainen.

Toiminta aloitettiin helmikuun alussa tapaamalla naisia ja kartoittamalla heidän elämäntilannetta, tuen tarpeita ja naisten toiveita ja ajatuksia liittyen asumiseen ja elämiseen Suomessa sekä olemiseen osana suomalaista yhteiskuntaa. Haastattelussa kartoitetaan myös kielitaitoa niin suomen kielen osalta kuin oman kielen luku- ja kirjoitustaidon osalta. Keskustelun pohjalta suunnitellaan yhdessä asiakkaan kanssa seuraavaa askelta ja osallistumista hankkeen toimintaan. Tilannekartoituksen jälkeen ollaan tarvittaessa yhteydessä viranomaisiin tai tahoon, joka on ohjannut naisen hankkeen piiriin. Toiminta järjestettiin niin, että naisia tavattiin kerran viikossa suomen kielen opettelun merkeissä. Toinen tapaamiskerta oli aina toiminnallinen, jolloin vierailimme eri paikoissa Lahdessa, harrastimme liikuntaa, vietimme aikaa yhdessä ja osallistuimme eri tapahtumiin.

Hankkeen aikana on kartoitettu kaiken kaikkiaan 32 (tavoite 40) naisen tilannetta. Tavoitettu useita kymmeniä eri maahanmuuttajatilaisuuksissa, -tapahtumissa ja suomen kielen koulutuksiin osallistuvien perheenjäsenten/tuttavien kautta. Ryhmätoimintaan sai tulla kotona hoidossa olevien lasten kanssa. Hankkeen aikana on jatkopolulle saatettu 15 naista.