Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21206

Hankkeen nimi: Future Professionals – ajoneuvo- ja logistiikka-alojen uudet osaamisvaatimukset

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2018 ja päättyy 30.4.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kouvolan Ammatillinen Aikuiskoulutussäätiö

Organisaatiotyyppi: Säätiö

Y-tunnus: 0161067-9

Jakeluosoite: Taitajantie 2

Puhelinnumero: 020 7879 200

Postinumero: 45100

Postitoimipaikka: Kouvola

WWW-osoite:

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Liena Silen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: yhteyspäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: liena.silen(at)kvlakk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0404826770

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Valmisteluhankkeen tavoitteena on suorittaa partnerihaku, viimeistellä kansainvälisen yhteistyön hankehakemus, sopia toteuttajakohtaisista painopisteistä ja työnjaosta sekä sitouttaa hanketoimijat yhteiseen kehittämiskumppanuuteen.

Valmisteluhankkeen toimenpiteitä ovat partnerihaku (ESF Transnational Platform ja muut verkostot), hanke/kehitystyöpaja kansainvälisen kumppanin kanssa, Skype-kokoukset ja muu yhteydenpito, työelämäkumppaneiden hankinta sekä hankehakemuksen viimeistely.

Valmisteluhankkeen tuloksena on kansainvälinen yhteistyöhankehakemus ja sitoutunut hankeverkosto

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Valmisteluhankkeen kohderyhmänä ovat kumppanioppilaitokset ja verkostoon mukaan tulevat työelämän kumppanit

4.2 Välilliset kohderyhmät

Suoraa välillistä kohderyhmää ei tämän valmisteluhankkeen aikana vielä ole. Jatkossa välillisenä kohderyhmänä tulevat toimimaan koulutuksiin osallistuvat henkilöt, joiden koulutuksen ja työelämän siirtymävaihetta pystytään tehostamaan / tukemaan entistä paremmin ja moninaisemmin keinoin sekä valittavissa olevan laajemman koulutustarjonnan avulla.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 14 700

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 13 427

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 14 700

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 13 427

6 Maantieteellinen kohdealue

Hankkeen toiminta on valtakunnallista

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Valmisteluhankkeessa ei tehdä toimintaympäristön analyysiä sukupuolinäkökulmasta
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Valmisteluhankkeessa ei ole huomioitu sukupuolinäkökulmaa (valtavirtaistaminen)
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Valmisteluhankkeen päätavoitteena ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys -1 0
Valmisteluhankkeella ei ole vaikutusta luonnonvarojen käytön kestävyyteen.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Valmisteluhankkeella ei ole vaikutusta ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentämiseen.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Valmisteluhankkeella ei ole vaikutusta luonnonmonimuotoisuuden säilyttämiseen tai lisäämiseen.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Valmisteluhankkeella ei ole vaikutusta vesien, maaperän tai ilman kasvihuonekaasujen vähenemiseen.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hanke ei liity Natura 2000-ohjelmaan.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Valmisteluhankkeella ei ole vaikutusta materiaalihallintoon tai jätteiden syntymiseen.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Valmisteluhankkeella ei ole vaikutusta energialähteiden käyttöön.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Valmisteluhankkeella ei ole vaikutusta paikallisen elinkeinorakenteen kestävään kehittämiseen tai kehittymiseen.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Valmisteluhankkeella ei ole vaikutusta aineettomien tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Valmisteluhankkeella ei ole vaikutusta liikkumiseen ja logistiikkaan.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Valmisteluhankkeella ei ole vaikutusta hyvinvoinnin edistämiseen.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Valmisteluhankkeella ei ole vaikutusta tasa-arvon edistämiseen.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Valmisteluhankkeella ei ole vaikutusta yhteiskunnallisen ja kulttuurisen yhdenvertaisuuden edistämiseen.
Kulttuuriympäristö 0 0
Valmisteluhankkeen toimenpiteillä ei ole vaikutusta kulttuuriympäristöön.
Ympäristöosaaminen 0 0
Valmisteluhankkeen toimenpiteillä ei ole vaikutusta ympäristöosaamiseen.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Valmisteluhankkeessa suoritettiin partnerihaku, viimeisteltiin kansainvälisen yhteistyön hankehakemus, sovittiin toteuttajakohtaisista painopisteistä ja työnjaosta sekä sitouutettiin hanketoimijat yhteiseen kehittämiskumppanuuteen tulevassa KV-hankkeessa.

Toimenpiteinä oli partnerihaun avaaminen ESF Transnational Platform- tietokannassa, ja lisäksi hyödynnettiin muita verkostoja kumppanin haussa. Partnerihakuumme saimme paljon kiinnostuneita, ja aluksi Belgialaisten yhteistylkumppaneiden kanssa kävimme lukuisia skype-neuvotteluja, mutta sopivaa yhteistyöoppilaitosta ei tähän hakuun löytynyt. Tuloksena valikoitua kumppanit Puolasta, Bulgariasta ja Italiasta.

Yhteistyökumppaneiden kanssa pidettiin useita skypekokouksia ja käytiin tiivistä krijeenvaihtoa sähköpostitse. Kansainvälisten kumppaneiden lisäksi kontaktoitiin suomalaisia työelämäedustajia joiden asiantuntijuutta hyödynnettiin hankevalmiseluissa (Teholan yrityspuisto, SKALL, Autoteknillinen yhdistys, Autourheilun edustajia mm. Ossi Oikarinen).

Tuloksena syntyi hankehakemus vastaamaan ajoneuvo- ja logistiikka-alan tulevaisuuden haasteisiin - Future Professionals -ajoneuvo- ja logistiikka-alan uudet osaamisvaatimukset (hakemusnumero 1042297).
Sisäinen projektiryhmä kokoontui useita kertoja.

Saimme partnerihakuun useita vastauksia. Osa vastanneista edusti maita, jotka eivät olleet ilmoittautuneet Learning and Skills -ohjelmaan. Lisäksi lähetimme sähköpostitse hanke-esittelyitä eri tahoille kuten teknisten alojen oppilaitoksille Puolassa, Bulgariassa, Italiassa ja Belgiassa. Bulgariassa kontaktoimme myös mm. sähköautojen käyttöä edistävää Electric Vehicles Industrial Cluster (EVIC) -klusteria.

Hankehakemukseen liittyviä perusteluita ja taustatietoja täydennettiin perehtymällä ajoneuvo- ja logistiikka-alojen kehitystä koskevaan ennakointitietoon sekä alaan liittyviin kehittämishankkeisiin. Valmisteluhankkeen liitteenä ollutta varsinaisen hankkeen hakemusta täydennettiin ja tavoitteita sekä toimenpiteitä kirkastettiin hankekumppaneiden kanssa yhteistyössä.