Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21208

Hankkeen nimi: Valo - valmisteluhanke lapsiperheiden osallisuuden vahvistamiseksi

Toimintalinja: 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Erityistavoite: 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2018 ja päättyy 11.5.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskusSocom Oy

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 1735895-7

Jakeluosoite: Kipparinkatu 1

Puhelinnumero: 044 748 5307

Postinumero: 53100

Postitoimipaikka: Lappeenranta

WWW-osoite: http://www.socom.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Leena Kaljunen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: leena.kaljunen(at)socom.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 044 748 5300

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Valmisteluhankkeen tavoitteena on löytää ja sitouttaa kansainväliset kumppanit kehittämishankkeelle, jonka tavoitteena on kehittää uusia tapoja 1) joilla syrjäytymisvaarassa olevat lapsiperheet ohjautuvat tarvitsemiensa palveluiden piiriin, 2) joilla tunnistaa ja katkaista huono-osaisuuden kierre. Kehittämishankkeen toimenpiteillä pyritään lapsiperheiden kanssa toimivien ammattilaisten yhteistyön ja osaamisen vahvistamiseen perheiden ohjautumiseksi tarvitsemiensa palvelujen piiriin. Lapsiperheiden osalta pyritään hyvän kehän käynnistämiseen, itsetunnon vahvistamiseen, perheen omien voimavarojen tunnistamiseen esimerkiksi hyvinvointimittarin avulla sekä luomalla yhteistyökumppaneiden kanssa rakenteita, jotka mahdollistavat syrjäytymisvaarassa oleville lapsiperheille mahdollisuuden harrastus- ja vapaa-ajan toimintaan taloudellisesta ja sosiaalisesta tilanteesta huolimatta. Myös vanhempien osallisuuden vahvistamiseksi etsitään ja otetaan käyttöön uusia menetelmiä. Kansainvälinen yhteistyö tuo tähän lisäarvoa.

Valmisteluhankkeen toimenpiteissä etsitään kansainväliset kumppanit, kartoitetaan lapsiperheiden kanssa työskentelevien ammattilaisten verkoston nykytila sekä löydetään lapsiperheiden palveluihin ohjautumattomuuden ongelmat. Lisäksi sovitaan paikallisten sekä kansainvälisten hankekumppanien kanssa yhteistyöstä ja tehtävien jaosta.

Valmisteluhankkeen tuloksena on hankesuunnitelma, jossa on määritelty tarkemmin kehittämishankkeen toimenpiteet ja tulokset. Tavoitettujen kansanvälisten kumppanien kanssa on muodostettu verkosto ja tehtävänjako sekä yhteiset tavoitteet hankkeen toteuttamiselle on sovittu.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Valmisteluhankkeella ei ole henkilöitä varsinaisena kohderyhmänä. Haemme valmistelurahaa kansainväliselle hankkeelle, jonka kohderyhmänä ovat syrjäytymisvaarassa olevat lapsiperheet sekä näiden lapsiperheiden kanssa työskentelevät julkisen ja kolmannen sektorin ammattilaiset, kuten neuvolan, varhaiskasvatuksen ja seurakuntien työntekijät.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Valmisteluhankkeella ei ole henkilöitä välillisenä kohderyhmänä. Varsinaisen hankkeen välilliset kohderyhmät ovat lapsiperheet sekä palvelujärjestelmä yleisemmin.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 14 532

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 14 033

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 14 532

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 14 033

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Karjala, Kymenlaakso

Seutukunnat: Imatran, Lappeenrannan, Kotkan-Haminan, Kouvolan

Kunnat: Rautjärvi, Lemi, Luumäki, Hamina, Taipalsaari, Kouvola, Savitaipale, Pyhtää, Miehikkälä, Lappeenranta, Parikkala, Kotka, Virolahti, Imatra, Ruokolahti

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Toimintaympäristön analyysia sukupuolinäkökulmasta on tehty olemassa olevien tutkimusten ja tilastojen pohjalta. Tässä on tunnistettu sukupuolten erilainen asema vanhemmuudessa. Esim. yhden vanhemman lapsiperheistä isä ja lapsi-perheiden osuus oli vain 13,7 % Suomen virallisen tilaston mukaan.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Erityisesti miesten osallisuuteen vanhempana kiinnitetään hankkeessa huomiota.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen, mutta se huomioidaan hankkeen toimenpiteissä.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 1 4
Valmisteluhanke tähtää kehittämishankkeeseen, jonka tuloksina: oikea-aikaiset palvelut sekä harrastustoiminta lisäävät kohderyhmän hyvinvointia Pitemmällä aikavälillä osallisuus ja elämänhallinnan taidot lisääntyvät, sosiaaliset suhteet vahvistuvat
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Valmisteluhanke tähtää hankkeeseen, joka tukee tasa-arvoisen vanhemmuuden mahdollisuuksia.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 1 3
Valmisteluhanke tähtää kehittämishankkeeseen, jonka tuloksina: Tulotasosta riippumattomat mahdollisuudet lasten ja perheiden harrastamiseen Sosiaalinen osallisuus lisääntyy. Syrjäytymiskierre katkeaa jo varhaiskasvatuksen aikana.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Valmisteluhankkeessa kirjoitimme hankesuunnitelman varsinaiselle hankkeelle, jossa haetaan ratkaisua sosiaalisen osallisuuden ja hyvinvoinnin lisäämiseen syrjäytymisvaarassa olevissa lapsiperheissä.
Valmisteluhankkeen keskeiset tavoitteet ja niiden saavuttaminen:

1. Kehittämishankkeen sisällön tarkempi määrittely yhteistyössä Kaakkois-Suomen alueen lapsiperheiden kanssa toimivien ammattilaisten kanssa
Hanketta valmisteltaessa kartoitettiin Kaakkois-Suomen lapsiperheiden kanssa työskentelevien ammattilaisten kehittämistarpeita ja yhteistyön nykytilaa. Hanke teki tiivistä yhteistyötä Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson LAPE-muutosohjelman kanssa. Lisäksi huomioitiin järjestöjen ja seurakuntien rooli tulevina verkostokumppaneina.
Kehittämishankkeelle määriteltiin neljä työpakettia:
TP1. Lapsiperheiden hyvinvointivajeen ja syrjäytymisvaaran varhainen tunnistaminen
TP2. Syrjäytymisvaarassa ja heikommassa asemassa olevien lapsiperheiden palveluihin ohjautuminen
TP3. Perheiden voimavarojen löytäminen ja osallisuuden vahvistaminen
TP4. Kansainvälinen yhteistyö syrjäytymisvaarassa olevien perheiden osallisuuden vahvistamiseksi

2. Lapsiperheiden palveluihin ohjautuvuuden ongelmakohtien löytäminen
Tiivis yhteistyö lapsiperheiden kanssa toimivien ammattilaisten kanssa toi esiin palveluihin ohjautuvuuden ongelmakohdat. Perheiden palvelupolkuihin aiheutuu katkoksia kahdesta suunnasta: ohjautuminen eri toimijoiden tuottamiin palveluihin katkeaa verkoston ammattilaisten tiedontuotannon ja palveluun ohjaamisen puutteiden vuoksi, ja toisaalta perheet eivät itse ole suostuvaisia ottamaan vastaan tarjottuja palveluita ja sitoutumaan niihin
3. Kansainvälisten kumppanien löytäminen, kumppanuussopimusten valmistelu ja allekirjoitus
Hankkeen virallinen kv-kumppani on bulgarialainen Early child development opportunities for Roma children from Sungurlare – EDOR-hanke, joka tavoitettiin ESF-verkkopalvelun kautta. Hankkeet ovat luoneet ja allekirjoittaneet TCA-sopimuksen ESF Transnational Platform-verkkopalvelussa. Kumppanuussopimuksia valmistellessa pidettiin useampi Skype-palaveria sekä bulgarialaisen hankekoordinaattorin että Sungurlaren kunnan vastuuhenkilöiden kanssa.
Hankkeen epävirallinen kv-kumppani on belgialainen Emancipatie via Arbeid EVA-hankke, jonka kanssa on solmittu aiesopimus epävirallisesta kansainvälisestä yhteistyöstä.

4. Kansainvälisen yhteistyön sisällöstä sopiminen ja lisäarvon kuvaus
EDOR- ja VALO- hankkeiden välisessä kumppanuussopimuksessa on määritelty kunkin osapuolen vastuut, yhteiset tavoitteet sekä aikataulutettu verkkokokoukset sekä kansainväliset hanketapaamiset.
TCA-sopimuksessa on määritelty kansainvälisen yhteistyön lisäarvoksi vähintään
• vakiintunut ja tehokas kansainvälinen yhteistyö
• uudet menetelmät ja työkalut ammattilaisille, jotka työskentelevät heikommassa asemassa olevien perheiden kanssa
• lisää osallisuuden mahdollisuuksia heikommassa asemassa oleville perheille.
EVA- ja VALO-hankkeiden epävirallisen kansainvälisen yhteistyön aiesopimuksessa on sovittu palveluihin ohjautuvuuteen liittyvien hyvien käytäntöjen, työkalujen, metodien sekä niihin liittyvän tiedon välittämisestä.

5. Hankesuunnitelman tuottaminen
Hankesuunnitelma on hyväksytty osatoteuttaja XAMK:n TKI-johtoryhmässä ja päätoteuttaja on jättänyt sen viranomaiskäsittelyyn EURA2014-järjestelmään 11.5.2018.