Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21212

Hankkeen nimi: Yhteistyössä työtä ja osallisuutta

Toimintalinja: 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Erityistavoite: 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2018 ja päättyy 10.5.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Espoon Diakoniasäätiö

Organisaatiotyyppi: Säätiö

Y-tunnus: 0237382-0

Jakeluosoite: Kilonkallio 7

Puhelinnumero: 0447273423

Postinumero: 02610

Postitoimipaikka: Espoo 61

WWW-osoite: http://www.espoondiakoniasaatio.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Jyrki Myllärniemi

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Kehittämispäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jyrki.myllarniemi(at)espoondiakoniasaatio.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0447273423

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Valmisteluhankkeen taustalla on tunnistettu tarve kehittää useita vuosia jatkunutta, osin koordinoimatonta kansainvälistä yhteistyötä ammatillisesti, innovatiivisesti ja rakenteellisesti Espoon Diakoniasäätiön ja Kuresaaren Diakoniasäätiön sekä kaupungin kesken.

Kansainvälisen yhteistyön valmisteluhankkeen merkittävänä tavoitteena on yhteistyön ja palvelujen kehittämistyön sekä osaamisen jakamisen avulla edistämään syrjäytymisuhan alla olevien ja erityistä tukea tarvitsevien mahdollisuutta kehittää osaamistaan, työllistyä, kokea itsensä arvokkaaksi ja osallistua yhteisön toimintaan. Tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja kestävän kehityksen vahvistamiseen pyritään läpäisyperiaatteena kaikessa toiminnassa.

Hankkeen toimenpiteinä järjestetään työntekijöiden ja mahdollisesti vapaaehtoisten yhteisiä hanketta ohjaavia suunnittelukokouksia. Valmisteluhankkeessa käynnistetään työntekijöiden työvierailut yhteistyökumppanin palveluissa. Luodaan käytäntöjä kierrätysosaamisen jakamiselle ja kehittämiselle. Tärkeänä yhteistoiminnan alueena on nähty kumppanien kulttuurisen osaamisen jakaminen. Pohditaan, kuinka voidaan olla mukana tämän päivän megatrendeissä digitekniikasta ympäristön kysymyksiin. Vapaaehtoiset ja heidän kouluttaminen on merkittävä yhteistyöalue. Vapaaehtoistyö tuottaa osallisuutta, merkityksellisyyttä osallistujilleen ja lisäarvoa palvelutoimintaan. Valmisteluhankkeen tuloksena syntyy tutkittu, dokumentoitu ja kestävä kansainvälisen yhteistyön toiminta-ajatus ja -malli. Valmisteluhankkeen avulla selvitetään, päätetään ja rakennetaan varsinainen kansainvälisen yhteistyön hanke.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Ei ole, koska on valmisteleva hanke.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välilliset kohderyhmät
- yhteistyötahojen työntekijät, verkostot
- yhteistyötahojen palveluissa olevat ihmiset ja heidän sosiaalinen verkosto

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 14 185

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 13 966

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 14 185

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 13 966

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Uusimaa

Seutukunnat: Helsingin

Kunnat: Espoo

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Kehittämishankkeen yksi lähtökohta on yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon tutkiminen ja kehittäminen. Arvion pohjalta näyttäisi Suomen ja Viron välillä olevan eroavaisuuksia, joka puolestaan antaa hyvän lähtökohdan vertailulle ja kehittämiselle. Espoon Diakoniasäätiössä on tasa-arvo ja yhdenmukaisuus kysymyksiä käsitelty säätiön sisäisissä prosesseissa.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Kaikessa kehittämishankkeen tavoitteissa ja toimenpiteissä lähtökohta on osallistujien ja mahdollisuuksien tasa-arvo. Tämä koskee niin sukupuolinäkökulmaa, kun muita ihmisten ominaisuuksia. Joiltakin osin (vapaaehtoiset, työntekijät) voidaan joutua pohtimaan, kuinka tuetaan miehiä osallistumaan ja joissakin palveluissa puolestaan naisten asemaa. Sukupuolinäkökulma ja valtavirtaistaminen on läpäisevä periaate.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Sukupuolten tasa-arvo on yksi läpäisyperiaatteista ja tavoitteista, mutta ei voi sanoa sen olevan päätavoite. Tavoitteita on useita samanarvoista.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 2
Valmisteluhankkeen tavoitteet ja toimenpiteet tähtäävät hyvinvointia edistävien palvelujen kehittämiseen ja palvelujen hyvinvointia edistävien sisältöjen kehittämiseen, erityisesti tavoitteen mukaisen hankkeen valmistelun suhteen.
Tasa-arvon edistäminen 0 1
Ihmisten yhdenvertaisuus ja tasa-arvo on Espoon Diakoniasäätiön strategiassa ja sitä johdettuna arvona säätiön kaiken toiminnan lähtökohtana. Valmisteluhankkeessa selvitellään tasa-arvon kysymyksiä yhteistyökumppaneiden toiminnassa ja toimintaympäristössä, erityisesti hankkeen hakemisen valmistelun näkökulmasta. Koulutuksessa, siltä osin kun sitä voidaan valmisteluhankkeessa tehdä tasa-arvon kysymyksiä pidetään esillä. Valmisteluhankkeen toteutuksessa ei arvioida olevan sellaisia elementtejä, jotka pitävä yllä perinetisiä sukupuolikäsityksiä.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 1
Ajatus yhtäläisestä ihmisarvosta ja oikeuksista tulee on läpäisevä periaate. Yksi tavoite onkin kulttuuri osaamisen ja kokemuksen jakaminen ja kulttuurikoulutus. Valmisteluhankkeessa tätä lähinnä tutkitaan ja kokeillaan, ajatellen erityisesti varsinaisen hankkeen hakemista. Mahdollisessa hankkeessa toteutetaan laajemmin.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 1
Kehittämishankkeessa ympäristöosaaminen (tiedostaminen) on osa sisältöä. Tarkemmin ja laajemmin mahdollisessa hankkeessa.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Kansainvälisen yhteistyön valmisteluhankkeella tavoitteena oli kehittää laaja-alaisesti ammatillista osaamista ja yhteistyötä Espoon Diakoniasäätiön ja Kuresaaren Diakoniasäätiön sekä kaupungin yhteistyöllä. Rakentaa kansainvälisen yhteistyön toiminta-ajatusta sekä selvittää, päättää ja rakentaa varsinainen kansainvälisen yhteistyön hanke.
Hanke oli hyvä ja perusteltu. Hankkeen aikana toiminta oli yhdessä suunniteltua, tavoitteellista ja taloudellisesti mahdollista. Hankkeen aikana tutustuttiin toisten palveluihin, toimintaympäristöön, resursseihin ja henkilöstöön. Opittiin toisen työstä ja palveluista ja samalla omasta. Yhteistyön osalta tunnistettiin sen mahdollisuuksia. Kansainvälisen yhteistyön hanketta molemmat osapuolet päättivät hakea. Niiden tavoitteena oli syrjäytymisen ehkäisy, työllistyminen, vapaaehtoistoiminta ja kierrätys.
Konkreettisina tavoitteina oli järjestää työntekijöiden hanketta ohjaavia suunnittelukokouksia, työntekijöiden työvierailut yhteistyökumppanin palveluissa, luoda käytäntöjä kierrätysosaamisen jakamiselle sekä lisätä kulttuuriosaamista. Pohtia yhdessä ajankohtaisia haasteita, digitalisaatiosta vapaaehtoistyön tuomiin mahdollisuuksiin.
Konkreettiset tavoitteet toteutuivat suunnitellusti. Molempien toiminnoissa oli kaksi työntekijää viikon tutustumassa. Aloitus ja koulutusseminaari järjestettiin helmikuussa (25 osallistujaa). Yhteisiä (molempien maiden edustajat paikalla) ohjaus ja suunnittelukokouksia oli neljä. Ammatilliset vierailut toteutuivat molempien toiminnassa (suomessa seitsemän sosiaalityöntekijää, Saarenmaalla eri yhteyksissä neljä). Palaute työhön tutustumisjaksoista ja vierailuista oli hyvä. Keskusteluissa oli usein esillä digitalisaation ja vapaaehtoistoiminnan haasteet ja mahdollisuudet yhteistyö tahojen toiminnassa. Varsinaiset konkreettiset toimenpiteet todettiin perustelluksi sijoittaa haettavaan hankkeeseen.
Merkittävinä välillisinä tavoittiena oli edistää syrjäytymisuhan alla olevien ja erityistä tukea tarvitsevien mahdollisuutta kehittää osaamistaan, työllistyä, kokea itsensä arvokkaaksi ja osallistua yhteisön toimintaan sekä yhdenvertaisuuden ja kestävän kehityksen vahvistaminen toiminnassa.
Toiminnan esittelyissä, suunnittelussa ja kehittämisessä (kokoukset, seminaarit) sekä vierailuissa ja työhön tutustumisessa keskiössä oli ammatillinen osaaminen ja prosessit, organisaation rakenteet sekä asiakkaat, heidän tilanteensa tunteminen, ymmärtäminen ja edistäminen. Vapaaehtoistoimintaa suunniteltaessa (varsinainen hankkeen hakeminen) merkittävä tavoite oli löytää ja kouluttaa asiakkaita toimijoiksi muiden hyväksi.