Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21213

Hankkeen nimi: Sosiaali- ja terveydenhuollon virtuaaliset oppimisympäristöt

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2018 ja päättyy 30.6.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2629463-3

Jakeluosoite: PL 6

Puhelinnumero: 017 255 6000

Postinumero: 70210

Postitoimipaikka: Kuopio

WWW-osoite: http://www.savonia.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Antti Kotimaa

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: TKI-asiantuntija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: antti.kotimaa(at)savonia.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 044 785 6449

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Siilinjärven kunta, hoito- ja vanhuspalvelut, 0172718-0
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, Kuopion yliopistollinen sairaala, 0171495-3
Savon koulutuskuntayhtymä, Savon ammatti- ja aikuisopisto, 1852679-9

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

SoTeVi-projektissa kehitetään ja testataan virtuaalisia oppimisympäristöjä sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöiden ja opiskelijoiden perehtymisen, työhönopastuksen ja oppimisen sekä rekrytoinnin tukena. Tämän kautta parannetaan opiskelijoiden ja työntekijöiden tietotaitoa sekä tuotetaan tietoa rekrytointiprosessien päätöksenteon tueksi. Useiden pilotointien ja aktiivisen kehitysvaiheessa tapahtuvan testauksen avulla varmistetaan, että projektissa kehitettävät virtuaaliset oppimisympäristöt ovat tehokkaasti hyödynnettävissä projektin päätyttyä. Projektissa rakennetaan helposti lähestyttävä tapa kehittää ja tarjota uusia palveluita.

SoTeVi-projektissa tuotettavien virtuaalisten oppimisympäristöjen on tarkoitus mahdollistaa perehtyminen tai työhönopastus aikaan ja paikkaan sitoutumatta. Virtuaalinen oppimisympäristö sisältää niin perustyöhön niin kuin laiteperehtymiseen liittyvät materiaalit, kuten kuvauksia eri työvaiheista sekä kertaavaa materiaalia alan ammattilaisille. Samaa virtuaalista oppimisympäristöä täydennettynä eritasoisilla oppimista tukevilla osioilla voidaan käyttää ammatillisissa opinnoissa osana opiskelua. Tällä tavoin opiskelijat voisivat tutustua aitoihin työelämän ympäristöihin jo opintojen aikana, jolloin harjoittelujaksoja voisi mahdollisesti lyhentää ja jakson aikana voisi keskittyä enemmän varsinaiseen työhön. Opiskelijoilla olisi myös mahdollista tutustua virtuaalisesti useaan aitoon ympäristöön ja sen työympäristön perehdyttäviin asioihin, vaikka ei olisi menossakaan harjoitteluun. Näin uusilla ammattilaisilla olisi laajempi näkemys työelämästä ja sen tarpeista. Tämä mahdollistaisi myös ns. ”hiljaisen tiedon” siirtymisen uusille ammattilaisille. Tuotettavia virtuaalisia ympäristöjä voidaan hyödyntää osana rekrytointiprosessia, jolloin työnantaja pääsee näkemään, miten työnhakija toimii erilaisissa työtehtäviin liittyvissä tilanteissa. Tätä tietoa työnantaja voi hyödyntää päätöksenteon tukena.

Projektin tuloksena on käytössä erilaisia virtuaaliympäristössä käytettäviä rekrytoinnin tuen, perehdytyksen ja koulutuksen ratkaisuja ja luotu toimintamalli niiden kaupallistamiselle ja päivittämiselle sekäkasvatetaan alueella toimivien yritysten liiketoimintaa ja kilpailukykyä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin kohderyhmänä ovat hoitoalan työnantajat, työntekijät ja opiskelijat.

Lisäksi hankkeeseen on jo lähdössä kaksi yritystä, jotka haluavat kehittää ja pilotoida omia olemassaolevia palveluitaan hankkeen mukana.
Päihdepalvelu Hemma; Työntekijöiden ja opiskelijoiden perehdyttäminen sekä muiden digitaalisten palveluiden kehittäminen
Osuma Henkilöstöpalvelut Oy; Kehittää rekrytoinnin digitaalisia prosesseja

Hankkeessa ei kehitetä yhdenkään yksittäisen yrityksen palveluita. Yritykset ovat omasta mielenkiinnosta mukana ja he haluavat nähdä mitä mahdollisuuksia VR/AR-teknologia voisi heille tarjota ja sitä kautta he saavat ideoita kehitystyöhönsä.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisiä kohderyhmiä ovat työnhakijat, opiskelijat sekä jo töissä oleva henkilökunta.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 391 730

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 342 036

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 559 615

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 488 624

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Varkauden, Koillis-Savon, Kuopion, Sisä-Savon, Ylä-Savon

Kunnat: Sonkajärvi, Kaavi, Siilinjärvi, Rautavaara, Suonenjoki, Kiuruvesi, Rautalampi, Keitele, Tervo, Kuopio, Tuusniemi, Vesanto, Lapinlahti, Leppävirta, Varkaus, Pielavesi, Vieremä, Iisalmi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 3

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 2

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 330

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen toiminnassa huomioidaan tasa-arvoisesti miehet ja naiset.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Projekti on sukupuolineutraali. Projektissa on mukana eri ikäisiä ja erilaisia käyttäjäryhmiä. Näihin kuuluu kaikkia sukupuolia.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Päätavoitteena ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen mutta se liittyy kiinteästi hankkeen tavoitteisiin. Projektin luodut ympäristöt ovat tarjolla kaikille sukupuolesta riippumatta.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ei liity projektiin.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei liity projektiin.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei liity projektiin.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei liity projektiin.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei liity projektiin.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Ei liity projektiin.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei liity projektiin.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 5
Rekrytoinnin ja perehdyttämisen helpottuessa kynnys osaavien toimenkuvaan sopivien henkilöiden palkkaamiselle madaltuu.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 5
Sähköinen toimintaympäristö ja sen avulla toteutettavat palvelut.
Liikkuminen ja logistiikka 3 3
Sähköinen toimintaympäristö vähentää liikkumisen tarvetta.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 5
Hankkeessa edistetään uusia tuotteita ja palveluita, jotka edistävät hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 5 5
Rekrytointitilanteissa osaavat henkilöt saavat osaamisensa paremmin esille.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Ei liity projektiin.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei liity projektiin.
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei liity projektiin.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeessa tähdättiin Sosiaali- ja terveydenhuoltoala muutosten tukemiseen, niin oppimisen kuin työelämän parissa. Hyödynnettiin uutta teknologiaa, joilla tuetaan mm työntekijöiden oppimista, uusien ympäristöjen ja laitteiden omaksumista sekä potilasturvallisuuden näkökulmaa.

Yhdessä Kuopion Yliopistollisen Sairaalan, Siilinjärven kunnan, Savon ammattiopiston, Savonia ammattikorkeakoulun sekä yritysten kanssa kehitettiin uudenlaisia oppimisympäristöjä sote-alan opiskelijoille ja työntekijöille. Ympäristöt rakennettiin tunnistettujen haasteiden ympärille tukemaan vaikeiden asioiden oppimista, perehtymistä uusiin ympäristöihin ja laitteisiin sekä rekrytoinnin tueksi. Näillä pyrittiin tarjoamaan laadukkaampaa sekä aikaan tai paikkaan sitomatonta oppimista sekä lisäämään opiskelijoiden ja työntekijöiden osaamista helposti saatavilla olevan tiedon avulla. Savonialla pääkohderyhmänä oli bioanalytiikan opiskelijat, joille toteutettiin virtuaaliympäristöön aidot tilat ja laitteet sekä lisättiin opetuksen tueksi ohjevideoita, tehtäviä ja kyselyitä. Vastaavanlaiset ympäristöt tehtiin KYSin tehohoidon puolelle sekä Siilijärven vanhuspalveluille. Lisäksi tuotettiin interaktiivisia videomateriaaleja eri prosessien oppimisen tueksi. Kaksi pelillistä toteutusta tehtiin verinäytteenoton sekä lääkelaskujen opetteluun.

Opettelimme hyödyntämään monipuolisesti eri ohjelmistotyökaluja ja jalkautimme osaamista organisaatioissa. Tätä kautta ympäristöjä kehitetään edelleen ja hyödynnetään aktiivisesti opetuksessa ja työssä oppimisen tukena.