Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21214

Hankkeen nimi: Jämställdhet i utbildning på arbetsplats

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2018 ja päättyy 31.5.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Svenska Österbottens förbund för utbildning och ku

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 0988182-8

Jakeluosoite: Kungsgårdsvägen 30 A

Puhelinnumero: 063242000

Postinumero: 65380

Postitoimipaikka: Vasa

WWW-osoite: http://www.yrkesakademin.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Kenneth Heimdahl

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Utvecklingschef

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: kenneth.heimdahl(at)yrkesakademin.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358505523539

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Projektets mål är att fungera som ett beredningsprojekt i anslutning till den samordnade utlysningen för ESF-finansierat internationellt samarbete. Tanken är att via detta beredningsprojekt hitta nordiska samarbetsparter, att komma överens om innehållet i det internationella samarbetet och att bereda ett internationellt partnerskapsavtal.

För beredningsarbetet utses en projektgrupp bestående av lärare, utbildare och personal från utvecklings- och näringslivsservice. I beredningsprojektets inledningsskede inventeras och kartläggs läget och intresset för samarbete gällande jämställdhet i de Nordiska länderna. Vidare tittar vi också på vilka metoder och goda exempel som redan finns för jämställd utbildning på arbetsplats.

Därefter görs intresseförfrågningar till möjliga myndigheter och utbildare inom Norden som skulle kunna vara intresserade av att kartlägga intresse för fortsatt Nordiskt samarbete kring temat. Intressenter träffas digitalt (Webbmöten) och live för att utbyta idéer och erfarenheter med varandra. Vid träffarna delges också goda exempel och i samtal med varandra fångar vi upp och utvecklar metoder och verktyg som kan användas för fortsatt samarbete. Träffarna dokumenteras och mellan aktiviteterna stämmer projektgruppsmedlemmarna av läget inom beredningsprojektet, sammanställer material, bearbetar det och inleder uppgörandet av en anhållan för fortsatt Nordiskt samarbete. För kartläggning och inventering kan projektgruppen eller delar av den också delta i andra nätverksträffar och konferenser.

Det främsta resultatet är att via detta beredningsprojekt kartläggs och hittas samarbetsparter till fortsatt internationellt samarbete och en gemensam anhållan skrivs till den samordnade utlysningen för ESF-medel våren 2018.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Beredningsprojektets målgrupp är personalen vid Yrkesakademin i Österbotten som under projektets gång samarbetar med projektgruppen i kartläggningen och synliggörandet av möjligheterna och utmaningarna med ett jämlikt bemötande och arbetssätt idag. Även personerna från de andra nordiska länderna som vi kartlägger möjligheter till fortsatt samarbete med ingår i målgruppen.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Uppföljningsprojektets sekundära målgrupp är studerande som studerar på andra stadiets yrkesutbildning i Norden. Det är deras möte med arbetsplatsen som skall stödjas så att de vill och kan fullfölja sin yrkesutbildning.För att åstadkomma jämlika arbetsplatser behöver lärare på andra stadiets yrkesutbildning och handledare på arbetsplats erbjudas metoder och verktyg. Även studie- och yrkesvägledare, skolledare och arbetsplatser generellt kommer att ha stor användning för materialet.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 14 999

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 14 970

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 19 999

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 19 961

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjanmaa

Seutukunnat: Jakobstadsregionen, Vaasan, Sydösterbottens kustregion

Kunnat: Kaskinen, Pedersören kunta, Mustasaari, Uusikaarlepyy, Vöyri, Kruunupyy, Kristiinankaupunki, Pietarsaari, Närpiö, Luoto, Vaasa, Maalahti, Korsnäs

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Detta är ett beredningsprojekt som i sin ev förlängning kommer att i huvudsak jobba med jämställdhet.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Projektgruppen som i huvudsak jobbar med beredningen är jämt fördelade mellan könen. Aktören i projektet har jämställdhetsplan. I projektets alla åtgärder fungerar vi genussensitivt så att alla oberoende av ålder och kön, har möjlighet att delta på jämlika premisser. Inom projektet kommer tillgänglighet och delaktighetsfrågor som berör arbetsmiljöer ur ett könsperspektiv att poängteras.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Kyllä
Detta är ett beredningsprojekt som i sin ev förlängning kommer att i huvudsak jobba med jämställdhet.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 2 3
YA har en miljöledningsmanual för Campus Kungsgården som inkluderar vår miljöpolicy. Inom all vår verksamhet strävar vi till ständig förbättring, förebyggande åtgärder, förebyggande av förorening samt hållbar utveckling. Inom kvalitets- och miljöledningssystemet strävar vi till att, i samarbete med andra parter inom samkommunen, utveckla arbetsgemenskapen och betona trivsel och trygghet i arbetet samt fysisk och psykisk hälsa. Främjande av hållbar utveckling inom YA innebär att studerande och personal känner till den hållbara utvecklingens principer och motiveras att verka för dem i studier och arbete samt som medborgare. De känner till och iakttar miljövänliga arbets- och handlingssätt och kan i synnerhet identifiera de vanligaste problemavfallen och hanteringen av dem. De uppskattar naturens mångformighet, förstår den hållbara utvecklingens ekonomiska, sociala och kulturella dimensioner och kan främja dessa värden i sin verksamhet. Utvecklingen av digitala modeller och tjänster förväntas minska naturresurser eftersom vissa funktioner effektiviseras genom digitalisering.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ingen direkt eller indirekt beröring i projektet
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ingen direkt eller indirekt beröring i projektet
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ingen direkt eller indirekt beröring i projektet
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ingen direkt eller indirekt beröring i projektet
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 3 3
Material som skapas nätverkandet är i digital form, vilket inverkar i någon grad på mängden avfall.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 5 5
Ingen direkt eller indirekt beröring i projektet
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 1 1
Samarbete nätverkande är förutsättningar för att öka utbytet och kompetensen.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 5
Projektets åtgärder leder till utvecklandet av immateriella tjänster och verksamhetsmodeller genom nätverkssamarbete. I projektet eftersträvas bestående verksamheter som förbättrar jämställdheten i utbildningen och studerandes möjlighet till fortsatt utbildning och sysselsättning.
Liikkuminen ja logistiikka 3 3
I projektet eftersträvas minimering av resurser för förflyttning och logistik. Stor del av både planering och nätverkande sker genom digitala webbmöten.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 8
I projektet bereds möjligheter till utveckling modeller, vilka förbättrar studerandes studieframgång, möjligheter till sysselsättning och därmed främjar det deras välmående.
Tasa-arvon edistäminen 10 10
I projektet bereds jämställdhet, inkludering och handledning/ vägledning, vilket skall genomsyra alla åtgärder och vara en av de centrala effekterna i projektet.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 10 10
I projektet bereds jämställdhet, inkludering och handledning/ vägledning, vilket skall genomsyra alla åtgärder och vara en av de centrala effekterna i projektet.
Kulttuuriympäristö 5 5
I projektet bereds jämställdhet, inkludering och handledning/ vägledning, vilket skall genomsyra alla åtgärder och vara en av de centrala effekterna i projektet.
Ympäristöosaaminen 5 5
I projektet bereds jämställdhet, inkludering och handledning/ vägledning, vilket skall genomsyra alla åtgärder och vara en av de centrala effekterna i projektet.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Projektets mål är att fungera som ett beredningsprojekt i anslutning till den samordnade utlysningen för ESF-finansierat internationellt samarbete. Målet var att via detta beredningsprojekt hitta nordiska samarbetsparter, att komma överens om innehållet i det internationella samarbetet och att bereda ett internationellt partnerskapsavtal. Målet nåddes och en anhållan lämnades in i den samordnade utlysningen för ESF-medel våren 2018 (Ansökningsnummer 104311, Jämställdhet givetvis - SECiSo II (Equality of Course - SECiSo II)).

Beredningsarbetet inleddes med att utse en projektgrupp bestående av biträdande rektor, utbildningschefer och personal från utvecklings- och näringslivsservice. I beredningsprojektets inledningsskede inventerades och kartlades läget och intresset för samarbete gällande jämställdhet i de Nordiska länderna samt vilka metoder och goda exempel som redan finns för jämställd utbildning på arbetsplats.

Därefter gjordes intresseförfrågningar till möjliga myndigheter och utbildare inom Norden som skulle kunna vara intresserade av fortsatt Nordiskt samarbete kring temat. Intressenter träffades digitalt (Webbmöten) och live för att utbyta idéer och erfarenheter med varandra. Vid träffarna delgavs också goda exempel och i samtal med varandra fångade vi upp och utvecklade metoder och verktyg som kan användas för fortsatt samarbete. Träffarna dokumenterades och mellan aktiviteterna stämde projektgruppsmedlemmarna av läget inom beredningsprojektet, sammanställde material, bearbetade det och inledde uppgörandet av en anhållan för fortsatt Nordiskt samarbete.