Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21220

Hankkeen nimi: MATKAILUOSAAMISEN KEHITTÄMINEN POHJOIS-POHJANMAAN ALUEELLA –restonomien koulutushanke

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2018 ja päättyy 30.6.2021

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2553600-4

Jakeluosoite: PL 52 (Ketunpolku 3)

Puhelinnumero: (08) 618991

Postinumero: 87101

Postitoimipaikka: Kajaani

WWW-osoite: http://www.kamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Tuula Haverinen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: projektiasiantuntija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tuula.haverinen(at)kamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 044-7101008

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Centria-ammattikorkeakoulu Oy, 1097805-3

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Pohjois-Pohjanmaan maakunnan vahvoja matkailualueita ovat Oulun seudun lisäksi Kalajoen matkailualue ja Koillismaa. Kalajoen alueen ja Oulun seudun matkailukeskittymissä sekä alueen muissa seutukunnissa ovat käynnistyneet laaja-alaiset matkailun palveluiden kehittämissuunnitelmat. Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi Kalajoen matkailualueella on vuoteen 2025 mennessä 150 matkailualan yritystä, joihin odotetaan kansainvälisiä asiakkaita Euroopan lisäksi Aasiasta. Kalajoen matkailun kasvuohjelmassa tavoitteena on nostaa alue Suomen yhdeksi johtavista kansainvälisistä matkailukeskittymistä. Oulun seudun matkailuelinkeinon kehittämisessä haetaan muiden muassa kasvua kansainvälistymisen avulla. Yhtenä toimenpiteenä tavoitteen saavuttamiseksi on saada alueelle matkailun korkeakoulutasoista koulusta, ja varmistaa alueelle osaavaa työvoimaa matkailualalle monipuolisen koulutuksen avulla. Raahen matkailun kehittämissuunnitelmassa vuosille 2016–2020 tavoitteina on mm. kohottaa kaupungin imagokuvaa ja tuoda esiin kehitettäviä ideoita, jotka yritysvetoisesti nostavat Raahen matkailullista kiinnostavuutta.

Tässä restonomitutkintoon johtavassa monimuotokoulutuksessa on ensisijaisena tavoitteena kehittää alueen osaamista. Tämän vuoksi hankkeessa toteutetaan restonomitutkintoon johtava koulutus (laajuus on 210 opintopistettä). Koulutus toteutetaan matkailun koulutusohjelmassa siten, että alueen tarpeet otetaan huomioon painoalueina. Koulutuksen järjestämisestä ovat vastuussa Kajaanin ammattikorkeakoulu yhdessä Centria-ammattikorkeakoulun kanssa. Monimuotokoulutuksena toteutettu koulutus tukee alueen yritysten kehittämistarpeita. Opiskelijat tekevät tiivistä yhteistyötä alueen yritysten kanssa opiskelun kuluessa. Opiskelijat voivat myös opinnollistaa opintojaan töitä tehden ja samalla suorittaa opintopisteitä. Yritys hyötyy opiskelijan työpanoksesta ja työelämään suunnatuista oppimistehtävistä. Työn opinnollistaminen tekee opiskelijalle opiskelusta mielekästä ja helpottaa työllistymistä alueen yrityksiin.

Hankkeessa on tulostavoitteena, että restonomitutkinnon matkailun koulutusohjelmassa suorittaa 20 opiskelijaa ja että alueen yritykset voivat kehittää kehittämissuunnitelmien mukaisia kokonaisvaltaisia matkailupalveluita ja -tuotteita soveltuvaksi kansainvälisille matkailumarkkinoille. Yritysten kilpailukyky paranee osaavan henkilöstön avulla.

Yhtenä tavoitteena on myös kehittää monimuotokoulutuksen yhteistoimintamalli, josta myös alueen yritykset hyötyisivät sekä luoda verkostumismahdollisuuksia Pohjois-Pohjanmaan koulutusorganisaatioiden ja alueen yritysten kesken. Yhteistoimintamallin avulla jaetaan eri alueiden osaamista matkailun koulutuksessa sekä vahvistetaan yritysten palveluliiketoiminta- ja palvelukehittämisosaamista hakemalla hyviä käytänteitä toisilta matkailualueilta.

Hankkeen hallinnoijana toimii Kajaanin ammattikorkeakoulu. Omarahoituksella hankkeessa ovat Kajaanin ja Centrian ammattikorkeakoulujen lisäksi Pohjois-Pohjanmaan seutukunnat (Ylivieska, Raahe, Nivala-Haapajärvi ja Haapavesi-Siikalatva), Kalajoen kaupunki, Pohjois-Pohjanmaan liitto ja Kalajoen hiekkasärkät Oy. Hanke toteutetaan 1.1.2018–31.12.2020.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin ensisijaisina hyödynsaajina ovat koulutuksessa opiskelevat restonomiopiskelijat. Koulutusohjelman opiskelijoiksi haetaan ensisijaisesti sellaisia, joilla on opistoasteen koulutus ja työkokemus ja toissijaisesti henkilöitä, joilla on ammattikorkeakoulun yleinen hakukelpoisuus.

Hakukelpoisuus ammattikorkeakouluihin on kirjoitettu ammattikorkeakoululaissa.
Voit hakea ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin, jos olet suorittanut
•lukion oppimäärän ja/tai ylioppilastutkinnon
•International Baccalaureate -tutkinnon (IB)
•Eurooppalaisen ylioppilastutkinnon (EB)
•Reifeprüfung-tutkinnon (RP)
•120 opintoviikon tai 180 osaamispisteen laajuisen ammatillisen perustutkinnon tai näitä vastaavat aikaisemmat opinnot
•näyttötutkintona ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon tai niitä vastaavan aikaisemman tutkinnon tai
•ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin.”

Koska koulutus toteutetaan monimuotoisena työn ohessa, opiskelijoiksi voi hakeutua henkilöitä laajemminkin Pohjois-Pohjanmaan alueelta. Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti työssäkäyville henkilöille.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Projektin välillisiä hyödynsaajia ovat Pohjois-Pohjanmaan maakunnan matkailuyritykset ja muut matkailun toimijat, jotka tarjoavat oppimistehtäviä ja harjoittelupaikkoja restonomikoulutuksessa oleville henkilöille. Lisäksi hankkeesta hyötyvät mukana olevat kunnat ja siellä olevat muut toimijat, kun alueelle valmistuu ammatillisen korkea-asteen tutkinnon suorittaneita osaajia.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 248 315

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 238 126

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 329 586

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 316 000

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Raahen, Oulunkaaren, Haapavesi-Siikalatvan, Oulun, Ylivieskan, Nivala-Haapajärven, Koillismaan

Kunnat: Siikajoki, Merijärvi, Taivalkoski, Oulainen, Lumijoki, Kalajoki, Ylivieska, Tyrnävä, Oulu, Alavieska, Sievi, Kärsämäki, Ii, Reisjärvi, Utajärvi, Muhos, Hailuoto, Siikalatva, Raahe, Kempele, Pyhäjärvi, Kuusamo, Pyhäjoki, Pyhäntä, Pudasjärvi, Vaala, Liminka, Haapajärvi, Nivala, Haapavesi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 20

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 22

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 23

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Matkailualalla (majoitus- ja ravitsemisala) työskentelee naisia enemmän kuin miehiä. Naisten osuus alalla on noin 70% (EK: Naiset ja miehet työelämässä).
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Toimenpiteissä huomioidaan sekä miehet että naiset. Ohjausryhmän kokoonpanossa huomioidaan, että mukana on sekä miehiä että naisia.Tässä koulutuksessa otetaan huomioon myös alueen erityistarpeiden kuten yritysosaamisen, hyvinvointiosaamisen ja majoitus- ja ravitsemisosaamisten vahvistaminen, jolloin koulutukseen voi hakeutua enemmän naisia kuin miehiä. Kajaanin amk:ssa on laadittu tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma ja siinä viitataan mm. Yhdenvertaisuuslakiin (1325/2014) ja todetaan, että Kajaanin amk:lla on edistämistoimenpiteissä tavoitteena aidosti syrjimättömät toimenpiteet kuten esim. koulutukseen pääsystä päätettäessä (Kajaanin amk:n tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2016.)
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Projektin päätavoite on parantaa koulutuksen avulla Pohjois-Pohjanmaan matkailualueiden matkailuyritysten kilpailukykyä tuoden niihin osaavia, kielitaitoisia ja palvelukulttuurin omaavia ammattitaitoisia työntekijöitä tai yrittäjiä.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Hankkeen toimenpiteillä ei vaikutusta luonnonvarojen käyttöön
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Hankkeen toimenpiteillä ei vaikutusta ilmastonmuutokseen
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Hankkeen toimenpiteillä ei vaikutusta kasvillisuuteen, eliöihin ja luonnon monimuotoisuuteen
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Hankkeen toimenpiteillä ei vaikutusta pinta- ja poihjavesiin, maaperään eikä ilmaan
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeen toimenpiteillä ei vaikutusta Natura 2000 –ohjelman kohteisiin
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Hankkeen toimenpiteillä ei vaikutusta materiaalien ja jätteiden käyttöön ja muodostumiseen
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Hankkeen toimenpiteillä ei vaikutusta uusiutuvien energialähteiden käyttöön
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 3 7
Hankkeessa kehitetään paikallisten yritysten osaamista etenkin johtamisen, liiketoiminnan ja kansainvälistymisen osalta.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 8
Matkailupalveluiden tuotekehityksen ja tuotteistamisen avulla vahvistetaan yritysten kilpailukykyä etenkin kansainvälisillä markkinoilla.
Liikkuminen ja logistiikka 9 0
Projektissa merkittävä osa opetuksesta toteutetaan ajasta ja paikasta vapaasti virtuaalisesti.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 7
Hankkeen vaikutuksena henkilöt saadaan integroitumaan työelämään ja yhteiskuntaan ja estämään syrjäytymistä
Tasa-arvon edistäminen 0 4
Hankkeen toimenpiteillä ei suoraa vaikutusta tasa-arvoon. Välillisesti naisten valmiudet ja kyky kilpailla alan työpaikoista suhteessa miehiin paranee.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 4 6
Hankkeen välillisenä vaikutuksena henkilöt saadaan integroitumaan paremmin työelämään ja yhteiskuntaan.
Kulttuuriympäristö 0 0
Hankkeen toimenpiteillä ei vaikutusta kulttuuriympäristöön
Ympäristöosaaminen 0 0
Hankkeen toimenpiteillä ei vaikutusta ympäristöosaamiseen

9 Loppuraportin tiivistelmä

Ennen koronaviruspandemiaa matkailuelinkeino Suomessa kasvoi ja kansainvälistyi muita toimialoja enemmän. Ennusteiden mukaan matkailutulo olisi kasvanut vuoteen 2025 mennessä jopa 20 miljardiin euroon ja kansainvälisten matkailijoiden määrän olisi arvoitu kaksinkertaistuvan ja työllistävän matkailualalla huomattavan määrän matkailun osaajia. Pohjois-Pohjanmaan maakunnan vahvoilla matkailualueilla oli hankkeen käynnistyessä matkailun edistämiseen liittyviä kehittämissuunnitelmia. Tarvittavan työvoiman tarpeeseen vastattiin järjestämällä restonomikoulutusta monimuotototeutuksena ensisijaisesti työssäkäyville henkilöille, joilla on opistoasteen koulutus ja työkokemus. Monimuoto-opiskelu sisälsi sekä lähi- että etäopiskelua. Opiskelun aloitti 27 opiskelijaa maaliskuussa 2018. Kajaanin ja Centrian ammattikorkeakoulut suunnittelivat yhdessä koulutushanketta ja koulutusohjelman sisältöä alueen tarpeita vastaaviksi. Opetussuunnitelmassa otettiin huomioon erityisesti opiskelijoiden yksilölliset suuntautumiset niin, että vaihtoehtoiset ammattiopinnot mahdollistivat opiskelijan oman suuntautumisen matkailu- ja ravitsemisalan erilaisiin työtehtäviin. Lisäksi työn opinnollistamisen kautta opiskelijalla oli mahdollisuus yhdistää opiskelu ja työ mielekkääksi kokonaisuudeksi ja näin suorittaa opintopisteitä töitä tehden.

Hankkeen aikana restonomiksi valmistui yksitoista opiskelijaa ja kahdeksalla opiskelijalla on opinnot loppusuoralla. Useamman opiskelijan kohdalla opintojen loppuun saattamiseen vaikutti koronaviruspandemia harjoittelu- ja opinnäytetyövaiheessa. Oman yrityksen perustaminen on ollut muutaman opiskelijan suunnitelmissa, mutta yrityksen perustamisen lykkääntymiseen on vaikuttanut erityisesti matkailualalle kohdistunut koronakriisi. Alueen yritykset ovat saaneet oppilaitoksen ja yrityksen yhteistyöstä uusia osaavia sekä tuoretta näkökulmaa tuovia työntekijöitä.

Hankkeen hallinnoijana toimi Kajaanin ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajana Centria ammattikorkeakoulu. Ulkopuolisia rahoittajia olivat Pohjois-Pohjamaan alueen kunnat ja Pohjois-Pohjanmaan liitto.