Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21224

Hankkeen nimi: Voimaa elokuvasta - yhteisöllinen elokuvaklubi

Toimintalinja: 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Erityistavoite: 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2018 ja päättyy 31.10.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2094551-1

Jakeluosoite: Bulevardi 31

Puhelinnumero: 09 7424 5000

Postinumero: 00180

Postitoimipaikka: Helsinki

WWW-osoite: http://www.metropolia.fi/

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Johanna Wartio

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: lehtori, kulttuurituotanto

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: johanna.wartio(at)metropolia.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0503520032

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Open Cinema Finland ry, 2855217-3
Open Cinema Finland ry, 2855217-3

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Voimaa elokuvasta - yhteisöllinen elokuvaklubi -hanke pyrkii löytämään ja kehittämään uusia ratkaisuja työttömien maahanmuuttajataustaisten ja Helsingin itäisen kantakaupungin asukkaiden sosiaalisen ja yhteiskunnallisen toimintakyvyn lisäämiseksi. Sosiaalisen toimintakyvyn vahvistamisen kautta yksilöiden on mahdollisuus luoda verkostoja ja päästä näin lähemmäs työelämää ja työllistymistä.

Voimaa elokuvasta - yhteisöllinen elokuvaklubi järjestää teemallisia elokuvaklubeja kantakaupungin Ohjaamo Helsingissä sekä mahdollisuuksien mukaan Itäisessä kantakaupungissa Artova ry:n kanssa. Elokuvaklubitoiminnan esimerkkeinä ovat esim. Doc Lounge, Doc Impact ja Kino Kaiku erityisesti teemallisten elokuvien jälkeen käytyjen voimaannuttavien keskustelujen osalta. Elokuvaklubitoiminnalla pyritään tuomaan oleskeluluvan saaneille turvapaikanhakijoille ja nuorille TE-toimiston asiakkaille tasavertaisuutta, sosiaalista yhteenkuuluvuutta, kahden suuntaista kotoutumista, verkostoitumista sekä työhön tai koulutukseen hakeutumista. Tavoitteena on myös lisätä kohderyhmän kykyä tulla tietoisemmaksi ja heijastaa omia kykyjään ja asemaansa suhteessa työelämän kenttään.

Helsingissä toimiva Metropolia ammattikorkeakoulu tuo hankkeeseen maahanmuuttajille kehitettävän fasilitointimenetelmän, kulttuurialan opiskelijoita ja toimitiloja, Turvapaikanhakijoiden Tuki ry toimii asiantuntijana ja kontaktiverkostona turvapaikanhakijoihin ja kaupunginosayhdistys Artova tuo paikallistoimijoita ja toimitiloja hankkeen resursseihin. Hankkeen elokuvaklubien pilotointi 2018 toteutetaan yhteistyössä Ohjaamo Helsingin kanssa heidän toimitiloissaan sekä kontaktiverkostoyhteistyönä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hanke toteutetaan alueellisena pilottina Helsingin itäisessä kantakaupungissa ja kantakaupungissa, missä kohteena ovat oleskeluluvan saaneet maahanmuuttajat ja työttömät. Hanke tavoittaa myös 16-30-vuotiaat työttömät median toimijat, jotka hakevat reittiä työelämään uuden sosiaalisen elokuvan toimintaformaatin tuoman ammatillisen lisäarvon kautta. Hankkeen osallistujat tavoitetaan Metropolian ja yhteistyökumppaniverkoston kautta. Tällaisia organisaatioita ovat mm. Turvapaikanhakijoiden tuki ry, Metropolian maahanmuuttajien osaamisen näyttökeskus SIMHE, Ohjaamo Helsinki, Arabianrannan asukasyhdistys ry, Metropolian alumniverkosto, Uudenmaan TE-toimisto, Stadin ammattiopisto, Kalliolan Setlementti ja Uudenmaan SPR. Hankkeen osallistujia tavoitetaan myös erilaisten verkostojen kuten esim. Refugee hospitality club (Finland) kautta. Hanketoimijoilla on laajan yhteistyöverkoston lisäksi runsaasti kokemusta osallistujien tavoittamisesta.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Yhteisöjen fasilitointia tekevät kulttuurituottajat, yhteisöpedagogit ja sosionomit. Maahanmuuttaja-asioiden parissa työskentelevät yhdistykset ja järjestöt.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 75 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 69 160

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 98 561

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 90 030

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Uusimaa

Seutukunnat: Helsingin

Kunnat: Helsinki

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 65

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankeen valmistelussa on huomioitu mm. Maahanmuuttovirasto Migrin materiaaleja kulttuurieroista littyen mm. sukupuolten väliseen tasa-arvoon ja seksuaalisuuteen. Sukupuolisensitiivisyyden huomioiminen on vahvasti läsnä prosessissa, ottaen huomioon kohderyhmien erilaiset kulttuuritaustat. Sukupuolisensitiivisyyden huomioiminen läpäisee koko prosessin suunnitelusta toteutukseen.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen suunnitteluprosessissa ja toteuttamisessa huomioidaan vahvasti eri maista tulevien naisten kulttuuritaustasta tulevat toiminnan erot ja mahdolliset rajoitteet niin oallistumisen kuin avoimen dialoginkin osalta.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Sukupuolten välinen tasa-arvo noussee elokuvaklubeissa vahvasti esille, mutta sen edistäminen ei ole pikmminkin kaikkien eri osapuolien näkemyksiä kunnioittavaan dialogiin pyrkivän hankkeen päätavoite.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Vaikutus on neutraali
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Vaikutus on neutraali
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Vaikutus on neutraali
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Vaikutus on neutraali
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Vaikutus on neutraali
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Vaikutus on neutraali
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Vaikutus on neutraali
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 1
Prosessin pitkäaikaisena tavoitteena on alueelle kotoutuvien maahanmuuttajien integroituminen yhteisöihin ja työelämään, joka tuottaa sosiaalisesti ja myös taloudellisesti kestävää paikallista rakennetta.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Vaikutus on neutraali
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Vaikutus on neutraali
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 10
Kohderyhmänä olevat oleskeluluvan saaneet maahanmuuttajat sekä työttömät kantasuomalaiset tarvitsevat sosiaalisesti eheyttävää, yhteisöllisyyttä vahvistavaa prosessia. Onnistuessaan yhteisöllinen prosessi tuottaa alueelle hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 0 5
Elokuvaklubien sisällöt suunnitellaan yhteisöllisesti,. Yhteisön halutessa teemana on mahdollista nostaa esille esimerkiksi suomalaista tyttöyden ja naiseuden näkökulmaa ja käydä dialogia siitä.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 5
Elokuvaklubit nojaavat yhdenvertaisuudelle, jossa päämääränä ei ole suomettaa turvapaikahankijoita vaan löytää yhteisöllinen, kaikille innostava prosessi. Klubeihin voidaan liittää esimerkiksi yhteistä elokuvanapostelun valmistelua, jossa kunnioitetaan ja iloitaan toisista ruokakulttuureista tulleiden erityisosaamisesta. Klubien sisältö niin elokuvien kuin toimintamallinkin osalta suunnitellaan kuitenkin mahdollisimman pitkälti yhteisöllisesti.
Kulttuuriympäristö 0 2
Kotoutuminen maahanmuuttajien kulttuuritaustaa kunnioittavasti monipuolistaa osaltaan myös kantasuomalaista kulttuuriympäristöä.
Ympäristöosaaminen 0 0
Ympäristön merkitys tasa-arvon ohella on teema, joka potentiaalisesti otetaan erityishuomioon elokuvaklubeilla. Toteutus riippuu kuitenkin yhteisöllisen suunnitteluprosessin tuloksista.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Voimaa elokuvasta -hankkeessa yhteiskehitettiin ja pilotoitiin elokuvaklubikonsepti maahanmuuttajille ja nuorille työttömille, tuettiin turvapaikanhakijoiden työllistymistä, yhteiskehitettiin toimintamalli voimauttavan ja työllistymistä tukevan toiminnan järjestämisestä kotoutumista ja työllistymistä edistäviin palveluihin Ohjaamo Helsingin sekä kolmannen sektorin toimijoiden käyttöön. Hankkeessa kehitettiin ja kokeiltiin uudenlaista mallia työllistymisen tukemiseen.

Elokuvaklubien pilotointi
Voimaa elokuvasta -hankkeen elokuvaklubeihin osallistui 65 kohderyhmään kuuluvaa turvapaikanhakijataustaista ja nuorta työtöntä. Heistä 83 % vastasi kokemuskyselyyn konseptin toimivuudesta. Seitsemän Voimaa elokuvasta -elokuvaklubia toteutettiin yhteistyössä Ohjaamo Helsingin kanssa Kampin toimipisteessä ja viisi elokuvaklubi-demoa toteutettiin Helsingin NMKY:n, maahanmuuttajille suunnatun Integrify -koodarikoulun, Kalasataman vapaakaupunki ry:n ja asukasyhdistys Artova ry:n kanssa. Elokuvaklubit olivat teemoitettu käsittelemään työllistymisen ja kotoutumisen aiheita. Elokuvaklubien osallistujista 46 oli turvapaikanhakijataustaisia ja heillä oli heikko suomen kielen taito ja 19 osallistujaa oli kantasuomalaisia nuoria työttömiä. Turvapaikanhakijataustaisten osallistujien joukossa oli henkilöitä, jotka hakivat oleskelulupaa ja osalla oli oleskelulupa.

Elokuvaklubikonseptin kehittäminen
Voimaa elokuvasta -hankkeessa yhteiskehitettiin Ohjaamo Helsingin, Turvapaikanhakijat tutuksi ry:n, DocPointelokuva festivaali ry:n ja Metropolian asiantuntijoiden sekä turvapaikanhakijataustaisten ja nuorten työttömien kanssa elokuvaklubikonsepti, jossa henkilö osallistuu kotoutusta ja työllistymistä edistävään ja voimauttavaan elokuvaklubitoimintaan. Elokuvaklubitoiminnan avulla osallistujat ovat reflektoineet omaa kotoutumis- ja työllistymistilannettaan ja suunnitelleet kotoutumistaan ja etenemistään työelämään. Elokuvaklubikonsepti juurtui vuoden 2019 syksyllä osaksi Helsingin NMKY:n ja Artova ry:n toimintaa. Yhdistysten elokuvaklubiosaamista vahvistettiin järjestämällä elokuvaklubin ohjaamisen ja fasilitoinnin koulutuksia.

Toimintatapojen ja palveluiden kehittäminen
Voimaa elokuvasta -hankkeessa kehitettiin aktiivisesti elokuvaklubien sisältöjä ja tavoitteita. Kehittämismenetelmänä vaikuttavaksi havaittiin jatkuva dialogi kohderyhmän kanssa sekä jatkuva palaute Ohjaamo Helsingin työntekijöiltä. Jatkuvan palautteen heijastaminen elokuvaklubitoimintaan oli varsin vaikuttavaa. Elokuvaklubikonseptia kehitettiin edelleen Ohjaamo Helsingin kanssa toteutetun pilotoinnin jälkeen ja kokeiltiin yhdessä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Näistä vaikuttaviksi osoittautuivat Integrify:n kanssa toteutettu tekoälyn työllistävää vaikutusta käsittelevä elokuvaklubi, Artova ry:n kanssa toteutettu pakolaisuutta käsittelevä elokuvaklubi sekä Helsingin NMKY:n kanssa toteutettu maahanmuuttajan kulttuurisen identiteetin haasteita käsittelevä elokuvaklubi.

Voimaa elokuvasta -hanke toimi Helsingissä 1.3.2018 – 31.10.2019. Sen toteutti Metropolian Ammattikorkeakoulu ja rahoittivat Euroopan sosiaalirahasto, Hämeen ELY-keskus ja Metropolian Ammattikorkeakoulu.