Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21227

Hankkeen nimi: JOK Jalkautuva osaamisen kehittämisklinikka

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2018 ja päättyy 30.11.2021

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Auralan Setlementti ry

Organisaatiotyyppi: Kansalaisjärjestö

Y-tunnus: 0142140-5

Jakeluosoite: Satakunnantie 10

Puhelinnumero: 050-3167702

Postinumero: 20100

Postitoimipaikka: Turku

WWW-osoite: http://www.aurala.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Sannaleena Härkönen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toiminnanjohtaja-rehtori

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: sannaleena.harkonen(at)aurala.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0503167734

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeessa autetaan työelämässä olevia ulkomaalaistaustaisia henkilöitä kehittämään osaamistaan ja työelämätaitojaan, jotta työelämässä pysyminen ja eteneminen mahdollistuu.

Hankkeessa rakennetaan osaamisklinikka, jossa kartoitetaan ja tunnistetaan keskeiset osaamisvajeet sekä tehdään kehittymissuunnitelma niiden korjaamiseksi. Klinikka antaa opetusta suomen kielessä, työelämätaidoissa, tietotekniikassa ja matematiikassa henkilökohtaisten tarpeiden mukaisesti. Jos klinikka ei pysty auttamaan, ohjataan asiakas sieltä muiden hankkeiden, oppilaitosten tai tukitoimien pariin. Keskeistä on positiivinen lähestymistapa, asiakkaan vahvuuksien löytäminen sekä motivaation ja sitoutumisen lisääminen. Samalla asiakkaan yhteiskunnallinen osallisuus kasvaa. Osaamisklinikka toimii myös jalkautuvasti. Asiakkaat haetaan palvelun piirin etsivällä työllä ja opetusta voidaan toteuttaa myös työpaikoilla. Klinikka toimii nimensä mukaisesti nopeasti ja henkilökohtaisiin tarpeisiin reagoiden.

Palvelulla tuetaan maahanmuuttajan työelämässä pysymistä, etenemistä työpolulla sekä siirtymiä työelämän sisällä. Hankkeen toimenpiteet tukevat henkilöä paitsi työntekijänä kasvamiseen myös kasvussa osallistuvaksi kansalaiseksi.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeessa autetaan työelämässä olevia maahanmuuttajia kehittämään osaamistaan ja työelämätaitojaan, jotta työelämässä pysyminen ja siinä eteneminen mahdollistuu.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Työnantajat, jotka hyötyvät työntekijöiden osaamisen kasvamisesta ja heidän sitoutumisestaan työhön ja työyhteisöön. Työnantajat, joiden aloilla on työvoimapulaa ja halu etsiä uusia ratkaisuja työntekijöiden saamiseksi työpaikoille. Työpaikoilla toimivat mentorit, jotka tukevat työntekijää työtehtäviin liittyvässä osaamisessa ja työpaikan toimintakulttuurin omaksumisessa. Hankkeessa muodostuvat yhteistyöryhmät ja verkostot, joiden keskuuteen syntyy uusia toimintamalleja osaamisen kehittämisessä ja asiakkaiden löytämisessä. Suomalainen yhteiskunta, joka hyötyy siitä, että ulkomaalaistaustaisten henkilöiden kiinnittyminen yhteiskuntaan tehostuu, osallisuus kasvaa ja yhteiskuntataidot kehittyvät.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 180 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 162 883

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 210 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 190 030

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Varsinais-Suomi

Seutukunnat: Turun

Kunnat: Naantali, Turku, Raisio, Kaarina

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 15

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 250

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Suurin osa Turun seutukunnassa asuvista ulkomaalaistaustaisista on miehiä. Tämän hankkeen palveluihin voivat kuitenkin osallistua sekä miehet että naiset. Tutkitusti ulkomaalaistaustaisten naisten työllistyminen on miehiä vaikeampaa (Signe Jauhiainen, Strateginen tutkimus / Demos Helsinki 2017).
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Tässä hankeessa sukupuolella ei ole merkitystä palveluihin pääsemisessä. Sukupuolinäkökulma kuitenkin huomioidaan siinä, miten ja mistä etsivällä työllä tavoitetaan kohderyhmään kuuluvat. Naisten ja miesten tavoittamisessa on huomioitava erilaisia seikkoja: yhteistöt, perheen vaikutus, erilaiset työpaikat, erot toimintakulttuurissa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeessa huomioidaan sukupuolten koulutuksellinen ja työelämässä toteutuva tasa-arvo, vaikka se ei olekaan päätavoitteena.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 7
Perustaitojen ja yhteiskunnallisten asioiden osaamisen lisäätyminen sekä yhteiskunnalisen osallisuuden kasvaminen lisää vääjäämättä ymmärrystä myös ympärisöasioista.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 7
Perustaitojen ja yhteiskunnallisten asioiden osaamisen lisäätyminen sekä yhteiskunnalisen osallisuuden kasvaminen lisää vääjäämättä ymmärrystä myös ympärisöasioista.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 7
Perustaitojen ja yhteiskunnallisten asioiden osaamisen lisäätyminen sekä yhteiskunnalisen osallisuuden kasvaminen lisää vääjäämättä ymmärrystä myös ympärisöasioista.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 5
Perustaitojen ja yhteiskunnallisten asioiden osaamisen lisäätyminen sekä yhteiskunnalisen osallisuuden kasvaminen lisää vääjäämättä ymmärrystä myös ympärisöasioista.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 7
Perustaitojen ja yhteiskunnallisten asioiden osaamisen lisäätyminen sekä yhteiskunnalisen osallisuuden kasvaminen lisää vääjäämättä ymmärrystä myös ympärisöasioista.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 7
Perustaitojen ja yhteiskunnallisten asioiden osaamisen lisäätyminen sekä yhteiskunnalisen osallisuuden kasvaminen lisää vääjäämättä ymmärrystä myös ympärisöasioista.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 9 9
Hanke edistää työelämätaitojen ja osaamisen kehittymistä ja sitä kautta työssä pysymistä sekä työelmän sisällä siirtymistä tehtävästä toiseen.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 10
Osaava, osallistuva ja yhteiskuntaan kiinnittynyt henkilö voi paremmin. Taloudellisen ja henkisen hyvinvoinnin heijastusvaikutukset perheeseen ja läheisiin ovat merkittäviä. Ulkomaalaistaustaisilla on kantasuomalaisia suurempi riski syrjäytyä ja tulla kiusatuksi työpaikoilla. Tämän hankkeen toimenpiteet estävät osaltaan tätä ilmiötä edistämällä työpaikkojen keskinäistä suvaitsevaisuutta, tukemalla ulkomaalaistaustaisia kasvamaan osaksi työyhteisöä ja kannustamalla muuta työyhteisöä ottamaan ”muualta tulleet” osaksi porukkaa.
Tasa-arvon edistäminen 10 10
Osaamisen kehittyminen, töihin pääseminen tai työelämässä pysyminen auttaa henkilöä kiinnittymään yhteiskuntaan ja tulemaan yhteiskunnan täysivaltaiseksi jäseneksi.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 10 10
Hankkeen toimenpiteet lisäävät yhteiskunnallista osallistumista ja yhdenvertaisuutta.
Kulttuuriympäristö 9 9
Ulkomaalaistaustaiset henkilöt muovaavat kulttuuriympäristöä yhdessä kantasuomalaisten kanssa työskentelemällä, toimimalla ja harrastamalla yhdessä. Yhteiskunnan kulttuurien monimuotoisuus kasvaa ja asenneilmapiiri muuttuu myönteisemmäksi.
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-