Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21229

Hankkeen nimi: Faicare

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.2.2018 ja päättyy 31.12.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 0626288-8

Jakeluosoite: Saksankatu 27, PL 12

Puhelinnumero: 0403474263

Postinumero: 30101

Postitoimipaikka: Forssa

WWW-osoite: http://www.lhkk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Raija Salo

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: koulutuspäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: raija.salo(at)lhkk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0403474263

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Faicare on uudenlainen ympäristö lähihoitajaopintoihin (sosiaali - ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja). Se yhdistää asiakkaat, opiskelijat, oppilaitoksen ja työelämän. Se antaa valmiuksia yrittäjyyteen ja yrittäjämäiseen toimintatapaan. Hankkeen tavoitteina on lähihoitajakoulutuksen oppimisympäristöjen saattaminen nykypäivään käytännönläheisiä opintokokonaisuuksia rakentamalla. Näin saadaan asiantuntevia ja nykyaikaisia työntekijöitä työelämälle. Tavoitteena on oppilaitoksen hyvinvointiteknologiaosaamisen vahvistaminen ja toimiminen valtakunnallisesti keskeisenä tieto-, opetus- ja ohjauspaikkana kaikille lähihoitajia kouluttaville oppilaitoksille. Oppilaitokseen rakennetaan kokeilu ja pilottiympäristö yhdessä VTT:n kanssa. Tavoitteena on myös toimia hyvinvointirobotiikan ja digiosaamisen osaamis- ja koulutuskeskuksena. Tämä hyödyttää työelämää, asukkaita ja hyvinvointialan yritysten työntekijöitä. Uuden oppimisympäristön toimintaan tulee mukaan terveys- ja hyvinvointeknologialaitteiden valmistajia.
Hankkeen avulla alueen työelämäyhteistyö lisääntyy ja sen myötä nykyaikaisen teknologia jalkautuu käytäntöön ja tulee tutuksi kaikenikäisille asukkaille. Tavoitteena on myös rakentaa sosiaali - ja terveysalan opettajien valtakunnallinen foorumi.
Konkreettiset toimenpiteet liittyvät uudistuvan lähihoitajien oppimisympäristön suunnitteluun, erilaisiin kokeiluihin ja yrittäjyysympäristön järjestelyyn. Lisäksi toimenpiteitä ovat opettajien valtakunnallisen foorumin suunnittelu ja järjestely sekä hyvinvointiteknologiakeskuksen suunnittelu ja järjestely. Yksi tärkeä toimenpide on yhteistyö VTT:n kanssa erilaisten hyvinvointiteknologiaratkaisujen kehittämisessä ja pilotoinnissa.
Tuloksena syntyy Faicare oppimisympäristö. Oppimisympäristön avulla lähihoitajaopiskelu rakentuu uudeksi ja muuttuu. Lähihoitajia tarvitaan alueellisesti edelleen ja sotealan uudistusten myötä myös teknologiaa osaavia lähihoitajia. Opiskelijat saavat modernein välinein opetusta uusilla tavoilla. Opinnot on jaettu kohderyhmittäin henkilökohtaisuusajattelun mukaisesti.
Opettajuus on uudella tasolla: teknologia ja digitalisaatio on luonnollinen osa opettajuutta. Opettajilla on valtakunnallinen yhteistyökeskus, joka järjestää vuosittain tapaamisia ja toimii vertaistukifoorumina. Koulutetaan teknologiaa osaavia lähihoitajia joita tulevaisuudessa tarvitaan yhä enenevässä määrin. Myös jo työelämässä olevat voivat tulla kouluttautumaan.
Teknologiaosaamisen keskus mahdollistaa alueen asukkaille ja hyvinvointialan yrityksille kokeiluympäristön. Työpaikat saavat asiantuntevaa henkilöstöä.
Oppimisympäristö vastaa myös tulevan sotealan uudistuksen tarpeisiin tuomalla hyvinvointiteknologiaa lähemmäs asukkaita ja avun tarvitsijoita.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Lähihoitajaopiskelijat, lähihoitajaopettajat

4.2 Välilliset kohderyhmät

Työelämä, asiakkaat, muut sotealan opiskelijat,muut opettajat

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 289 088

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 250 987

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 385 450

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 334 649

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kanta-Häme

Seutukunnat: Forssan

Kunnat: Ypäjä, Tammela, Jokioinen, Humppila, Forssa

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Saksankatu 27

Postinumero: 30100

Postitoimipaikka: Forssa

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 15

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 18

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 146

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hoitoala on tunnetusti naisvaltainen ala. THL:n tutkimuksissa naisvaltainen ala on erittäin hierarkinen ja miesten kouluttautuminen alalle tasaisi työyhteisöjen teennäistä arvojärjestystä. Alan houkuttelevuutta miehille yritetään lisätä hankkeessa mm. oppimisympäristöllä jossa ei tarvitse istua koko ajan teoriakoulutuksessa.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeessa huomioidaan myös perheen ja työn yhdistämiseen liittyviä ongelmia naisvaltaisen alan näkökulmasta pyrkimällä selvittämään miten jo opiskelun aikana perhe ja työ yhdistetään sopivasti. Hankkeessa pyritään myös eri oppiaineiden opetuksen kehittämiseen laajentamalla aineiden oppimateriaaleja ja opetusta niin, että ne kiinnostavat tasaisemmin tyttöjä ja poikia.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke ei ole erityisesti sukupuolten tasa-arvon kehittämiseen keskittyvä hanke.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 4
Oppilaitoksella on kestävän kehityksen sertifikaatti ja keke-ryhmä ottaa osaa projektien toimintaan neuvonnalla ja ohjauksella.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 2 4
Kestävän kehityksen ryhmän kanssa huomioidaan materiaalien kierrätys ja jätteiden lajittelu.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 2
Keke- ryhmän kanssa huomioidaan mitä uusiutuvaa energiaa voidaan käyttää toiminnassa.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 8
Järkivihreä Forssa - strategia käyttöön. Edistetään opintojen säilymistä alueella. Kehitetään keke-ryhmän kanssa ekolgisia ratkaisuja ja tuotteita.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 5
Projekti tuottaa eri toimijoiden kanssa yhdessä monipuolista osaamista jota yhdistetään olemassa olevaan osaamiseen. Hankkeessa kehitetään verkkopedagogiikkaa ja laaditaan sisältöjä verkko-opintoihin lähihoitajakoulutukselle.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 3 4
Hankkeessa huomioidaan mm. työhyvinvointia, osallisuutta, ja osallistumista erilaisilla tekemisen ratkaisuilla joita kehitetään yhdessä eri toimijoiden kanssa. Hanke vaikuttaa työllisyyteen ja tiedon saatavuuteen suoraan: opiskelijat työllistyvät ja he voivat suorittaa osan opinnoistaan ajasta ja paikasta riippumatta verkko-opintoina.
Tasa-arvon edistäminen 0 3
Toimialaa pyritää hankkeen avulla tekemään houkuttelevammaksi myös miehille.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 4 4
Hankkeessa taataan samat palvelut kaikille yhdenvertaisina.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 3 3
Ympäristöosaava- koulutus kuuluu osaksi lähihoitajopintoja.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeessa lähihoitajakoulutuksen oppimisympäristöä rakennettiin nykypäivään käytännönläheisillä opintokokonaisuuksilla. Oppimisympäristönä on toiminut Honkala (seinätön ikäihmisen koti, missä hyvinvointiteknologia hyödynnettävissä) joka rakennettiin asiakas- ja työelämälähtöisten tapahtumien paikaksi ja opetustiloiksi, missä voidaan jäljitellä kodinomaisessa tilassa asiakkaan kanssa toteutettavaa toimintaa mm. hoitotyötä. Hyvinvointiteknologiaosaamista saavutettiin laajalla yhteistyöllä yhdessä opiskelijoiden, työelämän, järjestöjen ja yhdistysten kanssa, sekä laiteyrittäjien kanssa. Laiteyrittäjät ovat kouluttaneet opiskelijat hyvinvointilaitteiden ja –palveluiden osaajiksi. Opiskelijat ovat ottaneet opiskeluihin kuuluvalle työelämäjaksolle laitteet ja palvelut mukaansa, sekä opastaneet työelämää ja asiakkaita suunnitellun mukaisesti niiden käytössä.
Oppilaitoksen opettajien hyvinvointiteknologiaosaamista vahvistettiin mm. koulutuksilla, yhteistyöllä laitevalmistajien kanssa ja benchmarking matkoilla.
Välittömiä tuloksia ovat Honkala oppimisympäristö, jolla on vaikutus lähihoitajien oppimisprosessiin autenttisessa ympäristössä. Honkala-oppimisympäristöllä on vaikutus myös opettajille uusien opetusmenetelmien muodossa. Oppimisympäristö mahdollistaa hyvinvointiteknologialaitteiden käytön, jolla taas on vaikutuksia työelämään. Opiskelijat osaavat käyttää useita laitteita ja osaavat myös opastaa sekä työpaikkoja että asiakkaita laitteiden käytössä.
Yhtenä tuloksena on Faicare formaatti, jossa oikeiden asiakkaiden kanssa työskentely lähihoitajaopinnoissa on osa opintoja. Asiakastöitä tehdään eri kohderyhmien kanssa yrittäjämäisesti projektioppimisen muodossa. Tällä on taas vaikutusta työelämälle, yhdistyksille, järjestöille ja asukkaille, kun he saavat tietoa yhteistyön mahdollisuuksista oppilaitoksen kanssa. Sillä on vaikutusta myös työn mielekkyyteen ja kuormittavuuteen opettajilla ja opintojenkäytännöllisyyteen opiskelijoilla.