Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21230

Hankkeen nimi: Tuettu vapaaehtoistoiminta Lahdessa

Toimintalinja: 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Erityistavoite: 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2018 ja päättyy 31.5.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lahden Diakoniasäätiö

Organisaatiotyyppi: Säätiö

Y-tunnus: 0205519-5

Jakeluosoite: Vuorikatu 4

Puhelinnumero: 0406876678

Postinumero: 15110

Postitoimipaikka: Lahti

WWW-osoite: http://www.dila.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Anne-Maria Karjalainen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Diakoniajohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: anne-maria.karjalainen(at)dila.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0406876678

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeessa kehitetään tuetun vapaaehtoistoiminnan malli Lahteen. Hankkeen kohderyhmää ovat 16-54-vuotiaat, mutta hankkeessa keskitytään erityisesti alle 29-vuotiaisiin heikossa työmarkkina-asemassa oleviin henkilöihin. Hankkeen tavoitteena on tuetun vapaaehtoistoiminnan mallin avulla osallistaa osallistujia yhteisölähtöiseen toimintaan ja näin lisätä heidän työ- ja toimintakykyään. Hankkeessa lähestytään vapaaehtoisuutta
uudenlaisesta näkökulmasta: myös vapaaehtoisena toimivalle voidaan rakentaa tavoitteellinen polku työllistymiseen, työkokeiluun tai esimerkiksi opiskelupaikkaan. Vapaaehtoinen saa onnistumisen kokemuksia toimiessaan vapaaehtoisena/mentorina. Hankkeessa kehitetään ja mallinnetaan tuetun vapaaehtoistoiminnan malli. Malli koostuu verkostotyössä tapahtuvasta asiakashankinnasta, osallistujan elämäntilanteen alkukartoituksesta ja motivaatiokartoituksesta toimia tavoitteellisesti vapaaehtoistoiminnassa, vapaaehtoisena toimivan ja mentoroitavan yhteensaattamisesta, vapaaehtois-/mentorisuhteen tavoitteiden asettamisesta, vapaaehtoisen ja mentoroitavan tuen tarpeen kartoittamisesta ja kirjaamisesta, tuetun vapaaehtoistoiminnan jaksosta ja toiminnan arvioinnista. Hankkeessa kehitetään tukitoimia, joilla vapaaehtoisena toimivaa ja vapaaehtoisparia (vapaaehtoinen ja mentoroitava) voidaan tukea. Tukimallissa huomioidaan yksilöohjauksen menetelmät, ryhmäohjaus sekä palveluohjaus.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmää ovat henkilöt, jotka ovat heikossa työmarkkina-asemassa ja joita tuettuna vapaaehtoisena toimiminen ja hankkeen toimenpiteissä mukana oleminen ohjaa kohti työmarkkinoita. Kohderyhmää ovat työttömät ja pitkäaikaistyöttömät, kehitysvammaiset tai esimerkiksi aistiyliherkät henkilöt, suomea heikosti puhuvat maahanmuuttajat, mielenterveyskuntoutujat tai muuten vajaakuntoiset ja työttömät henkilöt. Hankkeeseen osallistuvat toimivat hankkeessa vapaaehtoisina mentoreina/tukihenkilöinä sekä osallistuvat yksilöllisen suunnitelman mukaan hankkeessa kehitettäviin yksilö- ja ryhmätoimintoihin.
Hankkeen kohderyhmää ovat 16-54-vuotiaat, mutta hankkeessa keskitytään erityisesti alle 29-vuotiaisiin heikossa työmarkkina-asemassa oleviin henkilöihin.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisiä kohderyhmiä ovat muut järjestötoimijat, jotka hyötyvät hankkeessa mallinnettavasta tuetun vapaaehtoisuuden mallista ja voivat hyödyntää sitä omissa toiminnoissaan. Välillistä kohderyhmää on myös lahtelainen elinkeinoelämä, joka saa uuden mallin avulla mahdollisuuden löytää osaavaa työvoimaa, joka ei ehkä perinteisin keinoin ole ollut löydettävissä.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 98 757

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 93 488

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 98 757

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 93 488

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Päijät-Häme

Seutukunnat: Lahden

Kunnat: Lahti

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 50

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Suomessa tilastoidaan olevan 79 000 työikäistä miestä, jotka eivät ole työssä. Tämä vuonna 2017 julkaistu tutkimus nosti esille miesten lisääntyneen syrjäytymisen työmarkkinoilta, mitä selittää mm. käynnissä oleva rakennemuutos. Tuettua vapaaehtoistoimintaa markkinoidaan työelämän ulkopuolella oleville naisille ja miehille - vapaaehtoisena toimiminen on luonteva osallisuuden ja aktiivisuuden muoto sekä naisille että miehille. Tällä hetkellä naiset toimivat tilastollisesti enemmän vapaaehtoisina kuin miehet.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Asiakashankinnassa pyritään hankkeen osallistujiksi ohjaamaan sekä naisia että miehiä. Myös vapaaehtoista mentoria/tukihenkilöä tarvitsevat sekä tytöt/naiset että pojat/miehet. Voi olla myös tarkoituksenmukaista yhdistää mies-nais vapaaehtoinen-mentoroitava-pareja, mikäli tämä tukee vapaaehtoissuhteen tavoitteiden saavuttamista (esim. työtön mies ja vapaaehtoista tukihenkilöä tarvitseva nainen haluavat molemmat tutustua hoiva- ja hoitoalan töihin). Vapaaehtoitoiminnan suunnittelussa otetaan huomioon vapaaehtoisuuden moninaiset tehtävät, jotta ne olisivat houkuttelevia sekä miehille että naisille. Lisäksi miehiin kohdistuvilla toimenpiteillä voidaan lisätä miesten osuutta vapaaehtoistoiminnassa (esim. rekrytointia kehittämällä).
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoitteena ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen (pääpaino on sosiaalisen tasa-arvon ja osallisuuden edistämisessä).

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 10
Vapaaehtoisena toimimisella on suora yhteys henkilön hyvinvoinnin lisääntymiseen mm. aktiivisuuden ja osallisuuden lisääntymisen myötä, vaikuttamismahdollisuuksien lisääntymisen sekä onnistumisen kokemusta kautta.
Tasa-arvon edistäminen 10 8
Hankkeessa edistetään sosiaalista tasa-arvoa edistämällä osallistujien työ- ja toimintakyvyn parantumista. Työllistymisedellytysten lisääntyminen lisää merkittävällä tavalla henkilön osallisuutta yhteiskunnassa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 8 6
Hankkeessa edistetään vahvasti yhteiskunnallista ja kulttuurista yhdenvertaisuutta osallistamalla ja kiinnittämällä syrjään ajautumassa olevia ihmisiä mukaan yhteiskunnan ja yhteisöjen toimintaan.
Kulttuuriympäristö 5 5
Hankkeessa pystytään osallisuuden ja yhteiskuntaan kuulumisen lisääntymisen myötä lisäämään osallistujien ymmärrystä kulttuuriympäristöstä, sen merkityksestä ja suojelun tarpeesta. Toiminnan aikana voidaan toteuttaa esim. kulttuuriretkiä ja -tempauksia.
Ympäristöosaaminen 5 3
Ympäristöosaamisen lisäämistä voidaan integroida esim. hankkeessa kehitettävään ryhmätoimintaan mukaan. Ympäristöosaamisen kehittämisen apuvälineenä voidaan hyödyntää mm. www.ymparistoosaava.fi -palvelua.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankeen tavoitteena oli kehittää tuetun vapaaehtoistoiminnan toimintamalli.
Toimintamallissa on selkeä rakenne ja toimivat työkalut vapaaehtoiseksi haluavan osallistujan yksilöllisten tuentarpeiden tunnistamiseen, tulevaisuustavoitteiden tarkasteluun sekä konkreettiseen vapaaehtoistoimintaan siirtymiseen sekä vapaaehtoistoiminnan tehtävissä tukemiseen. Toiminnan tarkoituksena oli tarjota osallistujille tasavertainen mahdollisuus osallistua itselle mielekkääseen vapaaehtoistoimintaan ja vahvistua osallisuuden ja yhteisöllisyyden kokemuksista. Keskeistä oli siirtyä passiivisesta asiakkaan roolista aktiiviseksi toimijaksi. Hankkeen toiminnan keskiössä on ollut yksilötyö, osallistujan kohtaaminen ja tukeminen.

Kohderyhmänä olivat lahtelaiset 16−54-vuotiaat ja erityisesti keskityttiin alle 29-vuotaisiin heikossa työmarkkina-asemassa oleviin henkilöihin. Toiminta oli suunnattu esimerkiksi maahanmuuttajille, mielenterveyskuntoutujille, pitkäaikaistyöttömille, kehitysvammaisille, nuorille sekä muille tukea kaipaaville. Osallistujien tavoite oli 50 henkilöä. Hankkeessa osallistujia oli 51, joista naisia 34 ja miehiä 17. Ikäjakauma painottui alle 29-vuotiaisiin, heitä oli 32. Hankkeen keskiössä on ollut yksilötyö, osallistujan kohtaaminen ja tukeminen.

Hankkeen keskeinen tavoite oli osallisuuden vahvistaminen. Osallisuuden vahvistamisella on voitu mahdollistaa osallistujille aktiivisen toimijuuden sekä elämän mielekkään sisällön jokaisen omista vahvuuksista ja toiveista lähtien. Hankkeen 51:stä osallistujasta 84% poluttui tavoitteensa mukaiselle tulevaisuuspolulle opiskeluun, työkokeiluun, töihin, koto-koulutukseen tai vapaaehtoistoimintaan. Osallistujista 90 % koki, että toiminta hankkeessa lisäsi heidän tyytyväisyyttä elämäänsä.

Osallisuuden kautta osallistujat ovat vahvistuneet omassa tulevaisuuspolussaan ja kokeneet saaneensa toiminnasta paljon uusia vahvuuksia omaan elämäänsä. Toiminta on tarjonnut osallistujille yhteisöllisyyden ja osallisuuden kokemuksia, tukea, iloa sekä uusia sosiaalisia suhteita ja ystäviä. Lisäksi monet ovat kokeneet onnistumisia ja uskoa omaan toimintaan tulevaisuudessa. Hankkeen kokemuksia ja toimintamallia hyödynnetään jatkossa Dilakortelin vapaaehtoistoiminnassa sekä lukuisissa vapaaehtoistoiminnan paikoissa.