Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21232

Hankkeen nimi: Riihimäen seudun Ohjaamo

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2018 ja päättyy 30.6.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Hyvinkään-Riihimäen Seudun Ammattikoulutussäätiö sr

Organisaatiotyyppi: Säätiö

Y-tunnus: 0213798-3

Jakeluosoite: PL 9

Puhelinnumero: 040-5162724

Postinumero: 05801

Postitoimipaikka: Hyvinkää

WWW-osoite: http://www.hyria.fi/saatio

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Jonna Kanerva

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: projektisihteeri

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jonna.kanerva(at)hyria.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0406389491

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeessa käynnistetään Ohjaamo Riihimäen seudulle. Kohderyhmää ovat alueen työttöminä, työttömyysuhan alla, heikossa työmarkkina-asemassa tai työmarkkinoiden ulkopuolella olevat alle 30-vuotiaat nuoret. Toiminta tähtää nuorten ohjaamiseen opintoihin ja työllistymiseen.

Tavoitteena on kehittää palvelu, jossa tarjotaan henkilökohtaista tukea ja ohjausta urasuunnitteluun, kouluttautumiseen, työllistymiseen ja elämänhallintaan sekä sosiaalisten taitojen ja valmiuksien kehittämiseen. Lisäksi Ohjaamo tarjoaa ohjausta ja tukea matalalla kynnyksellä kaikille alueen alle 30-vuotiaille nuorille. Toiminnalla ennaltaehkäistään työttömyyttä ja opinnoista putoamista sekä tuetaan alueen nuorten hyvinvointia.

Hanketta koordinoi Hyria säätiö sr. Yhteistyökumppaneina toimivat Riihimäen kaupunki sekä seudun kunnat, Hämeen TE-palvelut, Riihimäen kaupungin Nuorisopalvelut ja Nuorisovaltuusto sekä Lasten, nuorten ja perheiden palvelut, Riihimäen seudun nuorisoasunnot ry. /Nuorisoasuntoliitto ry paikallisyhdistys sekä henkilöstovuokrausyritykset.

Toiminnan vakiinnuttaminen valmistellaan Riihimäen kaupungin ja Hausjärven ja Lopen kuntien kanssa. Ohjaamossa on säännöllisesti paikalla Ohjaamo-työntekijät sekä edustus TE-toimistosta, sosiaalityöstä, nuorisopalveluista ja Hyria koulutuksesta. Lisäksi tavattavissa on edustus etsivistä nuorisotyöntekijöistä, työpajoilta, Nuorisovaltuustosta, päihde- ja mielenterveyspalveluista ja Nuorisoasuntoliiton paikallisyhdistyksestä. Rekrytointi-, harraste- ja hyvinvointitapahtumissa paikalla on henkilöstövuokrausyritysten ja kolmannen sektorin edustajia sekä yrittäjiä ja muita yhteistyökumppaneita.

Nuoret ovat mukana toiminnan suunnittelussa, kehittämisessä ja arvioinnissa säännöllisesti. Ohjaamoon tehdään nuorten kanssa osallisuussuunnitelma, jonka avulla vakiinnutetaan toimintamalli, jossa nuoret pääsevät aidosti vaikuttamaan toiminnan sisältöihin ja voivat suunnitella ja järjestää vertaistoimintaa Ohjaamon tiloissa. Arviointi toteutetaan Kohtaamo-hankkeen teettämän tutkimuksen mittareiden avulla.

Keskeisiä tuloksia ovat Ohjaamon käynnistyminen Riihimäen seudulla, moniammatillisuuden ja ammattilaisten osaamisen lisääntyminen ja yhteisen työskentelytavan vahvistuminen organisaatioiden välillä. Kohderyhmä hyötyy organisaatioiden yhteistyöstä monialaisemman palvelutarjonnan ja byrokratian vähenemisen muodossa. Hanke tukee välittömästi alueen alle 30-vuotiaiden nuorten ohjautumista työmarkkinoille ja koulutukseen ja laskee omalta osaltaan alueen nuorisotyöttömyyttä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Ohjaamon varsinaista kohderyhmää ovat alle 30-vuotiaat Riihimäen, Hausjärven ja Lopen alueella asuvat nuoret, jotka ovat työttöminä, työttömyysuhan alla, heikossa työmarkkina-asemassa, työmarkkinoiden ulkopuolella tai syrjäytymisvaaran alla. Ohjaamon toimintaa kehitetään myös työttömille tai työttömyysuhan alla oleville maahanmuuttajataustaisille nuorille. Varsinaiseen kohderyhmään kuuluu myös alueen monialainen verkosto, joka toimii Ohjaamossa.

4.2 Välilliset kohderyhmät

• Nuorisotakuun ja yhteiskuntatakuun toteutukseen osallistuva henkilöstö
• Yritykset, yhdistykset, järjestöt ja seurat, joiden kanssa yhteistyötä kehitetään hankkeen toimintakauden aikana
• Alueen nuorten perheet

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 118 382

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 116 453

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 151 296

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 149 367

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kanta-Häme

Seutukunnat: Riihimäen

Kunnat: Hausjärvi, Loppi, Riihimäki

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 11

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 220

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeessa on tehty yhteistyötä Hyvinkään Ohjaamon kanssa ja tarkistettu Ohjaamon kävijöiden sukupuolijakauma kuluneelta vuodelta. Hankkeen suunnittelussa on huomioitu myös hakijan kokemukset nuorten työpajatoiminnan kohderyhmästä sekä kokemukset etsivän nuorisotyön kohderyhmistä ja Moneks-ryhmästä, joka perustui vertaistukeen sukupuolten moninaisuuteen liittyvissä teemoissa.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Toimintaympäristössä huomioidaan sukupuolisensitiivisyys ja psyykkinen esteettömyys, jokaisella tulee olla oikeus tulla kohdatuksi yhdenvertaisena sukupuoleen katsomatta. Tämä huomioidaan tilajärjestelyissä esimerkiksi unisex wc-tiloilla. Palveluohjauksessa psykkistä esteettömyyttä lisätään Ohjaamossa toimivan henkilöstön koulutuksella esim. yhteistyössä Seta ry:n tai muiden vastaavien toimijoiden kanssa. Sukupuolisensitiivisyys otetaan huomioon ohjaus- ja tukihenkilöstön perehdyttämisessä ja toiminnassa edistetään työntekijöiden tilanneherkkyyttä sekä kulttuurisensitiivisyyttä monialaisen asiantuntijaverkoston avulla.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Sukupuolten tasa-arvon edistäminen ei ole hankkeen päätavoite, mutta hanke pyrkii palvelemaan kaikkia tavoittamiaan nuoria yhdenvertaisesti ja siten edistämään sukupuolten välistä tasa-arvoa.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 2
Otamme huomioon kestävän kehityksen periaatteet ja ekologisuuden mm. materiaalien hankinnassa. Hyödynnetään skype-yhteyttä ja vältetään mahdollisuuksien mukaan turhaa liikkumista.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 2
Hankkeen toiminta ei vaikuta vähentävästi eikä lisäävästi.Hyödynnetään skype-yhteyttä ja vältetään mahdollisuuksien mukaan turhaa liikkumista.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Hankkeen toiminta ei vaikuta vähentävästi eikä lisäävästi.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 1
Hankkeen toiminta ei vaikuta vähentävästi eikä lisäävästi.Hyödynnetään skype-yhteyttä ja vältetään mahdollisuuksien mukaan turhaa liikkumista.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeen toiminta ei vaikuta vähentävästi eikä lisäävästi.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 8
Otamme huomioon kestävän kehityksen periaatteet ja ekologisuuden mm. materiaalien hankinnassa. Ohjaamossa kierrätetään ja toimitaan mahdollisuuksien mukaan paperittomasti, sähköisiä järjestelmiä hyödyntäen.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 1
Uusiutuvat energialähteet otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon toimitilojen sähkösopimuksissa.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 8
Hankkeessa nuorten hyvinvoinnin lisäämisellä saatetaan heitä työelämään ja sitä kautta tuetaan paikallisesti kestävää taloudellista kasvua. Hankkeessa käytämme hyödyksi paikallisia resursseja osaamisen jakamisessa.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 7
Hanke kehittää yhteisiä, moniammatillisia palveluita. Välillisenä tuloksena osallistujien osaamisen lisääntyminen. Hanke luo uusia työllistymismahdollisuuksia nuorille.
Liikkuminen ja logistiikka 3 0
Hankkeen toimijat pitävät skype/lync palavereita, kulkemisissa käytetään kimppakyytejä ja julkisia kulkuneuvoja. Hankkeessa järjestettävät tapahtumat ja toiminnot pyritään järjestämään paikoissa joihin on sujuva pääsy joukkoliikennevälineillä.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 10
Nuorten hyvinvointiin vaikutetaan löytämällä heille sopivat palvelut ja lisäämällä heidän tietoisuuttaan eri palveluista. Samoin hyvinvointia lisätään auttamalla heitä harrastusten ja mielekkään vapaa-ajan tekemisen löytymisessä, lisäämällä heidän sosiaalista verkostoaan ja vähentämällä yksinäisyyttä. Lisäämällä hyvinvointia mahdollistetaan heidän siirtyminen opiskelemaan ja työelämään. Mahdollistamalla osallisuus, kehitetään sekä nuoren omaa osallisuutta omaan elämäänsä ja sitä kautta vahvistetaan osallisuutta yhteiskuntaan. Osallistamista käytetään hyödyksi myös Ohjaamon kehittämisessä. Kehitetty toimintamalli palvelee myös jatkossa.
Tasa-arvon edistäminen 8 5
Hankkeen toiminnassa huomioidaan sukupuolisensitiivisyys sekä toimitilojen järjestelyissä sekä tapahtumia järjestettäessä ja markkinointia kohdennettaessa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 9 9
Hanke edistää erityisesti sukupolvien välistä yhdenvertaisuutta eli nuorten mahdollisuutta työntekoon ja sitä kautta yhteiskunnalliseen osallisuuteen. Hanke edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista yhdenvertaisuutta mm. tapahtumien ja infoiskujen kautta. Tapahtumissa madalletaan eriarvoisuutta ja korostetaan erilaisuuden hyväksymistä. Toiminnassa käytetään hyödyksi kansainvälisyyttä, EVS työntekijöitä. Yhtenä kohderyhmänä hankkeessa on maahanmuuttaja- ja maahanmuuttajataustaiset nuoret. Tavoitteena on syrjäytymisen ehkäiseminen sekä työllistyminen tai opintoihin pääseminen. Ohjaamotoiminnassa nuorilla on myös mahdollisuus järjestää vertaistoimintaa.
Kulttuuriympäristö 1 1
Hanke ei vaikuta merkittävästi kulttuuriympäristöön, Ohjaamon näkyvyys paikallisesti vaikuttaa hieman kaupunkiympäristöön. Hankkeella vaikutetaan välillisesti nuorisokulttuuriin.
Ympäristöosaaminen 1 1
Kestävän kehityksen eri osa-alueet huomioidaan hankkeen järjestämissä tapahtumissa, välilliset vaikutukset kohdistuvat Ohjaamossa työskentelevien työntekijöiden ammatilliseen kehittymiseen ympäristöosaamisen näkökulmasta.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Ohjaamo Riihimäen seutu -hanke 1.3.2018 – 30.6.2020 (alkuperäinen hankkeen päättymispäivä oli 28.2.2020). Ohjaamo-hankkeelle asetettiin pääkohderyhmäksi seutukunnan työttömät, työttömyysuhan alla, heikossa työmarkkina-asemassa tai työmarkkinoiden ulkopuolella olevat alle 30-vuotiaat nuoret. Toiminnan tavoitteena oli sujuvoittaa aikuistuvien nuorten ohjautumista koulutukseen ja nopeuttaa työllistymistä. Ohjaamon tarjoaa matalankynnyksen, monialaista tietoa, neuvontaa ja ohjausta; urasuunnitteluun, kouluttautumiseen, työllistymiseen, asumiseen ja itsenäistymiseen sekä sosiaalisten taitojen ja valmiuksien kehittämiseen sekä elämänhallintaan. Toiminnan tarkoitus on ennaltaehkäistä työttömyyttä ja opinnoista putoamista sekä vahvistaa alueen nuorten aikuisten hyvinvointia, helposti saatavilla olevilla matalankynnyksen monialaisella palveluilla.

Ohjaamo-hanketta koordinoi Hyria säätiö sr. Pääasiallisina yhteistyökumppaneina toimivat Riihimäen kaupunki sekä Hausjärven kunta, Hämeen TE-palvelut, Riihimäen seudun teveyskeskuksen ky, Kela, Nuorisoasuntoliiton paikallisyhdistys NAL Riihimäki, Hyria koulutus, alueen seurakunnat sekä useat henkilöstövuokrausyritykset.

Tavoitteena oli Ohjaamotoiminnan vakiinnuttaminen Riihimäen seutukunnalle, kuntien ylläpitämäksi palveluksi. Hankkeelle haettiin keväällä 2020 kaksi jatkoaikaa vakiintumiseen liittyvien haasteiden ratkaisemiseksi. Lopulta tässä hankkeelle asetetussa tavoitteessa onnistuttiin. Ohjaamotoiminta vakiintui hankkeen päätyttyä seutukunnan kaikkiin kuntiin Riihimäki, Hausjärvi ja Loppi. Riihimäen seutukunnan nuorille haluttiin tarjota tasaveroiset mahdollisuudet monialaisiin palveluihin, matalalla kynnyksellä, anonyymisti ja ilman ajanvarausta. Ohjaamoon nuori on tervetullut minkä asian kanssa tahansa, eikä sinne tullessa synny asiakkuutta. Ohjaamoon saatiin rakennettua laaja ja moniammatillinen työntekijäverkosto.

Kohderyhmän nuorten osallistaminen Ohjaamon kehittämiseen oli yksi hankkeen tavoitteista. Ohjaamon nuorten kohdalla kannustaminen osallisuuteen omaan elämään osoittautui hankkeen aikana tärkeimmäksi. Kokemus siitä, että omilla teoillaan ja toimillaan voi vaikuttaa elämäänsä, oli tärkeää sanoittaa monille Ohjaamon asiakkaille. Joitain nuoria saatiin osallistettua myös mm. kehittämään Ohjaamon markkinointia sekä tiedottamista. Riihimäen nuorisvaltuuston edustaja oli kutsuttuna Ohjaamon ohjausryhmään koko hankekauden ajan. Hankkeen aikana asiakasnuorilta kerättiin sekä suullista että kirjallista palautetta ja sitä hyödynnettiin työn kehittämisessä.

Hankkeen tuloksina voidaan pitää Ohjaamon seutukunnallinen vakiintuminen, moniammatillisuuden ja ammatillisen osaamisen lisääntyminen sekä yhteisen työskentelyn vahvistuminen organisaatioiden välillä alueen nuorten hyväksi. Ohjaamon vakiintuminen ja monialaisen työn kehittyminen tuottavat seutukunnalla varmasti jatkossakin nopeita ja neuvokkaita ohjauksia, aikuistuvien nuorten elämässä eteenpäin saattamiseksi.

Nuoret kokivat monialaisen Ohjaamon hyödyn monin tavoin. Nuorten ei tarvitse varata aikaa, eikä tietää kenen apua/tukea/ohjausta tarvitsisivat. Ohjaamossa on tietoa, neuvontaa ja ohjausta asiassa kuin asiassa ja samalla kertaa nuori voi saada monia asioitaan etenemään. Ohjaamon moninaisista palveluista hyötyivät myös kohderyhmän lisäksi alueen monet muutkin aikuistuvat nuoret, töissä olevat ja opiskelijat.

Hankkeen loppuun osuneen valtakunnallisen poikkeustilan myötä on vaikea osoittaa positiivista muutosta nuorten työttömien tilanteessa. Hankkeen aikana oli nähtävissä pientä positiivista laskusuuntaa nuorisotyöttömyydessä.